Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora rozvoje dětí s specifickými poruchami učení očima rodičů
Zikmunda, Jan ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Kostelecká, Yvona (oponent)
NÁZEV: Podpora rozvoje dětí s specifickými poruchami učení očima rodičů AUTOR: Jan Zikmunda KATEDRA: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jiřina Novotná ABSTRAKT: Bakalářská práce se věnuje podpoře dítěte s poruchami učení a rodinu. Má část teoretickou a empirickou. Teoretická část zpracovává problémy žáka se specifickými poruchami učení, jak vznikají, co jsou SPU, rodinu dítěte s SPU, volným časem. V empirické části jsou shromážděny, popsány a interpretovány případy dětí s SPU, jejich rodin a identifikovány jejich nejčastější problémy, o kterých nám poskytli sdělení v rozhovorech jejich rodiče. KLÍČOVÁ SLOVA: Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie, poruchy chování, volný čas, rodina.
Participace Policie ČR na školních programech prevence
Holubová, Monika ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Pidrmanová, Zuzana (oponent)
NÁZEV: Participace Policie ČR na školních programech prevence AUTOR: Monika Holubová ÚSTAV: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jiřina Novotná ANOTACE: Práce se zaměřuje na primární prevenci na I. stupni základních škol. Zabývá se participací Policie ČR na realizaci preventivního programu školy. Empirická sonda se zabývá realizací programu na případu dvou tříd a účinností programu. Zabývá se i výsledky učení po bezprostředním ukončení programu prostřednictvím didaktického testu KLÍČOVÁ SLOVA: evaluace vzdělávacího programu, kurikulum školy, programy prevence rizikového chování, participace policie ve vyučování
Pedagogické ovlivňování rozvoje dítěte v DD
Vladyka, Tomáš ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Lněnička, Martin (oponent)
Název: Pedagogické ovlivňování rozvoje dítěte v DD Autor: Tomáš VLADYKA Katedra: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Vedoucí práce PhDr. Jiřina NOVOTNÁ ANOTACE Tématem bakalářské práce je "Pedagogické ovlivňování rozvoje dítěte v DD". Práce je rozčleněna na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách zaměřuje na historii dětských domovů, na platnou legislativu týkající se oblasti ústavní výchovy (například zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o rodině apod.). V dalších kapitolách je pozornost věnována především charakteru a způsobu realizování ústavní výchovy, typům zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, výchovné ústavy apod.). Důležitou součást práce tvoří kapitoly týkající se způsobu trávení volného času dětí, výchovy dětí a výchovně vzdělávací práce v dětském domově. Dále osobnosti vychovatele, jeho kompetencím a způsobu realizování výchovné a vzdělávací činnosti. V empirické části se předkládaná práce zabývá popisem a zpracováním výzkumného šetření. Technikou sběru dat výzkumné sondy je pozorování, rozhovor a srovnávací případová studie provedená u dvou rozdílných typů zařízení, kde je poskytována ústavní výchova. K možnosti zrealizování výzkumného šetření byla oslovena tato zařízení:...
Kompetence pedagoga a jeho úloha v procesu socializace osobnosti
Gerhardtová, Lada ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažej, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kompetencemi pedagoga v procesu socializace osobnosti žáků a studentů. Teoretická část práce zkoumá socializační procesy v různých vývojových fázích člověka a zároveň analyzuje možnosti ovlivnění socializace prostřednictvím vzdělávání a význam socializace z pohledu učitele. Část praktická analyzuje klíčové pedagogické dokumenty (školský zákon, Bílá kniha, rámcové vzdělávací programy, standardy ISSA a RWCT) a objasňuje, jak jsou vymezeny kompetence učitele vzhledem k socializaci žáků. Práce kritizuje terminologickou nejednotnost v pojetí kompetencí a neurčitost pedagogických dokumentů v pojetí a formulaci kompetencí. Možností řešení ovšem zůstávají tzv. standardy učitele. Práce rovněž předkládá hodnocení socializace na jednotlivých stupních vzdělávání (primární, sekundární, terciární).
Náhradní rodinná výchova
Kratochvílová, Jana ; Kohnová, Jana (vedoucí práce) ; Novotná, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce na téma "Náhradní rodinná výchova" pojednává o problematice náhradní rodinné výchovy v České republice. Předmětem práce je rodina, její nenahraditelná úloha při výchově jedince, historie náhradní výchovy, systém náhradní rodinné výchovy v České republice, právní úprava, definice jednotlivých forem náhradní rodinné výchovy, pěstouni, osvojitelé a neziskové organizace zajišťující náhradní rodinnou výchovu - SOS vesničky. Cílem práce je seznámit s problematikou náhradní rodinné výchovy v České republice, objasnit pravidla pro umisťování dětí do náhradních rodin a prostřednictvím příběhů tří náhradních rodin poukázat na některé problémy dětí, které s sebou náhradní výchova nese, a vyhodnotit její význam a potřebu pro dítě a společnost.
Navrhovaný model transformované péče o ohrožené děti
Kvasničková, Dana ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Kohnová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá návrhem nového modelu transformované péče o ohrožené děti. Jejím cílem je popsat a seznámit s návrhem nového modelu transformované péče o ohrožené děti na příkladu ústavního zařízení a vyhodnotit jeho možný dopad. Práce je pojímána deskriptivně, má charakter myšlenkového experimentu. Je zpracovaná monografickou procedurou. Metodické zpracování bylo provedeno formou sběru a vyhodnocením dostupných dat a dokumentů vypovídajících o současném stavu péče o ohrožené děti. Text práce je rozdělen na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretický podklad vychází z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky. Praktická část přináší prezentaci návrhu nového modelu transformované péče na příkladu ústavního zařízení a vyhodnocení jeho očekávaných přínosů. Také popisuje možné překážky a problémy při zavádění modelu do praxe.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
54 NOVOTNÁ, Jana
17 NOVOTNÁ, Jitka
54 Novotná, Jana
54 Novotná, Jana
2 Novotná, Jana,
3 Novotná, Jarmila
2 Novotná, Jaroslava
2 Novotná, Jindra
17 Novotná, Jitka
1 Novotná, Johana
2 Novotná, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.