Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testování dyspraxie u mladých běžců na lyžích a u dětí a adolescentů rozvíjejících všestrannost
Novotná, Eliška ; Kraus, Josef (vedoucí práce) ; Zounková, Irena (oponent)
Tato diplomová práce v teoretické části shrnuje poznatky o vývojové dyspraxii, respektive vývojové poruše koordinace a zabývá se problematikou pohybových aktivit u této poruchy. Součástí teoretické části je také charakteristika aktivit, kterým se věnují probandi z praktické části této práce a jejich možné využití v intervenci. Praktická část se zabývá hodnocením úrovně motorických dovedností u mladých běžců na lyžích a u dětí ze sokolského oddílu všestrannosti. K hodnocení jsme využili testovou baterii Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2). Dalším cílem je odhalit, zda úroveň motorických dovedností koreluje s úrovní pozornosti, kterou jsme vyšetřili Testem pozornosti d2. Posledním cílem práce je zjistit, zda se liší úroveň motorických dovedností chlapců a dívek věnujících se stejnému sportu. Nebyl nalezen rozdíl mezi motorickými dovednostmi běžců na lyžích a dětí z oddílu všestrannosti. Prokázal se však statisticky významný rozdíl mezi výsledky jednotlivých komponent testu MABC-2, tento rozdíl byl zjištěn v komponentě rovnováhy. Nebyla prokázána korelace mezi úrovní motorických dovedností a pozorností. Nebyl zjištěn ani rozdíl v úrovni pohybových dovedností mezi chlapci a dívkami.
Úloha mitochondriální dynamiky v buněčné smrti
Novotná, Eliška ; Rohlena, Jakub (vedoucí práce) ; Alán, Lukáš (oponent)
Mitochondrie tvoří v buňce dynamické retikulum, které po indukci regulované buněčné smrti neboli apoptózy podléhá fragmentaci. Předpokládá se, že během iniciace vnitřní apoptotické kaskády proteiny mitochondriální dynamiky zajišťují remodelaci mitochondrií a snazší uvolňování cytochromu c do cytosolu. Důležitou roli v tomto procesu hrají především protein Opa1 zajišťující ve zdravé buňce mitochondriální fúzi a protein Drp1 zodpovědný za mitochondriální fragmentaci. Opa1 reguluje v apoptóze otevření krist vnitřní mitochondriální membrány a následné uvolnění cytochromu c. Role Drp1 je méně jasná. Drp1 se po indukci apoptózy váže na mitochondrie, čímž podporuje tvorbu apoptotických pórů a mitochondriální fragmentaci. Vazba Drp1 ale není esenciální ani pro permeabilizaci vnější mitochondriální membrány, a tedy výlev proapoptotických faktorů, ani pro fragmentaci mitochondriálního retikula v apoptóze. Je tedy otázkou, jakou přesnou funkci v tomto procesu Drp1 zastává. Mitochondriální dynamika je také ovlivněna přímo proteiny apoptotické kaskády, a to členy rodiny Bcl-2 proteinů. V apoptóze díky jejich působení dochází nejen k indukci mitochondriálního dělení, ale také k inhibici fúze, což přispívá k fragmentaci mitochondriálního retikula. Ačkoliv je fragmentace mitochondrií v apoptóze dlouho pozorovaným...
Mediální image české veřejné správy
Syblíková, Martina ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Novotná, Eliška (oponent)
Ve své diplomové práci se budu zabývat zkoumáním vybraných českých médií a jejich pohledem na veřejnou správu. Hlavním cílem je zjistit, jak české média veřejnou správu prezentují před občany České republiky. Pro tento výzkum si zvolím zástupce tištěných, ale i televizních médií. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda česká média prezentují českou státní veřejnou správu spíše negativně, pozitivně nebo zaujímají neutrální postoj. K tomuto zkoumání využiji obsahovou analýzu dat, kterou budu provádět po dobu tří měsíců, a jejímž výsledkem bude zodpovězení výzkumné otázky.
Solidarita v české společnosti (případová studie organizace)
Adamcová, Lucie ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Bakalářská práce pojednává o solidaritě a jejím významu pro společnost. Práce si klade za cíl zhodnotit míru solidarity v české společnosti v konkrétní oblasti. Cílem je také dát organizaci, která se touto oblastí zabývá, doporučení pro zefektivnění její činnosti. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitoly jsou převážně zaměřeny na solidaritu obecně. Vysvětlují význam a dělení solidarity podle uznávaných autorů. Střední část práce se zabývá solidaritou v různých oblastech života současné společnosti. Větší pozornost je věnována negativním vlivům solidarity a nedobrovolné solidaritě vynucené státními zásahy. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétní organizace. Závěrem je uvedeno několik doporučení pro organizaci, navržené na základě provedené analýzy.
Obsazení prostoru firemní značkou - sociologická studie
Loukota, Petr ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Tato práce je zaměřena na to, jak firemní značka obsazuje prostor billboardů u dálnice, a to, jak toto obsazování vnímají řidiči. Je zde propojen sociologický i marketingový pohled. Práce se zaměřuje na úsek dálnice D5 z Rokycan do Prahy. Práce je ojedinělá hlavně v části, kde je popisována reakce řidičů na obsazení prostoru. V daném úseku probíhal výzkum reakce na základě rozhovorů s řidiči, kteří daný úsek právě projeli. Práce nabízí i pohled na způsob, jakým značka prostor obsazuje.
Značka produktu jako statusový znak mladých aktérů
Hejmalíčková, Veronika ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Marková, Agáta (oponent)
Tato práce je zaměřena na vnímání značek produktů mladou generací. V teoretické části jsou popsána odborná fakta, která souvisí s tématem diplomové práce a jsou nezbytná pro pochopení výzkumné části. Jsou zde blíže rozvedeny pojmy jako: sociální status, sociální identita mladého aktéra, mladá generace a její nákupní chování, a také značka produktu. Výzkumná část se zabývá konkrétním mladým kolektivem, prostřednictvím kterého se snaží dosáhnout dvou cílů. Prvním je zjistit, zda značka naplňuje pro žáky základní školy prvky značky a druhý je zjistit, zda užívání bot Nike je statusovým znakem žáků základní školy. Výsledky této práce mohou být přínosem pro marketingová oddělení firem zabývající se módou.
Značka produktu jako zdroj rolové identity
Štanglová, Veronika ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Zhodnocení, jakým způsobem je pomocí značky utvářena a formována identita zákazníka, konkrétně určité sociální skupiny. Za cíl práce tedy považuji zanalyzovat, jakým způsobem značka přispívá k vytváření, a dále formulaci osobnosti jednotlivých spotřebitelů. Jak nákup určitého druhu zboží souvisí například s životním stylem kupujících, nebo jejich zařazením do určité sociální skupiny. Zmapuji nákupní chování určité sociální skupiny a pokusím se zhodnotit, do jaké míry značky ovlivňují utváření jejich osobnosti.
Rozmanitost organizací v průmyslové zóně Žebrák a jejich vliv na sociální potenciál území (sociologická studie)
Konopas, Vladimír ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Kebert, Vladimír (oponent)
Práce se věnuje zkoumání rozmanitosti organizací a jejich vlivu na sociální potenciál daného území. Teoretickými východisky jsou pojetí organizace ze sociologického a manažerského hlediska, faktory určující vztah organizací a lidského kapitálu včetně sociálního potenciálu a základní aspekty a teorie regionálního rozvoje. Ve výzkumných kapitolách je popsán výzkum organizací v daném území, v rámci kterého byly použity zejména tyto hlavní výzkumné metody: studium dokumentů, polostandardizovaný a nestandardizovaný rozhovor a dotazník. Cílem práce je popis zkoumaných organizací v průmyslové zóně a zasazení jejich vlivu do celkového kontextu sociálního potenciálu území. V závěru jsou zhodnoceny výzkumné výsledky a formulována doporučení, směřující k dalšímu rozvoji organizací v daném území a tím i rozvoji jeho sociálního potenciálu.
Sociopreferenční vztahy v pracovní skupině a využití jejich znalostí pro management organizace
Visčurová, Monika ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Král, Pavel (oponent)
Práce je zaměřena na pracovní skupiny, jejich strukturu a význam v organizacích. Teoretická část je věnována organizaci, především jejímu rozmanitému pojetí a struktuře, pracovním skupinám a týmům a sociometrii se zaměřením na sociometrický test, který je východiskem pro praktickou část. V praktické části je proveden výzkum v podobě sociometrického testu ve vybrané pracovní skupině. Cílem je zjištění neformální struktury skupiny. Na základě získaných dat je vytvořen komplexní pohled na působení jednotlivých členů ve skupině a funkčnost skupiny jako celku. Díky získaným poznatkům jsou v závěru práce navržena sociotechnická doporučení na zlepšení vztahů ve skupině, samostatně pro každého člena a pro skupinu.
CSR v podnikatelském plánu účetní organizace
Barcal, Tomáš ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje tvorbě podnikatelského plánu s využitím společensky odpovědných řešení. Nejprve je vysvětlena teorie sociologického pohledu na organizaci, tvorby podnikatelského plánu a taktéž sestavení strategie společenské odpovědnosti organizace. Dále z těchto teoretických poznatků vychází samotná analýza trhu, zjištění poptávky po službách, sestavení konkrétní strategie společenské odpovědnosti a také sestavení samotného podnikatelského plánu účetní organizace. Z metodologického pohledu bylo pro analýzu trhu a zjištění poptávky po službách využito metody studia dokumentů a pro zjištění rozhodujících faktorů pro volbu dodavatele účetních služeb metody osobního rozhovoru. Obecně tedy bylo využito smíšeného designu sběru dat. Na základě získaných dat následně došlo k sestavení samotné CSR strategie a podnikatelského plánu účetní organizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 NOVOTNÁ, Eliška
30 NOVOTNÁ, Eva
1 Novotná, Ema
1 Novotná, Erika
30 Novotná, Eva
3 Novotná, Eva,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.