Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Analysis of Solder Preforms in Surface Mount Assembly
Novotný, Václav ; Vala, Radek
This article is focused on the sphere of solder joints reliability in technology of surface mount assembly and the issue of manufactory of solder joints with solder preforms is introduced closer. It also describes types of solder preforms, their application and different methods of using in surface mount assembly. Text further comprises comparison of the solder joint which is manufactured by printing of solder paste through the cooper stencil and solder joint manufactured by applying of solder preform. The results of these basic processes are compared with method of solder fortification. In conclusion, there are evaluated outputs from experimental manufactory of solder joints with solder preforms and complemented by outputs which are achieved by x-ray machine.
Rozpoznání displeje embedded zařízení
Novotný, Václav ; Janáková, Ilona (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím metod strojového učení v oblasti počítačového vidění pro klasifikaci neznámých obrazů. V první části je provedena rešerše dostupných metod strojového učení, jejich limitace a vhodnost k řešené úloze. V další části jsou představeny přístupy k vytváření galerie. Následně je navrhnuto řešení klasifikátorů a architektury systému, které je v řešení realizováno a implementováno. Výsledný systém je nakonec otestován a vyhodnocen.
Kontroly a údržba dřevěných krovů
Součková, Anna ; Novotný, Václav
Vše o dřevěných krovech (nejen ty historické) z pohledu údržby, ochrany a kontroly.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zakládání budov na jílovitých výsypkách SHR
Novotný, Václav ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Kudrna, Zdeněk (oponent)
Práce se zabývá problematikou výsypek jako základových půd a dosavadními zkušenostmi se zakládáním budov na jejich povrchu. Stručně popisuje geologii nadloží uhelných slojí a procesy, kterými výsypkové zeminy procházejí při těžbě a ukládání na výsypky. Zabývá se vlastnostmi výsypkových zemin a specifickými požadavky na inženýrskogeologický průzkum výsypek. Cílem práce je shromáždění a zhodnocení dosavadních zkušeností se zakládáním budov na výsypkách SHR. Interpretace těchto informací je předpokladem pro zvýšení zájmu investorů o realizaci projektů na těchto plochách a pro snížení nákladů na výstavbu. Na základě rešerše literatury předložená práce navrhuje nejvhodnější postupy při zakládání budov na jílovitých výsypkách SHR.
Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání
Novotný, Václav ; Novotný, Jakub (oponent) ; Novotný, Jakub (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým je výstavba dřevěné montážní haly pro tradiční a umělecké tesařství v katastru malé obce. Výstupem práce je doporučený postup s popisem výhod a úskalí doporučeného řešení a odhad šancí na získání podpory.
Analýza a porovnání snímků z kamery
Novotný, Václav ; Nováček, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které budou zadané snímky porovnávat s referenčními a zjišťovat jejich identitu.
Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů
Novotný, Václav ; Šandera, Josef (oponent) ; Švecová, Olga (vedoucí práce)
Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. Jsou zde diskutovány vlastnosti jednotlivých modelů, které jsou založeny na různé bázi. Cílem tohoto projektu je najít nejvhodnější únavový model pro bezolovnatou pájku a dále navrhnout testovací strukturu, na které bude tento model ověřen. Získané výsledky budou porovnány s teoretickým výpočtem.
Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů
Novotný, Václav ; Šandera, Josef (oponent) ; Švecová, Olga (vedoucí práce)
Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. Jsou zde diskutovány vlastnosti jednotlivých modelů, které jsou založeny na různé bázi. Cílem tohoto projektu je najít nejvhodnější únavový model pro bezolovnatou pájku a dále navrhnout testovací strukturu, na které bude tento model ověřen. Získané výsledky budou porovnány s teoretickým výpočtem.
Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách
Novotný, Václav ; Kovanda,, Jan (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena PČR je svým rozsahem porovnána s dokumentací pořízenou při nárazových testech. Dále je v DP dokumentace rozdělena do dvou skupin střetů, kde jsou reprezentativní nehody detailně popsány a následně vyhodnoceny. Obdobně je tento postup praktikován pro dokumentaci dalších dopravních nehod, kde jsou zachyceny vzájemné deformace. Výsledkem této práce je stanovení optimálního místa objektivu pro pořízení dokumentace a tím stanovení základního počtu fotografií při dokumentaci poškození vozidla po dopravních nehodách.
Silniční doprava a životní prostředí
Novotný, Václav ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá uceleným přehledem negativních vlivů dopravy na životní prostředí, způsobu jejich snižování a možnostmi legislativního omezení. Dále pak vlastními návrhy na zlepšení životního prostředí v přímé souvislosti se silniční dopravou a snahou snížit nehodovost na pozemních komunikacích. Na základě vypracování této diplomové práce byly shromážděny a setříděny poznatky o působení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí s cílem zvýšení obecného podvědomí o dopadech činností, souvisejících se silniční dopravou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 NOVOTNÝ, Vojtěch
17 NOVOTNÝ, Václav
1 Novotný, V.
1 Novotný, Vilém
18 Novotný, Vladimír
3 Novotný, Vlastimil
18 Novotný, Vojtěch
5 Novotný, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.