Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plasty v pitné vodě
Čermáková, Lenka ; Novotná, Kateřina ; Peer, Petra ; Janda, V. ; Pivokonský, Martin
Výzkum byl zaměřen na výskyt mikroplastů ve zdrojích vody a v samotné pitné vodě. V poslední době je téma výskytu plastů ve vodě velice aktuální. Většina prací je včak zaměřena na kvantifikaci mikroplastů ve vodě mořské, sedimentech či povrchových vodách, které nejsou zdrojem surové vody pro úpravu na vodu pitnou, a zároveň se téměř vždy zabývají analýzou částic ve velikostním rozmezí 0,3-5 mm. Předmětem předkládané studie bylo kvantifikovat mikroplasty již od velikosti 0,2 μm, a to v surové a upravené vodě ze třech nejmenovaných úpraven vody v České republice, určit jejich velikostní distribuci, tvar a materiálové složení. Bylo zjištěno, že v závislosti na zdroji vody a technologii dané úpravny se počet mikroplastů pohyboval v rozmezí 1414-7006 částic I-1 v surové vodě a 305-921 částic I-1 ve vodě upravené. Velikostně dominovaly částice menší než 10 μm a tvarově ve dvou zdrojích fragmenty a v jednom zdroji vlákna. Z hlediska materiálového složení analyzovaných mikroplastů převládal poyethylentereftalát a polypropylén.
Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný
Pivokonský, Martin ; Čermáková, Lenka ; Novotná, Kateřina
Na úpravně vody Káraný byly provedeny odběry vody za účelem detekce mikroplastových částic. Jednotlivé vzorky vody byly odebírány z různých zdrojů určených pro výrobu pitné vody a také v různých fázích procesu úpravy.
Syntéza proléčiv glutaminového antimetabolitu 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu
Novotná, Kateřina ; Majer, Pavel (vedoucí práce) ; Machara, Aleš (oponent)
Známý glutaminový antimetabolit 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON) vykázal slibnou protinádorovou aktivitu v řadě preklinických i klinických testů. Problémem však byla jeho toxicita a od ní se odvíjející nežádoucí vedlejší účinky. Cílem této bakalářské práce bylo připravit nová proléčiva odvozená od struktury této látky, která by mohla mít podobné protirakovinné účinky a zároveň menší negativní dopad na lidský organismus. Navazující biochemické a biologické testy byly provedeny ve spolupráci s kolegy z Johns Hopkins University v Baltimore (USA). Klíčová slova: 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON), proléčiva, antimetabolit, ProTide
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Novotná, Kristýna ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky Abstrakt Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia uděluje Ministerstvo vnitra státním příslušníkům třetích zemí, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než 1 rok. Základním právním předpisem, upravujícím dlouhodobý pobyt je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který transponuje směrnice Evropské unie, na nichž je tento pobyt založen. Jako důležité zdroje nelze opomínat ani judikaturu českých správních soudů, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nejdříve se práce věnuje pojmu cizinec, aby bylo jasně stanoveno, pro jakou kategorii cizinců je dlouhodobý pobyt určen a jaká oblast práva se jím zabývá. Následně je rozebrána směrnice 2004/114/ES, která je základem platné a účinné úpravy studijního pobytu, a směrnice 2016/801, která bude transponovaná do českého právního řádu chystanou novelou zákona č. 326/1999 Sb., která je v době odevzdání práce ve stadiu vládního návrhu a čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Při pojednávání o směrnicích jsou shrnuty i rozsudky Soudního dvora Evropské unie, kterými vyložil nejasná ustanovení směrnice. Dlouhodobý pobyt za účelem studia je založen právě na směrnicové úpravě, ty proto patří společně s...
Vliv předoxidace manganistanem draselným na koagulaci neproteinových látek produkovaných řasou Chlorella vulgaris
Přech, Jiří ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
5 Abstrakt: Jedním z aktuálních problémů při úpravě pitné vody je přítomnost buněk fytoplanktonu a jím produkovaných organických látek (AOM) v surové vodě. Populace fytoplanktonu a produkce AOM neustále narůstá se zvyšující se antropogenní eutrofizací vodních ekosystémů. Zejména AOM zhoršují účinnost technologických procesů úpravy vody a při hygienickém zabezpečení vody z nich mohou vznikat zdravotně závadné vedlejší produkty dezinfekce. Tradičním procesem úpravy vody je koagulace, která je účinná pro odstraňování buněk řas a sinic z pitné vody, ale je již méně účinná pro některé složky AOM. Obzvláště špatně odstranitelná je pak nízkomolekulární neproteinová složka AOM, která může představovat většinu organického zatížení surové vody. Ke zvýšení účinnosti koagulace buněk řas a sinic a i AOM lze využít oxidaci zařazenou před koagulaci. Cílem této práce je posouzení vlivu předoxidace manganistanem draselným na koagulaci neproteinové složky AOM řasy Chlorella vulgaris síranem hlinitým a polyaluminiumchloridem. Vliv předoxidace manganistanem byl zhodnocen porovnáním výsledků koagulačních experimentů s neproteinovými látkami bez předoxidace a s předoxidací pěti různými dávkami manganistanu draselného (0,025; 0,05; 0,1; 0,15 a 0,2 mg KMnO4 mg-1 DOC). Dávky manganistanu a čas potřebný k předoxidaci (30 minut) byly...
Využití taneční podložky ve fyzioterapii u pacientů s roztroušenou sklerózou
Braumová, Lucie ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Gueye, Tereza (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Lucie Braumová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití taneční podložky ve fyzioterapii u pacientů s roztroušenou sklerózou Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce řeší otázku možného využití taneční podložky v rámci fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem práce je celkově zhodnotit využití a efektivitu terapie pomocí taneční podložky a možné ovlivnění chůze, rovnováhy či koordinace pohybu. Práce zahrnuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce pojednává o problematice onemocnění RS a možnostech fyzioterapie u těchto pacientů. Praktická část práce se věnuje možnostem využití taneční podložky ve fyzioterapii, popisuje princip terapie a obsahuje návrh modelové terapeutické jednotky. Dále zahrnuje kazuistiky čtyř pacientek, popis průběhu terapií i výsledky potvrzující efektivitu terapie. Formou grafů a tabulek jsou znázorněny výsledky jednotlivých terapeutických jednotek. Pozitivní efekt na chůzi a rovnováhu u pacientek byl ověřen funkčními testy při vstupním a výstupním vyšetření. Pro účely této práce byly vybrány například T25FW test, Bergova balanční škála, Mini-BESTest, vyšetření kvantitativních parametrů chůze pomocí koberce GAITRite apod. Práce obsahuje také porovnání se zahraničními...
Spolupracující obviněný
Novotná, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Cílem diplomové práce je rozbor aktuální právní úpravy spolupracujícího obviněného. Je rozdělena do 5 kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy korunního svědka a spolupracujícího obviněného, doplněné úvahami de lege ferenda. Ve druhé kapitole autorka uvádí jednotlivé základní zásady trestního řízení a popisuje, jakým způsobem je institut spolupracujícího obviněného ovlivňuje. Třetí kapitola je věnována organizovanému zločinu a prostředkům, které se aplikují k jeho potírání. Ve čtvrté kapitole je podrobněji popsána úprava institutu spolupracujícího obviněného. V této kapitole se autorka zaměřuje na přiznání statusu spolupracujícího obviněného, motivaci, výpověď a ochranu spolupracujícího obviněného. Dále autorka posuzuje možnou aplikaci institutu utajeného svědka na spolupracujícího obviněného. V poslední kapitole jsou uvedeny případy, kde došlo k aplikaci institutu spolupracujícího obviněného. V případových studiích se autorka zaměřuje zejména na výpověď spolupracujícího obviněného, přiznání statusu spolupracujícího obviněného a udělení trestu spolupracujícímu obžalovanému v porovnání s ostatními obžalovaným. V závěru jsou shrnuty nedostatky, které byly na právní úpravě institutu spolupracujícího obviněného nalezeny.
Korektivní zpětná vazba v písemném projevu ve výuce anglického jazyka
Novotná, Kateřina ; Starý, Karel (vedoucí práce) ; Urbánek, Petr (oponent) ; Chalupský, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem zpětné vazby v písemném projevu při výuce anglického jazyka. Práce popisuje charakter zpětné vazby a její srozumitelnost z pohledu žáka. Teoretická část definuje zpětnou vazbu jako nástroj pedagogické komunikace, který informuje žáka o možnostech zlepšení a pokroku, čímž formuje nejen jeho vývoj v rámci učebního procesu, ale i vývoj osobnostní. Téma zpětné vazby je zasazeno do kontextu školního hodnocení a výuky slohu s přihlédnutím k problematice chyby, jako základu pro korektivní zpětnou vazbu a hybného motoru učení. Práce se dále věnuje písemnému projevu a specifikům jeho hodnocení. Empirická část s využitím kvalitativního designu vícepřípadové studie staví na datech získaných rozhovory a obsahovou analýzou dokumentů, především analýzou opravených slohových prací. Případy čtyř učitelů a jejich žáků osvětlují, jak v prostředí víceletého gymnázia a střední odborné školy učitelé a žáci vnímají (korektivní) zpětnou vazbu jako nástroj pedagogické komunikace, poskytující informaci o možnostech zlepšení a pokroku. Zpětná vazba ke slohové práci má formu klasifikace (analytického kriteriálního hodnocení), korektivní zpětné vazby v podobě jednotlivých označení chyb a problematických míst v práci, psaných ucelených komentářů a ústního komentáře při rozdávání práce v...
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků
Kolesárová, Veronika ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Lysák, Jakub (oponent)
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda způsob práce s mapou má vliv na podobu mentální mapy žáků. Vedlejším cílem pak je zjistit, jak ovlivňují vybrané faktory jejich kvalitu. Mezi tyto faktory je zařazeno místo bydliště, pohlaví, oblíbenost a známka ze zeměpisu, a také charakteristika obecně geografické mapy. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, jako jsou percepce, mentální mapa, kartografické vyjadřovací prostředky, které provází celou tuto práci. Dále práce zahrnuje vlastní výzkum, ve kterém je navržena metodika sběru dat a jejich vyhodnocování. Následně jsou mentální mapy žáků hodnoceny. Během vyhodnocování je kladen důraz především na obsah mentálních map a na četnost zakreslených prvků v mentálních mapách žáků. Důležitým zjištěním tohoto výzkumu je, že na podobu mentální mapy žáků má vliv způsob práce s mapou, a že žáci zakreslí více prvků pouze díky čtení z mapy nikoliv na základě práce s otázkami. Stejně tak má na mentální mapu žáků vliv charakter předložené mapy Česka. Naopak jejich mentální mapy neovlivňuje pohlaví, ani známka ze zeměpisu či oblíbenost tohoto předmětu. V poslední části této práce je zahrnuta diskuze týkající se získaných výsledků a jejich srovnání s již existujícími podobnými výzkumy. Diskutují se zde také chyby ve...
Efekt cvičení pilates na stabilitu a chůzi u pacientů s RS
Gabrielová, Anna ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Kövári, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou poruch chůze a rovnováhy u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a jejich ovlivnění pomocí skupinových lekcí Pilates. Teoretická část poskytuje přehled poznatků týkajících se onemocnění - etiologie, patogeneze, diagnostika, typy RS, jejich průběh a příznaky, věnuje se možnostem terapie. Zároveň popisuje metodu Pilates, její historii a principy cvičení. Cílem praktické části bylo zhodnotit vliv cvičení Pilates na chůzi a rovnováhu u pacientů s RS. Soubor zahrnuje 32 pacientů, 21 v experimentální a 11 v kontrolní skupině. Experimentální skupina absolvovala desetitýdenní program Pilates. K objektivnímu posouzení byly použity standardizované funkční testy chůze a rovnováhy a doplňkové subjektivní dotazníky k hodnocení chůze, rovnováhy, únavy a bolesti zad. Přesnější měření parametrů chůze bylo změřeno na přístroji GAITRite. Měření bylo provedeno před a po terapii. K signifikantní změně - zlepšení (p < 0,05) došlo v některých hodnotách parametrů rovnováhy, chůze i u některých subjektivních dotazníků. Skupinové cvičení Pilates pod vedením zkušeného lektora tedy může být pro pacienty s mírným stupněm disability vhodnou volbou pohybové aktivity. Klíčová slova Roztroušená skleróza, poruchy chůze a rovnováhy, Pilates, cvičení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 NOVOTNÁ, Karolína
55 NOVOTNÁ, Kateřina
16 NOVOTNÁ, Klára
15 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
2 Novotná, Kamila
55 Novotná, Kateřina
16 Novotná, Klára
15 Novotná, Kristýna
1 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.