Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví
Píza, Jan ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Oblast právní ochrany průmyslového vlastnictví si prošla od konce 19. století velice turbulentním obdobím, když musela reagovat především na rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, ale i na rostoucí význam výzkumu a technologického pokroku. Ty si vyžádaly vytvoření mezinárodních systémů ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a přijetí mnoha multilaterálních mezinárodních úmluv, které usilují o zajištění minimálních standardů ochrany a sjednocení základních principů a hmotněprávních i procesněprávních pravidel. Podstatně se tak zjednodušila jak pozice žadatelů o ochranu ve více zemích, tak i vlastníků při správě takových eventuálně udělených práv. Tato práce usiluje o poskytnutí komplexního pohledu na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví, čemuž odpovídá i členění jednotlivých kapitol. Po úvodním vysvětlení konceptu průmyslového vlastnictví a objasnění důležitosti jeho právní regulace následuje pojednání o historickém kontextu a vývoji vedoucím k postupné internacionalizaci této oblasti. V navazujících kapitolách je pak vyhrazen prostor pro nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které komplexně upravují oblast ochrany průmyslového vlastnictví, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodu TRIPS. V této souvislosti je pak následně objasněna role WIPO, WTO a EU, jakožto stěžejních organizací...
Ochrana vybraných předmětů průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo
Píza, Jan ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
v českém jazyce Za posledních přibližně dvě stě let došlo na poli průmyslové výroby k ohromnému pokroku a zároveň významně vzrostl objem mezinárodního obchodu. Potřeba kvalitní úpravy ochrany průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni tak vedla k přijetí celé řady mnohostranných mezinárodních smluv převážně na půdě WIPO a vytvoření mezinárodních systémů, které zajišťují potřebnou úroveň ochrany a usnadňují mezinárodní spolupráci stejně tak jako přihlašování jednotlivých předmětů a spravování práv ve více státech. Na samém začátku se tato práce zabývá osvětlením průmyslového vlastnictví jako takového, tzn. jeho definicí, pojetím a specifickými rysy, neboť pro pochopení dalších kapitol je tento krok zcela zásadní. Následně práce přibližuje základní kameny a nejvýznamnější smlouvy pro celou oblast průmyslového vlastnictví v rámci mezinárodněprávní úpravy. Těmi jsou Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a později přijatá Dohoda TRIPS, dva přelomové dokumenty, které si dodnes zachovávají svůj zásadní význam. V této souvislosti je pojednáno i o Světové organizaci duševního vlastnictví, jakožto nejvýznamnější mezivládní mezinárodní organizaci působící v této oblasti, ale i o Světové obchodní organizaci. Stěžejní částí této práce jsou pak kapitoly kladoucí zásadní důraz na úpravu...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.