National Repository of Grey Literature 105 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of high speed permanent magnet synchronous machine
Přibyl, Daniel ; Knebl, Ladislav (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
Bachelor's thesis is focused on problematic of synchronous machines with permanent magnets. In this thesis is described the principle of function and design solution of the machine. Furthermore it deals with stator winding, possibility of placing magnets on the rotor and used types of permanent magnets. In the part of solution of the assignment of work is made design of synchronous machine with permanent magnets with output 1,5 MW and rated speed 15000 rpm. The machine is designed with inner rotor and magnets placed on surface. The solution includes design of dimensions of stator including design of slot, design of winding and design of permanent magnet. The whole analytical design was finally compared with the results of the analysis in the RMxprt program. For machine was calculated 2D magnetic field by finite element method in Ansys Maxwell. Finally was calculated critical speed.
3,8 kW induction machine
Stoican, Bogdan Adrian ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Mach, Martin (advisor)
Úkolem této semestrální práce je návrh asynchronního motoru. Pro výpočet technických parametrů asynchronního motoru je použita analytická metoda, která je implementována do vytvořeného počítačového programu. Výsledek je ověřen pomocí programu ANSYS RMxprt. Technickým úkolem je umístit tento motor do určeného prostoru. Návrh sleduje stanovené technické parametry a výsledek respektuje požadovaný průměr statoru i optimalizaci jeho rozměrů. Pomocí programu ANSYS RMxprt jsou výsledky analyzovány s cílem najít technické řešení umožňující zmenšení rozměrů stroje. V závěru práce je návrh motoru změněn dle výsledků, které umožňují optimalizaci technických parametrů návrhu stroje.
Design of high speed induction motor
Čech, Jiří ; Knebl, Ladislav (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
The first part of this paper presents general information about electromagnetic designing of an induction motor. Focus is on explanation of individual designing aspects and their effects on final motor parametres. Design principles for magnetic cores, slot dimensioning, stator winding and rotor squirrel cage are presented. Second chapter presents complete analytical computation of a given induction motor. Firstly several parametres need to be selected. Then sizing of stator and rotor is conducted. Secondly steady state equivalent parametres and related operating characteristics are computed. Following chapter consinsts of three final designs. In the last chapter results of mechanical analysis are presented.
Losses Analysis in Electric Machines under Special Conditions
Bulín, Tomáš ; Rafajdus, Pavol (referee) ; Skala, Bohumil (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
This thesis deals with the analysis of magnetic losses in electrical machines and the possibilities of their measurement. Magnetically soft and hard materials are very prone to changing magnetic properties. They can be changed simply by changing the temperature of the material or different stresses induced in the material, resulting in different results. These changes are important to keep in mind when an electric machine is being designed. The original parameters of the affected materials can be restored by annealing or grinding. These methods release the induced stresses within the material. Due to these effects, it is also important to know how to measure magnetic parameters. Each way has its own specifics and has a certain error of the measurement. When the machines for higher efficiency, rpm or higher temperatures are designed, it is advisable to know how their magnetic properties changed. This thesis deals with the properties of different materials, their measurements and finally simulation of the chosen electric machine with the application of the measured results.
Study of concentrated winding induction motor
Trn, Ondřej ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
This diploma thesis deals with the possibility of using a concentrated winding in an induction motor and the use of copper bars in a rotor cage. The first part of the thesis explains the basic theoretical knowledge of the operation and principle of the induction machine. In this theoretical part we will learn what is actually a concentrated winding and how it is placed on the stator. The second part is focused on the analytical design of the machine with classical distributed winding and with concentrated winding. The third theoretical part is an introduction to the issue of influencing the motor harmonics. The last final part of the thesis shows differences in operational properties of designed machines.
Synchronous motor speed control
Šatava, Patrik ; Mach, Martin (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
This bachelor’s thesis deals mainly with methods for control of synchronous motors for use in electrical drives. In the first part of the thesis the generic theory of a synchronous machine is presented. Furthermore, this part also deals with Park’s linear transformation of the synchronous machine’s equations, and the stability of the machine. Subsequently, methods for control of a permanent magnet synchronous motor for use in electrical drives are presented. Two major presented methods include the vector control and the direct torque control. Furthermore, the thesis deals shortly with scalar control, which is, however, used rarely nowadays. The last part of the thesis presents measured data of two permanent magnet synchronous motors, powered by a variable frequency AC drive. The data was measured at no load with use of three control methods – scalar control, vector control in open loop-mode, and vector control in closed-loop mode; and at load with use of two control methods – scalar control, and vector control in closed-loop mode.
Production Comparison of High Voltage Winding of Dry Transformers
Mrajca, Miroslav ; Bulín, Tomáš (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
This bachelor thesis deals with the history, importance, usage, construction and principle of the operation of transformers. The thesis also focuses on the detailed description of the parts which the dry power transformer is composed from, as well as the description of their manufactory and following assembly into one unit. The thesis contains the comparison of different technologies of manufactory of higher voltage winding and magnetic circuit. The thesis contains a process of design of the dry transformer with an example of calculation. The output is a comparison of different high voltage winding technologies in terms of production costs and winding factor.
FEM Analysis of a Hybrid Synchronous Generator
Suchomel, Vít ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
This work deals with calculation and design of synchronous salient pole generator and then the transformation from this machine into so-called hybrid synchronous machine is described. This diploma thesis is done for company Siemens Electric Machines s.r.o. in Drásov. This company provided their design of synchronous salient pole generator. The model of this generator was created in programs RMxprt and Maxwell 2D. Suggestions and models were compared, and their calculated parameters were evaluated. The created model was upgraded to so-called hybrid synchronous generator. Permanent magnets were added in the created model and influence of these additional magnets is going to be analyzed. Tasks of the work are described in more details. in the introduction. The topic of synchronous generator and hybrid synchronous generator in general is described in the theoretical part. The next part of work deals with the design of salient pole generator. In the other part of the work calculation and design of the generator model are described in Ansys program. Furthermore there are some results from program compared with the results from company. Some model parts and other graphic outputs from Ansys program are shown. After that the creation of hybrid synchronous generator is described and created models of hybrid synchronous generators are compared and evaluated.
Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications
Smilek, Jan ; Leuchter, Jan (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort kvůli potřebě pravidelné údržby, navrhovaný zdroj využívá principu energy harvesting. Tento princip spočívá v získávání energie přímo z okolního prostředí napájené aplikace a její přeměně na energii elektrickou, která je dále využita pro na-pájení moderních MEMS (mikroelektromechanických) zařízení. Potenciální aplikací vyvíjeného zdroje je především moderní nositelná elektronika a biomedicínské senzory. Tato oblast využití ovšem klade zvýšené nároky na parametry generátoru, který musí zajistit dostatečný generovaný výkon z energie, dostupné v okolí lidského těla, a to při zachování prakticky využitelné velikosti a hmotnosti. Po stanovení předběžných požadavků a provedení analýz vhodnosti dostupných zdrojů energie ke konverzi byla k využití vybrána kinetická energie lidských aktivit. Byla provedena série měření zrychlení na lidském těle, především v místě předpokládaného umístění generátoru, aby bylo možno analyzovat a generalizovat hodnoty energie dostupné ke konverzi v daném umístění. V návaznosti na tato měření a analýzy byl vyvinut inovativní kinetický energy harvester, který byl následně vyroben jako funkční vzorek. Tento vzorek byl pak testován v reálných podmínkách pro verifikaci simulačního modelu a vyhodnocení reálné použitelnosti takového zařízení. Kromě samotného vývoje generátoru je v práci popsán i originální způsob zvýšení generovaného výkonu pro kinetické energy harvestery a jsou prezentována statistická data a modely pro predikci využitelnosti kinetických harvesterů pro získávání energie z lidské aktivity.
Axial magnetic flux generator for small hydro power plant
Tauš, Michal ; Bulín, Tomáš (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
This bachelor thesis deals with a design of axial permanent magnet generator. The first part is devoted to the overview of machines driven by permanent magnets and the comparison of axial machines. In the next part the thesis deals with the design of the machine with axial magnetic flux based on the specified parameters. In the last part, the real properties are verified by ANSYS Maxwell simulations.

National Repository of Grey Literature : 105 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.