National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Research on inflence of SO2 and NOx on spruce growth
Hruška, Jakub ; Oulehle, Filip ; Kolář, Tomáš
Radial growth of Norway spruce (Picea abies) in Krušné and Jizerské Mts.responded qiuckly on the decline of SO2 and NOx emissions and S deposition. At the end of 1990´s it was equal to growh measured before the period of high emissions. The best correlation was founded with ambient SO2 concentrations, then with S atmosperic deposion and less important correlation was found with soil chemistry as it is correlated with deposition levels. At present there is no evidence of influence of SO2 and NOX on decline of radial growht. Observed decline in last decade is most probably attributed to climatic conditions.
Tree species influence on soil acidification: long-term trends and modeling
Oulehle, Filip ; Hruška, Jakub (advisor) ; Borůvka, Luboš (referee) ; Šantrůčková, Hana (referee)
Forest ecosystems belong to the part of environment most affected by the anthropogenic acidification. The structure of Central European forests was historically converted mostly into the Norway spruce monocultures. Such a forests received elevated acidic deposition since 1950s, from which large parts of mountain forests were killed by air pollution in 1970s and 1980s. After reduction of acidic deposition the forest soils were significantly delayed in chemical recovery compared to stream chemistry (Alewell et al., 2000). In this thesis we focused on long-term changes in soil chemistry at highly polluted area of Ore Mts., with particular interest in the tree species influence on soil acidification. The presented results including measurements of biogeochemical cycles within forest ecosystem at the Norway spruce (Picea abies [L.]) stand in the period 1992-2005 and at the European beech (Fagus sylvatica [L.]) stand between 2003-2005. The desorption of previously stored sulfur and the decrease of Ca deposition are the main factors controlling the recovery of soil solution at spruce stand. The reduction in Ca availability resulted in lower uptake by tree assimilatory tissues, measured as concentration in needles. The unexpected disappearing of nitrogen leaching from soil was undoubtedly the most...
CARBON AND NITROGEN POOLS AND FLUXES OF TWO FOREST ECOSYSTEMS IN THE ORE MOUNTAINS
Růžek, Michal ; Oulehle, Filip (advisor) ; Tahovská, Karolina (referee)
CARBON AND NITROGEN POOLS AND FLUXES OF TWO FOREST ECOSYSTEMS IN THE ORE MOUNTAINS With increasing atmospheric CO2 concentrations, forest ecosystems are considered for their sequestration ability. However, there are differences between coniferous and deciduous tree species in their impact on the carbon (C) and nitrogen (N) fluxes within forest ecosystems, which influence soil carbon and nitrogen pools. In natural beech and monoculture spruce stands on research sites of Czech Geological Survey in the Ore Mountains, C and N fluxes and pools were investigated. There were investigated ecosystem inputs (C, N, in throughfall, litterfall) as well as outputs (soil respiration, concentrations of C, N in seepage water discharge). Further, C and N pools of living biomass and soils were determined. Throughfall DOC was significantly higher in the spruce stand, on the other hand litterfall C flux showed the opposite relationship. At output, DOC, DON and NH4 + discharge fluxes from O horizon were significantly higher in the spruce stand whereas in the beech stand higher NO3 - flux from mineral soil was recorded. Soil respiration was quite similar in the both stands, however different parts of original sources of respiration among tree species were different. Beech stand has larger pools of carbon and nitrogen in...
Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava
Správa národního parku Bayerische Wald ; Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice ; Česká geologická služba, Praha ; Beudert, Burkhart ; Máca, Petr ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav ; Metelka, Václav ; Vrba, Jaroslav ; Kopáček, Jiří ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Zpráva shrnuje poznatky získané v období listopad 2004 - prosinec 2005, které jsou doplněny o předchozí pozorování členů autorského kolektivu. Zaměření je na biogeochemické a hydrologické charakteristiky území na obou stranách Šumavy. Zpráva je rozdělena do částí: Zhodnocení látkových toků v NP Šumava na třech povodích s různým typem managementu; Chemismus půd a jehličí ve studovaných povodích; Modelování dlouhodobého vývoje chemismu vod a půd; Změny chemismu a oživení Rachelsee na Šumavě v důsledku kůrovcové kalamity a zotavování ekosystému z acidifikace; Vyhodnocení vodního režimu půd na lokalitách lišících se vegetačním krytem v Národním parku Šumava; Vliv usazených srážek na vodní a látkovou bilanci malého horského povodí.
Sledování biogeochemických cyklů ekologicky významných prvků v malých povodích NP Šumava
Česká geologická služba, Praha ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Úkolem projektu byla kvantifikace toků daných prvků v lesních ekosystémech ve třech výrazně odlišných situacích. Projekt byl realizován ve třech povodích v oblasti centrální Šumavy (Kout, Doupě a Stolec).
Dlouhodobé trendy změn půdního chemismu a jejich vliv na stav horských smrčin
Česká geologická služba, Praha ; Hofmeister, Jeňýk ; Oulehle, Filip ; Hruška, Jakub
Cílem projektu je ustavit v horských smrčinách systém pro systematické sledování a vyhodnocování stavu půdního prostředí. Zpráva má charakter atlasu, ve kterém jsou pro vybraná místa shromážděny dostupné historické analýzy půd a provedena analýza současná. Místa jsou mapově a souřadnicově dokumentována, což umožňuje snadné nalezení míst i po delším časovém období, kdy bude třeba provést nová stanovení. Metodika chemických analýz a odběru vzorků odpovídá v současnosti ustálené metodice, jejímž základem je metodika programu ICP Forest .
Diferenciace lesů ČR z pohledu možného dotčení půdního chemismu v závislosti na intenzitě odběru lesních těžebních zbytků pro energetické účely
Česká geologická služba ; Oulehle, Filip ; Hruška, Jakub
Jsou diskutovány mechanismy a procesy vedoucí k ochuzení půd o důležité živiny, potřebné ke zdárnému vývoji lesních ekosystémů. Důsledky odnímání potěžebních zbytků pro budoucí vývoj půd byly simulovány biogeochemickým modelem MAGIC aplikovaným na 14 lesních povodí GEOMON. Modelováním byly získány detailní znalosti o procesech a principech vedoucích k okyselení lesních půd.
Analýza rizik využití potenciálu lesních těžebních zbytků pro energetiku vyplývající z dopadů na půdu a koloběh živin
Česká geologická služba, Praha ; Oulehle, Filip ; Hruška, Jakub
V pěstovaných monokulturách rychle rostoucích dřevin (smrků) se těžbou a odvozem dřeva z lesa porušuje biogeochemický koloběh prvků tím, že bazické kationty fixované ve dřevě se nemohou po odumření stromu vrátit zpět do půdy tak, jak tomu bylo v původních pralesích. V takovém lese v krizových okamžicích (kyselé deště) mohou výrazně chybět bazické kationty, jejichž biogeochemický cyklus byl intenzivní těžbou rozpojen. Výrazně tak klesá přirozená neutralizační kapacita celého ekosystému. Model MAGIC, jehož detailní popis je v příloze č. 1, byl použit pro modelování vývoje koncentrací bazických kationtů v půdě a jejich změny podle tří scénářů vývoje těžeb - žádná biomasa nebude odnímána, budou odnímány pouze kmeny s kůrou nebo bude odnímána veškerá biomasa včetně biomasy lesních těžebních zbytků v různých intenzitách - v povodích systému GEOMON. Je diskutována využitelnost modelu MAGIC pro založení manažerské praxe a pro vytváření politiky rozhodovacích procesů ve sféře kontroly emisí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.