Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development
Šušor, Andrej ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent) ; Petr, Jaroslav (oponent)
ZÁvĚnv U savčíchoocytůjsme ana|yzovali expresi a regulaci eukaryoticlcýchiniciaěníchfaktoruajejich ďrnity k ,methylSefaróze v invitro podmínkách.V nďí laboratořijsmeoptimalizovaliprotokol pro produkci partenogeniclcýchembryí,která sloužilajako modelpro studiumčasnéembryogeneze. Metoda protilátkovéhomikročipunám umožnilasledovat regulaci signálních drah, primrárněv pruběhu meiózy praseěích oocytůa takéu druhůjakojsoubovinní,žabía oocytyhvězdice. Proteomická ana|ýza zrqicích oocytů nám umoŽnila identiťftovatdůležitouregulačnímolekulu UCH-LI, která byla následnédetailně sfudovánaa úspěšněbyla odkryta její speciťrcká role v průběhumeiózy av procesufertilizace. I6
Rekombinantní fragmenty protilátek
Král, Vlastimil ; Sedláček, Juraj (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent) ; Hašek, Jindřich (oponent)
6. ZÁvĚn Cílem této disertace bylo rozvinout v tuzemských podmínkách technologii příprav1, rekombinantních fragmentů protilátek a ověřit ce|ý postup na několika modelových monok|onálních protilátkách potenciálně využite|ných v diagnostice a terapii. Pro čtyři protilátky' mAb TU-20, M75, MEM97 a F||,2'32' byly zkonstnrovány rekombinantní fragmenty v ruzných formátech (scFv fragmenty monovalentní i bivalentní' tzv. diabody; intrabod)' pro intracelulámí expresi) a pro .iejich hetero|ogní expresi byly použity vektory umožňrrjícíexpresi vE. coli (ve ťormě c1,toplasmatíckých inkluzí' periplasmatických irrktuzí a v rozpustné formě) a v hmyzích 52 buňkách (exprese glykosylovaných ťorem scFv Ířagmentťr do nrédia). V případě exprese proteinťl v nerozpustne formě byly vyvinuty rel|aturačnípostupy pÍo získáni aktivních forem scFv fragmenhi. By| testován vliv délkylinkeru .(GlyaSer)". (kde x je I až4)spojujicího varíabilní doménu lehkého a těŽkého řetězce na vznik ruzných muItirnerních forem scFv. Jako optinrátní pro vznik pouze lrronon|emího scFv fragmentu se ukiizala déIka 20 arninokyse|in. ScFv s linkerem 15 arninokyse|in dlouhýn je srněsí mono-, di. a trimernich forern scFv, .;ejichž zastoupeni je ávislé na koncentraci scFv v roztoku (se vzrustajíci koncentrací vzrůstá množstvínásobných forem scFv, hlavně dimeru)....
The Role of Energetic Metabolism in the t-haplotype Transmission ratio distortion
Marvanová, Hana ; Paulasová, Petra (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent)
Jsou-li dvě heterozygotem nesené alely přenášeny do další generace v nestejném poměru, nastává jev nazývaný odchylka od Mendelových pravidel. Nejlépe popsaným případem tohoto fenoménu mezi savci je t haplotyp u myší. T haplotyp je sobeckou variantou regionu na chromosomu 17, který se v přírodě zpravidla přenáší jako jednotka, tedy bez účasti rekombinace. Zatímco samci homozygotní pro t haplotyp jsou sterilní, heterozygoti přenáší t haplotyp až 99 % svých potomků. Jak v současnosti věříme, tento jev je způsobován rozdíly v parametrech motility mezi spermiemi nesoucími t haplotyp a těmi nesoucími originální variantu tohoto regionu, jež obojí pochází od jednoho heterozygotního samce. Konkrétní mechanismus postulované kompetice, jejímž výsledkem je zvýhodnění spermií nesoucích t haplotyp, však zůstává doposud neobjasněn. Pracovní hypotézou tohoto projektu je, že rozdíly v motilitě potenciálně odpovědné za odchylku od Mendelových pravidel dědičnosti jsou, aspoň z části, způsobovány metabolickými příčinami. Naše výsledky srovnání hodnot ATP a mitochondriálního membránového potenciálu (MMP) vskutku naznačují, že mezi spermiemi samců porovnávaných genotypů (t/t, t/+ a +/+) existují jisté metabolické rozdíly. Konkrétněji, naše data poukazují na signifikantně nižší hodnoty ATP u spermií pocházejících od...
Effect of selected pollutants on mammalian organisms in vivo and cells in vitro and preparation of specific monoclonal antibodies for their detection
Dorosh, Andriy ; Pěknicová, Jana (vedoucí práce) ; Linhart, Otomar (oponent) ; Motlík, Jan (oponent)
Znečištění životního prostředí a jeho negativní vliv na živé organismy představuje jeden z největších problémů současné lidské společnosti. Populace je den co den vystavována nízkým koncentracím environmentálních polutantů s potvrzeným či předpokládaným negativním efektem na lidské zdraví. Buňky a organismy si v průběhu evoluce osvojily různé způsoby detekce, neutralizace a exkrece většiny toxických látek vyskytujících se v prostředí. Největší riziko tak představují ty látky, které dokáží detoxikačním systémům organismu uniknout nebo působí i ve velmi nízkých koncentracích. Endokrinní disruptory (EDs) pak často představují právě takový typ látek. Endokrinní disruptory mohou být přírodního či antropogenního původu, a mohou v nízkých koncentracích ovlivňovat odpovídající hormonálních receptory. Nejčastějším mechanismem jejich účinku je pak vazba na přirozené hormonální receptory. Jaderné steroidní receptory díky své evoluci, rozmanitosti a specifickým afinitním vlastnostem představují častý cíl endokrinních disruptorů, které jsou díky svým chemickým vlastnostem schopné projít přes buněčné membrány. Takovými endokrinními disruptory jsou například ty, které interferují s estrogenní a androgenní hormonální regulací. Po vazbě na příslušné receptory jsou tak tyto látky schopné negativně ovlivňovat všechny orgánové...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.