Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Water-use efficiency of winter wheat under heat and drought stress
Hlaváčová, Marcela ; Klem, Karel ; Novotná, Kateřina ; Rapantová, Barbora ; Urban, Otmar ; Hlavinka, Petr ; Smutná, P. ; Horáková, V. ; Škarpa, P. ; Trnka, Miroslav
Because such extreme weather events as dry spells and heat waves are expected to occur more frequently\ndue to climate change, the issue of appropriate water management for sustainable agricultural production\nis increasingly important. This study focuses on wheat, the second most widely grown cereal in the world\nand the most common cereal in European countries. The study assesses the effects of short periods (3 and\n7 days) of high temperatures (26°C as a control, 32°C, 35°C, and 38°C as daily temperature maxima from\n12:00 to 14:00) and drought stress at different developmental stages (DC 31 – beginning of stem elongation,\nDC 61 – flowering, and DC 75 – early grain filling) on water-use efficiency (WUE) in winter wheat\ncultivar Tobak. This cultivar is one of the most widespread winter wheat cultivars in Czech Republic fields.\nThe analysis of WUE showed that the cv. Tobak plants were able to withstand drought stress conditions\nthrough increased WUE. In contrast, wheat plants were stressed more markedly if exposed to higher temperatures\nand drought in combination. Generally, the wheat plants were most sensitive to drought at DC\n31.
Koagulace neproteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem
Lukeš, Jan ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá charakterizací vlastností COM (Cellular Organic Matter) neproteinových látek zelené řasy Chlorella vulgaris ve vztahu k jejich koagulaci pomocí síranu hlinitého a polyaluminiumchloridu. V rámci práce byly studovány také interakční mechanismy. Bylo zjištěno, že neproteinové látky COM Chlorella vulgaris jsou tvořeny sacharidy (25 % DOCNP, 21 % sušiny neproteinových látek) a dalšími nespecifikovanými neproteinovým látkami. Frakcionací molekulových hmotností bylo zjištěno, že jsou tvořeny především látkami s MW < 3 kDa a látkami s MW > 100 kDa. Koagulace síranem hlinitým probíhala v intervalu pH 5 - 8,5 a koagulace polyaluminiumchloridem probíhala v intervalu pH 7 - 10 v závislosti na dávce koagulačního činidla. Maximální účinnost odstranění DOC byla 17 - 22 % v závislosti na zvoleném koagulačním činidle, jeho dávce a pH. Polyaluminiumchlorid vykazoval vyšší účinnost odstranění DOC než síran hlinitý. Nejvyšší účinnost koagulace se pro obě činidla pohybovala v oblasti neutrálního pH. Pro všechny koagulační testy byly zaznamenány vyšší zbytkové koncentrace hliníku, než je hygienický limit pro pitnou vodu (0,2 mg.L-1 ). Koagulací byly odstraněny především vysokomolekulární látky, při použití polyaluminiumchloridu byly odstraněny všechny látky s MW > 10 kDa. Při koagulaci...
Adherence a compliance s redukčními režimy
Novotná, Kateřina ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Tuka, Vladimír (oponent)
Název práce: Adherence a compliance s redukčními režimy Práce se zabývá vlivem individuálního dvouměsíčního redukčního programu s pravidelnou a průběžnou online kontrolou jídelníčku na změnu hmotnosti a tělesného složení pacientů. Cílem této práce bylo zjistit, k jakým změnám v tělesném složení a hmotnosti u pacientů došlo, a to na základě vstupní a výstupní analýzy složení těla. Následně tyto výsledky analyzovat a vyhodnotit úspěšnost programu. Dalším cílem práce bylo ověřit, zda-li má pravidelná a průběžná online kontrola jídelníčku, respektive online poradna s nutričním terapeutem, vliv na adherenci a compliance pacientů k redukčnímu režimu. Redukční program probíhal na III. Interní klinice - klinika endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Analýza složení těla byla provedena pomocí bioimpedančního přístroje InBody 720. Hodnocenými komponenty byly: tělesná hmotnost, BMI, tělesný tuk a hmota kosterního svalstva. Z celkového počtu 11 pacientů dokončilo dvouměsíční individuální redukční program s pravidelnou průběžnou online kontrolou 9, což je 82%. Z těchto 9 pacientů bylo stanoveno průměrných 90 výzkumných dnů, z čehož průměrně 87,6 bylo zápisových. Tím se dostáváme na hodnotu 97%ní compliance pacientů. Byly zjištěny statisticky...
Vesnická tématika v díle F. X. Svobody její proměny a vývoj
NOVOTNÁ, Kateřina
Tématem diplomové práce je život českého básníka, prozaika a dramatika Františka Xavera Svobody, přehled jeho děl a zařazení do dobového literárního kontextu. Práce se věnuje rozboru především těch Svobodových děl, v nichž je popisován život na české vsi, tedy románové kronice Rozkvět, dramatu Rozklad a románu ve verších Noví vesničané. Zaměřena je nejen na interpretaci těchto prací, ale především na to, jak Svoboda venkov zachycuje, na hlavní motivy jeho vesnické tvorby a stanovuje, čím tento autor vesnickou tématiku obohacuje, co ve své době přináší do tohoto žánru nového. V neposlední řadě se zabývá tím, v čem a v jakých tématech spočívá autorův největší přínos a z jakého důvodu upadl tento autor v zapomnění.
Současný senior jako účastník cestovního ruchu
Novotná, Kateřina ; Kalábová, Markéta (vedoucí práce) ; Jarolímková, Liběna (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současné chování, přání a potřeby segmentu seniorů v rámci cestovního ruchu, což může být při nynějším stárnutí populace pro společnosti podnikající na trhu cestovního ruchu nemalou konkurenční výhodou. První kapitola této práce má za úkol objasnit některé specifické pojmy, jejichž vymezení a následné pochopení je velice důležité pro naplnění stanovených cílů. Druhá kapitola již pojednává o seniorech 21. století jako o segmentu se specifickými požadavky a chováním, a to nejen v oblasti cestovního ruchu. Součástí této kapitoly je zároveň objasnění zásadně se měnící věkové struktury obyvatel a s tím spojeného nárůstu seniorské populace. Třetí kapitola slouží k nastínění nabídky pro seniory v cestovním ruchu pomocí vybraných projektů a produktů. Tato kapitola pojednává nejen o projektech podporujících cestovní ruch seniorů a o speciálně vytvořených produktech cestovních kanceláří, ale opomenuty nejsou ani předváděcí akce pro seniory. Závěrečná kapitola je zasvěcena dotazníkovému šetření, které slouží k zmapovaní situace stávajících českých seniorů v souvislosti s jejich cestováním, a díky jehož výsledkům lze dojít k důležitým doporučením, plynoucím zejména pro cestovní kanceláře, agentury a hotely.
Vedení linií cyklistické infrastruktury v topografických databázích a digitální kartografii
Růžička, Jakub ; Šára, Pavel (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Cílem bakalářské práce je vytvoření nové metodiky vedení liniových dat cyklistické infrastruktury v databázi ZABAGED®. Metodika stanovuje způsob uložení v databázi včetně atributů, jejich popisu a způsobu jejich přiřazení jednotlivým liniím. Objektem zájmu jsou značené cyklistické a cykloturistické trasy a speciální typy infrastruktury určené pro cyklistickou dopravu (stezky pro cyklisty, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktokoridory aj.). Teoretickou součástí práce je přehled typů cyklistické infrastruktury včetně legislativně závazných technických parametrů (např. šířka, označení) a přehled pravidel pro značení cyklistických tras. Dále je uveden přehled existujících databází, ve kterých již prvky cyklistické infrastruktury vedeny jsou, a detailnější popis pěti z nich. Praktická část zahrnuje zpracování stanoveného zájmového území vytvořenou metodikou za účelem ověření její funkčnosti a vypovídající hodnoty. Zpracováním vznikla nová datová vrstva, která je přílohou této práce stejně jako její vizualizace na mapě. Součástí praktické části je i popis možných problémů a úskalí, které se při zpracování objevily, a možností, jak jim předcházet nebo je řešit.
Comparison of map skills of students in Czechia and Slovakia
Kačo, Martin ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Práca sa zameriava na skúmanie miery dosiahnutých mapových zručností u žiakov slovenských základných škôl a gymnázií v troch vekových kategóriách (11-, 15- a 18-roční) a následným porovnaním výsledkov s výsledkami obdobného výskumu uskutočneného v Česku. Pri hodnotení výsledkov sa zameriava aj na jednotlivé charakteristiky (vek, pohlavie, známka), ktoré mali vplyv na celkové výsledky žiakov v teste mapových zručností. Práca v úvode opisuje teoretické pohľady na zručnosti a následne konkrétne na mapové zručnosti žiakov. Ďalej charakterizuje kurikulárne dokumenty Slovenska a porovnáva ich s kurikulárnymi dokumentmi Česka. Venuje sa aj opisu výsledkov obsahovej analýzy mapových zručností obsiahnutých v slovenských a českých kurikulárnych dokumentoch, uskutočnenej Hanusom, (2012). V nasledujúcich častiach špecifikuje didaktický test mapových zručností a venuje sa analýze respondentov. Výsledky vo výskume hodnotí z hľadiska viacerých ukazovateľov ako: pohlavie, vek, dosiahnutá známka, obľúbenosť predmetu geografia a typ školy. V praktickej časti opisuje použitý štatistický model, ktorým sa overovali získané dáta a venuje sa interpretácii získaných výsledkov a ich porovnaniu s výsledkami z Česka. Výsledky testovania preukázali, že mapové zručnosti sa vyvíjajú s vekom. Preukázala sa aj skutočnosť, že...
Sekundární pohlavní znaky a stárnutí
Novotná, Kateřina ; Tomášek, Oldřich (vedoucí práce) ; Svobodová, Jana (oponent)
Pohlavní výběr je jedním z klíčových evolučních mechanismů, který je založen na rozdílném reprodukčním úspěchu mezi jedinci. Pohlavním výběr vede k evoluci pohlavního dimorfismu a specifických druhotných pohlavních znaků. Tyto znaky mají často ornamentální povahu a mohou fungovat jako indikátory kvality a životaschopnosti jedince při výběru partnera. Ornamentální znaky mohou signalizovat životaschopnost dvěma způsoby: buď přímo, pokud jejich exprese odráží kondici a ornament predikuje pravděpodobnost budoucího přežívání; nebo nepřímo, když je jejich exprese navázána na věk jedince a výrazný ornament tak mají pouze jedinci, kteří osvědčili schopnost přežít do vysokého věku. Exprese ornamentů se však může ve vysokém věku naopak snižovat v důsledku negativního vlivu stárnutí. Cílém mé práce bylo posoudit, zda a jaké ornamenty indikují věk a přežívání u volně žijících obratlovců s ukončeným růstem a zda se na expresi ornamentů projevuje vliv stárnutí.
Objekty usazovacích nádrží a odkališť v topografických databázích a digitální kartografii
Nováková, Martina ; Šára, Pavel (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Objekty usazovacích nádrží a odkališť v topografických databázích a digitální kartografii Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení vedení jevů odkaliště a usazovací nádrž v digitální topografické databázi ZABAGED. První část je zaměřena na seznámení uživatele se samotnými jevy, s jejich dělením a charakteristikou. Další část je věnována podrobné rešerši vedení těchto jevů v českých a zahraničních digitálních topografických databázích s ukázkou jejich reprezentace. V praktické části je pak vysvětlen rozdíl mezi objekty na základě získaných informací a je zde navrženo vhodnější vedení objektů odkaliště a usazovací nádrž v databázi ZABAGED. Klíčová slova: odkaliště, usazovací nádrž, digitální topografická databáze, ZABAGED.
Srovnání výskytu a efektivity tříbodových střeleckých pokusů v aspektech změn pravidel FIBA v roce 2010 a ve vztahu k umístění družstev v ŽBL
Novotná, Kateřina ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Kaprálek, Tomáš (oponent)
Název práce: Srovnání výskytu a efektivity tříbodových střeleckých pokusů v aspektech změn pravidel FIBA v roce 2010 a ve vztahu k umístění družstev v ŽBL Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit, zda je období čtyř let, které následovaly po změně pravidla o prodloužení čáry tříbodového území dostatečné na adaptaci z hlediska četnosti a úspěšnosti tříbodové střelby v nejvyšší České ženské basketbalové lize v základní části soutěže u vybraných týmů. Zkoumaných sezón v této studii je osm, kdy po prvních čtyřech po sobě následujících sezónách bylo zavedeno pravidlo o prodloužení čáry tříbodového území. Statistiky tříbodových střel následných čtyř po sobě jdoucích sezón, tedy po zavedení pravidla jsou hlavním zdrojem dat tohoto výzkumu, který probíhal na základě statistického zjištění a porovnání těchto výsledků. Hlavním cílem je vytvoření statistické analýzy, která by měla ukázat, jak velký vliv mělo posunutí čáry tříbodového území během následujících čtyř sezón od této změny, tedy proces adaptace z hlediska výskytu a efektivity na střelbu za tři body u týmů na prvních, čtvrtých, sedmých a desátých umístěních po základní části soutěže nejvyšší ženské basketbalové ligy v České republice. Metody: Vzhledem ke kvantitativnímu výzkumu je práce založena na metodě sběru sekundárních informací, tedy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 NOVOTNÁ, Karolína
50 NOVOTNÁ, Kateřina
17 NOVOTNÁ, Klára
14 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
2 Novotná, Kamila
17 Novotná, Klára
14 Novotná, Kristýna
1 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.