Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zážitkový cestovní ruch v Jihočeském kraji
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Diplomová práce analyzuje nabídku a poptávku po produktech zážitkového cestovního ruchu v Jihočeském kraji, tedy oblasti, která skýtá nepřeberná přírodní i kulturní bohatství, a navrhnuje možné inovace, které by přispěly k rozšíření nabídky regionu.
Diskvalifikace členů statutárních orgánů z výkonu funkce v kapitálových obchodních společnostech a srovnání s úpravou ve Velké Británii
Procházková, Tereza ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Resumé Předkládaná diplomová práce se zabývá diskvalifikací z výkonu funkce. Vzhledem k proklamovanému inspiračnímu zdroji z Velké Británie je práce zaměřena na srovnání britské úpravy se svým českým protějškem. K tomuto srovnání jsou používané teorie a metody představené v komparativní literatuře, především teorie právních transplantátů a funkcionální metoda. Práce je členěna do celkem pěti částí včetně úvodu a závěru. Nejdříve jsou představena zmiňovaná teoretická východiska a stanoveny cíle práce, následuje část věnovaná britské úpravě, na niž navazuje část věnovaná české úpravě, v jejímž rámci probíhá i komparace. Následuje kapitola, jež podává odpovědi na vytyčené otázky. V části věnované britské úpravě je kladen důraz především na důvody vyloučení a mezi nimi poté na důvod diskvalifikace pro nezpůsobilost. Jsou zde popsány stěžejní rysy úpravy, jež mají následnou relevanci pro českou úpravu. V části věnované české úpravě je důraz kladen rovněž na důvody diskvalifikace, vývoj úpravy v České republice a osobní rozsah. Úprava je rovněž analyticky zhodnocena a porovnána s britským vzorem. Následující část je věnována širšímu kontextu diskvalifikace, včetně teorie právních transplantátů a je rovněž rozebrána úloha diskvalifikace ve dvou typických systémech corporate governance, včetně možných důvodů...
Exodus of East German refugees in Prague 1989 and its reflexion in the official newspapers in GDR and CSSR
Procházková, Tereza ; Konrád, Ota (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem "Východoněmecký exodus v Praze 1989 a jeho reflexe v oficilálním Československém a východoněmeckém tisku" pojednává o vývoji východoněmeckého exodu v Praze 1989 a jeho reflexi v Rudém Právu a Neues Deutschland. V první části práce bylo mým úkolem představit situaci v NDR v době vlády Ericha honeckera (1971- 1989) a s ním spojený fenomén obsazování německých velvyslanectví občany NDR. V druhé části jsem se zabývala podrobně jednotlivými vývojovými fázemi východoněmeckého exodu na německém velvyslanectví v Praze. Závěr práce byl věnován reflexi pražského fenoménu ve výše uvedených periodikách. V případě Rudého Práva můj výzkum proběhl v období od 5. září do 7. listopadu 1989. V periodiku Neues Deutschland jsem se zaměřila na období od 14. září do 6. listopadu 1989.
Možnosti využití koně u osob se zdravotním postižením
Procházková, Tereza ; Levitová, Andrea (oponent) ; Horázná, Marie (vedoucí práce)
Název Možnosti využití koně u osob se zdravotním postižením. Cíl práce Přiblížit a nastínit možnosti využití koně zdravotně postiženým. Metoda Pro tvorbu této diplomové práce jsme využili metodu případové studie. Byly prováděny v hipoterapeutickém středisku Valdek o.p.s. Výzkumu jsme podrobili 2 děti, chlapce a dívku, kteří mají stanovenou diagnózu dětská mozková obrna. Za pomoci lékařských zpráv, rozhovorů se zúčastněnými a jejich zákonnými zástupci, jsme sestavili rodinnou a osobní anamnézu. Diagnóza stanovená lékařem, stupeň motorického vývoje, aktuální zdravotní stav poté předurčuje, jaký cíl si hipoterapie v jednotlivých případech bude klást. Výsledky Na základě vyhodnocení případové studie bylo zjištěno, že význam hipoterapie pro klienta s dětskou mozkovou obrnou může být velký v mnoha ohledech. Klíčová slova Hipoterapie, paradrezúra, paravoltiž, parawestern, paravozatajství.
Prolínání výtvarných směrů ve vybraných literárních dílech konce 19. a počátku 20. století - Secesní tendence a mozaika
Procházková, Tereza ; Hrabáková, Jaroslava (oponent) ; Stejskalová, Anna (vedoucí práce)
Základní údaje: autor: Tereza Procházková název práce: Prolínání výtvarných směrů ve vybraných literárních dílech konce 19. a počátku 20. století - Secesní tendence a mozaika počet stran: Diplomová práce je zaměřena na interpretaci několika literárních děl z přelomu 19. a 20. století. Vybraná díla charakterizují určité prvky, náměty 109 a motivy, které se vyskytují ve výtvarném umění té doby. Dá se tedy hovořit o vzájemném prolínání literatury a výtvarného umění. Jde například o návrat k přírodě, která jak literatuře, tak secesnímu umění měla přinést obrodu, nebo o touhu po tvůrčí originalitě. Stejně jako do výtvarného umění stylu secese i do literatury vstoupila žena krásná jako přelud, která byla zobrazována nejčastěji ve dvou polohách - jako nezemská bytost - víla, nebo jako femme fatale. Počátky české secese s literaturou spojuje i obliba pohádek, pohádkových motivů a postav, snovost a lyričnost. Secesní ornament se v literatuře projevil i po stránce jazykové jako časté opakování slov, motivů nebo hláskových skupin. Důležitý z hlediska vzájemného ovlivňování literatury a výtvarné secese byl časopis Volné směry, vydávaný od roku 1896, který redigoval František Xaver Šalda spolu s výtvarníky Janem Preislerem a Stanislavem Suchardou a který v prvních ročnících obsahoval kromě nového umění i...
Partnerství měst a obcí - Praha a Norimberk
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá spoluprací obcí. Především je zaměřena na partnerství měst a obcí. Popisuje jeho vznik a význam, historický vývoj partnerské spolupráce, současné trendy v této oblasti, možnosti financování společných projektů v rámci této spolupráce a instituce, které se partnerstvím zabývají. V druhé části práce jsou tyto poznatky uvedeny na praktickém příkladu partnerství měst Prahy a Norimberku, a to historie uvedeného partnerství, současná podoba partnerství a přehled společných projektů. Součástí bakalářské práce je také analýza společných aktivit a následné zhodnocení významu partnerství pro Prahu a Norimberk.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Procházková, Tereza ; Vítek, Ondřej (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
V době probíhající celosvětové hospodářské krize je úspěšné řízení firmy závislé na schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou vytvářena rozhodnutí. Celou řadu metod, které umožňují vyhodnotit aktuální situaci a poskytnout základ pro efektivní řízení firmy, nabízí finanční analýza. Pro komplexní pohled na podnik a zachycení všech působících vlivů je navíc vhodné její doplnění o poznatky zjištěné na základě vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Opatření sestavená na tomto podkladu mají šanci na úspěch.
Využití technických památek v produktech cestovního ruchu na příkladu kovárny v Selibově
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Práce mapuje nejvýznamnější technické památky nacházející se na území Píseckého regionu a vytváří doporučení pro marketingový mix, kterým by se zvýšila návštěvnost této oblasti. Zvýšená pozornost je věnována kovárně v Selibově,která je v poslední době hojně navštěvovanou revitalizovanou technickou památkou.

Viz též: podobná jména autorů
10 Procházková, Tereza
1 Procházková, Terezie
1 Procházková, Theresa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.