Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development
Šušor, Andrej ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent) ; Petr, Jaroslav (oponent)
ZÁvĚnv U savčíchoocytůjsme ana|yzovali expresi a regulaci eukaryoticlcýchiniciaěníchfaktoruajejich ďrnity k ,methylSefaróze v invitro podmínkách.V nďí laboratořijsmeoptimalizovaliprotokol pro produkci partenogeniclcýchembryí,která sloužilajako modelpro studiumčasnéembryogeneze. Metoda protilátkovéhomikročipunám umožnilasledovat regulaci signálních drah, primrárněv pruběhu meiózy praseěích oocytůa takéu druhůjakojsoubovinní,žabía oocytyhvězdice. Proteomická ana|ýza zrqicích oocytů nám umoŽnila identiťftovatdůležitouregulačnímolekulu UCH-LI, která byla následnédetailně sfudovánaa úspěšněbyla odkryta její speciťrcká role v průběhumeiózy av procesufertilizace. I6
Rekombinantní fragmenty protilátek
Král, Vlastimil ; Sedláček, Juraj (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent) ; Hašek, Jindřich (oponent)
6. ZÁvĚn Cílem této disertace bylo rozvinout v tuzemských podmínkách technologii příprav1, rekombinantních fragmentů protilátek a ověřit ce|ý postup na několika modelových monok|onálních protilátkách potenciálně využite|ných v diagnostice a terapii. Pro čtyři protilátky' mAb TU-20, M75, MEM97 a F||,2'32' byly zkonstnrovány rekombinantní fragmenty v ruzných formátech (scFv fragmenty monovalentní i bivalentní' tzv. diabody; intrabod)' pro intracelulámí expresi) a pro .iejich hetero|ogní expresi byly použity vektory umožňrrjícíexpresi vE. coli (ve ťormě c1,toplasmatíckých inkluzí' periplasmatických irrktuzí a v rozpustné formě) a v hmyzích 52 buňkách (exprese glykosylovaných ťorem scFv Ířagmentťr do nrédia). V případě exprese proteinťl v nerozpustne formě byly vyvinuty rel|aturačnípostupy pÍo získáni aktivních forem scFv fragmenhi. By| testován vliv délkylinkeru .(GlyaSer)". (kde x je I až4)spojujicího varíabilní doménu lehkého a těŽkého řetězce na vznik ruzných muItirnerních forem scFv. Jako optinrátní pro vznik pouze lrronon|emího scFv fragmentu se ukiizala déIka 20 arninokyse|in. ScFv s linkerem 15 arninokyse|in dlouhýn je srněsí mono-, di. a trimernich forern scFv, .;ejichž zastoupeni je ávislé na koncentraci scFv v roztoku (se vzrustajíci koncentrací vzrůstá množstvínásobných forem scFv, hlavně dimeru)....
The Role of Energetic Metabolism in the t-haplotype Transmission ratio distortion
Marvanová, Hana ; Paulasová, Petra (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent)
Jsou-li dvě heterozygotem nesené alely přenášeny do další generace v nestejném poměru, nastává jev nazývaný odchylka od Mendelových pravidel. Nejlépe popsaným případem tohoto fenoménu mezi savci je t haplotyp u myší. T haplotyp je sobeckou variantou regionu na chromosomu 17, který se v přírodě zpravidla přenáší jako jednotka, tedy bez účasti rekombinace. Zatímco samci homozygotní pro t haplotyp jsou sterilní, heterozygoti přenáší t haplotyp až 99 % svých potomků. Jak v současnosti věříme, tento jev je způsobován rozdíly v parametrech motility mezi spermiemi nesoucími t haplotyp a těmi nesoucími originální variantu tohoto regionu, jež obojí pochází od jednoho heterozygotního samce. Konkrétní mechanismus postulované kompetice, jejímž výsledkem je zvýhodnění spermií nesoucích t haplotyp, však zůstává doposud neobjasněn. Pracovní hypotézou tohoto projektu je, že rozdíly v motilitě potenciálně odpovědné za odchylku od Mendelových pravidel dědičnosti jsou, aspoň z části, způsobovány metabolickými příčinami. Naše výsledky srovnání hodnot ATP a mitochondriálního membránového potenciálu (MMP) vskutku naznačují, že mezi spermiemi samců porovnávaných genotypů (t/t, t/+ a +/+) existují jisté metabolické rozdíly. Konkrétněji, naše data poukazují na signifikantně nižší hodnoty ATP u spermií pocházejících od...
Effect of selected pollutants on mammalian organisms in vivo and cells in vitro and preparation of specific monoclonal antibodies for their detection
Dorosh, Andriy ; Pěknicová, Jana (vedoucí práce) ; Linhart, Otomar (oponent) ; Motlík, Jan (oponent)
Znečištění životního prostředí a jeho negativní vliv na živé organismy představuje jeden z největších problémů současné lidské společnosti. Populace je den co den vystavována nízkým koncentracím environmentálních polutantů s potvrzeným či předpokládaným negativním efektem na lidské zdraví. Buňky a organismy si v průběhu evoluce osvojily různé způsoby detekce, neutralizace a exkrece většiny toxických látek vyskytujících se v prostředí. Největší riziko tak představují ty látky, které dokáží detoxikačním systémům organismu uniknout nebo působí i ve velmi nízkých koncentracích. Endokrinní disruptory (EDs) pak často představují právě takový typ látek. Endokrinní disruptory mohou být přírodního či antropogenního původu, a mohou v nízkých koncentracích ovlivňovat odpovídající hormonálních receptory. Nejčastějším mechanismem jejich účinku je pak vazba na přirozené hormonální receptory. Jaderné steroidní receptory díky své evoluci, rozmanitosti a specifickým afinitním vlastnostem představují častý cíl endokrinních disruptorů, které jsou díky svým chemickým vlastnostem schopné projít přes buněčné membrány. Takovými endokrinními disruptory jsou například ty, které interferují s estrogenní a androgenní hormonální regulací. Po vazbě na příslušné receptory jsou tak tyto látky schopné negativně ovlivňovat všechny orgánové...
Effect of selected endocrine disruptors on the male mouse reproductive system in vivo
Žatecká, Eva ; Pěknicová, Jana (vedoucí práce) ; Kubelka, Michal (oponent) ; Kaňka, Jiří (oponent)
Souhrn Každý den je do našeho prostředí uvolňováno ohromné množství tzv. polutantů životního prostředí, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví. Některé z těchto sloučenin jsou hormonálně aktivní látky (tzv. endokrinní disruptory), které mohou interferovat s naším hormonálním systémem. Hormonální systém ovlivňuje správnou funkci mnoha fyziologických procesů a je jeden z nejdůležitějších regulačních systémů v organismu. I reprodukční systém je do značné míry regulován různými hormony a jejich správná funkce je zásadní pro tvorbu gamet, oplodnění a vývoj embrya. Proto znečištění životního prostředí je považováno za jednu z možných příčin zvýšené neplodnosti v lidské populaci. V našich studiích jsme se proto rozhodli studovat vliv dvou endokrinních disruptorů (tetrabrombisfenol A - TBBPA a zearalenon - ZEA) na samčí reprodukční systém myší in vivo. Podle našich výsledků je TBBPA schopen indukovat apoptózu testikulárních buněk, stejně jako změny v expresi vybraných testikulárních genů a protaminaci spermií. Dále naše výsledky naznačují, že při kontinuální expozici TBBPA dochází k akumulaci jeho negativního vlivu v další generaci v závislosti na tom, zda rodiče byli nebo nebyli ovlivněni. Jedním z možných mechanismů trans-generačního přenosu by mohly být pozorované změny v protaminaci spermií. Výsledky z naší...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.