Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions
Delisavva, Foteini ; Procházka, Karel (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Pánek, Jiří (oponent)
Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium...
Polimeric nanoparticles stabilised by surfactants
Pánek, Jiří ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Pleštil, Josef (oponent) ; Sedlák, Marián (oponent)
Polymeric nanoparticles stabilised by surfactants Doctoral Thesis Abstract Jiří Pánek Supervisor: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. PRAGUE 2010 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMISTRY AS CR, v. v. i. Department of Supramolecular Polymer Systems Polymerní nanočástice stabilizované surfaktanty Souhrn disertační práce Jiří Pánek Školitel: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. PRAHA 2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální a makromolekulární chemie ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v. v. i. Oddělení nadmolekulárních polymerních soustav 14 15 ÚVOD V současnosti se nanotechnologie stává hybnou silou vývoje nových materiálů, jak v oblasti materiálové vědy tak v biomedicínckých aplikacích. Nanomateriály mohou být konstruovány "seshora" , tj. vytvářením nových struktur v již existujících materiálech, nebo "zespodu", tedy spontánním uspořádáváním stavebních kamenů na molekulární úrovni s využitím různých fyzikálně chemických interakcí. Pro konstrukci spontánně uspořádaných nanomateriálů jsou vhodnými stavebními kameny polymery a kopolymery, protože umožňují velké množství kombinací základních jednotek a jejich vzájemných interakcí. Cíle mé disertace sledují současný vývoj a jsou orientovány na přípravu...
Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3
Pánek, Jiří ; Endrle, Pavel (oponent) ; Mlýnek, Petr (vedoucí práce)
Semestrální práce se zabývá datovou komunikací po silnoproudém vedení a její simulací v prostředí Network Simulator-3. První část náleží obecnému popisu PLC, shrnuje její dělení a příslušné standardy. Následující část popisuje grafické rozhraní simulátoru, jeho možnosti a simulace několika topologií. Ve třetí části se nachází popis jednotlivých příkladů simulovaných v NS-3 a návrh na jejich rozšíření. Dále obsahuje rozbor typů rušení v PLC a dílčí rozšíření.

Viz též: podobná jména autorů
2 PÁNEK, Josef
1 Pánek, Jakub
4 Pánek, Jan
26 Pánek, Jaroslav
2 Pánek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.