Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Podtitul: Jóga a její využití v psychosomatice
Krupičková, Kateřina ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Kateřina Krupičková Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Jóga a její využití v psychosomatice Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice psychosomatické medicíny a o využití jógy při terapii psychosomatických onemocnění. Práce je kombinací teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena na tři oddíly. První oddíl obsahuje teoretická východiska psychosomatické medicíny a problematiku psychosomatických onemocnění (definici, epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii atd.). Ve druhém oddílu je nastíněna role a možnosti fyzioterapie v psychosomatice - přehled fyzioterapeutických metod, které lze využít v terapii psychosomatických onemocnění. Třetí oddíl poskytuje přehled problematiky z oblasti jógy, zaměřuje se na historii, její druhy, a také stručně popisuje techniky, které jóga nabízí. Praktická část bakalářské práce obsahuje jednu kazuistiku pacienta s diagnózou psychosomatického onemocnění VAS (chronická bolest krční páteře). Dále obsahuje metodologii práce, cíle práce, kritéria pro výběr pacienta, literární rešerši, vstupní vyšetření a podrobné záznam terapeutických jednotek. Cílem této práce je poskytnout přehled problematiky v dané...
Implementation of industrial X-ray computed microtomography in developmental biology
Tesařová, Markéta ; Křivánek,, Jan (oponent) ; Novotná, Marie (vedoucí práce)
X–ray computed microtomography (CT) is an imaging method for three-dimensional (3D) observation of the inner structure of objects. The laboratory of X-ray computed micro and nanotomography at CEITEC BUT (Central European Institute of Technology, Brno University of technology) is predominantly focused on non-destructive analysis in the industry. However, it has resulted that this approach can also be applied in various scientific fields including developmental biology. This thesis provides a connection between the world of material and life sciences. The complete procedure for creating a 3D model of diverse anatomical structures is described in detail. This process consists of staining, a CT measurement and data-processing. Analysis of data is often considered the most important part of CT method, so the most part of this thesis is devoted to this area. In addition, the parameters of GE v|tome|x L 240 were optimised to automate the segmentation process. Furthermore, the possibility of synchrotron measurement is proposed in order to increase the spatial resolution and differential contrast. It is envisioned that in the near future industrial CT setups will acquire similar imaging properties due to the recent development in both hardware and data-processing directions.
Fyzioterapeutické přístupy zaměřené na ovlivnění plochonoží. Podtitul: Diagnostika a terapie
Koukalová, Aneta ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
bakalářské práce Jméno: Aneta Koukalová Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapeutické přístupy zaměřené na ovlivnění plochonoží, podtitul: diagnostika a terapie. Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku plochonoží a fyzioterapeutické metody vhodné pro pacienty s neléčeným plochonožím. Plochonoží způsobuje mnoho problémů pohybového aparátu, proto je nutná včasná diagnostika a terapie. Teoretická část obsahuje anatomii nohy, diferenciální diagnostiku plochonoží a jeho příčiny, příznaky a následky. Dále je zde popsán vliv plochonoží na posturu a držení těla. Hlavními kapitolami teoretické části jsou diagnostické metody a možnosti terapie zaměřená na plochou nohu. Praktická část zahrnuje kazuistiky tří pacientů, kteří mají alespoň jeden typ neléčeného plochonoží. V kazuistikách je obsažena anamnéza, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, podrobný popis terapií a celkové zhodnocení a porovnání efektu fyzioterapie mezi jednotlivými pacienty. Klíčová slova: plochonoží, fyzioterapie, diferenciální diagnostika, ortopedická obuv, ortopedické vložky, přístrojové vyšetření, postura
Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí
Klsák, Adam ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí Cizinci se stávají stále významnější složkou obyvatelstva našich sídel, a to v souvislosti s výjimečnými migračními charakteristikami Česka v rámci zemí střední a východní Evropy i celé EU. Tento fakt implikuje rostoucí význam cizinecké populace jako činitele v procesu formování lidmi obývaného prostoru. Předkládaná diplomová práce se věnuje přítomnosti cizinců v městském regionu a širším okolí Karlových Varů, které jsou v současnosti městem s jedním z nejvyšších podílů cizinců v Česku na počtu obyvatel. Analyzovány jsou migrační charakteristiky obyvatelstva oblasti a jeho mobilita s důrazem na cizineckou populaci. Dále jsou vysvětleny vzorce prostorové distribuce populačně nejsilnějších skupin cizinců v zájmové oblasti na několika měřítkových úrovních, a to na základě dosud nepublikovaných individuálních dat cizinecké policie. Jádrovou pasáží empirické části je pak analýza vlivu přítomných cizinců na lokální prostředí, která vychází z podrobného terénního šetření provedeného autorem. Práce je zasazena na pomezí urbánních a migračních studií a je teoreticky zastřešena koncepty socioprostorové diferenciace a rezidenční mobility. Metodicky se autor hlásí zejména k odkazu Chicagské školy urbánní ekologie a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Magdalena
14 NOVOTNÁ, Marie
23 NOVOTNÁ, Martina
26 NOVOTNÁ, Michaela
2 NOVOTNÁ, Michala
1 NOVOTNÁ, Milada
7 NOVOTNÁ, Miroslava
12 NOVOTNÁ, Monika
1 Novotná, Magda
6 Novotná, Magdalena
6 Novotná, Magdaléna
5 Novotná, Marcela
3 Novotná, Mariana
37 Novotná, Markéta
5 Novotná, Marta
23 Novotná, Martina
26 Novotná, Michaela
2 Novotná, Michala
1 Novotná, Miloslava
1 Novotná, Miriama
7 Novotná, Miroslava
12 Novotná, Monika
1 Novotná, Monika Bc.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.