Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků
Kolesárová, Veronika ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Lysák, Jakub (oponent)
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda způsob práce s mapou má vliv na podobu mentální mapy žáků. Vedlejším cílem pak je zjistit, jak ovlivňují vybrané faktory jejich kvalitu. Mezi tyto faktory je zařazeno místo bydliště, pohlaví, oblíbenost a známka ze zeměpisu, a také charakteristika obecně geografické mapy. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, jako jsou percepce, mentální mapa, kartografické vyjadřovací prostředky, které provází celou tuto práci. Dále práce zahrnuje vlastní výzkum, ve kterém je navržena metodika sběru dat a jejich vyhodnocování. Následně jsou mentální mapy žáků hodnoceny. Během vyhodnocování je kladen důraz především na obsah mentálních map a na četnost zakreslených prvků v mentálních mapách žáků. Důležitým zjištěním tohoto výzkumu je, že na podobu mentální mapy žáků má vliv způsob práce s mapou, a že žáci zakreslí více prvků pouze díky čtení z mapy nikoliv na základě práce s otázkami. Stejně tak má na mentální mapu žáků vliv charakter předložené mapy Česka. Naopak jejich mentální mapy neovlivňuje pohlaví, ani známka ze zeměpisu či oblíbenost tohoto předmětu. V poslední části této práce je zahrnuta diskuze týkající se získaných výsledků a jejich srovnání s již existujícími podobnými výzkumy. Diskutují se zde také chyby ve...
Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Novotná, Kateřina ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce, která nese název Pedagogické praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole se zabývá problematikou pedagogických praxí na vysokých školách. Zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou studenti učitelství na konkrétních pedagogických fakultách připravováni do praxe a jak studenti i začínající učitelé prvního stupně vnímají tuto problematiku. Teoretická část je zaměřena na vývoj pedagogických praxí a její provázanost ve vzdělávání budoucích učitelů. Předmětem šetření bylo také porovnání jednotlivých pedagogických fakult z hlediska časové dotace. Obsahem praktické části je kvalitativní šetření, které vychází z dotazníkové metody a rozhovoru. První výzkumné šetření zjišťuje a porovnává pohledy a zkušenosti studentů pedagogických fakult s pedagogickými praxemi. Druhé šetření se zaměřilo na začínající učitele prvního stupně, u kterých jsem metodou rozhovorů zjišťovala, jak zpětně nahlížejí a hodnotí pedagogickou praxi na fakultách. KLÍČOVÁ SLOVA Pedagogická praxe, student učitelství, 1. stupeň základní školy, fakultní školy, fakultní učitel, vysokoškolský učitel, začínající učitel
Komparace efektivity střelby mezi hráči basketbalu vozíčkářů v aspektech jejich bodové klasifikace
Papežová, Vanda ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Název: Komparace efektivity střelby mezi hráči basketbalu vozíčkářů v aspektech jejich bodové klasifikace Cíl: Porovnat úspěšnost střelby jedinců na vozíku dle jejich bodové klasifikace. Sepsat stručný vývoj historie basketbalu vozíčkářů v České republice do ledna roku 2018 a zpracovat teorii techniky střelby na koš vozíčkářů. Metody: Základní metodou výzkumu bylo strukturované pozorování, zapisování a komparace, konkrétně se jednalo o korelačně - prediktivní studii. Jedinci se postupně podrobili výzkumu, kdy provedli celkem třicet střel na koš po třech střelách z deseti různých míst. Spolu s rozcvičením trvalo jedno měření přibližně 20 minut. Po čtyřech týdnech bylo provedeno kontrolní měření k zajištění reliability testování. Součástí bakalářské práce byla i pilotní studie pro diplomovou práci. Došlo k pořízení videozáznamu utkání s cílem zjistit, zda se obdobné tendence projevují i v herních podmínkách. Výsledky: Výsledky jsou zpracovány v tabulkové a textové podobě a vyhodnoceny v kapitole Diskuze. Vstupní hypotéza se pro komparaci jednotlivců neprokázala. Po rozdělení probandů do skupin dle bodové klasifikace k prokázání vstupní hypotézy došlo. Z výsledků této práce také vyplývá, že se obdobné tendence neprojevují v reálných herních podmínkách. Klíčová slova: úspěšnost střelby na koš,...
Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas
Novotná, Kateřina ; Načeradská, Jana ; Barešová, Magdalena ; Janda, V. ; Pivokonský, Martin
Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky byly získány z celulárního organického materiálu zelené řasy Chlorella vulgaris. Při koagulaci neproteinových AOM byla testována dvě různá koagulační činidla na bázi hliníku (síran hlinitý - SH a polyaluminiumchlorid - PACI). Nejúčinnější koagulace bylo v obou případech dosaženo v oblasti kolem neutrálního pH (7,1-7,5 a 7,6-8,0 při použití SH a PACI, resp.), přičemž byly zapotřebí poměrně vysoké dávky činidla (8 a 10 mg.L-1 Al, resp.). I při optimalizovaných podmínkách koagulace však bylo odstraněno max. cca 20% neproteinových AOM. Vhodné podmínky, účinnost i mechanismy koagulace neproteinové složky se značně liší od těch pro AOM peptidy/proteiny, což souvisí s rozdílnými vlastnostmi daných skupin látek (distribuce molekulových hmotností, množství a charakter povrchových funkčních skupin atd.). Pro účinnou optimalizaci koagulace je tedy rozhodující nejen koncentrace, ale právě i charakter AOM.
Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
Barešová, Magdalena ; Načeradská, Jana ; Novotná, Kateřina ; Pivokonská, Lenka ; Pivokonský, Martin
Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek.
Water-use efficiency of winter wheat under heat and drought stress
Hlaváčová, Marcela ; Klem, Karel ; Novotná, Kateřina ; Rapantová, Barbora ; Urban, Otmar ; Hlavinka, Petr ; Smutná, P. ; Horáková, V. ; Škarpa, P. ; Trnka, Miroslav
Because such extreme weather events as dry spells and heat waves are expected to occur more frequently\ndue to climate change, the issue of appropriate water management for sustainable agricultural production\nis increasingly important. This study focuses on wheat, the second most widely grown cereal in the world\nand the most common cereal in European countries. The study assesses the effects of short periods (3 and\n7 days) of high temperatures (26°C as a control, 32°C, 35°C, and 38°C as daily temperature maxima from\n12:00 to 14:00) and drought stress at different developmental stages (DC 31 – beginning of stem elongation,\nDC 61 – flowering, and DC 75 – early grain filling) on water-use efficiency (WUE) in winter wheat\ncultivar Tobak. This cultivar is one of the most widespread winter wheat cultivars in Czech Republic fields.\nThe analysis of WUE showed that the cv. Tobak plants were able to withstand drought stress conditions\nthrough increased WUE. In contrast, wheat plants were stressed more markedly if exposed to higher temperatures\nand drought in combination. Generally, the wheat plants were most sensitive to drought at DC\n31.
Koagulace neproteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem
Lukeš, Jan ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá charakterizací vlastností COM (Cellular Organic Matter) neproteinových látek zelené řasy Chlorella vulgaris ve vztahu k jejich koagulaci pomocí síranu hlinitého a polyaluminiumchloridu. V rámci práce byly studovány také interakční mechanismy. Bylo zjištěno, že neproteinové látky COM Chlorella vulgaris jsou tvořeny sacharidy (25 % DOCNP, 21 % sušiny neproteinových látek) a dalšími nespecifikovanými neproteinovým látkami. Frakcionací molekulových hmotností bylo zjištěno, že jsou tvořeny především látkami s MW < 3 kDa a látkami s MW > 100 kDa. Koagulace síranem hlinitým probíhala v intervalu pH 5 - 8,5 a koagulace polyaluminiumchloridem probíhala v intervalu pH 7 - 10 v závislosti na dávce koagulačního činidla. Maximální účinnost odstranění DOC byla 17 - 22 % v závislosti na zvoleném koagulačním činidle, jeho dávce a pH. Polyaluminiumchlorid vykazoval vyšší účinnost odstranění DOC než síran hlinitý. Nejvyšší účinnost koagulace se pro obě činidla pohybovala v oblasti neutrálního pH. Pro všechny koagulační testy byly zaznamenány vyšší zbytkové koncentrace hliníku, než je hygienický limit pro pitnou vodu (0,2 mg.L-1 ). Koagulací byly odstraněny především vysokomolekulární látky, při použití polyaluminiumchloridu byly odstraněny všechny látky s MW > 10 kDa. Při koagulaci...
Adherence a compliance s redukčními režimy
Novotná, Kateřina ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Tuka, Vladimír (oponent)
Název práce: Adherence a compliance s redukčními režimy Práce se zabývá vlivem individuálního dvouměsíčního redukčního programu s pravidelnou a průběžnou online kontrolou jídelníčku na změnu hmotnosti a tělesného složení pacientů. Cílem této práce bylo zjistit, k jakým změnám v tělesném složení a hmotnosti u pacientů došlo, a to na základě vstupní a výstupní analýzy složení těla. Následně tyto výsledky analyzovat a vyhodnotit úspěšnost programu. Dalším cílem práce bylo ověřit, zda-li má pravidelná a průběžná online kontrola jídelníčku, respektive online poradna s nutričním terapeutem, vliv na adherenci a compliance pacientů k redukčnímu režimu. Redukční program probíhal na III. Interní klinice - klinika endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Analýza složení těla byla provedena pomocí bioimpedančního přístroje InBody 720. Hodnocenými komponenty byly: tělesná hmotnost, BMI, tělesný tuk a hmota kosterního svalstva. Z celkového počtu 11 pacientů dokončilo dvouměsíční individuální redukční program s pravidelnou průběžnou online kontrolou 9, což je 82%. Z těchto 9 pacientů bylo stanoveno průměrných 90 výzkumných dnů, z čehož průměrně 87,6 bylo zápisových. Tím se dostáváme na hodnotu 97%ní compliance pacientů. Byly zjištěny statisticky...
Vesnická tématika v díle F. X. Svobody její proměny a vývoj
NOVOTNÁ, Kateřina
Tématem diplomové práce je život českého básníka, prozaika a dramatika Františka Xavera Svobody, přehled jeho děl a zařazení do dobového literárního kontextu. Práce se věnuje rozboru především těch Svobodových děl, v nichž je popisován život na české vsi, tedy románové kronice Rozkvět, dramatu Rozklad a románu ve verších Noví vesničané. Zaměřena je nejen na interpretaci těchto prací, ale především na to, jak Svoboda venkov zachycuje, na hlavní motivy jeho vesnické tvorby a stanovuje, čím tento autor vesnickou tématiku obohacuje, co ve své době přináší do tohoto žánru nového. V neposlední řadě se zabývá tím, v čem a v jakých tématech spočívá autorův největší přínos a z jakého důvodu upadl tento autor v zapomnění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 NOVOTNÁ, Karolína
52 NOVOTNÁ, Kateřina
15 NOVOTNÁ, Klára
14 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
2 Novotná, Kamila
15 Novotná, Klára
14 Novotná, Kristýna
1 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.