National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Tejrovský, Vít ; Farkač, Jan ; Němcová, Lenka ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumu je sledování změn ve složení vegetace a populace zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin, mechorostů, obratlovců a vybraných skupin bezobratlých ve vztahu k odvodňování, k působení jelení zvěře a ke změnám globálního charakteru.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Vysoký, Václav ; Tejrovský, Vít ; Němcová, Lenka ; Hajer, Jaromír ; Buchar, Jan ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumu je sledování změn ve složení vegetace a populace zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin, mechorostů, obratlovců a vybraných skupin bezobratlých ve vztahu k odvodňování, k působení jelení zvěře a ke změnám globálního charakteru. V roce 2002 byl dokončen průzkum celého rašeliniště. Byly evidovány játrovky, mechy vyšší rostliny. Průzkum bezobratlých byl rozšířen na arachnofaunu. Dále byl průzkum zaměřen na ověření výskytu ptáků zařazených v Příloze I směrnice EU o ptácích. Mimořádná pozornost byla věnována zpracování a vyhodnocení ohrožujících faktorů pro vybrané druhy zvláště chráněných ptáků (chřástal polní, žluna šedá a moták pilich). Zvláštní péče byla věnována zpracování managementových opatření pro tetřívka obecného, žlunu šedou, motáka pilicha, chřástala polního, sýce rousného a bekasinu otavní.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.