Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti zaměstnání osob bez domova
Zimová, Marie ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace.
 Hlavním cílem práce je zmapovat možnosti integrace lidí bez domova na pracovní trh a pokusit se tak o návrat do běžného života. Jelikož však jejich možné integrování stojí na mnoha aspektech, zkoumá tato práce taktéž míru motivace dotazovaných osob a překážky, jenž jim, v případném hledání zaměstnání, brání. První část práce je tvořena teoretickým ukotvením dané problematiky s důrazem na vysokou míru desocializace osob bez domova a obtížemi při procesu změny. Zaměřuje se rovněž na možné způsoby pomoci a podpory při hledání zaměstnání a to jak ze strany státu, tak i nestátních neziskových organizací. Teoretickou část uzavírá kapitola s popisem čtyř nestátních oraganizací, zaměřující se zaměstnávání osob bez domova. Sběr dat byl prováděn na základě kvalitativního výzkumu, a to ve formě 16 polostrukturovaných rozhovorů (4 rozhovory v každé organizaci) s lidmi, v minulosti či aktuálně, žijícími na ulici a zaměstnanými v jedné ze čtyř organizací, jenž ve své práci uvádím.
 Empirická část mapuje důvody, díky nimž se dané osoby ocitly v takto těžké sociální situaci, co bylo hlavním impulsem pro hledání...
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice
Froňková, Veronika ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
(česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi.
Specifika násilí páchané na ženách bez domova
Piknová, Tereza ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na specifika násilí páchané na ženách bez domova. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je pak členěna do tří kapitol, které jsou strukturované od obecného popisu bezdomovectví přes genderové aspekty bezdomovectví až ke konkrétním specifikům násilí, které je pácháno na ženách bez domova. Cílem empirické části práce je identifikovat bariéry a předpoklady řešení násilí páchaného na ženách bez domova. Součástí empirické části práce je také identifikace způsobu řešení násilí na ženách bez domova a doporučení optimalizace pomoci v řešení násilí. Empirická část práce je provedena na dvou zkoumaných souborech, sociálních pracovnících/kurátorech a ženách bez domova. Výzkum je kvalitativního charakteru a je veden formou polostrukturovaných rozhovorů. V závěrečné části empirického výzkumu je provedena komparativní analýza zkoumaných souborů, ze které jsou vyvozeny závěry a doporučení, jakým způsobem přispět k nastavení efektivnějšího způsobu řešení násilí na ženách bez domova.
Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha
Pinkerová, Soňa ; Pěnkava, Pavel (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce má název Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha, prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Věnuje se řešení problematiky bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Cílem bakalářské práce, je charakterizovat řešení bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálních kurátorů v Praze a zjistit: (i.) velikost migrační tendence podle regionů ČR, (ii.) důvody, které vedou osoby bez přístřeší k odchodu z místa trvalého pobytu do hlavního města Prahy. Bakalářská práce je členěna na tři hlavní teoretické kapitoly. V začátku práce se zaměřuji na popis fenoménu bezdomovectví jako hraničního projevu sociálního vyloučení a následně popisuji postavení a činnosti obcí s rozšířenou působností v souvislosti s řešením problematiky bezdomovectví. Ve třetí části bakalářské práce se věnuji specializaci sociálního kurátora a to ze dvou pohledů a to s ohledem na oblast přímé práce s klientem a oblast výkonu koordinační činnosti. V praktické části prezentuji průběh a výsledky výzkumného šetření, které je založené na dotazníkovém šetření.
Analýza sociálních služeb poskytovaných rodinám osob ve výkonu trestu
Kolečkářová, Eliška ; Pěnkava, Pavel (vedoucí práce) ; Hulmáková, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou sociálních služeb poskytovaných rodinám osob ve výkonu trestu. Služby poskytované specificky rodinám osob ve výkonu trestu jsou poskytovány především nestátními subjekty. Poskytovatelé sociálních služeb neposkytují rodinám uvězněných specifické služby. Poskytovatelé sociálních služeb pracují s rodinami vězňů na základě dalších problémů, které se v rodině objevují. Na této úrovni tedy nejsou rodinám poskytovány služby, jež by specificky odpovídaly potřebám rodin uvězněných, zejména vyrovnání se s fyzickou nepřítomností člena rodiny a udržení kontaktu s ním. Udržení rodinných vztahů je pro vězně hlavní motivací k nápravě a opětovnému zapojení se do společnosti bez pokračování v páchání trestné činnosti. Rodina poskytuje propuštěnému vězni zázemí a podmínky pro jeho znovuzapojení se do společnosti.
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů v České republice
Froňková, Veronika ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
(česky) Diplomová práce je věnována tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi.
Představa a realita domova u bezdomovců na území města Plzně
Moulisová, Eva ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
(česky) Diplomová práce pojednává o problematice bezdomovectví. Je jakousi sondou do života lidí bez domova. Cílem této práce je zmapovat představu a realitu domova u bezdomovců. Zjistit, jak žijí, jaké mají vztahy se svou rodinou, mezi sebou navzájem a v neposlední řadě zjistit jejich představy o budoucnosti. Diplomová práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny ústřední pojmy práce. Čtenář se zde seznámí s vývojem bezdomovectví, typologií, hlavními příčinami bezdomovectví a problémy, se kterými se lidé bez domova potýkají. Poslední část je věnována pomoci lidem bez domova. Praktická část práce se věnuje samotnému výzkumu, který byl realizován s 15 osobami bez domova prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. V rámci výzkumného šetření byla zjištěna fakta týkající se zejména pohledu lidí bez domova na možnosti bydlení.
Social risk phenomena and their esponse to the approach of working with clients Shelter Speramus
Puskajlerová, Ingrid ; Mašát, Vladimír (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Predkladaná bakalárska práca analyzuje sociálny fenomén, bezdomovstvo, jeho charakteristiku, príčiny a následne vysvetľuje sociálnu službu azylového domu. Práca odpovedá na problém, ktorým je vývoj skladby problémov ľudí bez domova v Azylovom dome (AD) Speramus v meste Liberec v zmene postupov sociálnej práce AD s jeho klientmi. Kvantitatívny prieskum pomocou analýzy dát skúma sociálne rizikové javy, ktoré zapríčiňujú zmeny sociálnej práce s touto cieľovou skupinou. V závere prieskum charakterizuje, ktoré zmeny prístupov práce nastali v pomáhajúcej stratégii AD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Postoj veřejnosti a studentů pomáhající profese k osobám bez domova
Dvořáková, Lucie ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Bakalářská práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. Práce je zaměřena na postoj veřejnosti a studentů pomáhající profese k osobám bez domova. Teoretická část práce se zabývá definicí pojmu bezdomovec a bezdomovectví, příčinami vzniku bezdomovectví, jeho formami. Práce se dále věnuje bezdomovectví v České republice, prevenci vzniku bezdomovectví, sociální práci s osobami bez domova a postojům k bezdomovcům. V praktické části je uveden výzkum v podobě dotazníkového šetření. Dotazník byl určen studentům pomáhajících profesí. Jsou zde uvedeny výsledky dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu jsou zpracovány prostřednictvím grafů, které jsou popsány a vyhodnoceny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Možnosti snížení rizika recidivy pachatele prostřednictvím činnosti probační služby
Nesvačilová, Iva ; Matoušková, Andrea (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice kriminální recidivy z pohledu probačních úředníků, kteří denně pracují s pachateli, jimž byl stanoven alternativní trest. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení restorativní a retributivní justice a probační a mediační služby nejen v České republice, ale také v Anglii a Německu. Dále v teoretické části nalezneme popis faktorů, jež ovlivňují kriminální chování pachatele s důrazem na faktory sociálně - kulturní. V poslední části teoretické práce je definována samotná kriminální recidiva, její základní členění, druhy, též i statistika o recidivě v České republice a penitenciární a postpenitenciární péče. Obsahem praktické části je kvalitativní výzkum provedený za pomoci rozhovorů s probačními úředníky. Cílem výzkumné části diplomové práce je zjistit, co si myslí samotní pracovníci probační a mediační služby o možnostech snížení recidivy prostřednictvím probační práce s pachateli trestné činnosti a též jaký mají probační úředníci názor na samotnou kriminální recidivu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.