Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a implementace sýstému pro testování databázových schémat
Káňa, Jakub ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Procházka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem softwarového nástroje pro automatické testování schémat relačních databází. Vývoj softwaru je cílen na podporu databázových systémů Microsoft SQL Server a MySQL. V úvodu je předložena rešerše problematiky komparace databázových schémat pří vývoji softwaru ve vývojářských týmech a jsou zhodnoceny vybrané nástroje nabízené trhem. V další části je uveden výklad historie vývoje databázových modelů a popis komparovaných objektů vyskytujících se v relačních schématech. Jsou uvedeny specifika zmíněných databázových systémů a způsob poskytování meta-informací o uložených objektech. V praktické části se dostává prostoru deskripci vývoje, řešených problémů a jsou charakterizovány principy fungování vyvíjeného systému. Samostatná kapitola je věnována použitým technologiím. Přínosem této práce je návrh a praktická implementace softwarového nástroje, v prostředí reálné společnosti, který je schopen na základě SQL (DDL) skriptů automaticky vytvářet databázové objekty a porovnávat je dle předem definované logiky.
Zlepšení IS sportovní organizace
Rebenda, Jiří ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou zlepšení informačního systému (IS) konkrétní sportovní organizace. Hlavní motivací a zároveň předpokladem byl úmysl zlepšit fungování sportovní organizace TAEHAN. Cílem práce je návrh zlepšení jejího současného IS. Je ho dosaženo prostřednictvím splnění dílčích cílů - analýzy současného stavu a návrhu zlepšujících opatření, vytvoření podrobné specifikace na nový IS a také jeho rámcového návrhu, jenž měl za úkol vystihnout hlavní strukturální rysy tohoto IS. Těmto stanoveným podcílům odpovídá i způsob rozvržení práce do jednotlivých kapitol. Pro splnění prvního podcíle bylo nutné vytvořit seznam zlepšujících opatření, který vycházel z popisu současného stavu a identifikace nedostatků současného řešení. Z hlediska přínosu se jedná o nejdůležitější část. Druhý podcíl byl naplněn sestavením komplexního a zároveň validovaného seznamu požadavků. Jako validační metoda zde byla zvolena kontrola na základě kontrolních otázek převzatých z existujících informačních zdrojů. Posledním třetím dílčím cílem byl návrh podoby nového IS. Ten byl koncipován do dvou částí - v první byl IS dle případů užití rozdělen do subsystémů a v druhé byla popsána rámcová architektura možného řešení s uvedením výhod jeho vybraných aspektů.
Řešení pro elektronickou evidenci tržeb
Rolli, Andreas ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Manda, Libor (oponent)
Diplomová práce se zabývá srovnáním a zhodnocením vybraných řešení či produktů/služeb pro elektronickou evidenci tržeb. Je vybráno 8 řešení pro EET, která jsou zhodnocena pomocí metody vícekriteriálního hodnocení (15 kritérií) a výstupem je jedno číslo v intervalu , které určuje kvalitu a hodnotu daného řešení. Vybraná řešení pokrývají typy od samotných SW aplikací až po pokladní systémy. Protože srovnávače řešení pro EET jsou zaměřeny na konkrétní služby s cílem získat provizi za následný prodej, tak splnění cíle je přínosem, jelikož se jedná o nezávislé porovnání a zhodnocení řešení. Druhá část diplomové práce se zabývá vytvořením ukázkové software aplikace pro elektronickou evidenci tržeb. Jedná se o naprogramování aplikace v programovacím jazyce C# a vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2013, resp. aplikace která odešle data do systému EET a přijme odpověď (fiskalizace tržby). Celá komunikace probíhá v neprodukčním prostředí zvané Playground, které je určeno pro vývojáře. Součástí přílohy diplomové práce jsou zdrojové kódy, které může vývojář použít pro svoji pokladní aplikaci či systém. Přínosem ukázkové aplikace je vyplnění místa, které neučinila Finanční správa. Ta vydala jen technickou specifikaci, která je pouze interpretací zákona.
Logování pomocí ELK stacku
Berger, Jan ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Rucký, Přemysl (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu řešení logování v prostředí často navštěvovaných webových aplikací s vysokou dostupností. Cílem je poukázat na limitace spojené s klasickým textovým logováním, navrhnout lepší řešení a nabídnout zhodnocení přínosů. Celá tato problematika je prezentovaná skrze případovou studii řešení projektu centralizovaného logování pro společnost Fortuna, na kterém se autor práce podílel. Konkrétní vybrané technologie pro případovou studii jsou aplikace Elasticsearch, Logstash a Kibana, které jsou společně nazývány ELK stack.
Vytvoření frontendu pro bankovní systém
Jandoš, Ondřej ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Vokr, Michal (oponent)
Tato práce řeší tvorbu frontendu pro modularizovaný bankovní systém. Je zaměřena přede-vším na tvorbu frontendu v APEXu. Práce popisuje doporučení a postupy, jak by se měla tvořit aplikace v Oracle APEXu a její obsah. Frontend popisuji ke stavu, do jakého stavu byl v době psaní diplomové práce vytvořen backend. Přínosem práce je samotná tvorba aplikace v APEXu pro bankovní prostředí.
Srovnání relačního a objektově-orientovaného databázového modelu
Kojecká, Jana ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Strossa, Petr (oponent)
Tato práce porovnává relační databázový model s modelem objektově-orientovaným. Postupně jsou rozebrány oba modely do detailů a stanovena kritéria porovnávání. Srovnání je provedeno na základě způsobu uložení dat, datových typů, zařazení operací, způsobu provázání dat, dědičnosti, zapouzdření, polymorfismu a posledním kritériem je dotazovací a definiční jazyk. Databázové modely jsou porovnávány na úrovni teoretické a jsou hledány jak rozdílné, tak společné rysy.
Návrh databázového modelu pro Československý autoslalom
Rocheva, Arina ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového modelu pro organizaci Československý autoslalom z. s., která pořádá automobilové závody. Hlavním cílem práce je vytvoření komplexního databázového modelu odpovídajícího současnému stavu společnosti. V teoretické části je popsána metodologie návrhu použitá v této práci. Praktická část pojednává o samotném procesu tvorby databáze. Nejdříve jsou definovány požadavky potřebné pro navržení databázového systému. Poté následují konceptuální a fyzické návrhy. Vytvořená databáze je realizovaná v databázovém systému MySQL a následně otestovaná zadavatelem v aplikaci Microsoft Access. Přínosem práce je usnadnění a zefektivnění správy dat v organizaci po zavedení databáze.
Rozvoj IS pro studentskou organizaci
Dao, Ha My ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou již existující databáze a jejím rozvojem pro budoucí použití. Databáze náleží informačnímu systému zvanému BuddyIS, který je využíván studentskou neziskovou organizací ESN VŠE Praha - Buddy System. Cílem práce je konsolidace stávající databázové struktury, čehož lze dosáhnout pomocí refaktoringu a návrhu nových prvků. Práce je zpracována na základě znalosti fungování organizace a jejího operačního systému, které autorka získala svým působením v organizaci. Aktuální požadavky jsou vydedukovány z konzultací se zainteresovanými osobami. Přínosem práce je položený základ pro další rozvoj celého informačního systému a dále vzniklá dokumentace, která poslouží další generaci členů ve spolku.
Návrh vyhledávacího systému pro moderní potřeby
Maršálek, Tomáš ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Strossa, Petr (oponent)
V této práci tvrdím, že oblast textového vyhledávání se obecně soustředí na dlouhé textové dokumenty, přičemž vzrůstá potřeba po efektivním vyhledávacím systému soustředícím se na krátký text, na který jsou kladeny odlišné požadavky. Díky tomuto zmenšení objemu prohledávaných dat se stanou některé algoritmické techniky výpočetně dostupnější. Přesnější zaměření této práce je na techniky přibližného a prefixového vyhledávání a ohodnocovacích metod založených čistě na textové shodě, protože statistické metody na krátkém textu ztrácejí význam. Na základě nich byl vytvořen jednoduchý prototyp vyhledávacího systému, jehož vlastnosti jsou zde demonstrovány na několika vyhledávacích případech a porovnány se dvěma dalšími open source vyhledávacími systémy, které reprezentují doporučovaná řešení pro problém vyhledávání v krátkém textu v dnešní době. Dle výsledků porovnání lze usoudit proveditelnost navrhovaného řešení z pohledu vyhledávacích schopnosti i výkonu. Na základě toho je pak představeno několik možností pro budoucí vývoj systému.
Architektonický refaktoring databáze
Nguyen Trung, Hoa ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Krch, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou architektonického refaktoringu databáze. Cílem práce je detailně popsat jednotlivé metody architektonického refaktoringu databáze a následně názorně ukázat na vlastních příkladech, jaký je postup aktualizace databázového schématu, a nastínit postup změny zdrojového kódu aplikace. Nejprve je vysvětleno, co vůbec refaktoring znamená a v čem se refaktoring databáze liší od klasického refaktoringu. Následuje podrobný popis jednotlivých metod architektonického refaktoringu, kde je zachycena podstata refaktoringové metody spolu s jejími výhodami a možnými riziky. V další části jsou uvedeny vlastní příklady k jednotlivým metodám, kde se aplikují postupy z teoretické části. Na závěr se zhodnotí splnění cílů, přínos práce a námět na rozšíření stávající práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.