Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Česká sakrální architektura v letech 1900 - 1950 v mezinárodním kontextu
Obrtlík, Jan ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Halík,, Pavel (oponent) ; Šlapeta, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá historií a výkladem vývoje sakrální architektury v českých zemích v období první poloviny 20. století. Látku interpretuje v široce pojatém rámci, který uvádí historické předpoklady tohoto vývoje a také ve významných případech i jeho mezinárodní souvislosti. V úvodní části předkládá přehled všech dosavadních publikací k tématu a navrhuje určitý způsob interpretace sakrální architektury, který zohledňuje přirozené rozdvojení oboru mezi architektonické a religionistické disciplíny. Samotný výklad začíná popisem společenské a náboženské situace v Rakousku-Uhersku a jejích důsledků pro vývoj sakrální architektury. Uvádí hlavní příklady sakrálních staveb a míru jejich vazby na dobový vývoj architektury obecně. Následně zmiňuje transformační vliv první světové války a vzniku samostatného Československa, který vedl ke vzniku nových církví s vlastními architektonickými ambicemi a také k přesunu těžiště oborového zájmu k novým tématům. Sleduje paralelu s dobovými trendy v architektuře 20. let a míru jejich uplatnění ve specifickém oboru sakrálních staveb i ve vztahu k jednotlivým církvím, jejichž architektury se vyvíjely odlišně. Dále uvádí vývoj sakrálních staveb ve 30. letech obzvláště ve vztahu k dobové společenské atmosféře a proměně akcentů mezi konzervativním a progresivním pojetím náboženství. Navazuje přehledem proměny náboženské kultury v průběhu druhé světové války v Protektorátu Čechy Morava a ukazuje specifičnost nepočetných příkladů chrámových staveb a projektů z tohoto období. V závěrečné části pak práce zachycuje vývoj společenské role náboženství v poválečném období a vliv komunistického převratu v roce 1948 na možnosti náboženské architektury. Konstatuje negativní vliv obou totalitních režimů na kvalitu sakrálních staveb následujícího období a malou míru oborových teoretických znalostí, které se mimo jiné projevují i nedostatkem primárních zdrojů, z nichž by tato práce chtěla vycházet. Ačkoliv práce nemá a nemůže mít ambici úplného prozkoumání látky, předkládá faktografii a soubor interpretací, kterými je možné alespoň částečně zacelit citelné mezery v historiografii české sakrální architektury 20. století.
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
Halinár, Matej ; Obrtlík, Jan (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Komín na mieste súčasných záhrad. Návrh pozostáva z malých bytových domov, ktorých je spolu 19. Konceptom je citlivé zasadenie domov do okolitej štruktúry zástavby a terénu. Domy sú umiestené v spodnej rovinatej časti parcely. Je to nenápadná a jednoduchá architektúra. bytové domy majú 3 podlažia. Každý byt má vstup z obytnej miestnosti priamo do vlastnej súkromnej záhradky. Dva spodné byty majú záhradku na teréne a vrchný byt ju má na terase.
NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
Baťková, Kateřina ; Obrtlík, Jan (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
POLYFUNKČNÍ DŮM NA NÁROŽÍ ULIC BRATISLAVSKÁ A STARÁ V BRNĚ, ZÁBRDOVICÍCH. LOKALITA, JENŽ JE SITUOVÁNA V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA A MALÉHO OKRUHU MÁ OBROVSKÉHO GENIA LOCI. IDEOU BYLO DOPLNIT BLOK, VYTVOŘIT NÁROŽÍ A ZACHOVAT ATMOSFÉRU, S NÍŽ MÍSTO DISPONUJE. LOKALITA ZÁROVEŇ TRPÍ NEDOSTATKEM VEŘEJNÝCH PROSTOR. CHARAKTERISTICKÝM PRVKEM JE ZDE VNITŘNÍ DVŮR, ZPRAVIDLA UZAVŘENÝ. NÁVRH POČÍTÁ S VYTVOŘENÍM VNITŘNÍHO DVORA, AVŠAK ZCELA VEŘEJNÉHO. NOVĚ VZNIKLÝ VEŘEJNÝ PROSTOR TAK NEBUDE OTEVŘEN PŘÍMO DO ULICE, ČÍMŽ ZÍSKÁVÁ NA SVÉ KVALITĚ, A NAVÍC TOTO ŘEŠENÍ ZVĚTŠUJE PLOCHU PARTERU, COŽ JE BEZPOCHYBY EKONOMICKY VÝHODNÉ.
Významné myšlenkové pozice a jejich zastánci v dějinách brněnské školy architektury
Obrtlík, Jan
During almost 100 years of architectural studies at the Brno University of Technology attended this scope number of extraordinary personalities. Many of these architects were advocates of original and pioneer theoretical approaches by which they influenced professional activities far behind the faculty borders. The paper presents a list of such oriented teachers and discusses more detailed few chosen opinions in their historical context.
Česká sakrální architektura v období vzniku samostatného Československa
Obrtlík, Jan
Příspěvek se zabývá českou sakrální architekturou v konkrétním dějinném okamžiku. Protože děje v oblasti architektury probíhají ve srovnání s politikou pomaleji, je zvolena určitá zóna bezprostředního dějinného okolí v rozsahu odpovídajícím rychlosti architektonického vývoje. Středem této pomyslné zóny na dějinné ose je rok 1918, rok politického ustanovení samostatného Československa. Je zkoumána architektura kostelů a souvisejících staveb a to především z hlediska reakce na probíhající celospolečenské události. Projevy historické situace jsou zkoumány v oblasti volby architektonického stylu konkrétních staveb, dále v kontextu změn v konfesních preferencích a konečně i v oblasti zájmu o hmotná vyjádření víry obecně. Je zde hledána odpověď na otázku, zda architektura v uvedeném období měla úzký kontakt s duchem doby, tedy zda na něj pouze reagovala, či zda jej i spoluvytvářela.
Ideje a ideologie československé architektonické avantgardy 20. let 20. století
Obrtlík, Jan
Příspěvek se zabývá základními myšlenkovými proudy, s nimiž byla konfrontována československá umělecká avantgarda v období 20. let 20. století. Tato je zde prezentována především programovými tezemi uměleckého svazu Devětsil. Jedná se o ideologie socialis
Emil Králík (1880-1946): Připomenutí významného díla
Obrtlík, Jan
Emil Králík (1880-1946) patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné brněnské architektury. Jeho rozsáhlá a mnohostranná činnost sahá od nábytkové tvorby přes architekturu obytných a veřejných budov až po urbanistické návrhy. Vysokou úroveň měla i jeho výtvarná tvorba. Vliv mělo také jeho pedagogické působení na brněnském Vysokém učení technickém stejně jako osvětová činnost v kulturních spolcích první československé republiky. Jeho odkaz je dosud jednou z nedostatečně probádaných oblastí dějin moderní architektury a umění.
Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století
Obrtlík, Jan
During the first half of the twentieth century, church architecture in the Central European area – determined, around 1900, by the framework of architectural historicism and eclecticism – absorbed a number of influences that led to its radical transformation. On one level, this transformation followed from the development of architecture as a field, where radical changes took place in the functionalist era between the two world wars. It took long for the revolution to reach the church milieu, with the exception of churches for new denominations who sought to be different from the established ones. Therefore, conservative views and modern trends opposing them existed in parallel.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.