Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Domov jako téma českých filosofických prací 20. a 21. století
PŘEVRÁTILOVÁ, Pavlína
Diplomová práce se zabývá domovem a jeho pojetím ve filosofických pracích. Cílem bylo uchopit a popsat domov jako kategorii filosofickou, a to za pomoci myšlenek a teorií, které jsme nalezli v českých filosofických textech, jež vyšly v průběhu 20. a 21. století, a které jsme doplnili o výchozí myšlenky důležitých světových autorů. Prostřednictvím těchto dostupných informací jsme se pokusili o sjednocení a vytvoření ucelenější, propojenější teorie, v rámci které jsme domov rozdělili do několika základních kapitol, jež jsou pro pojetí a pochopení domova, jak minulého, tak i současného, zcela rozhodující a určující.
Výchovné styly charakterizované Kurtem Zadekem Lewinem a jejich preference u dětí a mládeže ve věku pubescence a adolescence
PŘEVRÁTILOVÁ, Pavlína
Práce se zabývá výchovnými styly, které charakterizoval na základě svého výzkumu Kurt Zadek Lewin a jeho spolupracovníci. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký výchovný styl preferují děti a mládež ve věku pubescence a adolescence. Práce je rozdělena na čtyři stěžejní části, které současně odpovídají jednotlivým kapitolám. První kapitola se věnuje charakteristice vývojových období adolescence a pubescence, s ohledem na vývojové úkoly, ze kterých by měly vycházet odpovídající výchovné cíle a celkový styl výchovy. Druhá kapitola popisuje výchovu a výchovné působení pedagoga, konkrétněji vymezuje interakci mezi pedagogem a vychovávaným jedincem, a charakterizuje celkový styl výchovy. Třetí kapitola objasňuje autoritářský, liberální a demokratický styl výchovy. Obsahem poslední kapitoly je vlastní kvantitativní výzkum, v rámci kterého byly použity dotazníky. Záměr tohoto výzkumu koresponduje s již výše uvedeným cílem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.