Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 404 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných státech EU)
Stratil, Jiří ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy zdanění obchodních společností a jejich společníků v českém a rakouském právu. Cílem práce je popsat systémy zdanění obchodních společností v České republice a Rakousku, porovnat vybrané aspekty jejich zdanění a z provedené komparace vyvodit závěry a doporučení de lege ferenda. V úvodní části práce jsou stručně popsány obchodně-právní aspekty českých, posléze rakouských obchodních společností, neboť tvoří základ a jsou nezbytným předpokladem pro pochopení způsobu jejich zdanění. Meritum práce začíná popisem a analýzou prvků právní konstrukce daně z příjmů právnických osob v České republice, včetně detailnějšího rozboru vybraných daňově neuznatelných nákladů. Na něj navazuje část věnující se konkrétnímu způsobu zdanění českých obchodních společností a určení základu daně z příjmů právnických osob se sídlem v tuzemsku. Tato část je rozdělena na zdanění příjmů kapitálových obchodních společností a jejich společníků a na zdanění příjmů osobních obchodních společností a jejich společníků. Zakomponovány jsou rovněž poznatky z praxe. Následující část práce se věnuje rakouskému daňovému právu. Popsány a analyzovány jsou rovněž prvky právní konstrukce daně, tentokrát v Rakousku, následně je rozebráno zdanění kapitálových a osobních obchodních...
Podklady pro vznik metodické příručky pro kurz raftingu a vzdělávání pro obor ochrana obyvatelstva a pro potřeby vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému
Moulík, Jiří ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: Podklady pro vznik metodické příručky pro kurz raftingu a vzdělávání pro obor ochrana obyvatelstva a pro potřeby vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému Cíl práce: Na základě výběru zdrojů, sběru informací a závěrečné syntézy poznatků, vytvořit podklady pro vznik metodické příručky určené pro naplnění tematického plánu kurzu Rafting a záchrana na divoké vodě se zaměřením na ochranu obyvatel a pro potřeby vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému. Metody: Bakalářská práce je rešeršní studií bez výzkumné činnosti. Jedná se o kvalitativní přehled relevantních informací, ze kterých jsou vyvozeny závěry bez jakékoli kvantitativní manipulace či analýzy. Hlavní metodou je vyhledávání zdrojů relevantních informací a provedení výběru konkrétních dat pro vytvoření podkladů pro vznik metodické příručky zařazené do vzdělávacího systému složek Integrovaného záchranného systému a vzdělávání v oboru Ochrana obyvatel v ČR. Klíčová slova: rafting, technika, taktika, záběry, záchrana na divoké vodě, ochrana obyvatel, Integrovaný záchranný systém
Luční byliny v kresbě
Lupińská, Lucie ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Hrouda, Lubomír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou výtvarného zpracování vědecké kresby, charakterizuje jednotlivé druhy vědecké ilustrace a popisuje výtvarné techniky v tomto oboru užívané. Vymezuje vztah mezi vědeckou a literární ilustrací. Práce se zaměřuje na ilustraci botanickou, na vývoj botanické kresby v 19. a 20. století i na její budoucnost. Dále se zabývá specifiky botanické ilustrace a postupy při výtvarném zpracování rostlinné předlohy. V druhé části bakalářské práce jsou charakterizovány konkrétní rostlinné druhy, které jsou autorsky ztvárněny jako vlastní ukázka botanické kresby.
Praktická znalost přírodnin žáků 2. stupně základních škol
Moravcová, Kamila Štěpánka ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
NÁZEV: Praktická znalost přírodnin žáků 2. stupně základních škol AUTOR: Bc. Kamila Štěpánka Moravcová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalosti přírodnin. Jejím cílem je zjistit míru znalosti přírodnin u žáků 2. stupně základních škol. V teoretické části diskutuje a vymezuje základní pojmy problematiky a podrobně rozebírá v minulosti realizované výzkumné práce na téma zjišťující znalosti dětí předškolního, základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. V rešeršní části práce jsem detailně rozebrala a následně srovnala metodiku a výsledky těchto výzkumů. Vlastní výzkumná část zahrnuje předvýzkum a testování žáků. V předvýzkumu jsem zjišťovala obsah výuky ve smyslu znalosti přírodnin a sestavila jsem konkrétní seznamy přírodnin vyučované na základních školách účastnících se výzkumu. Tyto seznamy jsou vypsány z žákovských poznámkových sešitů z přírodopisu. Hlavním výzkumem jsem zjišťovala, jak si žáci stojí v poznávání přírodnin ve srovnání k dříve realizovaným výzkumům. Získané výsledky ukazují, že znalost přírodnin je i nadále bolavou patou výuky přírodopisu na našich školách. Klíčová slova: znalost přírodnin, poznávání přírodnin, přírodnina
Využití učebnic při výuce sexuální výchovy na vybraných základních školách
Kopicová, Eliška ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vančata, Václav (oponent)
V této práci jsem se zaměřila na didaktické využití učebnic, zejména přírodopisných, učiteli na vybraných základních školách, při výuce sexuální výchovy. Nejprve jsem provedla teoretický vstup do problematiky učebnic a výuky sexuální výchovy, následně jsem rozhovory s učiteli zjišťovala, jakým způsobem sexuální výchovu vyučují a zda k tomu jako didaktickou pomůcku využívají učebnice. Rozhovory jsem podrobila důkladné analýze, ze kterých jsem vyvodila závěry, jakým způsobem jsou učebnice využívány coby didaktická pomůcka a jaký vliv na toto použití má kvalita učebnice. Následně jsem provedla své subjektivní zhodnocení učebnic, které učitelé uvedli, že používají a toto hodnocení jsem srovnala s hodnocením učitelů, abych mohla provést diskuzi těchto názorů. Výsledkem mé práce je zjištění, že někteří učitelé účastnící se mého výzkumu učebnici jakožto didaktickou pomůcku využívají, někteří ne. Kvalita zpracování tématu v učebnici na jejich rozhodnutí nemá vliv, větší význam má to, jakou formu výuky sexuální výchovy daný učitel zvolí a jakým způsobem se k výkladu tématu staví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Právní postavení České národní banky a její činnosti
Fiala, Martin ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Tématem diplomové práce je Právní postavení České národní banky a její činnosti. Jelikož si uvědomuji obsáhlost tohoto tématu, rozhodl jsem se diplomovou práci zaměřit na činnosti České národní banky s ohledem na transpozici směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Abych však dostál tématu práce a lépe pochopil postavení ČNB v současnosti, vyšel jsem z její historie. Na základě historického kontextu jsem zasadil ČNB do českého právního řádu. V rámci jejího postavení jsem uvedl organizační strukturu, její orgány a její cíle a činnosti. Tím jsem postupně přešel k BRRD. ČNB v souvislosti s touto směrnicí nabývá nové pravomoci, které by měly zajistit vyřešení doktríny "Too big to fail". Tato doktrína nejvíce prostupovala politickým děním při finanční krizi v roce 2008, která začala v USA na základě prasknutí bubliny na realitním trhu a neodpovědným chování investičních bank. Ty podstupovaly riziko větší než byly schopné unést a při prasknutí bubliny došlo k tomu, že následky pádu takové banky by byly větší, nežli hodnota balíčku nezbytná k jejich záchraně. Za účelem budoucího omezení následků takové krize, byla vytvořena právě tato směrnice. Ta dotváří celkový systém bankovní regulace, který je založen z preventivního hlediska na...
Znalost rostlin u studentů gymnázií v Ústeckém kraji
Horák, Bohuslav ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
V teoretické části práce jsem zmapoval současný rámcový vzdělávací program v České republice a zároveň jsem zdokumentoval současné metody výuky rostlin na školách. Dále jsou v práci popsány základní charakteristiky rostlin, metody uchovávání rostlin a výzkumné metody, jež byly při tvorbě práce použity. Výzkumná část práce se zabývá znalostmi rostlin u žáků gymnázií v Ústeckém kraji a zároveň jsem se v ní snažil předložit možnosti, jak tzv. "poznávačky" rostlin učinit zajímavější a lépe pochopitelné. V práci jsou použity informace z interview od učitelů a z dotazníkového šetření od žáků gymnázií v Ústeckém kraji. Na základě výsledků z těchto výzkumných metod jsem stanovil odpovídající počty druhů rostlin pro výuku poznávání. Jelikož publikací k tomuto tématu je jen velmi málo, využil jsem znalostí a zkušeností pedagogů biologie na gymnáziích a podle jejich doporučení se řídil při sestavování pracovních listů.
Vztah žáků k přírodě
Zimová, Eliška ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Jančaříková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce s názvem "Vztah žáků k přírodě" se zabývá vztahem žáků k přírodě. Tento vztah je zjišťován na základě dotazníku, který vytvořil německý doktor a učitel Otto Schmeil v roce 1899. První část práce obsahuje definice a vysvětlení základních pojmů vztahujících se k tématu, např. příroda, vztah k přírodě, ekologie a environmentalistika, RVP, apod. Druhá část se věnuje výzkumu. Původní dotazník pochází z knihy Dr. O. Schmeila s názvem "Über die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des naturgeschichtlichen Unterrichts". Tento dotazník byl v roce 1899 předložen 150 respondentům ve věku 12-14 let. Otázky v dotazníku jsou zaměřeny na zkušenosti žáků s přírodou, např. "Viděl/a jsi někdy, jak se vyrábí sýr?", "Viděl/a jsi lézt šneka?", apod. Stejný dotazník byl předložen 405 žákům v dnešních českých školách ve stejném věkovém složení jako původní dotazník. Diskuze a závěr se věnuje porovnání mezi odpověďmi respondentů roku 1899 a 2015 a zároveň porovnání mezi respondenty z města a respondenty z vesnice ve výzkumu z roku 2015. Klíčová slova Vztah k přírodě, příroda, ekologie, environmentalistika, Otto Schmeil

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 404 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NOVOTNÝ, Patrik
42 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
10 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
42 Novotný, Petr
4 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.