Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Syntéza proléčiv glutaminového antimetabolitu 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu
Novotná, Kateřina ; Majer, Pavel (vedoucí práce) ; Machara, Aleš (oponent)
Známý glutaminový antimetabolit 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON) vykázal slibnou protinádorovou aktivitu v řadě preklinických i klinických testů. Problémem však byla jeho toxicita a od ní se odvíjející nežádoucí vedlejší účinky. Cílem této bakalářské práce bylo připravit nová proléčiva odvozená od struktury této látky, která by mohla mít podobné protirakovinné účinky a zároveň menší negativní dopad na lidský organismus. Navazující biochemické a biologické testy byly provedeny ve spolupráci s kolegy z Johns Hopkins University v Baltimore (USA). Klíčová slova: 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON), proléčiva, antimetabolit, ProTide
Vliv předoxidace manganistanem draselným na koagulaci neproteinových látek produkovaných řasou Chlorella vulgaris
Přech, Jiří ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
5 Abstrakt: Jedním z aktuálních problémů při úpravě pitné vody je přítomnost buněk fytoplanktonu a jím produkovaných organických látek (AOM) v surové vodě. Populace fytoplanktonu a produkce AOM neustále narůstá se zvyšující se antropogenní eutrofizací vodních ekosystémů. Zejména AOM zhoršují účinnost technologických procesů úpravy vody a při hygienickém zabezpečení vody z nich mohou vznikat zdravotně závadné vedlejší produkty dezinfekce. Tradičním procesem úpravy vody je koagulace, která je účinná pro odstraňování buněk řas a sinic z pitné vody, ale je již méně účinná pro některé složky AOM. Obzvláště špatně odstranitelná je pak nízkomolekulární neproteinová složka AOM, která může představovat většinu organického zatížení surové vody. Ke zvýšení účinnosti koagulace buněk řas a sinic a i AOM lze využít oxidaci zařazenou před koagulaci. Cílem této práce je posouzení vlivu předoxidace manganistanem draselným na koagulaci neproteinové složky AOM řasy Chlorella vulgaris síranem hlinitým a polyaluminiumchloridem. Vliv předoxidace manganistanem byl zhodnocen porovnáním výsledků koagulačních experimentů s neproteinovými látkami bez předoxidace a s předoxidací pěti různými dávkami manganistanu draselného (0,025; 0,05; 0,1; 0,15 a 0,2 mg KMnO4 mg-1 DOC). Dávky manganistanu a čas potřebný k předoxidaci (30 minut) byly...
Spolupracující obviněný
Novotná, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Cílem diplomové práce je rozbor aktuální právní úpravy spolupracujícího obviněného. Je rozdělena do 5 kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy korunního svědka a spolupracujícího obviněného, doplněné úvahami de lege ferenda. Ve druhé kapitole autorka uvádí jednotlivé základní zásady trestního řízení a popisuje, jakým způsobem je institut spolupracujícího obviněného ovlivňuje. Třetí kapitola je věnována organizovanému zločinu a prostředkům, které se aplikují k jeho potírání. Ve čtvrté kapitole je podrobněji popsána úprava institutu spolupracujícího obviněného. V této kapitole se autorka zaměřuje na přiznání statusu spolupracujícího obviněného, motivaci, výpověď a ochranu spolupracujícího obviněného. Dále autorka posuzuje možnou aplikaci institutu utajeného svědka na spolupracujícího obviněného. V poslední kapitole jsou uvedeny případy, kde došlo k aplikaci institutu spolupracujícího obviněného. V případových studiích se autorka zaměřuje zejména na výpověď spolupracujícího obviněného, přiznání statusu spolupracujícího obviněného a udělení trestu spolupracujícímu obžalovanému v porovnání s ostatními obžalovaným. V závěru jsou shrnuty nedostatky, které byly na právní úpravě institutu spolupracujícího obviněného nalezeny.
Korektivní zpětná vazba v písemném projevu ve výuce anglického jazyka
Novotná, Kateřina ; Starý, Karel (vedoucí práce) ; Urbánek, Petr (oponent) ; Chalupský, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem zpětné vazby v písemném projevu při výuce anglického jazyka. Práce popisuje charakter zpětné vazby a její srozumitelnost z pohledu žáka. Teoretická část definuje zpětnou vazbu jako nástroj pedagogické komunikace, který informuje žáka o možnostech zlepšení a pokroku, čímž formuje nejen jeho vývoj v rámci učebního procesu, ale i vývoj osobnostní. Téma zpětné vazby je zasazeno do kontextu školního hodnocení a výuky slohu s přihlédnutím k problematice chyby, jako základu pro korektivní zpětnou vazbu a hybného motoru učení. Práce se dále věnuje písemnému projevu a specifikům jeho hodnocení. Empirická část s využitím kvalitativního designu vícepřípadové studie staví na datech získaných rozhovory a obsahovou analýzou dokumentů, především analýzou opravených slohových prací. Případy čtyř učitelů a jejich žáků osvětlují, jak v prostředí víceletého gymnázia a střední odborné školy učitelé a žáci vnímají (korektivní) zpětnou vazbu jako nástroj pedagogické komunikace, poskytující informaci o možnostech zlepšení a pokroku. Zpětná vazba ke slohové práci má formu klasifikace (analytického kriteriálního hodnocení), korektivní zpětné vazby v podobě jednotlivých označení chyb a problematických míst v práci, psaných ucelených komentářů a ústního komentáře při rozdávání práce v...
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků
Kolesárová, Veronika ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Lysák, Jakub (oponent)
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda způsob práce s mapou má vliv na podobu mentální mapy žáků. Vedlejším cílem pak je zjistit, jak ovlivňují vybrané faktory jejich kvalitu. Mezi tyto faktory je zařazeno místo bydliště, pohlaví, oblíbenost a známka ze zeměpisu, a také charakteristika obecně geografické mapy. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, jako jsou percepce, mentální mapa, kartografické vyjadřovací prostředky, které provází celou tuto práci. Dále práce zahrnuje vlastní výzkum, ve kterém je navržena metodika sběru dat a jejich vyhodnocování. Následně jsou mentální mapy žáků hodnoceny. Během vyhodnocování je kladen důraz především na obsah mentálních map a na četnost zakreslených prvků v mentálních mapách žáků. Důležitým zjištěním tohoto výzkumu je, že na podobu mentální mapy žáků má vliv způsob práce s mapou, a že žáci zakreslí více prvků pouze díky čtení z mapy nikoliv na základě práce s otázkami. Stejně tak má na mentální mapu žáků vliv charakter předložené mapy Česka. Naopak jejich mentální mapy neovlivňuje pohlaví, ani známka ze zeměpisu či oblíbenost tohoto předmětu. V poslední části této práce je zahrnuta diskuze týkající se získaných výsledků a jejich srovnání s již existujícími podobnými výzkumy. Diskutují se zde také chyby ve...
Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Novotná, Kateřina ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce, která nese název Pedagogické praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole se zabývá problematikou pedagogických praxí na vysokých školách. Zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou studenti učitelství na konkrétních pedagogických fakultách připravováni do praxe a jak studenti i začínající učitelé prvního stupně vnímají tuto problematiku. Teoretická část je zaměřena na vývoj pedagogických praxí a její provázanost ve vzdělávání budoucích učitelů. Předmětem šetření bylo také porovnání jednotlivých pedagogických fakult z hlediska časové dotace. Obsahem praktické části je kvalitativní šetření, které vychází z dotazníkové metody a rozhovoru. První výzkumné šetření zjišťuje a porovnává pohledy a zkušenosti studentů pedagogických fakult s pedagogickými praxemi. Druhé šetření se zaměřilo na začínající učitele prvního stupně, u kterých jsem metodou rozhovorů zjišťovala, jak zpětně nahlížejí a hodnotí pedagogickou praxi na fakultách. KLÍČOVÁ SLOVA Pedagogická praxe, student učitelství, 1. stupeň základní školy, fakultní školy, fakultní učitel, vysokoškolský učitel, začínající učitel
Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas
Novotná, Kateřina ; Načeradská, Jana ; Barešová, Magdalena ; Janda, V. ; Pivokonský, Martin
Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky byly získány z celulárního organického materiálu zelené řasy Chlorella vulgaris. Při koagulaci neproteinových AOM byla testována dvě různá koagulační činidla na bázi hliníku (síran hlinitý - SH a polyaluminiumchlorid - PACI). Nejúčinnější koagulace bylo v obou případech dosaženo v oblasti kolem neutrálního pH (7,1-7,5 a 7,6-8,0 při použití SH a PACI, resp.), přičemž byly zapotřebí poměrně vysoké dávky činidla (8 a 10 mg.L-1 Al, resp.). I při optimalizovaných podmínkách koagulace však bylo odstraněno max. cca 20% neproteinových AOM. Vhodné podmínky, účinnost i mechanismy koagulace neproteinové složky se značně liší od těch pro AOM peptidy/proteiny, což souvisí s rozdílnými vlastnostmi daných skupin látek (distribuce molekulových hmotností, množství a charakter povrchových funkčních skupin atd.). Pro účinnou optimalizaci koagulace je tedy rozhodující nejen koncentrace, ale právě i charakter AOM.
Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
Barešová, Magdalena ; Načeradská, Jana ; Novotná, Kateřina ; Pivokonská, Lenka ; Pivokonský, Martin
Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek.
Water-use efficiency of winter wheat under heat and drought stress
Hlaváčová, Marcela ; Klem, Karel ; Novotná, Kateřina ; Rapantová, Barbora ; Urban, Otmar ; Hlavinka, Petr ; Smutná, P. ; Horáková, V. ; Škarpa, P. ; Trnka, Miroslav
Because such extreme weather events as dry spells and heat waves are expected to occur more frequently\ndue to climate change, the issue of appropriate water management for sustainable agricultural production\nis increasingly important. This study focuses on wheat, the second most widely grown cereal in the world\nand the most common cereal in European countries. The study assesses the effects of short periods (3 and\n7 days) of high temperatures (26°C as a control, 32°C, 35°C, and 38°C as daily temperature maxima from\n12:00 to 14:00) and drought stress at different developmental stages (DC 31 – beginning of stem elongation,\nDC 61 – flowering, and DC 75 – early grain filling) on water-use efficiency (WUE) in winter wheat\ncultivar Tobak. This cultivar is one of the most widespread winter wheat cultivars in Czech Republic fields.\nThe analysis of WUE showed that the cv. Tobak plants were able to withstand drought stress conditions\nthrough increased WUE. In contrast, wheat plants were stressed more markedly if exposed to higher temperatures\nand drought in combination. Generally, the wheat plants were most sensitive to drought at DC\n31.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 NOVOTNÁ, Karolína
55 NOVOTNÁ, Kateřina
16 NOVOTNÁ, Klára
15 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
2 Novotná, Kamila
16 Novotná, Klára
15 Novotná, Kristýna
1 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.