Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Solvent Relaxation in Biomembranes: Application in the Development of Non-Viral Gene Transfection Carriers
Olžyňska, Agnieszka ; Hof, Martin (vedoucí práce) ; Obšil, Tomáš (oponent) ; Michl, Martin (oponent)
Re|axace rozpouštědla V biomembránách: použitípro studium nosičůurčenýchpro non.viriální genovou transfekci ABSTRAKT Pro charakterizaci vlastností lipidové membrány byla v této práci použita fluorescenční metoda ..relaxace rozpouštědla,,, která umožňuje získat poznatky o stupni hydratace a pohyblivosti hydratovaných molekul lipidů.Pomocí tÍirizných fluorescenčníchderivátů naftalenu (Patmanu Laurdanu a Prodanu) byly zkoumány rtnné částioblasti polárních lipidoqých hlav ve fosfolipidové membráně. Nejprve byla přesně určena pozice výše zmíněných sond Patmanu a Laurdanu metodou paralaxového zhášeníve dvojvrstvě složenéz DoPC. Vedle toho byla lokalizace výše zmíněných značekmapována v závislosti na obsahu kladně nabitého lipidu DoTAPu metodou arylamidového zhášenía byla zjištěna změna pozice v případě nabitésondy Patmanu. Dvojvrstvy tvořené lipidy s fosfatidylcholinovými hlavami obsahujícíruznémastné kyseliny (DOPC, POPC' OPPC and PCA6) byly také sfudovány a výsledky ukáza|y rozdi|y jak v hydrataci tak v mobilitě fosfolipidoqých hlav v závislosti na typu alifatických řetězců. Závěrečným projektem byla charakterizace vlastností liposomů, kterénacházejí využitív cílenémtransporfir genů do buněk in vitro a in vivo. Tyto liposomy jsou tvořeny neutrálním lipidem DoPC a ruzným podílem kladně nabitého DoTAPu. Měření...
Molekulární mechanismy regulace forkhead transkripčního faktoru FOXO4
Bouřa, Evžen ; Obšil, Tomáš (vedoucí práce) ; Konvalinka, Jan (oponent) ; Schneider, Bohdan (oponent)
8. Závěr H|avním cílem předkládané práce by|o studium molekulárních mechanismů interakce forkhead transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a mechanismus regulace jeho vazby na DNA, zejména úloha fosforylace proteinkinasou B a regulačnífunkce l4-3- 3 proteinu. Naše qýsledky ukazují, žepro vazbu na DNA jsou u forkhead transkripčníhofaktoru FoXo4 dů|ežitéobě hraničníoblasti forkhead doméIry * jak N-koncová smyčka,která se nachází před helixem Hl, tak C-koncová část známá jako křídlo W2. Bylo zjištěno, žeodstranění jedné z těchto částís|abě snižuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD, zatímco současnéodstranění obou těchto ob|astí výrazně inhibuje vazbu na DNA. Dále jsme se zaměřili na úlohu fosforylace C-koncové části forkhead domény. FoXo4 má tři fosforylačnímísta pro proteinkinasu B, z nichž jedno se nacházi přímo ve forkhead DNA vazebné doméně a to na jejím C-konci v oblasti Kíd|a W2. Zjistili jsme, že v přítomnosti N-koncové smyčky má fosfory|ace kříd|a W2 proteinkinasou B pouze ma|ý v|iv navazbu DNA. Na druhé straně v nepřítomnostitéto smyčky fosforylace křídla W2 silně inhibuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD. Yazba 14-3-3 proteinu efektivně snižuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD, ať užje N-koncová smyčka přítomna nebo ne. Naše ýs|edky ukazují, Že jak N-koncová, tak C-koncová část FoXo4-DBD jsou dů|eŽitépro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.