National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sukcese na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po odstranění křovin
Němec, Jiří ; Otýpková, Zdenka
V roce 2000 byl založen pokus, jehož cílem je sledovat změny ve vývoji vegetace na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po vykácení křovin. Na počátku bylo vytyčeno 5 trvalých ploch - 3 pokusné a 2 kontrolní. Kontrolou je v tomto pokusu vegetace bez vlivu křovin. V roce 2001 byl experiment rozšířen o další sérii pěti trvalých ploch.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv frekvence kosení na biodiversitu xerotermních společenstev NPP Dunajovické kopce
Mgr. Zdenka Otýpková, Kroměříž ; Otýpková, Zdenka
Předmětem studie je sledování a hodnocení změn v xerotermní bylinné vegetaci, která zůstávala dlouho dobu nekosena, v souvislosti s hospodářskými zásahy (četnost a různá doba kosení) v NPP Dunajovické kopce. Pro pokus byly vybrány porosty se zachovalou xerotermní květenou, kde bylo založeno 16 trvalých ploch. V roce 2001 pokračoval druhým rokem výzkum vlivu různých termínů a frekvence kosení na druhovou diverzitu v xerotermní travinobylinné vegetace na trvalých plochách. Na všech plochách byl zaznamenán nárůst počtu druhů, z toho celkově na plochách přibylo 20 druhů, převážně jednoletek. Plochy kosené v srpnu a kontroly měly vyšší podíl kvetoucích rostlin než plochy nekosené a tento rozdíl je statisticky průkazný. Na celkové biomase se nejvíce podílejí dvouděložné rostliny.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Bezděčka, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Řepka, Radomír ; Otýpková, Zdenka ; Lustyk, Pavel ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem ; Hrouda, Lubomír ; Hájek, Michal ; Grulich, V. ; Fajmon, Karel ; Dančák, Martin
Cílem projektu je zpracovat návrh nové zonace CHKO Bílé Karpaty včetně optimální péče o nejcennější území na základě síťového mapování cévnatých rostlin a vybraných zoologických taxonů. Výsledkem projektu bude i databáze nálezů s grafickými výstupy, mapa kvality vodotečí a vědecké publikace. Zpráva popisuje práce vykonané v roce 2003: Charakteristika CHKO a BR Bílé Karpaty, síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický průzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Adámek, Zdeněk ; Otýpková, Zdenka ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem
Cílem projektu je stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území CHKO Bílé Karpaty. Zpráva obsahuje popis provedených prací a výsledků dosažených v roce 2004 v těchto dílčích částech: Síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický výzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum a geografický informační systém.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.