Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diskriminace z důvodu pohlaví a její zákaz
Novotná, Miroslava ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Resume v Čj Cílem této práce je analyzovat problematiku diskriminace na základě pohlaví v pracovněprávních vztazích a její zákaz, vyjmenovat způsoby právní úpravy a porovnat legislativu s aktuální situací ve společnosti. Práce se skládá ze dvou částí rozdělených do devíti kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty dané problematiky. První část je jakousi obecnou částí, zahrnující úvod, historický vývoj a jednotlivé prameny právní úpravy. Druhá část, která by mohla být také nazvána zvláštní částí, pak obsahuje jednotlivé aspekty práva na rovné zacházení, demonstrované na konkrétních případech, zejména rozsudků Evropského soudního dvora. První a druhá kapitola se zabývá historií a vývojem zásady rovného zacházení a definuje základní pojmy vtahující se k dané problematice. Třetí a čtvrtá kapitola uvádí a popisuje úpravu diskriminace na základě pohlaví v mezinárodněprávních dokumentech a v dokumentech Evropské unie. První část zakončuje pátá kapitola, která popisuje, jak je upraven zákaz diskriminace na základě pohlaví v České republice a porovnává tuto úpravu se skutečnou situací ve společnosti. Druhá část se skládá ze šesté až deváté kapitoly, z nichž první obsahuje krátký úvod s charakteristikou justičních orgánů, jejichž judikatura má vliv na oblast antidiskriminace. Následující tři kapitoly pak...
Production, Characterization and Design of Applications of Regenerated Humic Acids
David, Jan ; Grasset, Laurent (oponent) ; Taraba, Boleslav (oponent) ; Novotná, Miroslava (oponent) ; Kučerík, Jiří (vedoucí práce)
Submitted thesis deals with the humic substances, namely the humic acids and their salts, i.e. potassium humates. A literature review about humic substances is presented, the brief history of their research, their structure issues, supramolecular arrangement and applications. A special attempt is paid to review methods of extractions of humic acids from various sources. Further, the papers concerning biological, hormone-like properties are listed and discussed. From the environmental chemistry point of view mainly sorption properties are overviewed. Industrial applications of humics are covered by a wide range of patents and published works such as for instance dyes, polymer additives, etc. In experimental part, the regeneration of lignite and preparation of humic acids and their salts is described. The regeneration principle lies in the oxidation of parental lignite with a range of concentrations of nitric acid and hydrogen peroxide. Novel approach is presented in the characterization humic substances, where the chemical characteristics like Elemental Analysis, Fourier Transform Infra-red Spectroscopy and Thermogravimetry are followed by physico-chemical assessments (Dynamic Light Scattering, Fast Field Cycling Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry, High Performace Size Exclusion Chromatography and Fluorescence Spectroscopy in combination with research of humates hydration by means of High Resolution Ultrasonic Spectrometry and Densitometry). These chemical and physico-chemical characteristics are put into the correlation with the biological characteristics, i.e. biological activity of humates, which is assessed by a slightly modified method based on the determination of maize roots weight, length and number of lateral roots. Finally, the statistical approach is applied via Pearson’s correlation coefficient and as a pilot studies, two environmental applications of regenerated humic materials are designed, in the field of sorption of tetracycline antimicrobial and researching of regenerated lignited as a potential source of fermentable sugars.
NIMBY efekt: Postoj obyvatel v případě plánované výstavby bioplynové stanice
Novotná, Miroslava ; Melichar, Jan (vedoucí práce) ; Kaprová, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce je zkoumání "Not In My Back Yard" efektu, neboli negativního postoje obyvatel k výstavbě nového a potenciálně nebezpečného zařízení v jejich blízkosti. Práce by měla kvantifikovat sílu NIMBY efektu v obci Městec Králové, kde se plánuje výstavba bioplynové stanice. Hypotézou je, že síla NIMBY efektu je výrazně vyšší u obyvatel, kteří bydlí v blízkosti, v porovnání s obyvateli, kteří bydlí dále od tohoto zařízení. Hypotézu se budu snažit vyhodnotit na základě dat z výběrového šetření u obyvatel města. Kvantifikací NIMBY efektu se zabývají převážně zahraniční studie, v případě bioplynových stanic je empirických studií poskrovnu. Z tohoto důvodu budu realizovat studii u obyvatel Městce Králové a pokusím se zjistit, jestli bude prokázán "Not In My Back Yard" efekt.
Modely splácení hypoték - srovnání situace v ČR a v zahraničí
NOVOTNÁ, Miroslava
V teoretické části udávám přehled o termínech užívaných v souvislosti s hypotečními úvěry, používané matematické modely v odborné literatuře. V praktické části jsem si vybrala Českou spořitelnu a Komerční banky. Představuji jejich produkty, srovnávám výsledky z jejich hypotečních kalkulátorů s výsledky dle matematických modelů. V závěru vyhodnocuji výsledky.
Selfmanagement ředitelky mateřské školy
NOVOTNÁ, Miroslava
Na ředitelky mateřských škol je v dnešní rychlé době kladena spousta požadavků. Jistě jsou to věci, bez kterých není možné úspěšně školskou organizaci řídit. Ředitelka mateřské školy se musí umět orientovat v mnoha oblastech a to nejen v oblasti odborné {--} pedagogické. Ředitelka mateřské školy - jako zaměstnavatel - musí mít povědomí a znalosti především ve směru ekonomickém, mzdovém, v mnohých případech právních. Musí se umět orientovat v základních právních normách z pracovně právní oblasti, mít znalost a um orientovat se v různých dalších platných zákonech, vyhláškách, musí umět řešit záležitosti provozní, personální, není možné ani opomíjet umění efektivní komunikace,{\dots} a mnohé další. Je to v každém případě práce náročná a přiznejme, že právě velkým nedostatkem se stává to, že ve většině případů ředitelky mateřských škol neumí řídit právě samy sebe. Selfmanagement - sebeřízení je oblast, která je pro ně podružnou záležitostí. Mají neustále na paměti, že jsou zodpovědné především za organizaci. Sebeřízení je složeno z více částí, především ze znalosti zásad, které se zabývají řízením svého pracovního i osobního času - timemanagement, sebepoznáním {--} sebereflexí, seberozvojem a sebehodnocením. Toto je také jedna z kapitol, která je zpracována v teoretické části bakalářské práce. Dále se práce zabývá obecným pojmem managementu, neopomíjí právě výše zmiňovaný timemanagement a také to, co je pro nás fenoménem dnešní doby a tím je stres, především v učitelském povolání. V praktické části tato bakalářská práce mapuje situaci současných ředitelek hlavně v oblasti relaxace. Její významnou částí je návrh relaxačního programu, který by mohl být pro mnohé kolegyně návodem, jak relaxační techniky užívat. Při tvorbě tohoto relaxačního programu bylo vycházeno především z vlastních zkušeností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Magdalena
14 NOVOTNÁ, Marie
21 NOVOTNÁ, Martina
20 NOVOTNÁ, Michaela
2 NOVOTNÁ, Michala
1 NOVOTNÁ, Milada
7 NOVOTNÁ, Miroslava
12 NOVOTNÁ, Monika
1 Novotná, Magda
6 Novotná, Magdalena
6 Novotná, Magdaléna
5 Novotná, Marcela
3 Novotná, Mariana
14 Novotná, Marie
35 Novotná, Markéta
4 Novotná, Marta
21 Novotná, Martina
20 Novotná, Michaela
2 Novotná, Michala
1 Novotná, Miloslava
1 Novotná, Miriama
12 Novotná, Monika
1 Novotná, Monika Bc.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.