Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Redesign configuration management procesu ve vybrané organizaci
Šavel, Jan ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Cílem této práce je provedení analýzy Configuration management procesu ve zkoumané organizaci prostřednictvím rámce nejlepších praktik knihovny ITIL a navržení přepracování dle získaných poznatkům. Analýza pokrývá nejen Configuration management proces, ale částečně i Change management, který je s Configuration management procesem ve zkoumané organizaci pevně svázán. V teoretické části se nejprve zabývám popisem procesu v obecné rovině, způsobem jeho modelování a nástroji, které lze k modelování využít. Dále popisuji rámec nejlepších praktik knihovny ITIL verze 3 a využití CMS (Configuration Management System) jako federalizovaného systému pro Configuration management. V praktické části se věnuji analýze stávajícího stavu Configuration management procesu ve zkoumané organizaci a uvádím výhody a nevýhody, z nichž pak navrhuji doporučení, jak proces pro tuto organizaci optimalizovat. Závěr práce potom obsahuje srovnání původní a přepracované verze procesu a uvedení výhod, které dle mých závěrů z této změny vyplývají.
The e-Government in the Slovakia at the beginning of the 21-th century
Kozoň, Martin ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Bakalářská práce e-Government na Slovensku na začátku 21. století se zabývá historií e-Governmentu a jeho postupným rozvojem v Slovenské republice. Popisuje aktuální stav a naplánované aktivity na nejbližší období. Hodnotí také e-Government v Estonsku a Velké Británii, jakožto vyspělých zemí této oblasti, a detailněji se zabývá funkčností e-Governmentu v České republice. Praktická část je zaměřena na testování funkčnosti e-Governmentu testem, kdy autor práce podává daňové přiznání online a detailně popisuje jednotlivé kroky, které musel vykonat.
Vývoj masmediální komunikace energetických nápojů v letech 2010 až 2015 se zaměřením na televizní reklamu
Mošnová, Kamila ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Bakalářská práce definuje masová média a podoby, kterých může nabývat. Zobrazuje jejich význam v marketingové komunikaci, přičemž větší důraz klade na reklamu a televizi. Práce je zaměřena na sledování marketingové komunikace značek vyrábějících energetické nápoje, kdy v teoretické části jsou popsány jejich nejčastěji využívané formy a praktická je zaměřena na televizní reklamy v období let 2010 až 2015. Hodnotí tedy situaci vysílaných televizních reklam na energetické nápoje na českém trhu v jednotlivých letech sledovaného období. Sleduje jejich vývoj v čase a na základě zjištěných závěrů hodnotí také význam televizních reklam v dnešní době.
Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice
Popelka, Ondřej ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice Customer Relationship Management systémů v kontextu jejich používání živnostníky. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž ta první má za cíl uvést čtenáře do problematiky CRM a SCRM systémů, jejich přínosů pro subjekty a popsat evoluci těchto systémů s příchodem webového rozhraní 2.0 a prostředí, kde tyto systémy mohou působit. V druhé části pak analyzuji výsledky dotazníku pro živnostníky, který měl za cíl zmapovat jejich názor na tyto produkty, jejich ochotě do nich investovat a zjistit názor na přínosnost jednotlivých funkcí CRM systémů. V návaznosti na výsledky dotazníku vznikla definice vhodného řešení pro živnostníky a ta byla pak aplikována na tabulku předvýběru nejvhodnějších pro-duktů pro tento segment. Díky preferencím respondentů a vyhodnocení plnění požadovaných funkcionalit pak došlo k určení nejvhodnějšího řešení pro respondenty dotazníku zastupující živnostníky v České republice.
Spisová služba ve veřejné správě
Růžičková, Radomíra ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou spisové služby a archivnictví. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů, obsahuje popis životního cyklu dokumentů. Důležitou součástí spisové služby je tvorba spisu, která se řídí platnou legislativou. Životní cyklus dokumentů a spisů je uzavřen v rámci skartačního řízení, jeho jednotlivé kroky jsou v diplomové práci popsány. Praktická část je zaměřena na dosažení cílů stanovených v diplomové práci. Zabývá se spisovou službou konkrétního veřejnoprávního původce, kterým je Městský úřad Kamenice nad Lipou. Popisuje vývoj spisové služby na městském úřadu, implementaci elektronického systému spisové služby a zahájení provozu datových schránek. Cílem práce je zhodnotit, jaké přínosy má zavedení elektronického systému spisové služby a zda díky informačním technologiím mohou veřejnoprávní původci dosahovat úspor ve svých rozpočtech. Budou zhodnocena pozitiva i negativa analogové i elektronické podoby spisové služby a nastínění, zda všichni veřejnoprávní původci jsou schopni vykonávat spisovou službu dle platných zákonů.
Analýza internetového obchodu prezentujícího se přes sociální sítě
Pichová, Michaela ; Přibil, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou nákupního procesu v internetovém obchodě prezentujícím se zejména skrze sociální sítě (Facebook a Instagram). Internet, a především sociální sítě jsou v dnešní době velmi populární, podobně je tomu s nakupováním přes internet. Cílem práce je otestovat jednoduchost a přehlednost nákupního procesu a zhodnotit profil na sociální síti Facebook. V teoretické části jsou kapitoly popisující internet obecně, možnosti podnikání na internetu a sociální sítě. Hodnocení profilu na sociální síti je realizováno prostřednictvím webové aplikace LikeAlyzer. Dále je součástí práce představení nástroje eye-tracking, který je poté použit k provedení praktické části práce. Výsledky jsou zobrazeny ve formě heatmap (jeden ze způsobů zobrazení výsledků), které jsou doplněny poznatky získanými z krátkých dotazníků.
Elektronické služby pro občany
Hejdusová, Kateřina ; Přibil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma elektronických služeb, které jsou ze strany veřejné správy poskytovány občanům. Práce se zaměřuje především na služby poskytované v České republice. Cílem práce je zhodnocení současné situace v oblasti elektronických služeb veřejné správy, které jsou v České republice nabízeny, a navržení několika opatření, která by mohla aktuální stav zlepšit. Zhodnocení je provedeno metodou komparace nabízených služeb v České, Estonské a Finské republice. Vlastnosti služeb jsou hodnoceny za použití pětifázového modelu zralosti a principů benchmarkingu. U služeb v České republice, které jsou na základě srovnání vyhodnoceny jako chybějící nebo nedostatečně kvalitní, jsou navrženy kroky, které by měly vést k odstranění jejich nedostatků.
Proces výběru optimálního ERP systému
Svoboda, Petr ; Přibil, Jiří (vedoucí práce)
Práce má za cíl vytvořit praktický návod, jak si vybrat optimální ERP systém pro menší nevýrobní společnosti. Vnitropodnikový systém je velmi komplexní věc, která se diametrálně odlišuje co do velikosti podniku a jeho aktivit, proto bude její praktická část šitá na míru konkrétní společnosti. Zkoumaná otázka bude, zda může ERP poskytované zdarma plně nahradit placené systémy pro menší společnosti. Pro účely práce jsem navrhl vlastní prozákaznicky orientovaný model, který v praktické části otestuji. Pomocí fází analýzy, specifikace a validace dospěji k multikriteriálnímu rozhodování a pokusím se z původního průřezu ERP systémů na trhu vybrat optimální systém v rámci rozpočtového omezení. Mezi poptávané systémy jsem zahrnul jak COTS systémy, open-source, tak i vývoj nového.
Analýza možností realizace tiskového řešení
Nosek, Miloš ; Přibyl, Vladimír (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Cílem práce je spojení získaných izolovaných znalostí z jednotlivých předmětů do logického celku, který bude tvořit systém pro správu IT služeb včetně transparentního manažerského rozhodování. Hodnota zmíněného řešení spočívá v propojení znalostí z rámce ITIL, z posledního vývoje v oblasti outsourcingu a z manažerského rozhodování. K dosažení výsledku bude nezbytné pracovat s kvantitativními i kvalitativními daty, která budou vyjádřena v podobě IT služby. IT službou bude tiskové řešení. Nejlepší varianta řešení bude vybrána pomocí zvolené transparentní metody pro podporu rozhodování. Představený postup je možno zobecnit a využít pro návrhy a posuzování dalších IT služeb.
Analýza vybraného e-shopu z hlediska User Experience a User Interface
Trachtová, Monika ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je volba varianty více uživatelsky přívětivějšího eshopu. Tohoto zjištění je docíleno pomocí několika metod testování. Jelikož se jedná o téma uživatelského prožitku a uživatelského rozhraní, pojmy této tématiky jsou v práci více přiblíženy pro lepší pochopení následného testování. Dalším přiblíženým tématem jsou i metody testování, využité pro zajištění cíle práce. Klíčovou částí diplomové práce je část praktická, která se zabývá již zmíněným testováním dvou variant e-shopů. E-shopy jsou testovány pomocí metod pětisekundového testu, eyetrackingového měření, které se stává pro práci nejdůležitějším testováním, ústním dotazníkem a doplňujícími emočními kartami. Pomocí eye-trackingového měření jsou získány zrakové mapy, které vykreslují zrakové pole každého respondenta. Veškeré výsledky jsou zpracovány, analyzovány a následně interpretovány do konečného výsledku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Přibil, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.