Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektronická struktura materiálů na bázi grafenu
Nádvorník, Lukáš ; Orlita, Milan (vedoucí práce) ; Němec, Hynek (oponent)
V posledních dvou letech byl předeslán koncept umělého grafenu, vytvořeného v běžných polovodičových 2D systémech s využitím nanolitografie na jejich površích. Takový systém by měl umožnit studium jevů spojených s částicemi Diracovského typu ve zcela neuhlíkatých materiálech. Koncept předpokládá vytvoření dodatečného potenciálu v kvantové jámě využitím nanolitografického opracování povrchu nebo lokálních elektrod. Takto generovaná modulace transformuje běžnou parabolickou disperzi na oddělené minipásy, v nichž lze pozorovat Diracovy kužely. V teoretické části zavádíme čtyři kritéria, která představují odhady parametrů technologické přípravy a příhodné experimentální podmínky. V experimentální části studujeme cyklotronovou rezonanci v heterostrukturách AlGaAs/GaAs s hexagonálním potenciálem tvořeným vyleptanými dírami. Pozorovaná vícemódová cyklotronová rezonance je diskutována s ohledem na předpokládanou přítomnost Diracových kuželů.
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů
Reichlová, Helena ; Němec, Petr (vedoucí práce) ; Orlita, Milan (oponent)
Tato práce je věnována studiu feromagnetického polovodiče GaMnAs pomocí magnetooptických metod, a to zejména metody magnetického lineárního dichroismu (MLD). Nejprve byla nalezena vhodná metoda měření magnetooptického koeficientu, který popisuje MLD. Dále jsme pomocí metody MLD studovali hysterezní smyčky ve vzorku s téměř kubickou magnetickou anizotropií a ve vzorku s vlivem kubické i uniaxiální anizotropie - změřili jsme polarizační, teplotní a intenzitní závislost hysterezních smyček a odvodili jsme vztah pro polarizační závislost amplitudy hysterezních smyček. Pomocí časově rozlišené metody MLD jsme studovali ultrarychlou demagnetizaci ve vzorku na různých časových škálách po excitaci laserovým pulzem. Pozorovali jsme závislost dynamiky demagnetizace na intenzitě excitačního svazku a teplotě vzorku.
Dynamika spinové polarizace ve ferromagnetických polovodičích
Šubrt, Jiří ; Němec, Petr (vedoucí práce) ; Orlita, Milan (oponent)
V této práci jsme se věnovali problematice měření magnetooptických jevů ve feromagnetických polovodičích. Podrobně jsme analyzovali způsob jejich měření pomocí fotoelastického modulátoru a postavili jsme experimentální uspořádání, které umožňuje měřit spektra magnetického kruhového dichroismu (MCD), magnetického kruhového dvojlomu (MCB), magnetického lineárního dichroismu (MLD) a magnetického lineárního dvojlomu (MLB). Tuto aparaturu jsme pak použili pro měření magnetooptických spekter několika vzorků feromagnetických polovodičů (Ga,Mn)As a (Ga,Mn)(As,P).
Infrared magneto-spectroscopy of the Rashba-type semiconductors
Šikula, Marek ; Dubroka, Adam (oponent) ; Orlita, Milan (vedoucí práce)
Optical response of BiTeX (X = I, Cl, Br) semiconductors with a giant Rashba-type spin splitting is studied at low temperatures up to high magnetic fields applied in the Faraday configuration. Unlike the reflection configuration, the transmission configuration allows us to directly observe a set of inter-Landau level transitions in the vicinity of the crossing point of the conduction bands - Dirac point. Optical response of BiTeX compounds is compared with that expected theoretically, calculated using a simple Rashba-type Hamiltonian within Kubo-Greenwood formalism.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.