Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 261 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Systém financování zdravotní péče v České republice
Kolbasová, Zuzana ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat a posoudit vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb se zaměřením na jeho nevyrovnanost, dominanci ze stran zdravotních pojišťoven, jakož i dopad této dominance na pacienta a celý systém zdravotnictví v České republice. Tato problematika se stala v současnosti velmi ožehavou z důvodu akcentování priority zdravotnictví ze strany politických představitelů, kdy toto je často velmi významným tématem lokální politiky, a též z důvodu pronikání businessu do zdravotnictví. Cílem této práce je následně dojít k závěru o dlouhodobé udržitelnosti a vyrovnanosti přístupu současného systému úhrad k poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i nastínění jiných možných scénářů vývoje. Cestou k tomuto závěru je pak zaměření se na popis současných východisek poskytování zdravotní péče, zaměření se na její financování a analýzu právní úpravy celé problematiky, jakož i shrnutí určujících soudních nálezů. Vyústění pak nachází v návrhu legislativních změn, jež by měly napravit distorzi v jednom ze segmentů poskytování zdravotních služeb, a to v poskytování následné intenzivní, následné ventilační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Z analýzy faktického stavu, jakož i z uvedených právních konsekvencí vyplývá, že současná podoba rámce...
Právní úprava daně z nemovitých věcí
Filipová, Markéta ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Právní úprava daně z nemovitých věcí Abstrakt Cílem práce je podrobně představit zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Struktura kapitol je zpravidla dělena jako samotná daň z nemovitých věcí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Poskytnut je podrobný rozbor jednotlivých daňových prvků a zkoumání možných de lege ferenda návrhů na případné změny, které by mohly být uskutečněny v české právní úpravě daně z nemovitých věcí. Diplomová práce se skládá z 8 kapitol. V úvodních kapitolách se práce zabývá obecnou charakteristikou daní, jednotlivými konstrukčními prvky daně a změnami uskutečněnými rekodifikací soukromého práva, která ovlivnila nejen název daně z nemovitých věcí. Hlavní obsah práce je v kapitole 3, která poskytuje vhled do tématiky podrobným představením jednotlivých prvků daně. Představen je předmět daně, subjekt, základ a daňová sazba. V kapitolách 4 až 7 se podrobně pojednává o osvobození od daně, problematice daňových koeficientů, správě daně a opomenuta není ani komparace výnosu daně z nemovitých věcí s výnosem daně z nabytí nemovitých věcí. Obě tyto daně se týkají nemovitých věcí a patří do kategorie majetkových daní. Práce se rovněž zabývá popisem pravomocí, které mají obce v souvislosti s daní z nemovitých věcí. Tuto problematiku nelze opomenout,...
Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu
Galuška, Pavel ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji základní teoretické problematice zdanění svěřenského fondu a konfrontuji jej se základními teoretickými principy zdanění obdobného právního institutu, který zná Německé právo, totiž Treuhand. Cílem této práce je popsat a srovnat, jak se přistupuje k definici základních principů zdanění v kontextu svěřenského fondu v České republice a Treuhand v Německu. Přitom jsem se zaměřil zejména na problematiku subjektu daně, objektu zdanění a jeho přičtení konkrétnímu subjektu a vymezení daňového základu, případně jsem se zabýval i dalšími prvky zdanění, byly-li v rámci konfrontace relevantní. Při vypracovávání této práce jsem analyzoval právní texty i monografie zabývající se problematikou zdanění svěřenských fondů a problematikou Treuhand a následně jsem tyto dva instituty podrobil srovnání. Obsahově se má práce dělí na dvě základní části. V první části představuji svěřenský fond a Treuhand z hlediska jejich civilně-právní podstaty, popisuji, co je jejich obsahem a účelem. Ve druhé části se pak zabývám základními prvky zdanění v kontextu svěřenského fondu a Treuhand v rámci vybraných daní. Do své práce jsem zařadil daně z příjmů, resp. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer a také Gewerbesteuer, daně z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, resp. Grundsteuer a...
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Svoboda, Václav ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
105 Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje....
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Malúšová, Klára ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Právní postavení a činnost České národní banky
Riedl, Tomáš ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
104 Záv r Téma mé diplomové práce, "Právní postavení a činnost ýeské národní banky" se v nuje jedné z ústavních institucí, jejíž činnost má schopnost zasahovat do život každého jednotlivce. P i zpracování mnou zvoleného tématu jsem se u jednotlivých kapitol snažil o komplexní zhodnocení všech relevantních skutečností. M j zájem se soust edil p edevším na otázky právní; ekonomické či statistické otázky jsem p enechal p íslušným v dním disciplínám. Vznik centrálního bankovnictví na našem území byl spojen se snahou habsburské monarchie lépe regulovat státní dluh a vytvo it lepší prost edí pro m novou politiku. Již v této dob bylo patrné, že pro fungování centrální banky je rozhodující její nezávislost na státu a p ístup k nástroj m m nové politiky. Politická situace tehdejší doby neumož ovala rozvoj centrálního bankovnictví v takové podob , v jaké ho známe dnes či v jaké se utvo il v dob první ýeskoslovenské republiky. Totalita nacistického N mecka byla vyst ídána totalitou Komunistické strany ýeskoslovenska. 25. únor 1948 znamenal pro ýeskoslovensko počátek popírání zásad právního státu, veškerých ekonomických zákon , demokracie a p edevším lidské d stojnosti. Následky kolektivizace a zestát ování se brzy začínaly promítat do stavu hospodá ství a životní úrovn obyvatel celé zem . Sov tizace se nevyhnula ani...
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Smolková, Šárka ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastnictvím pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů. Cílem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které souvisí s vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými změnami. Problematika daňových předpisů souvisejících s vlastnictvím pozemků a jejich převody je úzce provázána se soukromým právem. Úvodní část je proto věnována teoretickému úvodu do této problematiky, a to nejen z pohledu finančního, ale také občanského práva. V první části jsou konkrétně rozebírány pojmy nemovité věci a pozemku. Druhá část popisuje vlastnické právo včetně formy jeho převodu a krátce také problematiku katastru nemovitostí. V třetí části je obsažena obecná problematika daňového práva, vymezeny základní pojmy a charakteristika daňové soustavy. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují vlastnictví nemovitých věcí, a to zejména dani z pozemků. Rozebírány jsou konstrukční prvky daně z pozemků a obecně také správa daně z nemovitých věcí. Závěrem se autor práce zabývá opodstatněním daně a jejími možnými změnami. Daň z pozemků je autorem vnímána jako ospravedlnitelná...
Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů
Novotný, Petr ; Merenus, Ondřej (oponent) ; Hermanský, Dominik (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a jejich teplotního zatížení. Součástí práce je vyzkoušení těchto poznatků pomocí měření ve společnosti Intemac Solutions s.r.o. Získané poznatky jsou poté vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek
Analýza trhu s objekty individuální rekreace
NOVOTNÝ, Petr
V této diplomové práci je zpracovaný přehled o základních pojmech týkající se realitního trhu a prodeje nemovitostí. Také se řeší přehled nabízených segmentů na realitním trhu v oblasti Třeboňska, se zaměřením na objekty individuální rekreace. Zájmové území se rozdělilo na oblasti podle obcí Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Chlum u Třeboně a Suchdol nad Lužnicí, které pomohou charakterizovat přírodní, urbanistické, ale i technické faktory. U jednotlivých segmentů jsou vybráni zástupci, kteří jsou podrobně zkoumáni a následně porovnáni. Práce také popisuje trendy vývoje realitního trhu s objekty individuální rekreace.
TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU
Klaus, Jan ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU Cíl práce: Cílem práce je seznámit středně pokročilé a pokročilé kajakáře se správnou technikou a taktikou sjezdu technických úseků řek na kajaku, zejména vodopádů a jiných vodních překážek s významným vertikálním převýšením. Cílem je čtenáře seznámit s danou problematikou komplexně, podat ucelené informace směřující ke sjezdu technických úseků řek na kajaku, a to s důrazem na bezpečnost a prevenci před nežádoucími situacemi. Metoda: Bakalářská práce je rešeršní studií bez výzkumné činnosti. Jedná se o kvalitativní přehled relevantních informací, doplněných o poznatky a zkušenosti autora a dalších aktivních provozovatelů tohoto sportu, ze kterých jsou vyvozeny závěry bez jakékoli kvantitativní manipulace či analýzy. Hlavní metodou je vyhledávání zdrojů relevantních informací. Klíčová slova: Kajak, technika, taktika, kajakářský záběr, vodopád, válec, slide, bezpečnost, divoká voda, boof

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 261 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
3 Novotný, P.
3 Novotný, Patrik
11 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
6 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.