Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 420 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Svoboda, Václav ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
105 Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje....
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Malúšová, Klára ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Právní postavení a činnost České národní banky
Riedl, Tomáš ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
104 Záv r Téma mé diplomové práce, "Právní postavení a činnost ýeské národní banky" se v nuje jedné z ústavních institucí, jejíž činnost má schopnost zasahovat do život každého jednotlivce. P i zpracování mnou zvoleného tématu jsem se u jednotlivých kapitol snažil o komplexní zhodnocení všech relevantních skutečností. M j zájem se soust edil p edevším na otázky právní; ekonomické či statistické otázky jsem p enechal p íslušným v dním disciplínám. Vznik centrálního bankovnictví na našem území byl spojen se snahou habsburské monarchie lépe regulovat státní dluh a vytvo it lepší prost edí pro m novou politiku. Již v této dob bylo patrné, že pro fungování centrální banky je rozhodující její nezávislost na státu a p ístup k nástroj m m nové politiky. Politická situace tehdejší doby neumož ovala rozvoj centrálního bankovnictví v takové podob , v jaké ho známe dnes či v jaké se utvo il v dob první ýeskoslovenské republiky. Totalita nacistického N mecka byla vyst ídána totalitou Komunistické strany ýeskoslovenska. 25. únor 1948 znamenal pro ýeskoslovensko počátek popírání zásad právního státu, veškerých ekonomických zákon , demokracie a p edevším lidské d stojnosti. Následky kolektivizace a zestát ování se brzy začínaly promítat do stavu hospodá ství a životní úrovn obyvatel celé zem . Sov tizace se nevyhnula ani...
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Smolková, Šárka ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastnictvím pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů. Cílem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které souvisí s vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými změnami. Problematika daňových předpisů souvisejících s vlastnictvím pozemků a jejich převody je úzce provázána se soukromým právem. Úvodní část je proto věnována teoretickému úvodu do této problematiky, a to nejen z pohledu finančního, ale také občanského práva. V první části jsou konkrétně rozebírány pojmy nemovité věci a pozemku. Druhá část popisuje vlastnické právo včetně formy jeho převodu a krátce také problematiku katastru nemovitostí. V třetí části je obsažena obecná problematika daňového práva, vymezeny základní pojmy a charakteristika daňové soustavy. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují vlastnictví nemovitých věcí, a to zejména dani z pozemků. Rozebírány jsou konstrukční prvky daně z pozemků a obecně také správa daně z nemovitých věcí. Závěrem se autor práce zabývá opodstatněním daně a jejími možnými změnami. Daň z pozemků je autorem vnímána jako ospravedlnitelná...
Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů
Novotný, Petr ; Merenus, Ondřej (oponent) ; Hermanský, Dominik (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a jejich teplotního zatížení. Součástí práce je vyzkoušení těchto poznatků pomocí měření ve společnosti Intemac Solutions s.r.o. Získané poznatky jsou poté vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek
Mechanismus pro ovládání vstupu do kompresorové skříně
Bartoníček, Richard ; Doman, Jozef (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem mechanismu pro kontrolu množství vzduchu nasávaného kompresorem turbodmychadla. V první části je stručný popis turbodmychadla a jeho charakteristik, v druhé části jsou uvedeny obvyklé regulační metodiky. Třetí, hlavní část popisuje vytváření mechanismu od koncepčních návrhu a jejich porovnání, přes pohybový a silový rozbor ovládacích prvků, po kompletní zástavbu a připojení ke kompresorové skříni. Čtvrtá část je pak věnována analýze mechanismu z hlediska plnění požadované funkce.
Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů
Kříž, Radim ; Novotný, Pavel (oponent) ; Doman, Jozef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. Posléze se seznámíme s metodami měření hluku v turbodmychadle, přičemž jsou charakterizovány experimen-tální a simulační metody. V konečné fázi se práce věnuje konstrukčním úpravám. Cílem práce je rešerše k původu vzniku hluku v turbodmychadle v provozních podmínkách a konstrukční úpravy částí, které hluk ovlivňují.
Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí
Polášek, Jan ; Doman, Jozef (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. Cílem práce je vytvoření komponentů pro přívod oddělených tlakových pulzů co nejblíže k turbíně. Dále také úprava stávající turbínové skříně a posouzení funkčnosti VNT mechanismu po této úpravě a pevnostní kontrole. Poslední z cílů této práce je vytvoření 2D a 3D technické dokumentace nově navrhnutých a upravovaných dílů.
Modelování mazací soustavy turbodmychadla
Breckl, Lukáš ; Hliník, Juraj (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na konstrukci turbodmychadla, mazací soustavu motoru a turbodmychadla, základní fyzikální vlastnosti mazacích olejů a hydrodynamiku. Cílem práce je vytvořit analytický a CFD výpočetní model mazací soustavy turbodmychadla. Na jejich základě stanovit výstupní tlaky a měrné ztrátové energie místních odporů.
Analýza trhu s objekty individuální rekreace
NOVOTNÝ, Petr
V této diplomové práci je zpracovaný přehled o základních pojmech týkající se realitního trhu a prodeje nemovitostí. Také se řeší přehled nabízených segmentů na realitním trhu v oblasti Třeboňska, se zaměřením na objekty individuální rekreace. Zájmové území se rozdělilo na oblasti podle obcí Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Chlum u Třeboně a Suchdol nad Lužnicí, které pomohou charakterizovat přírodní, urbanistické, ale i technické faktory. U jednotlivých segmentů jsou vybráni zástupci, kteří jsou podrobně zkoumáni a následně porovnáni. Práce také popisuje trendy vývoje realitního trhu s objekty individuální rekreace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 420 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
3 Novotný, P.
10 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
44 Novotný, Petr
6 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.