Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní postavení rodičů dítěte při jeho osvojení
Oliveriusová, Monika ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Záměrem práce je analýza účinné právní úpravy postavení rodičů dítěte při jeho osvojení a osvojení samotné s ohledem na aktuální otázky a úpravu v novém občanském zákoníku. Využívány jsou především metody analytická a kompara- tivní. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola pojednává o vymezení základních pojmů, s kterými je dále pracováno. Zařazuje též institut osvojení do širšího rámce náhradní rodinné péče. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou osvojení. Je členěna do šesti podkapitol, se stěžejní třetí podkapitolou zabývající se podmínkami osvojení. Třetí a nejrozsáhlejší kapitola je podstatou práce. Je věnována analýze současné právní úpravy právního postavení rodičů dítěte při jeho osvojení. Pozornost je věnována i nové formulaci nezájmu rodiče ve vazbě na nový občanský zákoník. Součástí této kapitoly je i odborníky a veřejností čas- to diskutovaná problematika utajených porodů. Vzhledem k tradici tohoto institutu ve Francii, je učiněn vhled do francouzské právní úpravy. Čtvrtá kapito- la je věnována procesnímu postavení rodičů dítěte a to jak v řízení o osvojení, tak v řízení incidenčním. Podstatou kapitoly páté je úprava v novém občanském zá- koníku, který nabude účinnosti k 1. 1. 2014. Tato kapitola pojednává v první podkapitole o obecných otázkách s akcentací na rodinné právo a...

Viz též: podobná jména autorů
1 Oliveriusová, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.