Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technical aspects of aortic root sparing surgery:Structural changes occurring during different thawingprotocols of cryopreserved human aortic root allografts and thereproducibility of external aortic root annuloplasty using Coroneo ring.
Novotný, Róbert ; Hlubocký, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Pirk, Jan (oponent)
Souhrn Záchovné operace aortálního kořene použité v léčbě pacientů s aneurysmem ascendentní aorty v přítomnosti nebo za absence aortální regurgitace již nepředstavuji experimentální a nedostatečně probádanou proceduru. Úspěšné záchovné operace aortálního kořene nebo opravné operace chlopně jsou uskutečňovány s cílem nejenom korigovat distrofický aortální kořen, ale jde při nich o obnovu funkčnosti jednotlivých komponentů kořene aorty, co se týká jejich rozměrů a propojenosti. Eliminace nutnosti antikoagulační terapie a komplikací, které vznikají při implantaci chlopenních protéz činí záchovné operace aortálního kořene velmi atraktivní pro chirurga i pacienta. Když vezmeme do úvahy údaje z odborné literatury o zvyšujícím se využití plastik chlopní, zdá se, že záchovné operace aortální chlopně a aortálního kořene získávají stále větší význam. Tato Dizertační práce je věnována studiu některých specifický faktorů důležitých pro záchovné operace aortálního kořene, především o stadium strukturních změn vznikajících u kryoprezervovaných alograftů lidských aortálních kořenů a o stadium reprodukovatelnosti procedury implantace (a reimplantace) extraaortálních prstenců Coroneo. Úvod práce...
Korunní země vzdálená a neznámá. Dolní Lužice v politice Václava IV.
Dufková, Tereza ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Václav IV. je tradičně hodnocen jako nepříliš schopný panovník, v kontrastu se svým úspěšným otcem císařem Karlem IV. Ani moderní historiografické práce se neobejdou bez paušalizovaného negativního pohledu na tohoto panovníka. Cílem předkládané práce je relativizovat Václavovu domnělou vladařskou neschopnost na příkladu jeho politiky ve vedlejších zemích České koruny, konkrétně v Dolní Lužici mezi léty 1364-1419. Problematika korunních zemí v tomto období stála doposud v pozadí zájmu českých badatelů. Důraz je kladen na společensko-kulturní poměry lužického markrabství na konci 14. století a také je zhodnoceno postavení Dolní Lužice v rámci celé Koruny. Těžištěm práce je rozbor konkrétních Václavových politických kroků, především na základě listinného materiálu. Práce je zaměřena také na zkoumání vztahu panovníka a dolnolužické šlechty, měst a církve. Prostor je věnován rovněž přínosu Jana Zhořeleckého a Jošta Moravského na správě markrabství. Analýza zmíněných aspektů se snaží obohatit pohled na vládu Václava IV. a relativizovat tradiční narativ o jeho špatné vládě. V neposlední řadě chce také upozornit na vývoj České koruny po smrti Karla IV. Klíčová slova: Václav IV., Lucemburkové, 14. století, 15. století, Česká koruna, Dolní Lužice, vedlejší země, páni z Bibrštejna, zemský fojt, Jan...
Páni z Koldic a páni z Bergova na českém královském dvoře v 15. století
Jirsík, Tobiáš ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Lucemburský dvůr přilákal několik rodů, které měly příležitost získat dobré postavení pomocí služby v užším okruhu dvora a získáváním úřadů. Dvůr byl otevřený šlechticům, u nichž byla očekávána loajalita, ideální byly nově příchozí rody, které zatím nevlastnili na území království žádný majetek. Mezi takové rody patřili páni z Koldic a páni z Bergova. Král se jim za jejich služby odměňoval udílením lén (zejména v severozápadních Čechách: Krupka, Bílina). Díky přízni Lucemburků oba rody dosáhly poměrně rychlého vzestupu. Pány z Koldic lze označit za šlechtický rod kontinuálně navázaný na panovnický dvůr. Někteří páni z Bergova sice vystupovali v úřadech, ale nelpěli na bezpodmínečném sepjetí s panovníkem, jejich pragmatické chování je snadněji směřovalo do řad vznikajících stavovských struktur. Na prahu 15. století opustili léna pod Krušnými horami (Bílinu odkoupili Koldicové) a přesunuli se na východ (Trosky, Turnov, Chlumec n. Cidlinou). Za vlády Václava IV. byli nuceni zvažovat, ke kterému z Lucemburků se přikloní. Koldicové zachovali králi věrnost, páni z Bergova tvořili jádro Václavovy opozice. Za husitských válek podpořili páni z Koldic i z Bergova Zikmunda Lucemburského a stáli při katolické straně. Jedinou výjimkou byl Jan z Bergova zajatý po bitvě u Lipan. Albrecht z Koldic se synem Těmou a...
Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server
Kolmačka, Pavel ; Novotný, Robert (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu a metodami reportingu postaveného zejména na exportech dat, finálně zpracovaných v prostředí MS Excel. Druhá část pak obsahuje návrh řešení stavající situace za pomoci reportovacích funkcí Business Intellignece, které by měly značně zjednodušit a zefektivnit mnoho činností na projektu.
Prokop, Jan a ti druzí. Mladší Rabštejnové ve vírech husitského století
Kozler, David ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Práce se zabývá významným západočeským šlechtickým rodem mladších Rabštejnů v bouřlivém "husitském století", označovaném též jako krátké 15. století (1400-1485). Těžištěm výzkumu je sledování životů a kariér jednotlivých představitelů rodu, z nichž nejznámější jsou kancléř Prokop († asi 1470) a humanista Jan (1437-1473), autor slavného Dialogu. Jejich kriticky zpracované životopisy, náležitě zasazené do kontextu politických, náboženských a kulturních dějin daného období, revidují faktografické omyly dosavadního bádání a přinášejí odpověď na otázku, jak se konkrétní šlechtici z rabštejnského rodu uměli pohybovat v dramatických dějích "husitského století". Výklad zpracovaný na základě klasického genealogicko-biografického přístupu je pak doplněn partiemi o společenském a majetkovém vzestupu mladších Rabštejnů v 15. století, v nichž jsou uplatněny poznatky z moderního, dynamicky se rozvíjejícího studia sociální mobility, dvorské problematiky či šlechtické reprezentace. To spolu s rozsáhlou pramennou i literární heuristikou, z níž práce materiálově vychází, umožňuje nahlížet na dějiny studovaného šlechtického rodu několikerou optikou a zasadit je do širšího kontextu. Používané zdroje jsou přitom kriticky reflektovány a jejich výběr zohledňuje nutnost interdisciplinárního přístupu ke zvolenému tématu.
Problematika lapkovství na Moravě v 1. pol. 15.stol.
Müllerová, Monika ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Hlavním předmětem bakalářské práce je problematika činnosti lapkovských bojových družin. Práce je vedena formou sondy do výseku dějin zahrnující první polovinu patnáctého století na Moravě. Zkoumáním dochovaných pramenů proniká hlouběji do problematiky sociální struktury družin, způsobu života jednotlivých členů a jejich příslušnost k vůdcům. Práce popisuje typologii kriminálního jednání podle početnosti výskytu v pramenech a zkoumá příslušnost družin k vyšší šlechtě. Autorka se také zabývá samotnou strukturou pramene a rozebírá různé pohledy jakými je k němu možno přistupovat. Pokouší se uchopit problematiku jako sociální, právní i politický problém.
Strakonická jednota. Protivníci Jiřího z Poděbrad v souboji o moc v Českém království (1449 - 1452)
Pátý, Lukáš ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Předkládaná rigorózní práce se zabývá strakonickou jednotou, spolkem převážně katolických stavů z roku 1449. Pokouší se k tématu přistoupit jinak, než jak to činila starší literatura, která se strakonické jednotě nevěnovala speciálně, ale pojednávala o ní většinou pouze v rámci líčení českých vojensko-politických dějin. Rigorózní práce se snaží pomocí rozboru korespondence pánů z Rožmberka a dalších pramenů přinést o strakonické jednotě nové poznatky. Pokud jde o samotný průběh jejího vojenského a diplomatického zápasu s jednotou Jiřího z Poděbrad, je kladen důraz na vybrané, méně známé aspekty, včetně pokusů strakonické jednoty o spolupráci s vedlejšími zeměmi České koruny. V samostatném oddíle je zpracován vztah jednoty k zahraničním zemím, kde jednota hledala spojence. Poslední část práce tvoří prosopograficky zaměřený výzkum členů jednoty. Na základě shromážděných údajů o jednotlivých osobnostech, popřípadě městech, která vstoupila do jednoty, je zkoumána jejich politická dráha, motivace přistoupení k jednotě, majetkové poměry a vztahy mezi členy navzájem. Vše vypovídá o míře síly a soudržnosti strakonické jednoty a může přispět k poznání příčin nevalného úspěchu jednoty v souboji s poděbradskou stranou. Práci doplňuje katalog s údaji o jednotlivých členech a tabulky a mapy jejich nemovitého...
Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku
Novotný, Robert ; Čornej, Petr (vedoucí práce) ; Šmahel, František (oponent) ; Jan, Libor (oponent)
Jen těžko by se hledalo téma, které se v posledních dvou desetiletích těšilo u českých historikü tak velkému zájmu, jako jsou dějiny šlechty. Uvolnění ideologických zábran, které dosud vymezovaly výzkumu urozené složky společnosti okrajové místo, spustilo po roce 1989 vlnu zájmu o dosud zanedbávanou oblast. Systematický výzkum šlechtických archivü spolu s překotnou recepcí zahraničních metodologických podnětů záhy přinesly řadu pozoruhodných výsledků, především však na poli výzkumu šlechty raně novověké. Byť i v medievistice se nobilita těšila zvýšenému zájmu, badatelé se povětšinou přidrželi biografickogenealogické metody. Vznikly tak velmi pracné a materiálově cenné studie, nicméně zajetí v tradičních postupech často bránilo udělat krok dále a opustit zajeté koleje faktografického způsobu práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Turnovští františkáni v barokním období (1651-1763)
Novotný, Robert Radim ; Mikulec, Jiří (oponent) ; Hojda, Zdeněk (vedoucí práce)
Záměrem předkládané diplomové práce je na základě několikaletého badatelského výzkumu, ústícího v publikování dílčích výsledků zejména v regionálním sborníku,1 podat pokud možno definitivní zprávu o prvním století působení františkánů v Turnově, resp. v celém regionu. Studium působení řeholních institucí v českých zemích v období raného novověku má svůj význam hned z několika důvodů. Čím menší podíl z tehdejší celkové populace řeholní komunity počtem svých členů představovaly, tím větší význam a vliv na vývoj prakticky všech složek společnosti už jen svojí existencí získávaly. Konečně i soudobé rčení konstatovalo, že kláštery jsou ve světě a svět v klášterech. Stejně tak se bezpochyby dá souhlasit s Martinem Elblem, že řeholní komunity byly více či méně věrným obrazem celé společnosti a obě složky se navzájem ovlivňovaly.
Organizace protestní akce proti Husovu upálení
Novotný, Robert
Studie se na základě prosopografické analýzy snaží o postižení organizačních souvislostí vzniku protestního dopisu proti Husovu upálení ze 2. září 1415. Na základě učiněných zjištění je možné vyslovit závěr, že většina signatářů z řad nižší šlechty připojila svoji pečeť k protestní akci spíše z loajality k mocnějším sousedům, než že by vyjadřovala vlastní konfesionální stanovisko.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novotný, R.
15 Novotný, Radek
2 Novotný, Radimír
3 Novotný, Radoslav
1 Novotný, Radovan
5 Novotný, Robert
1 Novotný, Robert Radim
9 Novotný, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.