Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace podniku REX s.r.o., pomocí vybraných analytických metod, díky čemuž budou analyzovány vnitřní i vnější vlivy, které působí na podnik. Tyto metody budou podpořeny zpracováním finanční analýzy, díky které bude získán přehled o finanční situaci. Na základě výsledků budou vypracovány návrhy pro zlepšení zjištěného stavu podniku.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými průměry či doporučenými hodnotami. Hlavní částí práce je najít příčiny nepříznivého stavu a navrhnout možná řešení pro zlepšení situace. Zdrojem výkazy informací budou účetní (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) poskytnuté vybranou obchodní korporací.
Elipsometrie tenkých vrstev
Novotný, Zbyněk ; Navrátil, Karel (oponent) ; Nebojsa, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem stárnutí tenkých vrstev Co a Cu na Si substrátu, připravených metodou IBAD. Proces stárnutí vrstev v závislosti na době vystavení vlivu atmosféry za pokojových podmínek je sledován spektroskopickou elipsometrií (VIS+UV) a mikroskopií atomárních sil. V případě tenkých vrstev Co byla pozorována inkubační doba trvající přibližně čtyři dny, během které dochází ke změnám v optických parametrech vrstvy bez měřitelných změn stavu topografie povrchu. Bezkontaktní mikroskopií atomárních sil byl pozorován růst přechodové vrstvy v ostrůvkovitém režimu. V průběhu stárnutí tenkých vrstev Cu byla pozorována dvě stádia růstu přechodové vrstvy - nukleační a růstové. Oba časové úseky růstu přechodové vrstvy vykazují přímou logaritmickou závislost. Bezkontaktní mikroskopií atomárních sil byl pozorován růst přechodové vrstvy. Časovým měřením pomocí mikroskopie atomárních sil v bezkontaktním režimu byl zdokumentován průběh tvorby jedné monovrstvy přechodové vrstvy. Součástí diplomové práce byla také série experimentů prováděných ve vysokovakuové aparatuře, při kterých byla studována fázová transformace tenkých vrstev Fe (22 monovrstev) na Cu(100) stabilizovaných absorpcí CO. Transformace z fcc fáze na bcc fázi byla indukovaná Ar+ iontovým svazkem s energií iontů v rozsahu (0,5-4) keV. Průběh transformace Fe vrstvy byl sledován povrchovým magneto-optickým Kerrovým jevem, spektroskopií Augerových elektronů a difrakcí pomalých elektronů.
Zhodnocení finanční situace Vodní záchranné služby a návrhy jejího financování
Novotný, Zbyněk ; Ing.jiří Rydval (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Téma diplomové práce „Zhodnocení finanční situace vodní záchranné služby a návrhy na její řešení“ jsem vybral, protože tato problematika je velice aktuální a ovlivňuje velkou část populace ČR. Vodní záchranná služba zajišťuje bezpečnost a zdraví lidí na více než 80 lokalitách České republiky. Díky seznámení se s metodami finanční analýzy, bude možné v praktické části zhodnotit stav financování vodní záchranné služby. Hlavním cílem bude analýza jedné místní skupiny a jako dílčí cíl práce bude představení fungování několika vybraných skupin. Veškerá zjištěná data povedou k tvorbě návrhů a řešení financování, které pomůžou této organizaci nadále fungovat a zabezpečovat zdraví mnoha lidí.

Viz též: podobná jména autorů
1 Novotný, Z.
6 Novotný, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.