Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikace s lidmi se syndromem demence
Neitzelová, Michaela ; Čížková, Hana (vedoucí práce) ; Nentvichová Novotná, Renáta (oponent)
Bakalářská práce s názvem Komunikace s lidmi se syndromem demence se zabývá problematikou důstojné komunikace s lidmi s demencí. Tato práce informuje o možnostech jak správně komunikovat s takto postiženými lidmi, aby byla respektována jejich důstojnost. V první části je popsaná charakteristika této nemoci, její symptomy a stadia nemoci, jejichž znalost umožňuje lepší pochopení chování pacientů při práci s nimi. V hlavní části bakalářská práce pojednává o efektivní komunikaci s lidmi s demencí a vybraných možnostech práce s těmito lidmi z hlediska komunikace. Neméně důležitou kapitolou je kapitola s názvem Role pečovatele, jehož práce s takto postiženými lidmi je nezanedbatelná. Vybrané kapitoly jsou provázány kazuistikami, které popisují takové přístupy pečovatelů, které respektují lidskou důstojnost seniorů s demencí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Adaptace seniora na umístění do domova pro seniory
Pajerová, Lenka ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Nentvichová Novotná, Renáta (oponent)
Tématem bakalářské práce je adaptace seniorů na umístění do domova pro seniory za pomoci klíčového pracovníka. Práce pojednává o mnoha termínech, které s touto problematikou souvisejí. Zmiňuje se o pojmech stárnutí, stáří, gerontologie, adaptace, sociální služby pro seniory a mnoho dalších. Hovoří o důvodech nástupu do domova pro seniory. Vysvětluje, kdo je zájemcem, žadatelem a uživatelem sociální služby. Prezentuje možnosti adaptace seniora na domov pro seniory, popisuje individuální plánování s pomocí klíčového pracovníka. V práci je také zmíněn Domov pro seniory Elišky Purkyňové, který sídlí v Praze 6. Popisuje jeho poslání, cílovou skupinu, registrované služby a postup procesu od zájemce k uživateli služby. Cílem práce je zjistit, jaký význam má pro adaptační fázi seniora jeho příprava před nástupem do domova pro seniory. Přípravou se rozumí průběh jednání s žadatelem o službu, jeho možnost poznat podmínky a pravidla služby ještě před nástupem. Aktivně se podílet na prvním konceptu plánování služby, a to v rámci sociálního šetření před nástupem, kterého se účastní klíčový pracovník žadatele / budoucího uživatele. Dalším momentem je úloha klíčového pracovníka v průběhu adaptační fáze a jeho role v kontextu kvality adaptace.
Problematika kvality péče o terminálně nemocné a umírající seniory v domovech pro seniory Možnosti zavádění paliativní péče v domovech pro seniory
Kubištová, Petra ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Nentvichová Novotná, Renáta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou umírání v domovech pro seniory a jejího možného řešení v podobě systematického zavedení paliativní péče do tohoto sociálního zařízení. Přitom se opírá o statistická data týkající se seniorské populace v České republice a o výsledky výzkumu veřejného mínění z roku 2004, který mimo jiné prokázal nutnost zásadního zvýšení kvality péče o umírající v domovech pro seniory. Pro úplnou představu o této problematice, se práce nejprve soustředí na podrobnější popis služeb a činností poskytovaných v domově pro seniory, na postavení seniora v tomto druhu zařízení sociální péče a v neposlední řadě ukazuje i na možná úskalí provázející život v tomto pobytovém zařízení. Samotnou problematiku umírání v tomto prostředí pak otvírá popsáním konkrétních problémů. Další část práce se zaměřuje na přiblížení kvality života umírajících seniorů, na jejich potřeby a postoje k vlastní smrti a umírání, ze kterých jsou pak odvozeny principy a nástroje kvalitní péče. Součástí práce je i seznámení se specifiky chorob ve stáří a jak se tato specifika odráží při poskytování paliativní péče seniorům, tzn. jaké jsou hlavní ukazatele pro její poskytování, její znaky a priority. Tato část je pak uzavřena konkrétními fakty pro či proti zavedení paliativní péče do domovů pro seniory a v závěru jsou...
Sociální práce ve zdravotnickém zařízení Role zdravotně sociálního pracovníka v LDN
Kováčová, Denisa ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Nentvichová Novotná, Renáta (oponent)
Hlavním tématem této práce je problematika seniorů hospitalizovaných v Léčebně pro dlouhodobě nemocné ve FN v Motole. V práci je zdůrazňována potřebnost sociální služby ve zdravotnickém zařízení, role a postavení zdravotně sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu zajišťujícího komplexní péči o pacienty. V teoretické části práce jsou obsaženy kapitoly, které jsou zaměřeny na sociální práci ve zdravotnickém zařízení, vymezení pojmu zdravotně sociální pracovník, roli a činnosti zdravotně sociálního pracovníka v Léčebně pro dlouhodobě nemocné, problémové situace hospitalizovaných seniorů se kterými se zdravotně sociální pracovník nejčastěji setkává a na poskytování sociálního poradenství a zajišťování následné péče. Praktickou část práce tvoří kasuistiky pacientů, které se vztahují k některým obtížným případům či situacím. Na těchto kasuistikách je znázorněna role zdravotně sociálního pracovníka v Léčebně pro dlouhodobě nemocné a potažmo to, proč je sociální práce ve zdravotnickém zařízení tak potřebná a důležitá. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb
Urbanová, Klára ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Nentvichová Novotná, Renáta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života seniorů a jejím cílem je objasnit význam, okolnosti a podmínky kvality života seniorské populace. Nejprve se zabývám problematikou stáří, a to ve vztahu ke společnosti i k individuálním změnám v životě člověka. Poté nahlížím na přípravu na stáří z celospolečenského hlediska a na aktivity státní sociální politiky. Věnuji se zde také sociálním službám a jejich kvalitě. Dále vysvětluji pojem a okolnosti kvality života. Následuje část, ve které popisuji uskutečněné ilustrativní šetření v domě s pečovatelskou službou Střediska sociálních služeb na Praze 1. Cílem šetření je zjistit subjektivní kvalitu života obyvatel domu, a to pomocí vybraných šesti faktorů. Na závěr shrnuji zjištěné poznatky, které mají pomoci k dalšímu rozvoji poskytované sociální služby, a tak ke zkvalitnění života zdejších obyvatel.
Odraz realismu ve vybraných dílech Vítězslava Hálka a K. V. Raise (pokus o srovnání)
NOVOTNÁ, Renata
Bakalářská práce se bude zabývat přínosem vybraných děl V. Hálka a K. V. Raise a přiblíží venkovský života ve 2. polovině 19.stol, především pak realistický obraz v konkrétní podobě. Nastíní společensko - politické podhoubí prorůstání realismu do české literatury. Vzhledem k rozsahovému omezení práce bude vynechán kontext vlivů literatury světové. Práce se bude tedy pouze zabývat situací v české próze zmíněného období. V konkrétní podobě uvede komplexní rozbor povídky Na statku a v chaloupce. K ucelenějšímu obrazu na dobovou problematiku by mělo posloužit dílo K. V. Raise. Interpretace románu Kalibův zločin představí cestu k realistickému obrazu venkova v souvislosti s vpádem kapitalismu na vesnici, především s jeho destruktivními dopady na mezilidské vztahy.
Divadelní, filmové a televizní herectví Jiřiny Jiráskové
Novotná, Renata ; Just, Vladimír (vedoucí práce) ; Jiřík, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na divadelní, filmové, televizní a rozhlasové herectví Jiřiny Jiráskové. Cílem je vykreslení hereckého portrétu složeného z různých aspektů tvorby této výjimečné herečky. Na základě faktografických údajů je přiblížen vývoj herecké osobnosti Jiřiny Jiráskové. Text obsahuje životopisnou část, která v kontextu doby přibližuje podmínky ovlivňující a formující její umělecké, ale i obecně lidské postoje. Životopisný oddíl věnovaný postihnutí celoživotního působení Jiřiny Jiráskové v divadle přináší přehled jednotlivých divadelních a hereckých etap, nejdůležitějších rolí a významných profesních i osobních setkání. Další oddíl textu se věnuje rozboru herectví Jiřiny Jiráskové. Dále na konkrétních příkladech rozebírá několik nejvýraznějších, "modelově" typických inscenací, jejichž rozborem dokládá bohatost výrazových prostředků herečky i její schopnost žánrové různorodosti. Zmíněn je také přehled její herecké tvorby ve filmu, televizi a rozhlase s přiblížením konkrétních výrazných výkonů. V závěru práce je uveden soupis divadelních a filmových rolí. Textová příloha obsahuje stěžejní osobní výpověď Jiřiny Jiráskové z konce šedesátých let. V obrazové příloze jsou fotografie zachycující zmiňované herecké výkony. KLÍČOVÁ SLOVA: JIŘINA JIRÁSKOVÁ, HERECTVÍ, DIVADLO, FILM, TELEVIZE, ROZHLAS,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 NOVOTNÁ, Radka
6 NOVOTNÁ, Renata
5 NOVOTNÁ, Romana
1 Novotná, Radana
11 Novotná, Radka
1 Novotná, Radmila
6 Novotná, Renáta
5 Novotná, Romana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.