Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektromyografická analýza vzájemného vlivu stoje a stereotypu pohybu v pletenci ramenním
Konečná, Gabriela ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Elektromyografická analýza vzájemného vlivu stoje a stereotypu pohybu v pletenci ramenním Cíle: Cílem práce je zmapovat pomocí povrchové elektromyografie velikost elektrické svalové aktivity a časovou souslednost (timing) náboru svalů m. latissimus dorsi, m. obliquus externus abdominis, m. gluteus maximus, m. tensor fasciae latae, m. tibialis anterior, m. erector spinae a m. trapezius při pohybu v pletenci ramenním ve třech variantách: za současného stoje na obou končetinách, při stoji na ipsilaterální a kontralaterální dolní končetině. Současně se práce snaží zjistit, zda je pomocí povrchové elektromyografie možné objektivizovat existenci v literatuře publikovaných tendomuskulárních drah nebo celého hypotetického svalového řetězce latissimus dorsi konceptu Spirální stabilizace. Metody: Měření bylo provedeno pomocí povrchových elektrod EMG v průběhu pohybu oboustranně na výše zmíněných svalech. Testovanou skupinu tvořilo dvanáct zdravých jedinců ve věku 23 - 30let, sedm žen a pět mužů. Probandi byli instruováni k specifickému pohybu z konceptu Spirální Stabilizace proti odporu elastického lana o síle cca 2kg při dané stojné bázi na obou dolních končetinách, na kontralaterální dolní končetině nebo na ipsilaterální dolní končetině. Výsledky: Námi získané hodnoty ukazují vysokou variabilitu...
Zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců
Junová, Hana ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců Cíl: Hlavním cílem tohoto výzkumu je zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců. Výzkum je zaměřen na amatérské dálkové běžce obou pohlaví od 23 let. Dalším cílem je analyzovat možné příčiny a faktory, které ovlivňují vznik poranění. Metoda: V diplomové práci je použita metoda literární rešerše a metoda dotazování. Teoretické poznatky jsou čerpány jak z tuzemské, tak ze zahraniční literatury. Data pro analytické zhodnocení jsou získány pomocí nestandardizovaného dotazníku, které vyplňovali běžci na běžeckých závodech - Libouchecký ultramaraton a Jirkovský crossmaraton. Bylo získáno 156 dotazníků, pro analytické hodnocení jich bylo zařazeno 122, tj. 61 % z celkového počtu dotazníků. Pro analýzu dat je použit analytický program IBM SPSS a program Microsoft Excel 2016. Výsledky: Ze 122 běžců bylo zraněno 61, tedy 50 % z dotazovaných, kteří byli zařazeni do výzkumu. Z toho bylo 23 žen a 38 mužů. Výzkum potvrdil dvě hypotézy z pěti. Potvrdil se statisticky významný vztah mezi vznikem poranění a pohlavím. Dále se potvrdilo, že jsou dálkoví běžci obou pohlaví a věkových kategorií nejvíce náchylní na vznik poranění v oblasti kolenního kloubu. Jako nejčastější příčiny vzniku poranění byly uvedeny špatná běžecká technika, špatný došlap a...
Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice
Ragulová, Michaela ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek hrající v sezóně 2017/2018 nejvyšší soutěž v České republice - MOL ligu a třetí nejvyšší soutěž v České republice - 2. ligu žen. Dalším cílem mé práce bylo zjistit, zda jednotlivé týmy mají ve své tréninkové jednotce zařazené regenerační a kompenzační cvičení a jestli je v týmu přítomný fyzioterapeut či nikoli. Metody: Jako metodu ke sběru dat jsem si zvolila formu nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl rozeslán mezi všechny hráčky obou soutěží, které jsou uvedené výše. Celkem bylo analyzováno 112 dotazníků. Výsledky: Z výsledků je patrné, že mezi nejčastější poranění patří zranění oblasti hlezna. Celkem 56,3 % respondentek utrpělo poranění hlezna, dalším nejčastějším zraněním bylo poranění oblasti rukou (50,9 %) a kolenou (46,4 %). Menší skupinu poranění tvořilo zranění oblasti obličeje, hlavy, ramenou a loktů. Křídla a spojky měly nejčastější zranění v oblasti hlezna, naopak střední spojky, pivoti a brankáři v oblasti rukou a kolenou. Klíčová slova: házená, regenerace a kompenzace ve sportu, úrazy ve sportu, úrazy v házené, prevence, fyzioterapie ve sportu
Atypické postavení acromioclaviculárního kloubu u hráčů ledního hokeje a hledání možných příčin
Bartošová, Veronika ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Diplomová práce Název diplomové práce: Atypické postavení acromioclaviculárního kloubu u hráčů ledního hokeje a hledání možných příčin Název diplomové práce v angličtině: An Atypical alignment of acromioclavicular joint in ice hockey players and the search of possible causes Vysoká škola: UK FTVS, obor fyzioterapie Autor: Bc. Veronika Bartošová Vedoucí práce: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Abstrakt v českém jazyce: Cílem práce je zjistit zda se atypické postavení acromioclaviculárního kloubu vyskytuje bilaterálně ve statisticky významné míře u hráčů ledního hokeje v porovnání se skupinou jedinců nehrající lední hokej profesionálně a pokusit se objasnit příčiny podílející se na vzniku tohoto postavení. Teoretické poznatky vycházejí z anatomie, kineziologie, fyziologie a biomechaniky ramenního pletence, které nám umožní pochopit problematiku tohoto segmentu a naznačit možné patologické změny vlivem stereotypního a sportovního zatížení. Součástí teoretických východisek jsou také konkrétní patologie, které vznikají v důsledku zatěžování tělesných segmentů a vyskytují se u hráčů ledního hokeje. Měření se účastnila experimentální skupina aktivních hráčů ledního hokeje (n1 = 100) ve věku 13-33 let bez předchozího úrazu v oblasti klíční kosti (fraktura, luxace) a probandů, kteří ledního hokej nikdy...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou střelného poranění levé ruky
Radnicová, Lucie ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou střelného poranění levé ruky. Cíle: Hlavním cílem této práce je popsání teoretických poznatků o anatomii, kineziologii a funkci ruky, charakteristika střelných poranění, metody operativního řešení Kirschnerovými dráty a kazuistika pacienta se střelným poraněním levé ruky. Metody: Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a speciální. Teoretická část se zabývá anatomií, kineziologií, funkcí rukya jemnou motorikou a popisuje střelná poranění a charakterizuje Kirschnerovy dráty. Speciální část se věnuje kazuistice pacienta, vstupnímu kineziologickému rozboru, terapiím, výstupnímu kineziologickému rozboru a zhodnocení efektu terapie. Podklady pro zpracování speciální části bakalářské práce byly získány v Oblastní nemocnici Kladno v termínu od 15. 1. 2018 do 9. 2. 2018. Klíčová slova: fyzioterapie, kazuistika, úchop, průstřel
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou výhřezu meziobratlové ploténky L5/S1
Řezáčová, Anna ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Kohoutová, Hana (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou výhřezu meziobratlové ploténky L5/S1. Cíle: Hlavním cílem obecné části této bakalářské práce je seznámení s teoretickým podkladem diagnózy herniace meziobratlové ploténky se zaměřením na anatomii a kineziologii bederní páteře a následně na vyšetření, klinický obraz a léčbu této diagnózy. Cílem speciální části je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s danou diagnózou. Metody: V bakalářské práci byly použity fyzioterapeutické metody a postupy odpovídající náplni mého tříletého studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Souhrn: Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. Část obecnou, která obsahuje teoretický podklad týkající se výhřezu meziobratlové ploténky jako je anatomie a kineziologie bederní páteře a intervertebrálního disku a následně konkrétní diagnóza s její klinickým obrazem, vyšetřeními a léčbou. Druhá část je praktická a je založena na teoretických znalostech části první. Zde je sepsána kazuistika fyzioterapeutické péče konkrétního pacienta s diagnózou výhřezu meziobratlového disku, která byla sepsána na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe na Rehabilitační klinice Malvazinky. Obsahuje vstupní kineziologický rozbor s určením terapeutických cílů, následné...
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou
Šturcová, Veronika ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou. Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo v první části zpracovat teroretické podklady o diagnóze pacienta a v druhé části vypracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacientce po ischemické cévní mozkové příhodě s pravostrannou hemiparézou. Shrnutí: Tato bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou a skládá se ze dvou částí. Obecná část je zaměřena na teoretické informace a obsahuje definici a klasifikaci cévních mozkových příhod, cévní zásobení mozku, epidemiologii, klinický obraz, rizikové faktory, diagnostiku, léčbu a rehabilitaci včetně fyzioterapeutických postupů a metod využívaných u pacientů po cévní mozkové příhodě. Speciální část obsahuje metodiku práce a kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě s pravostrannou hemiparézou, která se skládá z anamnézy, vstupního kineziologického rozboru, průběhu jednotlivých terapií a výstupního kineziologického rozboru se zhodnocením efektu terapie. Podklady pro zpracování speciální části práce byly získány během souvislé odborné praxe na oddělení lůžkové rehabilitace v Oblastní nemocnici Kladno v období od 8.1.2018 do 2.2.2018. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischemická cévní...
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou periferní paréza nervus facialis
Kuklišová, Barbora ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza n. facialis. Shrnutí práce: V mé bakalářské práci jsou shrnuté teoretické poznatky o periferní paréze n. facialis, její možné příčině, léčbě a prognóze. Také krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán pro pacienta s touto diagnózou. V práci se nachází část obecná, ve které jsou shrnuty všechny teoretické informace. Dále speciální část, která obsahuje kazuistiku pacienta s periferní parézou n. facialis. Její součástí je vyšetření, návrh terapie, fyzioterapeutická péče a zhodnocení efektu terapie. Vše bylo zpracováno po dobu mé souvislé odborné praxe v oblastní nemocnici Kladno. Klíčová slova: Kazuistika, Bellova obrna, paréza n. facialis, periferní paréza, lícní nerv, rehabilitace, fyzioterapie
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu
Lonek, Jan ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Charvát, Robert (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu Cíle: Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacienta po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu z pohledu fyzioterapeuta. Kazuistika je doplněna o teoretické informace o transplantaci a o onemocnění pacienta, kterým je diabetes mellitus. Metody: Práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. V obecné části jsou na základě odborné literatury shrnuty základní poznatky o diabetu mellitus, kombinované transplantaci ledviny a pankreatu a následné fyzioterapeutické péči. Odborná část práce popisuje průběh rehabilitace, kterou pacient podstoupil během mé souvislé odborné praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny od 22. 1. do 16. 2. 2018. Výsledky: Během terapií byla obnovena pacientova celková kondice a soběstačnost, což byly hlavní cíle terapeutického plánu. Dále bylo dosaženo odstranění reflexních změn měkkých tkání, a to zejména v abdominální oblasti. Klíčová slova: diabetes mellitus, transplantace, pankreas, ledvina, fyzioterapie
Pohybová aktivita u pacientů po chirurgické léčbě bederní páteře
Plháková, Michaela ; Dudová, Agnieszka (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Pohybová aktivita u pacientů po chirurgické léčbě bederní páteře. Cíle: Hlavní cíl systematické rešerše je zjistit, jaká fyzioterapeutická intervence po operaci bederní páteře pro hernii meziobratlové ploténky je nejefektivnější a nabídnout optimální pohybovou aktivitu bezprostředně po operaci i v dlouhodobé fázi rekonvalescence. Výzkumná otázka: 1. Který z fyzioterapeutických postupů po operaci bederní páteře je nejvíce efektivní? 2. Jaká pohybová aktivita po operaci bederní páteře z pohledu fyzioterapeuta je nejoptimálnější? Metody: Systematická rešerše podle určených metodologických parametrů. Výsledky: Systematická rešerše odpověděla na hlavní výzkumné otázky. Nejvíce efektivní fyzioterapeutický postup je kombinace předoperační edukační přípravy pacienta, brzké mobilizace pacienta v lůžku a vertikalizace ve stejný den operace a následné ambulantní fyzioterapie začínající kolem 4. týdne po operaci s minimální frekvencí 3 krát týdně. Nejoptimálnější pohybová aktivita z pohledu fyzioterapeuta je komplexní cvičení složené z posilovacích, protahovacích a stabilizačních cvičení trupu a dolních končetin, cvičení na zvýšení rozsahu pohyblivosti a kondiční trénink v minimální frekvenci 2 krát za týden. Klíčová slova: Bederní páteř, meziobratlová ploténka, diskektomie, fyzioterapie, pohybová aktivita.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Ivana
8 NOVOTNÁ, Iveta
1 Novotná, Ilona
4 Novotná, Iva
7 Novotná, Ivana
8 Novotná, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.