Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative Analysis of Neologisms in Selected Works of Terry Pratchett and George R. R. Martin
Dragounová, Tereza ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Práce se věnuje porovnání neologismů z vybraných děl dvou fantasy sérií, konkrétně z knih Last Continent (Poslední kontinent) a Jingo (Hrr na ně!), které obě patří do knižní série Discworld (Úžasná Zeměplocha) od Terryho Pratchetta, a z knihy A Game of Thrones (Hra o trůny), která je dílem ze série A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) od George R. R. Martina. Neologismy shromážděné z těchto tří knih jsou nejprve podrobeny individuálnímu zkoumání a jsou rozřazeny do odpovídajících kategorií podle toho, jaký slovotvorný proces byl využit při jejich tvorbě. Následně jsou údaje z odpovídajících si kategorií porovnány a pozornost při jejich srovnání je věnována stejnou měrou jak potenciálním rozdílům, tak i signifikantním podobnostem. Dalším krokem byl pokus o interpretaci takto získaných výsledků s důrazem na příčiny těchto závěrů, především na ty, které by mohly plynout z rodílnosti podžánrů obou knih. Srovnání ukázalo jak rozdíly, tak podobnosti a některé z nich byly velice výrazné. Slovotvornými procesy, které poskytly nejzajímavější výsledky, byla kompozita a marginální slovotvorné procesy, jež byly v obou sériích použity ve značně jiných měrách. Ostatní procesy byly použity většinou podobně nebo vykazovaly pouze nepatrné rozdíly. Klíčová slova: slovotvorba, neologismus, srovnání
The Story of Kullervo by J. R. R. Tolkien: translation and stylistic analysis
Tylová, Michaela ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí - úvodu, překladu povídky Příběh o Kullervovi a stylistické analýzy překladu. První část je zaměřena na představení povídky a autorovu inspiraci, kterou čerpal z finské mytologie. Tato část obsahuje také poznámky k problematickým částem a chybám v původním textu, které jsou důležité k lepšímu porozumění příběhu. Praktická část obsahuje původní text a jeho český překlad a třetí část analyzuje postupy při překladu opřené o příslušné teorie.
Language and Ageing - Cognitive and Educational Aspects in the Elderly with Special Focus on Cognitive Training in a Foreign Language in People with Dementia
Veltruská Šmídová, Kateřina ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Lancová, Klára (oponent)
Tato práce se zabývá kognitivními a edukačními aspekty u starší populace. Hlavní důraz je položen na zkoumání vlivu kognitivního tréninku v cizím jazyce u starších lidí trpících demencí. Po popsání základní anatomie nervového systému, neurolingvistických teorií a také stárnutí a kognitivních aspektů v souvislosti s učením se jazykům se práce zabývá uskutečněním experimentu, který by mohl pomoci klientům s demencí rozšířit jejich slovní zásobu v cizím jazyce. Toho má být dosaženo prostřednictvím individuálních terapeutických sezení s použitím pracovních listů vytvořených přímo pro tyto účely. Výsledky naznačují, že kognitivní trénink je u klientů s demencí prospěšný a mohl by být praktikován ve větší míře. Pracovní listy byly předělány za účelem usnadnění jejich dalšího použití učiteli a lektory pracujícími se zdravými seniory. Klíčová slova stárnutí, demence, jazyk, kognitivní trénink, neurolingvistika, geragogika
Role and Use of Speech Acts in the Dialogues of the Novel Pride and Prejudice by Jane Austen
Pellar, Jan ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Richterová, Jana (oponent)
Tato práce z oblasti pragmatiky přináší aplikaci konceptu řečových aktů (viz např. J. L. Austin, J. Searle) na literární vzorek 15 vybraných dialogů o celkovém rozsahu 1122 vět z románu Pýcha a předsudek klasické anglické autorky Jane Austenové. Představena je osmičlenná modifikace klasifikace řečových aktů: representativa, assertiva, direktiva, commissiva, expressiva, interrogativa, requestiva a deklarativa. Do výzkumu je započítáno celkem osm literárních postav (a dále okrajově Charlotta Lucasová), které používají řečové akty k vyjadřování svých komunikačních záměrů. Výzkum ukazuje, že nejčetněji se vyskytují representativa, expressiva a assertiva, zatímco okrajová jsou direktiva. Hlavní hrdinka Elizabeth, zastoupená ve 12 dialozích, nejvíce používá representativa, assertiva a expressiva. Zbývající 3 dialogy vede paní Bennetová se svým manželem panem Bennetem. Jazyk Austenové je celkově velmi bohatý a komplexní, s častým výskytem zdvořilostních formulací. Tomu odpovídají také smíšené, vícečetné kategorie (jednoduchých je 55,8; dvojitých 39,1%, trojitých 4,6 %, čtverných pouze 0,5% z počítaných 969 vět). Práce navíc obsahuje komentáře stylistického rozboru s vybranými zajímavými literárními i doplňujícími pragmatickými aspekty zkoumaných dialogických ukázek.
Situational Parameters and Formality Scale: Multiaspectual Analysis of Authentic Discourse Samples
Svobodová, Denisa ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Diplomová práce zkoumá vliv situačních parametrů na výběr lexikogramatických prostředků jazykového uživatele. Cílem je zjistit, jak kontext, ve kterém je jazyk využíván, ovlivňuje formulace mluvčího. Zvláštní pozornost je věnována pojmu registr a v souvislosti s tímto pojmem jsou představeny jednotlivé aspekty, které předurčují způsob, jakým jazykoví uživatelé vyjadřují svá sdělení. Celá problematika je rozebírána především ze sociolingvistického hlediska, jazyk je tedy zkoumán v kontextu lidské společnosti. Praktická část se věnuje víceaspektové analýze třech autentických vzorků, které se liší právě situačními parametry, ve kterých je jazyk užíván. Na základě výpočtu založeného na poměru jednotlivých slovních druhů jsou tyto vzorky nakonec seřazeny od nejformálnějšího po nejméně formální.
Analysis of Selected Linguistic Aspects of Simplified Fiction as against the Originals
Romanenko, Elena ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato diplomová práce představuje mnohovrstevnou analýzu zjednodušené beletrie na úrovni B2 a C1 a jejích originálních, nezjednodušených protějšků. Práce zkoumá způsob zjednodušení a jazykovou transformaci, která byla na autentickém textu provedena za účelem jeho přizpůsobení jednotlivým úrovním CEFR. Dále se snaží určit, zda existují obecné jazykové rysy, které by charakterizovaly autentický text a jeho adaptace pro jednotlivé úrovně a které by tak vyučujícím a studentům ulehčily volbu mezi zjednodušeným a originálním textem. Na základě teoretického rámce poskytuje práce analýzu specializovaného korpusu šesti textů, které sestávají vždy z první kapitoly dvou autentických románů a jejich zjednodušených verzí adaptovaných v obou případech pro úrovně B2 a C1, a to dvěma různými vydavateli. Každý úryvek byl podroben analýze vybraných jazykových jevů, čímž byly odkrývány tendence ve zjednodušování jazyka, diskursu a obsahu v adaptované četbě. V závěru byly za účelem určení skutečné komplexity textu porovnány výsledky textové analýzy s definicemi úrovní CEFR. Výsledky srovnání ukazují na určité rozpory v tomto ohledu. Klíčová slova: CEFR, specializovaný korpus, adaptovaná četba, autentické texty, zjednodušení, adaptace jazyka, adaptace diskursu, adaptace obsahu
On the Interface between Thematic Progressions and Cohesive Ties in Selected Modern Short Stories and a Fairy Tale
Malá, Lucie ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou povídek Angely Carterové s pohádkou, ze které vycházejí. Cílem práce je určit, do jaké míry autorka ve svých povídkách zachovala jazykovou strukturu pohádky. Práce také interpretuje motivaci a efekt odchylek struktury obou povídek od struktury pohádky. Všechny tři zmíněné texty jsou analyzovány ze tří hledisek: tematických posloupností, předmětů řeči a kohezních řetězců, a kohezních vazeb. Texty jsou nejprve popsány odděleně, poté se práce zaměří na jejich porovnání. Pozornost je věnována především odlišnostem mezi povídkami na jedné straně a pohádkou na straně druhé. Ze srovnání vyplývá, že struktura pohádky byla v povídkách ve velké míře zachována, protože texty sdílí charakteristiky na všech třech úrovních analýzy. Podařilo se nalézt dva vzájemně propojené aspekty, které vedou k rozdílům mezi strukturou povídek a pohádky: věk zamýšlených čtenářů a kontext a prostředí příběhu.
Some Features of Persuasive Language in Selected Presidential Campaign Speeches of Two Candidates
Šlesingrová, Pavlína ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Diplomová práce "Některé prvky přesvědčivého jazyka ve vybraných projevech volební kampaně u dvou prezidentských kandidátů" se snaží zkoumat, jak je řečnická figura konceptuální metafory uplatňována ve volebních projevech Baracka Obamy a Mitta Romneyho, které byly adresovány především hispánským voličům za účelem vytvoření narativu mýtu Amerického snu. Tyto volební projevy byly analyzovány s využitím teoretického rámce kritické analýzy metafor a kritické analýzy diskurzu. Kromě analýzy konceptuálních metafor, které hrají důležitou roli v interpretaci tohoto mýtu, i další řečnické figury byly podrobeny analýze z důvodu jejich přesvědčivosti.
Pragmatic and stylistic aspects of expressions of futurality in professional economic text and their didactic consequences
Mikuláš, Martin ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Povolná, Renata (oponent) ; Malá, Markéta (oponent)
Disertační práce mapuje užití prostředků vyjadřujících futuritu v odborném ekonomickém textu (lingvistická část) a didaktické aspekty futurity v procesu osvojování angličtiny jako druhého jazyka u studentů bakalářského studijního programu B 6208 - Ekonomika a management (didaktická část). Vlastní empirické zkušenosti autora i výsledky pre-testů v cílové skupinĕ studentů ukazují, že vyjádření futurity je závažným didaktickým problémem v obecném i specifickém (ekonomickém) kontextu. Výzkum je realizován nejprve v rovinĕ lingvistické. Jako zdroj relevantních dat o užití futura v ekonomickém kontextu (psaný diskurs) vybírá autor sedm reprezentativních monografií určených pro profesionály v ekonomických profesích. Pomocí softwaru pro zpracování korpusu jsou excerpovány případy vybraných prostředků vyjádření futurity (will, shall, be going to, be about to, be on the point of, be (due) to, přítomný čas). Předmĕtné doklady jsou posléze interpretovány z pohledu funkcí, které v ekonomickém textu plní. Nálezy z korpusové studie autor konfrontuje s učebnicemi a gramatickými příručkami užívanými v kurzech angličtiny pro specifické ekonomické účely. Ve dvou empirických studiích realizovaných se studenty ekonomických oborů na třech českých univerzitních institucích jsou pomocí didaktických testů mĕřeny úrovnĕ...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.