Žádný přesný výsledek pro Oponent B, nebyl nalezen, zkusme místo něj použít Oponent B ...
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Vliv tělesné zátěže na funkčnost aktivního oblečení
Pospíšilová, Lucie ; Oponent B, (oponent) ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce)
Název: Vliv tělesné zátěže na funkčnost aktivního oblečení Titul: Effect of physical activity on functional sportswear Proto, aby mohl jedinec podat dobrý sportovní či pracovní výkon, se musí cítit komfortně nejen ve svém prostředí, ale také v oblečení, které pro tuto činnost zvolí. Trh člověku nabízí nepřeberné množství funkční materiálů, jež jsou vyráběny z různých syntetických vláken, nicméně mnoho lidí ještě sahá po neaktivním oblečení díky neznalosti fungování svého těla při zátěži a následné funkci textilního materiálu, do kterého se při aktivní činnosti obleče . Svojí prací chci přispět k objasnění těchto skutečností. Představím jednotlivá vlákna, vlastnosti textilií a jejich charakteristiky, samotné funkčních materiály od spodních vrstev, až po nejvrchnější a systém jejich správného vrstvení. Dále naváži na část o oděvním komfortu, fyziologii člověka a zátěže. Následně budu sledovat možnost působení tělesné zátěže na funkčnost aktivního oblečení a na změny vlastností jednotlivých funkčních textilií po několikanásobném použití. Prakticky porovnám na jednotlivých přístrojích pro měření textilií vlastnosti funkčních materiálů před použitím, po použití a po vyprání. Dále se pokusím zjistit, díky testování několika osob při fyzické zátěži, funkčnost materiálů v laboratorních, tedy uzavřených a...
Čtení ve výuce geografie
Zemanová, Petra ; Oponent B, (oponent) ; Vedoucí práce, (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl napomoci rozvoji kritického myšlení žáků ve výuce zeměpisu prostřednictvím čtení odborného textu s porozuměním. Dosud se těmito otázkami podrobněji zabývala pouze Řezníčková (2004a,b,c, 2007). Práci je rozdělena do tří relativně samostatných oddílů, které řeší jednotlivé výzkumné otázky: První část práce je zaměřena na rozbor odborné literatury za účelem vymezení pojmů týkajících se této problematiky (čtení s porozuměním, čtenářské dovednosti a specifikace využitelných textů) a za účelem nalezení podpory v pedagogických dokumentech. Abychom odůvodnili požadavek zařazování práce s textem do výuky zeměpisu, provedli jsme výzkumné šetření mezí žáky základních a středních škol. Jejich výsledky jsme porovnali také s výsledky uchazečů o studium na PřF UK. Shrnutí výzkumu tvoří druhou část práce. Závěrečná zjištění výzkumného šetření posloužila jako východiska ke zpracování poslední části, která má metodický charakter. Jak vyplynulo z předchozích částí, postupným osvojováním dílčích čtenářských dovedností a jejich vzájemným propojováním pří práci s různými druhy textů získávají žáci komplexní dovednost čtení s porozuměním. Pokusili jsme se tedy uvést výčet základních metod aplikovaných na konkrétních textech tak, abychom ulehčili začátky zavedení čtení s porozuměním do...
Komunikační mix fotbalového klubu na příkladu FC Baníku Ostrava
Divínová, Magdaléna ; Malecha, Petr (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Název práce: Komunikační mix fotbalového klubu na příkladu FC Baníku Ostrava Cíle práce: Zhodnocení komunikačního mixu FC Baníku Ostrava, určení jeho silných a slabých stránek a navržení postupů pro možná zlepšení. Metoda: Popisná analýza a analýza vnitřního a vnějšího prostředí pomocí metody SWOT Výsledky: Upozornění na příležitosti a hrozící rizika v komunikaci a návrh možných řešení za užití nástrojů komunikačního mixu. Práce si klade za cíl zhodnotit význam komunikace a jejích nástrojů pro fotbalový klub. V teoretické části jsou definovány nástroje marketingového mixu, komunikačního mixu a specifika jejich užití ve sportovní oblasti. Pomocí SWOT analýzy a popisné analýzy je zhodnoceno prostředí, v němž působí FC Baník Ostrava a jeho užití komunikačních nástrojů pro dosahování stanovených cílů. Na základě zjištěných faktů je pak možné zhodnotit komunikaci klubu, upozornit na silné stránky i slabá místa, prezentovat návrhy na možná nová zacílení komunikačních strategii a doporučit vhodné nástroje a kanály komunikace. Klíčová slova Marketing, cílové skupiny, komunikační mix, PR, podpora prodeje, merchandising
Analýza zemědělské dotační politiky státu s ohledem na společnou zemědělskou politiku Evropské unie
Musilová, Lucie ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Czech Republic entered to the European Union on 1st May 2004. This entrance was also the tuming point for czech farmers thanks to the promise of growing financial resources for production in the agrarian area. lt meant for the czech agricultural policy to satisfy entrance conditions of the Common Agricultural Policy and receive European type of multifunction agriculture. lt ranges on the support of beyond-produce functions of agriculture (landscapes maintainance in cultural state, improvement of environment, ecological agriculture etc.) The main aim of my diploma thesis is to valorize whether this support is really oriented to the region with less favourable conditions for agriculture. The evaluation will be accomplished on the data basis ofthe State's agricultural and interventional fund about grant recipients accordance with single districts during the year period 2004-2006.
Způsoby získávání zaměstnání v Praze
Pavličková, Tereza ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Název práce Způsoby získávání zaměstnání v Praze Název práce (English version) How people getjob in Prague Anotace Cílem práce je zjištění, jakých působů využívají lidé při získávání zaměstnání v Praze. V práci jsem využila metodu dotazování pomocí dotazníku. Pro interpretaci výsledků jsem použila tabulky a grafy. Výzkum prokázal stále se zvyšující význam internetu. Většina lidí používá tento zdroj k získání svého zaměstnání. Mezi další oblíbené zdroje patří metoda na doporučení. Současný stav nasvědčuje tomu, že by tento trend měl v budoucnu pokračovat a vyvíjet se. Klíčová slova pracovní místo, využívané metody, zdroje, povolání 4
Plánování a organizování sportovní akce soukromou firmou
Loukota, Martin ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
I Abstract Název práce: Cíle práce: Metody: Klíčová slova: Plánování a organizování sportovní akce soukromou firmou Nalezení, pojmenování a sestavení postupu všech činností, které je nutno zabezpečit pro uspořádání sportovní akce, konkrétně naplánování hokejového turnaje, který by se na základě dostupných a zjištěných informací mohl uskutečnit. Nalezení vhodných doporučení pro využití marketingových nástrojů při pořádání sportovní akce a zajistit vytvoření zisku. Popisná analýza, SWOT analýza, časová a síťová analýza Sportovní akce, plánování, organizování Tittle of the work: Planning and organizing of the sport event by the private company Objective: Methods: Keywords: Find (recognize), name and draw up the process ofthe all activity that are neccesery to be ensured for planning and organizing ofthe sport event, especially hockey toumament. Find suitable recommendation and utilization of the marketing tools during preparation ofthe sport event and making a profit. Describe analysis, SWOT analysis, time and network analysis Sport event, planning, organizing
Vliv interkulturálních odlišností při jednáních na mezinárodní úrovni
Glajchová, Šárka ; Oponent B, (oponent) ; Janák, Vladimír (vedoucí práce)
Název: Vliv interkulturálních_odlišností při jednáních na mezinárodní úrovni Cíle práce : Cílem mé diplomové práce bylo zjistit a dále zkoumat vliv národnostních specifik a odlišných postojů vybraných kultur pro navazování dlouhodobých zahraničních vztahů a úspěšné vedení mezinárodních obchodních jednání. Hlavním úkolem tedy bylo nejprve teoreticky vymezit průběh a taktiky obchodního jednání, vliv osobnosti účastníků jednání, jakož i kulturní specifika jednotlivých světových obchodních oblastí. Důležitost znalostí v uplatňování interkulturálních odlišností v praxi pak ilustrovat na konkrétních příkladech osobní zkušenosti jednatelů nižborské sklárny "Riickl Crystal". Výsledky : Potvrzení úvodní hypotézy, že znalost interkulturálních odlišností je velice důležitým faktorem pro prosazení a zvýšení konkurenceschopnosti exportní firmy (konkrétně nižborské sklárny "Riickl Crystal") na mezinárodních trzích. Metoda: S ohledem na teoreticko-empirický charakter předkládané práce jsem zvolila následující metodologň: studium literatury (rešerše)- teoretické vymezení problému a následná popisná analýza; pozorování jako součást explorativního výzkumu - pochopení a definování problému; osobní dotazování - metoda hloubkových rozhovorů, respektive interview s experty Klíčová slova: obchodní jednání, komunikace,...
Turistika v masivu Radhoště v mezích trvale udržitelného rozvoje
Košťálová, Petra ; Oponent B, (oponent) ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce)
Název práce: Turistika v masivu Radhoště v mezích trvale udržitelného rozvoje Cil práce: Hlavním cílem práce je zmapovat současný stav turistiky v masivu Radhoště a navrhnout akční plán udržitelného rozvoje turismu na tomto území na základě širokého spektra relevantních informací. Metoda: Při řešení byly využity zejména: Výsledky: výsledky vlastního terénního šetření a sběru dat konzultace s oslovenými externisty analýza dokumentů, písemných·materiálů a internetových stránek výsledky vědecko-výzkumných projektů nejen na území CHKO Beskydy aplikace zkušeností od nás a ze zahraničí Z našeho šetření vyplývají tato zjištění: Návštěvnost v okolí Radhoště je nejtěsněji závislá na počasí, předpovědi počasí a na tom, zda jsou prázdniny, státní svátek nebo víkendový den Většina turistů je spokojena se současným stavem ochrany přírody, chyby shledávají v dostupnosti a podání informací a dopravě Většina turistů navštěvuje oblast osobními automobily, nejvíce turistů se po hřebeni pohybuje kolem poledne Místním lidem jde více o zachování rázu krajiny, kdežto lidé přijíždějící z větší dálky usilují o ochranu ovzduší a třídění odpadu Rozvoj turistiky se s ochranou přírody nevylučuje při respektování plánu managementu oblasti Klíčová slova: turistika, Beskydy, Radhošť, ochrana životního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.