Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Oceňování stavebních prací z kamene při restaurování nemovitých historických objektů
Fučíková, Petra ; Heralová,, Renáta Schneiderová - (oponent) ; Novotný, sochař Jiří (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je analyzovat současnou situaci oceňování restaurátorských prací při stavebních pracích a následně definovat a standardizovat stavební práce z kamene při restaurování nemovitých historických památek. Disertační práce dále posunuje poznání o problematice oceňování restaurátorských prací a přináší užitek jak na úrovni teoretické, tak i praktické. Práce se v první části zabývá podrobným vymezením základních pojmů, zejména restaurováním, kulturní památkou, kalkulací a náklady. Druhá část disertační práce se věnuje mezinárodnímu srovnání památkové péče v České republice a Francii. Výsledkem je porovnání vybraných ukazatelů památkové péče v České republice a Francii. Pozornost v druhé části je také věnována vývoji tvorby cen a normování ve stavebnictví a v oblasti restaurování a dále kalkulaci nákladů a cen stavebních prací. Třetí část disertační práce je věnována vlastnímu výzkumu, který je zaměřen na stanovení metodiky určení ceny stavební práce z kamene při restaurování historického objektu. Na základě výsledku výzkumu jsou uvedeny závěry a návrhy řešení k dané problematice. Jedná se především o definování rozsahu technické dokumentace stavby s ohledem na požadavky restaurování, definování přímých, nepřímých nákladů a zisku stavební práce z kamene při restaurování historických budov. Na závěr této části jsou definovány závěry plynoucí z provedeného výzkumu, jejichž shrnutím je stanovení ceníkového listu a jeho popisovníku. Nedílnou součástí předkládané disertační práce je návrh na další možný rozvoj a řešení této specifické problematiky.
Healing Aboriginal Women - Emerging and Changing Culture of Indigenous Australians.
Kulhánková, Jana ; Abu Ghosh, Yasar (vedoucí práce) ; Novotný, Stanislav (oponent)
Předmětem této studie o současné městské kultuře Austrálců je, jak komunitní organizace sociální péče, Kummara, přispívá k revitalizaci tradiční kultury Austrálců. Ve výzkumu jsem se zaměřila na centrum rodinné péče nativních žen - Kummara Family Care - v Brisbane. Hlavním cílem Kummary je péče o rodinu a děti, ale současně posílení pozice Austrálek v moderní australské společnosti a znovuobjevování jejich tradiční role. Tato organizace usiluje o řešení následků tzv. Ukradených generací, neboli šedesátileté etapy (1910-1969) kdy australští sociální pracovníci násilně odebírali děti z rodin Austrálců a podrobovali je západní převýchově a christianizaci. Hlavní tezí této práce je, že Kummara svou činností přispívá k revitalizaci tradiční kultury Austrálců, a to především v oblasti výchovy dětí a dospívajících (zavádění přechodových rituálů a rodičovských programů) a znovuobjevování tradiční role ženy v rodině, komunitě a ženském spirituálním životě. Z pohledu nativních obyvatel a jejich holistického chápání zdraví se tak podílí na kulturním, spirituálním a emocionálním léčení. Přestože jsou způsoby "léčení" a rodinné péče pochopitelně modernizovány a nesou v sobě prvky z jiných kultur, které soudobou kulturu Austrálců ze všech stran ovlivňují a formují, přesto v sobě zachovávají jakýsi pravzor, neboli to, co...
Informace jako ekonomický statek. Hodnota a role informace na finančním trhu
Novotný, Stanislav ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Diplomová práce popisuje roli a hodnotu informací na finančních a kapitálových trzích. Vychází z toho, že z informacemi a nabytými znalostmi by mělo být zacházeno jako s aktivy. Práce popisuje, jak je s těmito aktivy nakládáno, jakým procesem procházejí a jaké subjekty na na trhu s investičními informacemi vystupují. Z teoretického hlediska jsou v práci popisovány vztahy mezi informační ekonomikou a finančními trhy. Práce je zaměřena jednak na internetové prostředí a jednak je popisována z pohledu individuálního investora. Úvaha, zda v této oblasti informační ekonomiky nalezne své místo informační pracovník, celou práci uzavírá.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně
Havlenová, Jana ; Ing.Stanislav Novotný (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků. Cílem bakalářské práce je analyzovat úroveň spokojenosti zákazníků společnosti Plastia s.r.o. a zjistit úroveň využití dat o spokojenosti zákazníků v procesním řízení vývoje.
Detekce mobilního robotu zpracováním obrazu
Novotný, Stanislav ; Březina, Lukáš (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním sekvence snímků robota ze statické kamery umístěné nad rovinou pohybu robota. Nejprve jsou popsány metody segmentace obrazu a metody vhodné pro nalezení polohy. V další části jsou vybrané metody implementovány a porovnány na jednotlivých snímcích. Nakonec jsou vybrané metody dále implementovány v algoritmu pro dávkové zpracování sekvence snímků.
Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o.
Novotný, Svatopluk ; Šimek, Roman (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce „Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o.“ se zabývá návrhem hodnocení pracovníků včetně vazby na odměňování a rozvoj pracovníků. Teoretická část práce obsahuje souhrn poznatků o hodnocení pracovníků, jejich odměňování a rozvoji. Praktická část je rozdělena na analytickou a návrhovou část. V analytické části se seznámíme s aktuální situací ve firmě. V návrhové části je popsáno několik variant systému hodnocení včetně propojení s ostatními personálními činnostmi. V závěru je pak zhodnocení a doporučení při implementaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Novotný, Stanislav
1 Novotný, Svatopluk
1 Novotný, Šimon
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.