Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 314 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti
Novotný, Petr ; Trunečková, Iveta (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a následně se zabývá principy influencer marketingu u vhodných sociálních sítí k tomuto prostředku komunikace. Praktická část se zaměří na analýzu současného stavu využití sociálních médií obchodní značky MANA a její konkurence, která také poslouží jako východisko pro návrh aplikace této metody marketingu na sociálních sítích ke zlepšení povědomí o značce.
Modeling the Impact of Piston Rings on Oil Consumption of Internal Combustion Engines
Raffai, Peter ; Pavlov,, Michal (oponent) ; Dr. Dan E. Richardson (oponent) ; Kučera, Pavel (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Within the frame of the present work a complex simulation tool was developed, built on strong physical and chemical foundations, supplemented with the appropriate mathematical approaches. The resulting software is capable of determining the performance of a piston ring pack by addressing all key mechanisms and their mutual influence during standard operating conditions of a piston ring. The outputs of the simulation were designed in accordance with industrial interest, like the volumetric gas flow through the piston assembly, the friction power losses and the lubricant oil consumption from the sources, which are affected by the piston ring pack. Besides the development of the simulation model, experiments were conducted with the intention of input data obtainment and results validation on an inline three-cylinder engine. Sample results were shown by applying the model to the parameters of the experimental engine. Possible industrial application of the source code is demonstrated with parameter studies. The work carried out within the frame of this doctoral dissertation was intended to fill the gap in the research area of combined simulation tools, able to support the needs of piston ring manufacturers and engine research centers, to calculate the impact of design parameter changes on friction losses and lubricant oil consumption simultaneously.
Zdanění obchodních společností a jejich společníků (komparace právní úpravy v České republiky, Slovenské republiky a Velké Británie v procesu harmonizace přímých daní v rámci EU)
Rochfalušiová, Božena ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Cílem mé diplomové práce je srovnání zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků dle české, slovenské a britské právní úpravy a to v procesu neustálého sbližování právních řádů členských států Evropské unie. Přímé daně důchodového typu mají přímý dopad na zisk obchodních společností. Právě daň z příjmu korporací je typem daně, která velmi významně ovlivňuje podnikání na jednotném trhu neboť kapitál, na rozdíl od práce, je vysoce mobilním faktorem, který se může operativně přesouvat do zemí s příznivějším daňovým systémem. Rozdílnost ve zdanění korporací způsobuje ekonomické deformace, neboť ovlivňuje podniky při rozhodování o umisťování a financování investic. Tato diplomová práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola stručně zkoumá proces harmonizace přímých daní v Evropské unii- Celá první kapitola je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola porovnává daňovou harmonizaci a daňovou koordinaci. Ve druhé podkapitole jsou rozebírané směrnice, jež mají přímý dopad na přímé daně v Evropské unii. Třetí podkapitola se zaměřuje na definici dividend a zdanění dividend dle modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění. Druhá kapitola poukazuje na teoretické rozdíly mezi kontinentální a anglosaské právní kulturou. Právní úprava společností a jejich společníků je představena v...
Právní aspekty zdanění příjmů fyzických osob provozujících sport jako své povolání
Štork, Robin ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Cílem mé práce bylo poskytnout náhled na problematiku zdanění příjmů plynoucích ze sportovní činnosti společně s problematikou mezinárodního zdanění, zamezení dvojího zdanění a srovnání této problematiky v České republice s daňovými systémy Německa a Švýcarska. Byly vysvětleny obecné pojmy jako daň, daně přímé a nepřímé a například daňový rezident a daňový nerezident. Dále jsem se představil českou daňovou soustavu, mechanismy fungování daní, zvláště pak daně z příjmu fyzických osob, jejich funkci a způsob výběru. Věnoval jsem se poměrně rozsáhlé problematice mezinárodního zdanění příjmů, snažil jsem se vysvětlit úskalí zdanění příjmu, dosaženého na území jednoho státu, na území jiného státu a s ním souvisejícím pojmem nežádoucího dvojího zdanění. Ukázal jsem rozdíl mezi situací, kdy mezi danými státy existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, kdy naopak chybí, vysvětlil jsem různé metody přístupu k zamezení dvojího zdanění tak, jak jsou formulovány v příslušných mezinárodních smlouvách. Taktéž jsem se zmínil o vzorových smlouvách o zamezení dvojího zdanění, které byly vydány Organizací spojených národů (OSN) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vzorovou smlouvu OECD jsem rozebral podrobněji po jednotlivých článcích. Vzorové smlouvě vydané OSN jsem se tak podrobně nevěnoval z důvodu...
Srovnání vývoje daně z příjmů v České republice a na Slovensku po roce 1992
Hejl, Filip ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Srovnání vývoje daně z příjmů v České republice a na Slovensku po roce 1992 Téma své diplomové práce, srovnání vývoje daně z příjmů v České republice a na Slovensku po roce 1992, jsem si vybral zejména z profesních důvodů, neboť při výkonu povolání daňového poradce jsem konfrontován s potřebou znalostí nejen českého, ale také slovenského daňového práva v důsledku rozšíření podnikání některých klientů i na území Slovenska. Navíc považuji srovnání práva dvou zemí, které ještě před dvaceti lety tvořily jeden stát a měly tak i společný právní řád, za přínosné i pro studium samotného českého práva. Vzhledem k jazykové blízkosti obou států lze snadno konfrontovat českou právní úpravu s nějakou jinou a rozšířit si tak znalosti i při seznamování se s touto úpravou. Práce sestává ze čtyř částí, v první je stručně popsán vývoj daňových zákonů obou států po rozdělení federace až do současnosti. Druhá část je hlavní částí celé práce, jsou zde podrobně porovnána jednotlivá vybraná ustanovení zákonů o daních příjmů obou států a jsou označeny významné rozdíly mezi právními úpravami obou států. Vybrána byla zejména ustanovení, která jsou nějakým způsobem významně odlišná v obou zemích nebo něčím zajímavá. Poukázáno je rovněž i na oblasti, které právní řád druhého státu vůbec neupravuje. Třetí část obsahuje srovnání jiných...
Zdaňování neziskových organizací se zaměřením na občanská sdružení
Plasgurová Holá, Karolína ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Závěr Cílem mé diplomové práce bylo přehledně představit a vysvětlit základní daňové povinnosti, se kterými se neziskové organizace a převážně občanská sdružení mohou nejčastěji setkat při své činnosti. Nezřídka jsem vycházela ze svých zkušeností, které jsem získala ve funkci tajemníka sportovního klubu stolního fotbalu a člena výkonného výboru Svazu stolního fotbalu České republiky. Nejširší prostor jsem věnovala dani z příjmů právnických osob. Jak jsem již uvedla v úvodu, je to jediná daň, které se žádná právnická osoba - sdružení nevyjímaje - nevyhne. Sdružení jsou za podmínek ZDP poplatníkem daně z příjmů právnických osob vždy za určité zdaňovací období. Aby bylo možné výši daně vyčíslit, vymezila jsem předmět daně, tedy příjmy sdružení plynoucí, které je subjekt povinen zahrnout do základu daně, a výdaje, které se na dosažení, zajištění a udržení příjmů vynakládají a které poplatník zákonně prokáže. Příjmy, kterých sdružení dosahují, jsou ve velké většině osvobozeny od daně nebo vůbec předmětem daně nejsou. Toto vyplývá z faktu, že sdružení nejsou založena za účelem zisku. Výdaje, které sdružení vynakládají pro dosažení, zajištění a udržení svých příjmů, jsou proto daňově neuznatelné. Týká se to např. pro sdružení tak typických příjmů, jako jsou dotace nebo příspěvky na provoz z veřejných rozpočtů...
Mezinárodní dvojí zdanění
Topinka, Lukáš ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Tato diplomová práce popisuje základní pojmy a instituty této daňověprávní oblasti, historii, význam a jednotlivá ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, dále popisuje evropskou legislativu v oblasti zamezení dvojího zdanění. První úvodní kapitola popisuje význam zamezování mezinárodního dvojí zdanění, v dalších podkapitolách je vysvětlena struktura práce, její členění do kapitol dle jednotlivých tematických oblastí, cíl práce a použité metody. Druhá kapitola popisuje základní pojmy dvojího zdanění, obecný význam zdanění a jeho prameny v České republice a v evropském právu. Dále definuje dvojí zdanění, vnitrostátní dvojí zdanění, mezinárodní dvojí zdanění, dvojí zdaněním ekonomické a právní. V třetí části, popisuje metody zamezení dvojího zdanění, metodu vynětí a započtení. Čtvrtá část se zabývá rozsahem daňové povinnosti subjektu. Pátá část se zabývá tematikou daňového domicilu (rezidentství), Šestá část se zabývá problematikou převodních cen (transfer pricing), sedmá část pojednává o tzv. daňově zvýhodněných lokalitách. Poslední, osmá část pojednává o tzv. daňově transparentních entitách. Kapitola třetí pojednává o smlouvách o zamezení dvojího zdanění, jejich významem a historií, jejich základními principy. Dále se zabývá konkrétními typy těchto smluv, vzorovou smlouvou OECD a vzorovou smlouvou OSN....
Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Lukášková, Radka ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
- Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Tato diplomová práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Práce je zpracována ke stavu právních předpisů ke dni 31. května 2011. Cílem práce je popsat současnou právní úpravu daného tématu, nastínit plánovanou reformu přímých daní a na několika příkladech ilustrovat dopady reformy pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Téma diplomové práce považuji za aktuální vzhledem k tomu, že reforma byla představena v březnu tohoto roku. Diplomová práce je členěna na 3 kapitoly a následně na podkapitoly a další vnitřní členění. První kapitola je rozdělena na tři podkapitoly. První podkapitola obsahuje obecné charakteristiky daně z příjmů fyzických osob. Druhá podkapitola se zabývá pojmem závislá činnost. Poslední podkapitola popisuje historii zdanění příjmů ze závislé činnosti. Druhá kapitola se zabývá konstrukčními prvky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a je členěna podle těchto prvků na podkapitoly daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, odpočty od základu daně, sazba daně a slevy na dani. Třetí kapitola se člení na dvě podkapitoly. První podkapitola popisuje reformu přímých daní a na několika příkladech je...
Slevy na dani a daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob
Macíčková, Adéla ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila slevy na daních a daňová zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob. Oblast důchodových daní, zejména daně z příjmů fyzických osob je tématem, které se dotýká všech ekonomicky aktivních obyvatel. Z tohoto důvodu jsem shledala jako velice zajímavé do této tematiky blíže nahlédnout a zabývat se jednou z dílčích záležitostí zdaňování příjmů fyzických osob, která pro poplatníky představuje velmi významnou možnost, jak snížit vypočtenou daňovou povinnost. Tuto možnost představují právě slevy na dani. V úvodu své práce jsem se nemohla vyhnout tomu, abych stručně a zevrubně charakterizovala systém zdaňování příjmů fyzických osob v České republice z hlediska současné platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů fyzických osob a zmínila se o základních konstrukčních prvcích daně z příjmů fyzických osob. Zmínila jsem rovněž nezdanitelné části základu daně, které byly v minulosti jakýmsi předchůdcem slev na dani a následně se staly i teoretickým východiskem pro současnou podobu slev na dani. Jedním z bodů mé práce, který jsem nemohla opomenout, jsou rovněž zásadní změny v souvislosti s nedávnou daňovou reformou v důsledku přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, která podstatným způsobem změnila systém zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 314 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 NOVOTNÝ, Patrik
35 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
9 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
35 Novotný, Petr
3 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.