Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 423 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava expresních vektorů pro produkci fúzního proteinu NS2-NS3 virů Zika a Dengue
Novotný, Pavel ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Viry Zika a Dengue, náležející do rodiny Flaviridae, způsobují horečnatá onemocnění. Infekce může být bezpříznaková či s příznaky lehké virózy, nicméně se může rozvinout až po život ohrožující komplikace. V případě Dengue může nemoc přerůst až do hemorrhagické horečky. Infekce virem Zika je také nebezpečná pro těhotné ženy kvůli zvýšenému riziku výskytu mikrocefalie u novorozenců. Tyto viry jsou přenášeny komáry rodu Aedes, řadí se tak mezi arboviry. Pro boj s těmito chorobami je vhodná vakcinace, zároveň ale probíhá vývoj virostatik. Inhibitory virových proteas jsou důležitými klinicky schválenými virostatiky proti HCV a HIV. Zda by vhodným cílem nových léčiv mohly být i proteasy virů Dengue nebo Zika není zatím zcela zřejmé, nicméně tyto proteasy jsou velmi zajímavé i z pohledu základního výzkumu. Flavivirová proteasa se nachází v polyproteinu syntetizovaném aparátem hostitelské buňky, a to v doméně NS3. Tento enzym potřebuje aktivační doménu NS2B, mechanismus interakce však není zcela prostudován. NS3 je multidoménový enzym, kromě proteasové aktivity vykazuje ještě aktivitu NTPasovou, helikasovou a RNA 5'-trifosfatasovou. Není zřejmé, proč tyto enzymy koexistují v jedné proteinové doméně. Abychom mohli odpovědět na některé tyto otázky, je vhodné připravit expresní systémy pro zkoumání enzymové...
Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu
Galuška, Pavel ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji základní teoretické problematice zdanění svěřenského fondu a konfrontuji jej se základními teoretickými principy zdanění obdobného právního institutu, který zná Německé právo, totiž Treuhand. Cílem této práce je popsat a srovnat, jak se přistupuje k definici základních principů zdanění v kontextu svěřenského fondu v České republice a Treuhand v Německu. Přitom jsem se zaměřil zejména na problematiku subjektu daně, objektu zdanění a jeho přičtení konkrétnímu subjektu a vymezení daňového základu, případně jsem se zabýval i dalšími prvky zdanění, byly-li v rámci konfrontace relevantní. Při vypracovávání této práce jsem analyzoval právní texty i monografie zabývající se problematikou zdanění svěřenských fondů a problematikou Treuhand a následně jsem tyto dva instituty podrobil srovnání. Obsahově se má práce dělí na dvě základní části. V první části představuji svěřenský fond a Treuhand z hlediska jejich civilně-právní podstaty, popisuji, co je jejich obsahem a účelem. Ve druhé části se pak zabývám základními prvky zdanění v kontextu svěřenského fondu a Treuhand v rámci vybraných daní. Do své práce jsem zařadil daně z příjmů, resp. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer a také Gewerbesteuer, daně z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, resp. Grundsteuer a...
Conserved Mechanisms of Gene Expression Regulation by Nuclear Receptors.
Novotný, Jan Philipp ; Kostrouch, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent) ; Lazar, Jozef (oponent)
8 Abstrakt Od samého počátku života na planetě Zemi se organismy, k tomu, aby přežily, musely adaptovat měnícím se podmínkám prostředí. S výskytem metazoické mnohobuněčnosti se skupiny buněk mohly adaptovat k tomu, aby vykonávaly specifickou biologickou funkci, ze které těží celý organismus. To vyžadovalo nejen časoprostorovou regulaci exprese genů během vývoje, ale i integraci specifických požadavků tkání s celkovým stavem organismu. V rámci souboru vývojově zachovaných regulačních systémů vy- čnívá rodina transkripčních faktorů jaderných receptorů (NR). Důvodem je její vysoký stupeň evoluční konzervace, plasticita a jedinečnost ve vztahu k živočišné říši a účast při regulaci exprese genů v odezvě na ligand, či jeho nepřítomnost, genomovými a negenomovými mechanismy. Se zvyšujícím se počtem molekul, které jsou považovány za ligandy těchto receptorů, se dnes předpokládá, že původní receptory byly pravděpo- dobně charakterizovány nízkou specifičností vazby ligandu a eventuálně sloužily jako environmentální senzory, které integrovaly dostupnost živin a expresi genů na samém začátku evoluce Metazoa. Charakteristika sítě NR v jednom z nejjednodušších metazo- ických organismů, Trichoplax adhaerens, odhalila nejen funkční síť a sub-specializaci genové regulace závisející na NR, ale i výjimečnou citlivost na 9-cis...
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Svoboda, Václav ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
105 Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje....
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Malúšová, Klára ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Právní postavení a činnost České národní banky
Riedl, Tomáš ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
104 Záv r Téma mé diplomové práce, "Právní postavení a činnost ýeské národní banky" se v nuje jedné z ústavních institucí, jejíž činnost má schopnost zasahovat do život každého jednotlivce. P i zpracování mnou zvoleného tématu jsem se u jednotlivých kapitol snažil o komplexní zhodnocení všech relevantních skutečností. M j zájem se soust edil p edevším na otázky právní; ekonomické či statistické otázky jsem p enechal p íslušným v dním disciplínám. Vznik centrálního bankovnictví na našem území byl spojen se snahou habsburské monarchie lépe regulovat státní dluh a vytvo it lepší prost edí pro m novou politiku. Již v této dob bylo patrné, že pro fungování centrální banky je rozhodující její nezávislost na státu a p ístup k nástroj m m nové politiky. Politická situace tehdejší doby neumož ovala rozvoj centrálního bankovnictví v takové podob , v jaké ho známe dnes či v jaké se utvo il v dob první ýeskoslovenské republiky. Totalita nacistického N mecka byla vyst ídána totalitou Komunistické strany ýeskoslovenska. 25. únor 1948 znamenal pro ýeskoslovensko počátek popírání zásad právního státu, veškerých ekonomických zákon , demokracie a p edevším lidské d stojnosti. Následky kolektivizace a zestát ování se brzy začínaly promítat do stavu hospodá ství a životní úrovn obyvatel celé zem . Sov tizace se nevyhnula ani...
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Smolková, Šárka ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastnictvím pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů. Cílem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které souvisí s vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými změnami. Problematika daňových předpisů souvisejících s vlastnictvím pozemků a jejich převody je úzce provázána se soukromým právem. Úvodní část je proto věnována teoretickému úvodu do této problematiky, a to nejen z pohledu finančního, ale také občanského práva. V první části jsou konkrétně rozebírány pojmy nemovité věci a pozemku. Druhá část popisuje vlastnické právo včetně formy jeho převodu a krátce také problematiku katastru nemovitostí. V třetí části je obsažena obecná problematika daňového práva, vymezeny základní pojmy a charakteristika daňové soustavy. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují vlastnictví nemovitých věcí, a to zejména dani z pozemků. Rozebírány jsou konstrukční prvky daně z pozemků a obecně také správa daně z nemovitých věcí. Závěrem se autor práce zabývá opodstatněním daně a jejími možnými změnami. Daň z pozemků je autorem vnímána jako ospravedlnitelná...
Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů
Novotný, Petr ; Merenus, Ondřej (oponent) ; Hermanský, Dominik (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a jejich teplotního zatížení. Součástí práce je vyzkoušení těchto poznatků pomocí měření ve společnosti Intemac Solutions s.r.o. Získané poznatky jsou poté vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek
Mechanismus pro ovládání vstupu do kompresorové skříně
Bartoníček, Richard ; Doman, Jozef (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem mechanismu pro kontrolu množství vzduchu nasávaného kompresorem turbodmychadla. V první části je stručný popis turbodmychadla a jeho charakteristik, v druhé části jsou uvedeny obvyklé regulační metodiky. Třetí, hlavní část popisuje vytváření mechanismu od koncepčních návrhu a jejich porovnání, přes pohybový a silový rozbor ovládacích prvků, po kompletní zástavbu a připojení ke kompresorové skříni. Čtvrtá část je pak věnována analýze mechanismu z hlediska plnění požadované funkce.
Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů
Kříž, Radim ; Novotný, Pavel (oponent) ; Doman, Jozef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. Posléze se seznámíme s metodami měření hluku v turbodmychadle, přičemž jsou charakterizovány experimen-tální a simulační metody. V konečné fázi se práce věnuje konstrukčním úpravám. Cílem práce je rešerše k původu vzniku hluku v turbodmychadle v provozních podmínkách a konstrukční úpravy částí, které hluk ovlivňují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 423 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
11 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
44 Novotný, Petr
6 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.