Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 417 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Smolková, Šárka ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastnictvím pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů. Cílem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které souvisí s vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými změnami. Problematika daňových předpisů souvisejících s vlastnictvím pozemků a jejich převody je úzce provázána se soukromým právem. Úvodní část je proto věnována teoretickému úvodu do této problematiky, a to nejen z pohledu finančního, ale také občanského práva. V první části jsou konkrétně rozebírány pojmy nemovité věci a pozemku. Druhá část popisuje vlastnické právo včetně formy jeho převodu a krátce také problematiku katastru nemovitostí. V třetí části je obsažena obecná problematika daňového práva, vymezeny základní pojmy a charakteristika daňové soustavy. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují vlastnictví nemovitých věcí, a to zejména dani z pozemků. Rozebírány jsou konstrukční prvky daně z pozemků a obecně také správa daně z nemovitých věcí. Závěrem se autor práce zabývá opodstatněním daně a jejími možnými změnami. Daň z pozemků je autorem vnímána jako ospravedlnitelná...
Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů
Novotný, Petr ; Merenus, Ondřej (oponent) ; Hermanský, Dominik (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a jejich teplotního zatížení. Součástí práce je vyzkoušení těchto poznatků pomocí měření ve společnosti Intemac Solutions s.r.o. Získané poznatky jsou poté vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek
Mechanismus pro ovládání vstupu do kompresorové skříně
Bartoníček, Richard ; Doman, Jozef (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem mechanismu pro kontrolu množství vzduchu nasávaného kompresorem turbodmychadla. V první části je stručný popis turbodmychadla a jeho charakteristik, v druhé části jsou uvedeny obvyklé regulační metodiky. Třetí, hlavní část popisuje vytváření mechanismu od koncepčních návrhu a jejich porovnání, přes pohybový a silový rozbor ovládacích prvků, po kompletní zástavbu a připojení ke kompresorové skříni. Čtvrtá část je pak věnována analýze mechanismu z hlediska plnění požadované funkce.
Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů
Kříž, Radim ; Novotný, Pavel (oponent) ; Doman, Jozef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. Posléze se seznámíme s metodami měření hluku v turbodmychadle, přičemž jsou charakterizovány experimen-tální a simulační metody. V konečné fázi se práce věnuje konstrukčním úpravám. Cílem práce je rešerše k původu vzniku hluku v turbodmychadle v provozních podmínkách a konstrukční úpravy částí, které hluk ovlivňují.
Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí
Polášek, Jan ; Doman, Jozef (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. Cílem práce je vytvoření komponentů pro přívod oddělených tlakových pulzů co nejblíže k turbíně. Dále také úprava stávající turbínové skříně a posouzení funkčnosti VNT mechanismu po této úpravě a pevnostní kontrole. Poslední z cílů této práce je vytvoření 2D a 3D technické dokumentace nově navrhnutých a upravovaných dílů.
Modelování mazací soustavy turbodmychadla
Breckl, Lukáš ; Hliník, Juraj (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na konstrukci turbodmychadla, mazací soustavu motoru a turbodmychadla, základní fyzikální vlastnosti mazacích olejů a hydrodynamiku. Cílem práce je vytvořit analytický a CFD výpočetní model mazací soustavy turbodmychadla. Na jejich základě stanovit výstupní tlaky a měrné ztrátové energie místních odporů.
Analýza trhu s objekty individuální rekreace
NOVOTNÝ, Petr
V této diplomové práci je zpracovaný přehled o základních pojmech týkající se realitního trhu a prodeje nemovitostí. Také se řeší přehled nabízených segmentů na realitním trhu v oblasti Třeboňska, se zaměřením na objekty individuální rekreace. Zájmové území se rozdělilo na oblasti podle obcí Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Chlum u Třeboně a Suchdol nad Lužnicí, které pomohou charakterizovat přírodní, urbanistické, ale i technické faktory. U jednotlivých segmentů jsou vybráni zástupci, kteří jsou podrobně zkoumáni a následně porovnáni. Práce také popisuje trendy vývoje realitního trhu s objekty individuální rekreace.
TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU
Klaus, Jan ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU Cíl práce: Cílem práce je seznámit středně pokročilé a pokročilé kajakáře se správnou technikou a taktikou sjezdu technických úseků řek na kajaku, zejména vodopádů a jiných vodních překážek s významným vertikálním převýšením. Cílem je čtenáře seznámit s danou problematikou komplexně, podat ucelené informace směřující ke sjezdu technických úseků řek na kajaku, a to s důrazem na bezpečnost a prevenci před nežádoucími situacemi. Metoda: Bakalářská práce je rešeršní studií bez výzkumné činnosti. Jedná se o kvalitativní přehled relevantních informací, doplněných o poznatky a zkušenosti autora a dalších aktivních provozovatelů tohoto sportu, ze kterých jsou vyvozeny závěry bez jakékoli kvantitativní manipulace či analýzy. Hlavní metodou je vyhledávání zdrojů relevantních informací. Klíčová slova: Kajak, technika, taktika, kajakářský záběr, vodopád, válec, slide, bezpečnost, divoká voda, boof
Dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor
Dragoun, Jan ; Novotný, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení klikové hřídele, torzní namáhání a výpočtová metoda kontroly pevnosti. V závěrečné části práce je nastíněn návrh klikové hřídele.
Problematika převodních cen
Drobová, Barbora ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
PROBLEMATIKA PŘEVODNÍCH CEN Problematika převodních cen je velice diskutovaným tématem posledních let, a to jak jednotlivými daňovými subjekty, tak daňovými poradci a taky finanční správou. Důvodem je aktivita OECD a Evropské unie v této oblasti a také zvýšené počty daňových kontrol zaměřující se na převodní ceny. Stěžejním dokumentem jsou pravidla vydaná OECD v podobě směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, která je soustavně revidována a doplňována, přičemž poslední revize byla vydána v roce 2017. Převodní ceny lze v užším slova smyslu definovat jako ceny za transakce prováděné mezi spojenými (sdruženými) osobami. V širším slova smyslu lze převodní ceny definovat jako veškeré transakce mezi spojenými (sdruženými) osobami, které zahrnují zejména prodej zboží, poskytování služeb, převody a jiné transakce zahrnující nehmotný majetek, ujednání o podílení se na nákladech a restrukturalizace a také jako související postupy daňových správ při rozhodování o daňové povinnosti v souvislosti s transakcemi prováděnými mezi spojenými (sdruženými) osobami, včetně dokumentace. V prvé a druhé části této diplomové práce nastiňuji historický vývoj činnosti OECD v oblasti převodních cen od první zprávy o převodních cenách z roku 1979 až po současnost a také činnost Evropské unie. Dále...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 417 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
10 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
44 Novotný, Petr
6 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.