Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Muskuloskeletální ultrasonografie. Možnosti využití u vybraných morfologických změn na dolní končetině
Mezian, Kamál ; Navrátil, Leoš (vedoucí práce) ; Dylevský, Ivan (oponent) ; Otáhal, Jakub (oponent)
1 Abstrakt Cílem je ověření hypotéz morfologických změn kloubní chrupavky distální epifýzy femuru (dále jen "DFC"), tendo calcaneus (dále jen "AT") a aponeurosis plantaris (dále jen "PF") u mladých žen nosících obuv s antepedální tlakovou redistribucí (dále jen "OATR"). K popisu výše zmíněných struktur je použita ultrasonografická metoda (dále jen "US"). Výzkumný soubor čítá 910 naměřených hodnot vybraných parametrů u celkem 91 subjektů. Nálezem u žen nosících OATR (> 5 cm; v posledních dvou letech kontinuálně déle než pět hodin, alespoň pět dní v týdnu) (N = 34; věk 31,1 ± 6,4 let; BMI 21,6 ± 2,3 kg.m-2 ) je hypertrofie pravé DFC (2,00 ± 0,41 mm) a levostranné AT (4,07 ± 0,48 mm) oproti skupině kontrolní (N = 57; věk 29,5 ± 7,3 let; 22,5 ± 3,4 kg.m-2 ) (1,96 ± 0,35 mm; 3,76 ± 0,66 mm). Morfologie PF se signifikantně neliší. Zjištěné skutečnosti morfologických změn DFC a AT u žen často nosících OATR upozorňují na nezbytnost dalšího výzkumu věnovaného tomuto módnímu trendu s ohledem na prevenci degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Vedlejším cílem je příspěvek k využití US u vybraných muskuloskeletálních onemocnění dolní končetiny formou výsledků kvalitativní výzkumné práce. Diskutován je diagnostický význam US u dvou původních kazuistik: 1. oboustranné ruptury m. rectus femoris u pacienta...
Funkční testování po experimentálně vyvolané fokální mozkové ischémii u laboratorního potkana
Vyletělová, Ivana ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Název: Funkční testování po experimentálně vyvolané fokální mozkové ischémii u laboratorního potkana Cíle: Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat baterii motorických testů, které umožní efektivně posoudit motorický deficit, který vznikne po drobné ischemické lézi primární motorické kůry. Metody: V experimentální studii bylo použito 16 potkaních samců kmene Long Evans z chovu Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Potkani byli náhodně rozděleni na experimentální a kontrolní skupinu. Ischemická léze byla indukována pomocí fototrombotického modelu pro docílení malého poškození v oblasti motorické kůry mozku. Zvířata byla testována za použití baterie pěti motorických testů - Reaching test, Bar holding test, Rotarod test, Ladder rung walking test a Open field test. Pro analýzu dat byl použit program Sigma Stat3.5®SPSS a Microsoft Excel 2010. Výsledky: Výsledky testů ukázaly, že vzniklé drobné poškození motorické kůry u laboratorního potkana lze objektivně hodnotit pomocí Reaching testu, který se zaměřuje na úchop přední končetinou a jemnou motoriku. U testů hodnotících převážně lokomoci nebyl nalezen významný rozdíl mezi výkony experimentální a kontrolní skupiny. Podařilo se ověřit, že deficit se projevuje především na funkci horní končetiny. V průběhu času lze pozorovat...
Role imunitního systému ve vzniku autismu
Niederlová, Veronika ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Hájková, Michaela (oponent)
Autismus je komplexní neurovývojové onemocnění, jehož etiologie nebyla dosud objasněna. Mnoho výzkumů ukazuje u pacientů s autismem změny ve funkci imunitního systému, které by mohly souviset se vznikem onemocnění. Práce shrnuje současné vědecké poznatky o roli imunitního systému ve vzniku autismu. V jednotlivých kapitolách je pojednáno o rodinné anamnéze autoimunitních onemocnění, specifických HLA alelách, nejdůležitějších autoprotilátkách a mateřských protilátkách, snížené aktivitě NK buněk a hladinách cytokinů u pacientů s autismem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Formalization of Integrative Physiology
Mateják, Marek ; Kofránek, Jiří (vedoucí práce) ; Kasal, Pavel (oponent) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Nové informační technologie přinášejí možnosti jak exaktně popsat a simulovat komplexní fyzikální systémy. Pokrok v tomto směru umožnila standardizace jazyka Modelica neziskovou celosvětovou asociací firem, univerzit a jednotlivců Modelica Association. Standard jazyka umožnil v této disertaci vytvořit chemické, hydraulické, tepelné a populační komponenty pro základní principy fyziologie člověka. Tyto nové Modelikové knihovny byly nazvány PHYSIOLIBRARY a CHEMICAL. Jejich základní komponenty je možné v Modelice graficky propojovat a tak vytvářet komplexnější komponenty fyziologických systémů, obdobně jako se v Modelice vytvářejí modely elektronických obvodů ze základních prvků elektronických komponent. Disertace ukazuje, jak lze obdobným způsobem vytvořit i tak komplexní modely jakým je model integrativní fyziologie člověka HumMod 1.6 který má více než 5000 proměnných. A nejen to, tyto modely je potom možné velmi intuitivně modifikovat a rozšiřovat. Disertační práce tak model amerických autorů HumMod 1.6 (www.hummod.org) nejen implementovala, ale i rozšířila o vlastnosti krve a hemoglobinu, které původní model neměl. Při reimplementaci modelu bylo odhaleno (a americkým autorům reportováno) 30 logických, matematických a fyziologických chyb, na které se při důkladné analýze modelu narazilo. Byl...
Frekvenční analýza EMG dat u silových trojbojařů
Kofránková, Vlasta ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Tlapáková, Eva (oponent)
Název: Frekvenční analýza EMG dat u silových trojbojařů Cíle: Cílem této práce je v teoretické části popsat svalovou aktivitu a její měření po- mocí elektromyografie, popsat vztahy mezi parametry EMG signálu a jejich vztah k nervosvalové fyziologii. Cílem praktické části je provedení spektrální analýzy elektromyogra- mů na příkladu provádění split-dřepu u silových trojbojařů při jednostranně nesené zátěži. Metody: V praktické části práce je provedena spektrální analýza elektromyogramů od 35 sportovců, kteří prováděli 4 serie 5ti split-dřepů s jednostranně nesenou zátěží. Velikost zátěže byla 25% a 50% vlastní hmotnosti. Zátěž byla nesena homolaterálně a kontralaterálně vzhledem ke stojné noze. Měřenými svaly byly vastus medialis obliquus, vastus lateralis ob- liquus, gluteus medius a biceps femoris bilaterálně. Ke zpracování signálu byl použit SW ba- lík Matlab a Signal Processing Toolbox. K provedeni spektrální analýzy byla použita diskrétní Fourierova transformace s klouzavým oknem délky 256 vzorků a posunem okna 32 vzorků. Získaný spektrogram byl segmentován na základě vyhlazení elektromyogramu. Z každého split-dřepu byla spočtena mediánová frekvence. Pro statistické zpracování jsme použili diference mediánových frekven- cí a směrnice regresních přímek z mediánových frekvencí v rámci jedné série...
Model mozkové fokální korové ischémie a jeho parametrizace
Svoboda, Jan ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Název práce: Model mozkové fokální korové ischémie a jeho parametrizace Cíle práce: Cílem této diplomové práce bylo aplikovat upravený model mozkové fokální korové ischémie indukovaný fototrombózou a následně ho parametrizovat. Metodika: Intravenózní aplikaci fotosenzitivního barviva "bengálská červeň" následovalo kontinuální ozáření oblasti senzomotorického kortexu levé hemisféry zeleným laserem a to po dobu 10 minut. Po osvětlení se barvivo aktivuje a produkuje singletový kyslík, který poškozuje endoteliální buněčné membrány. Následně dochází k agregaci krevních destiček a tvorbě trombinu, který nakonec zapříčiní přerušení lokálního krevního zásobení. Tento přístup byl původně představen Ressenblumem a El - Sabbanem v roce 1977 a později v rámci experimentů s potkany vylepšen Watsonem v roce 1985. Pro účely histologického vyhodnocení ischemického poškození mozku byla zvířata předávkována uretanem a podrobena transkardiální perfuzi. Výsledky: Histologické vyšetření mozků prokázalo významné ischemické poškození korových oblastí u všech experimentálních zvířat. Léze byla lokalizována v levé hemisféře a v různém rozsahu pronikala šedou hmotu mozku. Rozsah léze, lokalizace a hlouba vykazovala v rámci jednotlivých skupin pouze malou variabilitu. Znatelné rozdíly vyšly najevo až při vzájemném porovnání...
Modelování změn intrakraniálního tlaku (ICP) během fyziologických a patologických dějů
Vaněk, Petr ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Suchomel, Petr (oponent) ; Sameš, Martin (oponent)
Dokonalejší porozumění cirkulaci mozkomíšního moku komorovým systémem, mozkovým parenchymem, subarachnoidálními prostory a vývoji změn intrakraniálního tlaku (ICP) je nezbytné pro lepší pochopení různých patologických stavů centrálního nervového systému. Znalost základních hydrodynamický charakteristik kraniospinálního systému je klíčová pro pochopení řady patologických situací postihujících nervovou soustavu. Zejména intrakraniální hypertenze, syndromu normotenzního hydrocefalu a syringomyelie. V předkládáné práci prezentujeme nově vyvinutou měřící stanici VisionBrain, díky které je možné získat a následně analyzovat reálná biologická data. Současně byly výsledky těchto měření využity ke zpřesnění kompartmentového modelu cirkulace mozkomíšního moku. Model vychází z rozdělení kraniospinálního systému do pěti oddílů - dva intrakraniální a tři páteřní. Představuje třetí generaci daného modelu a oproti starší verzi byly doplněny intrakraniální žíly. Díky své struktuře umožňuje simultální modelování srdečních a respiračních pulzací mozkomíšního moku. Oproti jiným publikovaným modelům disponuje dopracovanými kompartmenty zastupujícími páteřní kanál. Model je odvozen od základních bilančních vztahů a zahrnuje tlakově závislou nelineární poddajnost a proměnnou rezorpci mozkomíšního moku. Model se zdá být...
Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí m. triceps surae
Stránský, Vojtěch ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí musculus triceps surae Cíle: Cílem této diplomové práce je shrnout teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Experiment má na základě objektivních výsledků odpovědět na základní otázku, zda změna délky klik na jízdním kole může, příp. v jaké míře, ovlivnit napětí svalu m.triceps surae. Metody: Měření k diplomové práci bylo provedeno na UK-FTVS na souboru 8 probandů. Pomocí myotonometru byly měřeny biomechanické vlastnosti (tuhost a viskozita) svalu m. triceps surae před jízdou a po jízdě na cyklistickém ergometru. Takto bylo provedeno dvakrát s rozpětím jednoho týdne mezi měřeními a s odlišnou délkou klik na jízdním kole (175mm a 170mm). Na základě reakce měkkých tkání na deformaci hrotem myotonometru jsou vytvořeny grafy obsahující hysterézní smyčky, u nichž hodnotíme dva fenomény - strmost a obsah křivek. Tyto ukazují na tuhost a viskozitu měkkých tkání, resp. i svalové tkáně. Výsledky: Měření z 1. a 2.týdne byla mezi sebou porovnána. Výsledky 8 probandů ukazují, že jízda na kole mění tuhost a viskozitu m.triceps surae a má vliv na změnu svalové napětí. Vzhledem k vyšší tuhosti svalu při použití kratších klik zde dochází více ke zvyšování svalového napětí. S ohledem na nízký počet probandů a interpersonální rozdíly nelze z...
Důsledky experimentálně vyvolané perinatální mozkové ischemické léze
Bahníková, Eva ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
1 Abstrakt Název: Důsledky experimentálně vyvolané perinatální mozkové ischemické léze. Cíle: Diplomová práce si klade za cíl představit problematiku a analyzovat aktuální poznatky z oblasti perinatálních mozkových poškození, konkrétně perinatální mozkové ischemické léze jakožto nejčastější mozkové infarktace v dětském věku. Akcentovány jsou základní charakteristiky onemocnění, syndromologie, patofyziologické mechanismy vzniku, rizikové faktory. V návaznosti na teoretických východiscích práce rozebírá současné tendence a zároveň rezervy v oblasti diagnostiky i terapie. Snahou je upozornit na nutnost včasného rozpoznání onemocnění a vyzdvihnout potenciál preventivních léčebných strategií. Praktická část navazuje na teoretické podklady a téma práce rozšiřuje o rozbor motorických a behaviorálních důsledků experimentálně navozené perinatální ischemické cévní mozkové příhody. Metody: Fokální mozková ischémie byla experimentálně navozena fototrombotickou metodou u sedmidenních mláďat potkana. Intravenózním podáním bengálské červeně a následným kontinuálním ozářením senzomotorického kortexu pomocí zeleného laserového paprsku po dobu 10 minut byla vyvolána agregace trombocytů a následná trombóza. Ve dvou měsících věku bylo 8 zvířat po dobu 7 dní sledováno a hodnoceno prostřednictvím observačních klecí PhenoTyper....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Otáhal, Jiří
2 Otáhal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.