Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 399 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Praktická znalost přírodnin žáků 2. stupně základních škol
Moravcová, Kamila Štěpánka ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
NÁZEV: Praktická znalost přírodnin žáků 2. stupně základních škol AUTOR: Bc. Kamila Štěpánka Moravcová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalosti přírodnin. Jejím cílem je zjistit míru znalosti přírodnin u žáků 2. stupně základních škol. V teoretické části diskutuje a vymezuje základní pojmy problematiky a podrobně rozebírá v minulosti realizované výzkumné práce na téma zjišťující znalosti dětí předškolního, základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. V rešeršní části práce jsem detailně rozebrala a následně srovnala metodiku a výsledky těchto výzkumů. Vlastní výzkumná část zahrnuje předvýzkum a testování žáků. V předvýzkumu jsem zjišťovala obsah výuky ve smyslu znalosti přírodnin a sestavila jsem konkrétní seznamy přírodnin vyučované na základních školách účastnících se výzkumu. Tyto seznamy jsou vypsány z žákovských poznámkových sešitů z přírodopisu. Hlavním výzkumem jsem zjišťovala, jak si žáci stojí v poznávání přírodnin ve srovnání k dříve realizovaným výzkumům. Získané výsledky ukazují, že znalost přírodnin je i nadále bolavou patou výuky přírodopisu na našich školách. Klíčová slova: znalost přírodnin, poznávání přírodnin, přírodnina
Využití učebnic při výuce sexuální výchovy na vybraných základních školách
Kopicová, Eliška ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vančata, Václav (oponent)
V této práci jsem se zaměřila na didaktické využití učebnic, zejména přírodopisných, učiteli na vybraných základních školách, při výuce sexuální výchovy. Nejprve jsem provedla teoretický vstup do problematiky učebnic a výuky sexuální výchovy, následně jsem rozhovory s učiteli zjišťovala, jakým způsobem sexuální výchovu vyučují a zda k tomu jako didaktickou pomůcku využívají učebnice. Rozhovory jsem podrobila důkladné analýze, ze kterých jsem vyvodila závěry, jakým způsobem jsou učebnice využívány coby didaktická pomůcka a jaký vliv na toto použití má kvalita učebnice. Následně jsem provedla své subjektivní zhodnocení učebnic, které učitelé uvedli, že používají a toto hodnocení jsem srovnala s hodnocením učitelů, abych mohla provést diskuzi těchto názorů. Výsledkem mé práce je zjištění, že někteří učitelé účastnící se mého výzkumu učebnici jakožto didaktickou pomůcku využívají, někteří ne. Kvalita zpracování tématu v učebnici na jejich rozhodnutí nemá vliv, větší význam má to, jakou formu výuky sexuální výchovy daný učitel zvolí a jakým způsobem se k výkladu tématu staví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Právní postavení České národní banky a její činnosti
Fiala, Martin ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Tématem diplomové práce je Právní postavení České národní banky a její činnosti. Jelikož si uvědomuji obsáhlost tohoto tématu, rozhodl jsem se diplomovou práci zaměřit na činnosti České národní banky s ohledem na transpozici směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Abych však dostál tématu práce a lépe pochopil postavení ČNB v současnosti, vyšel jsem z její historie. Na základě historického kontextu jsem zasadil ČNB do českého právního řádu. V rámci jejího postavení jsem uvedl organizační strukturu, její orgány a její cíle a činnosti. Tím jsem postupně přešel k BRRD. ČNB v souvislosti s touto směrnicí nabývá nové pravomoci, které by měly zajistit vyřešení doktríny "Too big to fail". Tato doktrína nejvíce prostupovala politickým děním při finanční krizi v roce 2008, která začala v USA na základě prasknutí bubliny na realitním trhu a neodpovědným chování investičních bank. Ty podstupovaly riziko větší než byly schopné unést a při prasknutí bubliny došlo k tomu, že následky pádu takové banky by byly větší, nežli hodnota balíčku nezbytná k jejich záchraně. Za účelem budoucího omezení následků takové krize, byla vytvořena právě tato směrnice. Ta dotváří celkový systém bankovní regulace, který je založen z preventivního hlediska na...
Znalost rostlin u studentů gymnázií v Ústeckém kraji
Horák, Bohuslav ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
V teoretické části práce jsem zmapoval současný rámcový vzdělávací program v České republice a zároveň jsem zdokumentoval současné metody výuky rostlin na školách. Dále jsou v práci popsány základní charakteristiky rostlin, metody uchovávání rostlin a výzkumné metody, jež byly při tvorbě práce použity. Výzkumná část práce se zabývá znalostmi rostlin u žáků gymnázií v Ústeckém kraji a zároveň jsem se v ní snažil předložit možnosti, jak tzv. "poznávačky" rostlin učinit zajímavější a lépe pochopitelné. V práci jsou použity informace z interview od učitelů a z dotazníkového šetření od žáků gymnázií v Ústeckém kraji. Na základě výsledků z těchto výzkumných metod jsem stanovil odpovídající počty druhů rostlin pro výuku poznávání. Jelikož publikací k tomuto tématu je jen velmi málo, využil jsem znalostí a zkušeností pedagogů biologie na gymnáziích a podle jejich doporučení se řídil při sestavování pracovních listů.
Vztah žáků k přírodě
Zimová, Eliška ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Jančaříková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce s názvem "Vztah žáků k přírodě" se zabývá vztahem žáků k přírodě. Tento vztah je zjišťován na základě dotazníku, který vytvořil německý doktor a učitel Otto Schmeil v roce 1899. První část práce obsahuje definice a vysvětlení základních pojmů vztahujících se k tématu, např. příroda, vztah k přírodě, ekologie a environmentalistika, RVP, apod. Druhá část se věnuje výzkumu. Původní dotazník pochází z knihy Dr. O. Schmeila s názvem "Über die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des naturgeschichtlichen Unterrichts". Tento dotazník byl v roce 1899 předložen 150 respondentům ve věku 12-14 let. Otázky v dotazníku jsou zaměřeny na zkušenosti žáků s přírodou, např. "Viděl/a jsi někdy, jak se vyrábí sýr?", "Viděl/a jsi lézt šneka?", apod. Stejný dotazník byl předložen 405 žákům v dnešních českých školách ve stejném věkovém složení jako původní dotazník. Diskuze a závěr se věnuje porovnání mezi odpověďmi respondentů roku 1899 a 2015 a zároveň porovnání mezi respondenty z města a respondenty z vesnice ve výzkumu z roku 2015. Klíčová slova Vztah k přírodě, příroda, ekologie, environmentalistika, Otto Schmeil
Podmínky vzniku dolomitizace na vybraných lokalitách v Barrandienu
Novotný, Petr ; Zachariáš, Jiří (vedoucí práce) ; Suchý, Václav (oponent)
Výzkum dolomitizovaných vápenců a dolomitů v okolí scyphocrinitového horizontu v blízkosti hranice silur/devon z vybraných lokalit v Barrandienu prokázal výskyt dvou odlišných forem dolomitu s rozdílnou petrografií a genezí (diagenetický a epigenetický). První, množstevně výrazně převládající forma je tvořena dolomitem jemně až středně hrubě zrnitým s velikostí krystalů od 20 μm do 450 μm. Krystaly tohoto dolomitu tvoří převážně xenotopické a hypidiotopické struktury (vyjímečně i idiotopické). Tento typ vznikal za nižších teplot rekrystalizací karbonátového kalu v nižších hloubkách, nebo i během následného hlubšího pohřbení. Možný je i vznik rekrystalizací dříve utvořeného syngenetického dolomitu. Jemnozrnnější struktury jsou dokladem rychlejšího průběhu dolomitizace s více krystalizačními centry. Zachycena byla varieta tohoto dolomitu v podobě velmi jemnozrnného, tvořícího afanitickou strukturu (krystaly s velikostí pod 0,002 mm). Dolomit druhého typu, méně zastoupený, který je označován jako barokní či sedlový, tvoří velké bíle, mléčně zakalené či čiré krystaly velkých rozměrů (0,8 - 3,1 mm). Nápadné jsou tvary jeho krystalů, různě pokroucené, srpovitě zahnuté či jinak kónicky tvarované. Tento typ je vázáný na sekundární zlomy, trhliny a dutiny v matriční hmotě (matričním dolomitu), které...
Fight against tax evasion
Belková, Martina ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Zhrnutie Názov práce: Boj proti daňovým únikom Boj proti daňovým únikom sa stáva celospoločenským a hlavne medzinárodným problémom. Táto práca si kladie za úlohu priblížiť problematiku daňových únikov a analyzovať súčasnú právnu úpravu opatrení zamedzujúcich páchaniu daňových únikov jednak v Českej republike, ale i v zahraničí. Tato práca sa mimo iné snaží popísať ako sa medzinárodné spoločenstvo vrátane Českej republiky vyrovnáva s čoraz rozsiahlejšou problematikou daňových únikov a zároveň zhodnotiť účinné, ale i zamýšľané opatrenia a ich skutočný význam v súvislosti s bojom proti daňovým únikom. Diplomová práca je okrem úvodu a záveru rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola tejto diplomovej práce popisuje základné definície súvisiace s daňami a daňovou sústavou obecne. Druhá kapitola pojednáva o samotnom daňovom úniku, o príčinách jeho vzniku a jeho dôsledkoch. Priblížené sú taktiež pojmy blízko súvisiace s daňovými únikmi, a to daňové raje či šedá ekonomika. Tretia kapitola približuje jednotlivé druhy daňových únikov u vybraných typov daní v Českej republike, pričom hlbšiemu rozboru sú podrobené hlavne daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň a dane z príjmov. Štvrtá kapitola predstavuje najdôležitejšiu časť diplomovej práce. Zabýva sa opatreniami prijatými za účelom potierania daňových únikov v...
Využití školní zahrady ZŠ Hostýnská pro výuku přírodopisu
Sičák, Erik ; Jančaříková, Kateřina (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Diplomová práce má za cíl komplexně popsat přírodní podmínky na školní zahradě ZŠ Hostýnské a zhodnotit její využitelnost pro výuku přírodopisu. V teoretické části přestavuje význam školních zahrad pro výchovu a vzdělávání, popisuje historický vývoj a současnost školních zahrad v České republice. V další části zaměřené přímo na školní pozemek ZŠ Hostýnské popisuje současnou praxi a zaměřuje se na popis přírodních podmínek. Součástí je floristický výzkum, který autor provedl během mnoha návštěv v letech 2014 - 2015. Zaznamenáno je 117 taxonů vyšších rostlin, což lez považovat za doklad poměrně vysoké diverzity tamní vegetace. Nakonec autor porovnává využitelnost školního pozemku s učebnicí přírodopisu a klíčovými kompetencemi z RVP a navrhuje možnosti jejího obohacení. Součástí práce je pět pracovních listů včetně metodických doporučení.
Zdanění příjmů kapitálových společností a jejich společníků v kontextu mezinárodního zdanění
Štefková, Tereza ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Shrnutí Díky světové globalizaci projevující se mimo jiné v rozvoji mezinárodních hospodářských vztahů se běžně stává, že na územích států působí společnosti patřící zahraničním vlastníkům. Jakkoliv lze tento jev považovat za pozitivní z hlediska růstu národních ekonomik států, s rozvojem přeshraničních investic se zvětšuje riziko vzniku konfliktu právních řádů jednotlivých států a fenoménu mezinárodního dvojího zdanění. V souvislosti s tím vyvstává velké množství právních otázek. V této diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na mezinárodní kontext zdanění příjmů společností a jejich společníků s ohledem na problematiku mezinárodního dvojího zdanění. Za účelem analyzování problematiky jsem tuto práci rozčlenila do sedmi kapitol, ve kterých nejprve obecně nastíním postup zdanění kapitálových společností a jejich společníků a dále se budu věnovat vysvětlení problematiky mezinárodního zdanění příjmů a jeho možných negativních následků. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky daní z příjmů v daňovém systému České republiky, věnuje se jejich pojmu, dělení a postavení. Nabízí pohled na platnou legislativu týkající se daní z příjmů, a to jak hmotněprávní, tak také procesněprávní úpravu. Druhá kapitola se týká zdanění příjmů kapitálových společností v České republice. Zaměřuje se na zdanění příjmů...
Zdanění příjmů fyzických osob (srovnání právní úpravy v ČR a vybraných zemích EU)
Vítová, Jana ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
56 8. Abstrakt V této práci rozebírám úpravu daně z příjmů fyzických osob v České republice, ve Slovenské republice a v jednotlivých vybraných členských státech Evropské unie, s cílem poukázat na specifičnost těchto úprav a důvody, proč je nepravděpodobné, že by došlo k úplné harmonizaci v rámci celé Evropské unie. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. V úvodu této práce zejména uvádím důvody, které mě vedly výběru konkrétního tématu, a poukazuji zde na důležitost této problematiky. Ve druhé kapitole rozebírám nejprve pojem daně obecně, poté jednotlivé pojmy s příjmovými daněmi související a jejich konkrétní úpravu dle českého zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a dalších daňových zákonů, a ostatní specifika platná na území České republiky. Obdobně je postupováno ve třetí kapitole, která popisuje krátce vývoj a dále aktuální úpravu zdanění jednotlivců ve Slovenské republice. Čtvrtá kapitola pojednává o harmonizačních procesech na poli Evropské unie, o způsobech zamezení mezinárodního dvojího zdanění, vnitrostátní úpravě zamezení dvojího zdanění v České republice a zejména pak konkrétně rozebírá právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob u vybraných členských států. V páté kapitole jsem na základě zjištění vyplývajících ze zpracování tématu práce nastínila různá doporučení pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 399 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NOVOTNÝ, Patrik
42 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
10 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
42 Novotný, Petr
3 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.