Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 427 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém financování zdravotní péče v České republice
Kolbasová, Zuzana ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat a posoudit vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb se zaměřením na jeho nevyrovnanost, dominanci ze stran zdravotních pojišťoven, jakož i dopad této dominance na pacienta a celý systém zdravotnictví v České republice. Tato problematika se stala v současnosti velmi ožehavou z důvodu akcentování priority zdravotnictví ze strany politických představitelů, kdy toto je často velmi významným tématem lokální politiky, a též z důvodu pronikání businessu do zdravotnictví. Cílem této práce je následně dojít k závěru o dlouhodobé udržitelnosti a vyrovnanosti přístupu současného systému úhrad k poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i nastínění jiných možných scénářů vývoje. Cestou k tomuto závěru je pak zaměření se na popis současných východisek poskytování zdravotní péče, zaměření se na její financování a analýzu právní úpravy celé problematiky, jakož i shrnutí určujících soudních nálezů. Vyústění pak nachází v návrhu legislativních změn, jež by měly napravit distorzi v jednom ze segmentů poskytování zdravotních služeb, a to v poskytování následné intenzivní, následné ventilační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Z analýzy faktického stavu, jakož i z uvedených právních konsekvencí vyplývá, že současná podoba rámce...
Právní úprava daně z nemovitých věcí
Filipová, Markéta ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Právní úprava daně z nemovitých věcí Abstrakt Cílem práce je podrobně představit zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Struktura kapitol je zpravidla dělena jako samotná daň z nemovitých věcí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Poskytnut je podrobný rozbor jednotlivých daňových prvků a zkoumání možných de lege ferenda návrhů na případné změny, které by mohly být uskutečněny v české právní úpravě daně z nemovitých věcí. Diplomová práce se skládá z 8 kapitol. V úvodních kapitolách se práce zabývá obecnou charakteristikou daní, jednotlivými konstrukčními prvky daně a změnami uskutečněnými rekodifikací soukromého práva, která ovlivnila nejen název daně z nemovitých věcí. Hlavní obsah práce je v kapitole 3, která poskytuje vhled do tématiky podrobným představením jednotlivých prvků daně. Představen je předmět daně, subjekt, základ a daňová sazba. V kapitolách 4 až 7 se podrobně pojednává o osvobození od daně, problematice daňových koeficientů, správě daně a opomenuta není ani komparace výnosu daně z nemovitých věcí s výnosem daně z nabytí nemovitých věcí. Obě tyto daně se týkají nemovitých věcí a patří do kategorie majetkových daní. Práce se rovněž zabývá popisem pravomocí, které mají obce v souvislosti s daní z nemovitých věcí. Tuto problematiku nelze opomenout,...
Velezrada a vlastizrada v historii českého práva
Novotný, Patrik ; Starý, Marek (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Velezrada a vlastizrada v historii českého práva Klíčová slova Velezrada, vlastizrada, historie Abstrakt Diplomová práce na téma "Velezrada a vlastizrada v historii českého práva" pojednává o dvou, na první pohled podobných si, institutech ústavního a trestního práva. Předmětné pojmy se v historii českého práva poměrně hojně vyskytují a jejich význam a definice několikrát prošly výraznou proměnou. Tato práce si tak mimo jiné klade za cíl podat podrobný popis historického vývoje obou institutů vzájemně se ovlivňujících právních odvětví. Z historicky-popisné části pak vychází druhý obsahový celek, a to právní komparace velezrady a vlastizrady buďto uvnitř, nebo napříč příslušnými právními odvětvími. Na samotném konci práce vychází z dosavadních poznatků kapitola, jejímž předmětem je porovnání obou předmětných pojmů v současném českém a rakouském právním řádu. Pro první z cílů diplomové práce - historický popis velezrady a vlastizrady jsou důležité dějinné události a související úprava dobových právních předpisů, stejně tak jako proměnlivá politická kultura nebo mocenská poptávka po uzákonění právních nástrojů na potlačení konkurence. Jednotlivé kapitoly pojednávající o minulých dobách, ale i kapitoly zabývající se současnou právní úpravou popisují všechny význačné skutečnosti, týkající se tématu diplomové...
Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics
Dlugoš, Jozef ; Furch,, Jan (oponent) ; Kučera, Pavel (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
The ultimate goal of this work is to develop an advanced computational model of piston assembly dynamics. The piston and the liner are interacting through the lubricant film or the surface asperities. This leads to different lubrication regimes and consequently different forces acting on the surfaces of the contact pair. During the solution to hydrodynamics and asperity contact forces, deformation of the piston and the liner has to be taken into account—the process is necessarily iterative in nature. Since the requirements for computational grid of the contact forces and of deformation differ, robust mapping algorithms are proposed. The results of the developed computational tool are experimentally verified. For this purpose, the measurement of the piston secondary motion by laser displacement sensors is conducted. The measurement is done on the experimental sidevalve engine with transparent cylinder head in order to generate compression pressure in the combustion chamber. Measured piston lateral motion is corrupted. Therefore, only measurement of the piston tilt angle is further used. The agreement of the measured and computed results varies during the operation cycle. Good agreement is achieved for compression and expansion strokes. Oppositely, significant differences occur when the side force is small: intake and exhaust strokes. Major contribution of this work is development of computational tool which implements the above mentioned effects that have a major impact on the piston assembly dynamics. Unfortunately, this leads to long computational times, especially when deformation is considered. For this reason, the parallel solution is developed. It is based on the parallelization of the subroutine during the evaluation of the sensibility analysis. This way, the solution time is reduced in order of magnitude.
Příprava expresních vektorů pro produkci fúzního proteinu NS2-NS3 virů Zika a Dengue
Novotný, Pavel ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Viry Zika a Dengue, náležející do rodiny Flaviridae, způsobují horečnatá onemocnění. Infekce může být bezpříznaková či s příznaky lehké virózy, nicméně se může rozvinout až po život ohrožující komplikace. V případě Dengue může nemoc přerůst až do hemorrhagické horečky. Infekce virem Zika je také nebezpečná pro těhotné ženy kvůli zvýšenému riziku výskytu mikrocefalie u novorozenců. Tyto viry jsou přenášeny komáry rodu Aedes, řadí se tak mezi arboviry. Pro boj s těmito chorobami je vhodná vakcinace, zároveň ale probíhá vývoj virostatik. Inhibitory virových proteas jsou důležitými klinicky schválenými virostatiky proti HCV a HIV. Zda by vhodným cílem nových léčiv mohly být i proteasy virů Dengue nebo Zika není zatím zcela zřejmé, nicméně tyto proteasy jsou velmi zajímavé i z pohledu základního výzkumu. Flavivirová proteasa se nachází v polyproteinu syntetizovaném aparátem hostitelské buňky, a to v doméně NS3. Tento enzym potřebuje aktivační doménu NS2B, mechanismus interakce však není zcela prostudován. NS3 je multidoménový enzym, kromě proteasové aktivity vykazuje ještě aktivitu NTPasovou, helikasovou a RNA 5'-trifosfatasovou. Není zřejmé, proč tyto enzymy koexistují v jedné proteinové doméně. Abychom mohli odpovědět na některé tyto otázky, je vhodné připravit expresní systémy pro zkoumání enzymové...
Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu
Galuška, Pavel ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji základní teoretické problematice zdanění svěřenského fondu a konfrontuji jej se základními teoretickými principy zdanění obdobného právního institutu, který zná Německé právo, totiž Treuhand. Cílem této práce je popsat a srovnat, jak se přistupuje k definici základních principů zdanění v kontextu svěřenského fondu v České republice a Treuhand v Německu. Přitom jsem se zaměřil zejména na problematiku subjektu daně, objektu zdanění a jeho přičtení konkrétnímu subjektu a vymezení daňového základu, případně jsem se zabýval i dalšími prvky zdanění, byly-li v rámci konfrontace relevantní. Při vypracovávání této práce jsem analyzoval právní texty i monografie zabývající se problematikou zdanění svěřenských fondů a problematikou Treuhand a následně jsem tyto dva instituty podrobil srovnání. Obsahově se má práce dělí na dvě základní části. V první části představuji svěřenský fond a Treuhand z hlediska jejich civilně-právní podstaty, popisuji, co je jejich obsahem a účelem. Ve druhé části se pak zabývám základními prvky zdanění v kontextu svěřenského fondu a Treuhand v rámci vybraných daní. Do své práce jsem zařadil daně z příjmů, resp. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer a také Gewerbesteuer, daně z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, resp. Grundsteuer a...
Conserved Mechanisms of Gene Expression Regulation by Nuclear Receptors.
Novotný, Jan Philipp ; Kostrouch, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent) ; Lazar, Jozef (oponent)
8 Abstrakt Od samého počátku života na planetě Zemi se organismy, k tomu, aby přežily, musely adaptovat měnícím se podmínkám prostředí. S výskytem metazoické mnohobuněčnosti se skupiny buněk mohly adaptovat k tomu, aby vykonávaly specifickou biologickou funkci, ze které těží celý organismus. To vyžadovalo nejen časoprostorovou regulaci exprese genů během vývoje, ale i integraci specifických požadavků tkání s celkovým stavem organismu. V rámci souboru vývojově zachovaných regulačních systémů vy- čnívá rodina transkripčních faktorů jaderných receptorů (NR). Důvodem je její vysoký stupeň evoluční konzervace, plasticita a jedinečnost ve vztahu k živočišné říši a účast při regulaci exprese genů v odezvě na ligand, či jeho nepřítomnost, genomovými a negenomovými mechanismy. Se zvyšujícím se počtem molekul, které jsou považovány za ligandy těchto receptorů, se dnes předpokládá, že původní receptory byly pravděpo- dobně charakterizovány nízkou specifičností vazby ligandu a eventuálně sloužily jako environmentální senzory, které integrovaly dostupnost živin a expresi genů na samém začátku evoluce Metazoa. Charakteristika sítě NR v jednom z nejjednodušších metazo- ických organismů, Trichoplax adhaerens, odhalila nejen funkční síť a sub-specializaci genové regulace závisející na NR, ale i výjimečnou citlivost na 9-cis...
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Svoboda, Václav ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
105 Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje....
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Malúšová, Klára ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Právní postavení a činnost České národní banky
Riedl, Tomáš ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
104 Záv r Téma mé diplomové práce, "Právní postavení a činnost ýeské národní banky" se v nuje jedné z ústavních institucí, jejíž činnost má schopnost zasahovat do život každého jednotlivce. P i zpracování mnou zvoleného tématu jsem se u jednotlivých kapitol snažil o komplexní zhodnocení všech relevantních skutečností. M j zájem se soust edil p edevším na otázky právní; ekonomické či statistické otázky jsem p enechal p íslušným v dním disciplínám. Vznik centrálního bankovnictví na našem území byl spojen se snahou habsburské monarchie lépe regulovat státní dluh a vytvo it lepší prost edí pro m novou politiku. Již v této dob bylo patrné, že pro fungování centrální banky je rozhodující její nezávislost na státu a p ístup k nástroj m m nové politiky. Politická situace tehdejší doby neumož ovala rozvoj centrálního bankovnictví v takové podob , v jaké ho známe dnes či v jaké se utvo il v dob první ýeskoslovenské republiky. Totalita nacistického N mecka byla vyst ídána totalitou Komunistické strany ýeskoslovenska. 25. únor 1948 znamenal pro ýeskoslovensko počátek popírání zásad právního státu, veškerých ekonomických zákon , demokracie a p edevším lidské d stojnosti. Následky kolektivizace a zestát ování se brzy začínaly promítat do stavu hospodá ství a životní úrovn obyvatel celé zem . Sov tizace se nevyhnula ani...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 427 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
3 Novotný, Patrik
11 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
44 Novotný, Petr
6 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.