Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kontroly a údržba dřevěných krovů
Součková, Anna ; Novotný, Václav
Vše o dřevěných krovech (nejen ty historické) z pohledu údržby, ochrany a kontroly.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zakládání budov na jílovitých výsypkách SHR
Novotný, Václav ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Kudrna, Zdeněk (oponent)
Práce se zabývá problematikou výsypek jako základových půd a dosavadními zkušenostmi se zakládáním budov na jejich povrchu. Stručně popisuje geologii nadloží uhelných slojí a procesy, kterými výsypkové zeminy procházejí při těžbě a ukládání na výsypky. Zabývá se vlastnostmi výsypkových zemin a specifickými požadavky na inženýrskogeologický průzkum výsypek. Cílem práce je shromáždění a zhodnocení dosavadních zkušeností se zakládáním budov na výsypkách SHR. Interpretace těchto informací je předpokladem pro zvýšení zájmu investorů o realizaci projektů na těchto plochách a pro snížení nákladů na výstavbu. Na základě rešerše literatury předložená práce navrhuje nejvhodnější postupy při zakládání budov na jílovitých výsypkách SHR.
Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání
Novotný, Václav ; Novotný, Jakub (oponent) ; Novotný, Jakub (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým je výstavba dřevěné montážní haly pro tradiční a umělecké tesařství v katastru malé obce. Výstupem práce je doporučený postup s popisem výhod a úskalí doporučeného řešení a odhad šancí na získání podpory.
Analýza a porovnání snímků z kamery
Novotný, Václav ; Nováček, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které budou zadané snímky porovnávat s referenčními a zjišťovat jejich identitu.
Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů
Novotný, Václav ; Šandera, Josef (oponent) ; Švecová, Olga (vedoucí práce)
Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. Jsou zde diskutovány vlastnosti jednotlivých modelů, které jsou založeny na různé bázi. Cílem tohoto projektu je najít nejvhodnější únavový model pro bezolovnatou pájku a dále navrhnout testovací strukturu, na které bude tento model ověřen. Získané výsledky budou porovnány s teoretickým výpočtem.
Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů
Novotný, Václav ; Šandera, Josef (oponent) ; Švecová, Olga (vedoucí práce)
Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. Jsou zde diskutovány vlastnosti jednotlivých modelů, které jsou založeny na různé bázi. Cílem tohoto projektu je najít nejvhodnější únavový model pro bezolovnatou pájku a dále navrhnout testovací strukturu, na které bude tento model ověřen. Získané výsledky budou porovnány s teoretickým výpočtem.
Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách
Novotný, Václav ; Kovanda,, Jan (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena PČR je svým rozsahem porovnána s dokumentací pořízenou při nárazových testech. Dále je v DP dokumentace rozdělena do dvou skupin střetů, kde jsou reprezentativní nehody detailně popsány a následně vyhodnoceny. Obdobně je tento postup praktikován pro dokumentaci dalších dopravních nehod, kde jsou zachyceny vzájemné deformace. Výsledkem této práce je stanovení optimálního místa objektivu pro pořízení dokumentace a tím stanovení základního počtu fotografií při dokumentaci poškození vozidla po dopravních nehodách.
Silniční doprava a životní prostředí
Novotný, Václav ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá uceleným přehledem negativních vlivů dopravy na životní prostředí, způsobu jejich snižování a možnostmi legislativního omezení. Dále pak vlastními návrhy na zlepšení životního prostředí v přímé souvislosti se silniční dopravou a snahou snížit nehodovost na pozemních komunikacích. Na základě vypracování této diplomové práce byly shromážděny a setříděny poznatky o působení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí s cílem zvýšení obecného podvědomí o dopadech činností, souvisejících se silniční dopravou.
Dynamické vlastnosti výfukové soustavy a přenos hluku do kabiny osobního automobilu
Novotný, Václav ; Ramík, Pavel (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou dynamických vlastností výfukové soustavy a přenosem hluku od výfukové soustavy do karoserie vozidla. V rámci těchto analýz je nejprve provedena výpočtová modální analýza, která je následně porovnána s experimentálně naměřenými daty. Dále je provedena modální analýza kompletní výfukové soustavy se zaměřením na vliv teploty struktury a následně je provedena analýza přenosu hluku do karoserie od tlumičů výfuku a zavěšení výfukového potrubí.
Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava
Novotný, Václav ; Mgr.Iveta Bočková (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním pracovištěm Úřadu práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 NOVOTNÝ, Vojtěch
15 NOVOTNÝ, Václav
1 Novotný, V.
1 Novotný, Vilém
18 Novotný, Vladimír
3 Novotný, Vlastimil
15 Novotný, Vojtěch
5 Novotný, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.