Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průběh valné hromady akciové společnosti
Novotný, Radek ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Průběh valné hromady akciové společnosti Cílem této diplomové práce bylo popsat proces svolávání a průběhu valné hromady akciové společnosti v režimu nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. Právní úprava svolávání a průběhu valné hromady, je značně důležitá, neboť valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, oprávněným rozhodovat nejzásadnější otázky jejího života. Předkládaná diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je obecná, úvodní a vymezuje pojem, právní úpravu a uspořádání orgánů akciové společnosti. Druhá kapitola je věnována otázce řádného svolání valné hromady, která je základním předpokladem řádného průběhu samotné valné hromady. V první části kapitola vymezuje důvody pro svolání valné hromady a orgány společnosti oprávněné k takovému kroku. Druhá část kapitoly se pak věnuje způsobům publikace a obsahu pozvánky na valnou hromadu. Třetí kapitola vymezuje otázky spojené s účastí na valné hromadě, když popisuje formy účasti na valné hromadě a s nimi související problematiku její usnášeníschopnosti a listiny přítomných. Čtvrtá kapitola se pak věnuje procesním otázkám vztahujícím se k valné hromadě. Jsou rozebrány předpoklady konané valné hromady, jako je místo, datum a čas jejího konání, pořad jednání, volba orgánů a konečně zaznamenání průběhu konání...
Řízení balícího stroje s použitím Safety PLC
Žiak, Martin ; Novotný, Radek (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá technológiou kontinuálneho baliaceho stroja na začiatku z hľadiska posúdenia rizík a návrhu opatrení pre ich zníženie. Na kvantifikáciu jednotlivých faktorov rizika je využitá metodika HRN. Ďalšia časť je venovaná implementácií bezpečnostných opatrení a realizácií safety obvodov za použitia safety PLC -Simatic S7–1500F a funkcie pohonu Sinamics S120 Shared device. Bezpečnostná funkcia, ktorá je v tomto pohone realizovaná je Safe Stop 1. Nasleduje návrh pohonov a realizácia ich riadenia. Na riadenie pohonov je použité motion control PLC Simotion. Tiež sú rozobraté postupy pri konfigurácií synchrónnej operácie – vačky, návrh vačiek a ich realizácia v jazyku MCC. Zdokumentovaný je použitý diagram prechodov a stavov, ktorý je v súlade s koncepciou diagramu definovanou organizáciou OMAC. Na záver je ukázané jednoduché HMI na ovládanie stroja.
Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite
Novotný, Radek ; Vavroušková, Stanislava (vedoucí práce) ; Strnad, Jaroslav (oponent) ; Hons, Pavel (oponent)
Radek Novotný Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite Malaiyaka Tamils are a minority and lowest-status group within the society of Sri Lanka. A majority of them were brought by the British colonialists from India to work on their coffee, later tea plantations in the course of the 19th and 20th century. They were deprived of their basic civil rights in 1940's. However, the Malaiyaka Tamils have been undergoing a process of considerable social-economic changes over the last three decades, which was launched especially by the attainment of citizenship, growth of educational opportunities, and growth of civic and political awareness. The young Malaiyaka Tamils have an opportunity to become the first relatively well-educated generation and new elite of their ethnic group. This work attempts to analyse the prospects of the Malaiyaka Tamils youth's upward social mobility process by investigating their aspirations, values, and attitudes. I conducted field research in the so-called Hill Country of Sri Lanka, and I collected data by using methods, especially, of semi-structured interviews and questionnaire survey. We can assume that the target population will undergo a process of structural upward social mobility, and will become the new social- economic...
Problematické aspekty demokracie v Indii a na Šrí Lance
Granátová, Lenka ; Novotný, Radek (oponent) ; Hons, Pavel (vedoucí práce)
Bakalárská práce "Problematické aspekty demokracie v Indii a na Šrí Lance" predstavuje pokus vystihnou ty aspekty dvou zvolených jihoasijských demokracií, které jsou považovány za neslucitelné s demokratickým režimem nebo jej alespon problematizují. Práce zahrnuje obecné vymezení zvláštností asijských demokracií oproti západnímu konceptu liberální demokracie, analýzu dvou prípadu - Indie a Šrí Lanky - a jejich souhrnné srovnání. Autorka se snaží poukázat na fakt, že pres mnohé spolecné prvky umocnené tesnou geografickou blízkostí se tyto dve zeme z hlediska vývoje demokracie znacne liší, a predkládá argumenty, proc tomu tak je.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.
Porovnání výkonnosti linuxu a windows při síťové komunikaci
Novotný, Radek ; Burget, Radim (oponent) ; Komosný, Dan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je porovnání výkonnosti serverů, tedy změření zatížení jejich procesoru, fyzické paměti a celého operačního systému při síťové komunikaci přes UDP protokol. K tomuto účelu jsou použity vlastní programy. Teoretická část je zaměřena na obecný pohled na počítačovou síť a její základní rozdělení podle síťových modelů ISO OSI a TCP/IP. Je zde vysvětlen hlavní rozdíl síťového rozhraní obou modelů a popsána jejich struktura, komunikace, vrstvy a protokoly TCP a UDP. Pro samotné měření je jako Linuxový server zvolena distribuce Linux SUSE 10.3 a pro Windows server je to Windows server 2003 R2. Pomocí dalšího vlastního programu posílají klienti data přes UDP protokol na servery. Její funkce je také měření ztrátovosti paketů, která vzniká zátěží serverů samotnou komunikací. Proto je potřeba vědět, který operační systém tento problém lépe eliminuje a hodí se pro datový server. Z naměřených údajů jsou vypracovány grafy pro srovnání jejich zatížení a ztrátovosti dat, při připojení určitého množství uživatelů.
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů v ternárních systémech s barvivy
Novotný, Radek ; Komendová, Renata (oponent) ; Sommer, Lumír (vedoucí práce)
Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vlastnosti a formy výskytu fosforu v přírodních vodách a na problémy spojené s vyššími koncentracemi fosforu, zvláště pak při rozvoji sinic a řas. Jsou zde popsány možnosti stanovení stupně znečištění přírodních vod živinami a důsledky eutrofizace. Dále jsou zde popsány metody stanovení fosforečnanů, zejména pak spektrofotometrická stanovení v ternárních systémech s barvivy. Jako ostatní metody jsou zde zmíněny AAS, iontová chromatografie, elektroforéza a izotachoforéza, elektrochemické metody nebo enzymatické metody. V experimentální části se tato práce zabývá výběrem a optimalizací vhodného ternárního systému s organickými barvivy pro spektrofotometrické stanovení orthofosforečnanů. Kromě těchto systémů je studován i systém s kyselinou vanadátomolybdátofosforečnou. U analytického postupu s oxalátem malachitové zeleně, který byl shledán jako nejvhodnější, byl dále studován vliv interferujících iontů, vyskytujících se běžně v přírodních vodách. Tento vybraný postup byl nakonec ověřen na reálných vzorcích vod.
Stanovení fosforečnanů ve vodách a charakterizace jejich negativního vlivu na akvatický ekosystém
Novotný, Radek ; Komendová, Renata (oponent) ; Sommer, Lumír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na negativní vliv fosforečnanů v přírodních vodách a na jejich metody stanovení. V první části práce je charakterizován negativní vliv na přírodní vody a jsou charakterizovány problémy spojené s eutrofizací, rozvojem sinic a řas a z nich plynoucí možná zdravotní rizika. V druhé části jsou uvedeny metody, kterými lze fosforečnany stanovovat. Práce vyzdvihuje zejména spektrofotometrické metody, jako jsou metody s kyselinou molybdátofosforečnou, vanadátomolybdátofosforečnou, wolframátofosforečnou a dále s fosfomolybdenovou modří a s některými bazickými barvivy typu rhodamin B, rhodamin 6G, malachitová zeleň a krystalová violeť. Jsou zmíněny i méně používané, ale poměrně citlivé, metody jako jsou AAS, AES, LC-ICP-MS a dále to jsou chromatografické, elektrochemické a enzymatickcé metody. V neposlední řadě práce zmiňuje možnost použití automatických technik, jako je FIA nebo CFA, které jsou vhodné pro rutinní a časté stanovení, využívající často spektrofotometrické metody, ale nejen ty.
Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 2,5D obrábění.
Novotný, Radek ; Slaný, Martin (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje rozbor základních operací pro 2,5D obrábění v CAD/CAM software PowerMILL a jejich vyhodnocením. Uvádí postup a důležité poznatky pro výrobu zadané součásti s následným vytvořením NC programu pro CNC obráběcí stroj.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novotný, R.
2 Novotný, Radimír
3 Novotný, Radoslav
1 Novotný, Radovan
5 Novotný, Robert
1 Novotný, Robert Radim
9 Novotný, Roman
5 Novotný, Róbert
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.