Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komentovaný překlad vybraných kapitol z díla: María Acaso: rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Espasa Libros, Barcelona 2013, ISBN 978-84-493-2950-0. Capítulo 1 (25-63): Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Pedagogía y verdad.
Nováková, Zuzana ; Charvátová, Anežka (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: praktické a teoretické. První část tvoří překlad první kapitoly, která se nachází v knize španělské autorky Maríi Acasové rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Jedná se o překlad první kapitoly s názvem LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN ze španělštiny do češtiny. Druhou část práce tvoří komentář překladu, jenž obsahuje překladatelskou analýzu originálu, překladatelské postupy použité během překladu a popis konkrétních překladatelských problémů a vysvětlení jejich řešení. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, vzdělávání, umění, učitelé, žáci
Prevence rizikového chování
Nováková, Zuzana ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce s názvem "Prevence rizikového chování" se zabývá zkoumáním vzájemné propojenosti a spolupráce třech profesních skupin a mapuje jejich získané zkušenosti a názory v oblasti rizikového chování dětí a mladistvých. Zvolenými respondenty je skupina metodiků prevence působících na základních školách, sociálních pracovníků Orgánu sociálně- právní ochrany dětí a skupina vzdělaných profesionálních lektorů primární prevence rizikového chování. Teoretická část se věnuje přesným definicím a teoretickým konceptům rizikového chování, dále popisuje jednotlivé formy a druhy prevence a v závěru uvádí zákonné úpravy u vybraných základních předpisů. Empirická část obsahuje zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo sběrem dat s výše uvedenými skupinami respondentů.
Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko
Nováková, Zuzana ; Chuman, Tomáš (vedoucí práce) ; Matějček, Tomáš (oponent)
Rostlinné invaze se stávají stále diskutovanějším tématem a to především kvůli negativnímu dopadu na globální biodiverzitu. Mají rovněž značný ekonomický dopad a ovlivňují lidské zdraví. Je proto důležité zabývat se introdukcemi rostlinných druhů a jejich rozšířením a nějakým způsobem je kontrolovat. Zmíněná tvrzení platí obzvlášť pro chráněná území, kde bývají často ohroženy vzácné druhy rostlin. V této práci jsou popsány faktory, jež ovlivňují rozšíření nepůvodních druhů rostlin v úrovni rostlinných společenstev, krajiny i velkých území. Pro praktickou část práce bylo jako modelové území vybráno CHKO Křivoklátsko a to především z důvodu podrobného botanického zmapování. Zde byla analyzována nepůvodní flóra z hlediska diverzity, původu a jejího rozšíření. Dále byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozšíření nepůvodních druhů rostlin na Křivoklátsku. Nejsilnějším faktorem je průměrná nadmořská výška. Druhým nejsilnějším faktorem je podíl antropogenních biotopů a středně silným faktorem je diverzita biotopů. Délka vodních toků je slabým prediktorem a délka silnic velmi slabým prediktorem počtu nepůvodních druhů rostlin.
Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko
Nováková, Zuzana ; Chuman, Tomáš (vedoucí práce) ; Romportl, Dušan (oponent)
Termín biodiverzita vyjadřuje biologickou rozmanitost na různých úrovních - od diverzity genetické, přes druhovou až po diverzitu ekosystémovou. Rozložení diverzity rostlin na Zemi není rovnoměrné a je ovlivňováno různými faktory. Ve své práci kladu důraz na fyzicko- geografické faktory, mezi které lze zařadit klima, půdu a reliéf. Dále zhodnocuji vliv heterogenity prostředí, ekologických fenoménů, biotických faktorů a disturbancí. Poté se věnuji gradientům biodiverzity, mezi které řadím nadmořskou výšku, zeměpisnou šířku a rozlohu a odlehlost biotopů. Pozornost také věnuji vztahu diverzity rostlin a diverzity biotopů, neboť tento vztah ověřuji ve druhé části práce. Jako modelové území bylo vybráno CHKO Křivoklátsko pro svoji specifičnost, zajímavost a vysokou druhovou i stanovištní rozmanitost. Mým cílem je zjistit míru těsnosti vztahu mezi druhovou a biotopovou diverzitou ve vybraném území. Klíčová slova: diverzita rostlin, diverzita biotopů, Křivoklátsko
Sankční mechanismy ve sportu
Nováková, Zuzana ; Slepička, Petr (vedoucí práce) ; Bednář, Miloš (oponent)
Název: Sankční mechanismy ve sportu Cíle: Cílem práce je provést analýzu sankčních mechanismů uplatňovaných ve sportu, jejich vzájemného vztahu, míry autonomie sportu na právu, odpovědět na otázku, zda je tento stav vyhovující a uvést náměty k řešení tvrzených nedostatků Metody: V této práci byla využívána především metoda analýzy, popř. komparativní analýzy a syntézy. Výsledky: Byly shledány určité nedostatky v procesní úpravě disciplinárního a rozhodčího řízení v rámci sportovních spolků, které mají svůj původ v možná až přehnané spolkové autonomii, této oblasti by tak nepochybně prospěla vyšší míra ingerence státu, nebo alespoň harmonizace prostřednictvím vrcholné sportovní instituce Klíčová slova: sportovní normy, disciplinární řízení, arbitrážní řízení, Arbitrážní soud pro sport, Rozhodčí komise Českého olympijského výboru
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech
Nováková, Zuzana ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech Práce se zabývá kulturní politikou komunistického režimu v 50. a 60. letech 20. století ve vztahu k veřejným knihovnám. Na základě archivních materiálů je hlavní pozornost věnována situaci na Ostravsku. Kulturní politika se ubírala dvěma směry - jednak cestou represí, kdy prostřednictvím cenzury tiskovin, očisty knihovních fondů a perzekuce oponentů byl občanům zamezen přístup k myšlenkám a dílům, které režim považoval za nežádoucí, škodlivé. Na uprázdněné místo po těchto autorech a knihách pak byly dosazovány prorežimní publikace, psané v duchu socialistického realismu. Veřejné knihovny využívaly celou řadu forem, jak k této nové literatuře přivést čtenáře a jak z nich vychovat loajální a uvědomělé budovatele socialismu - besedy a čtenářské konference, literární soutěže a ankety, Fučíkův odznak, Měsíc knihy a další. Pozornost je také věnována akcím, kterými knihovny podporovaly politiku strany a vlády, jako byly např. oslavy stranických výročí, nábory do hornictví, ateistická výchova čtenářů apod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 NOVÁKOVÁ, Zora
43 NOVÁKOVÁ, Zuzana
9 Nováková, Zdenka
9 Nováková, Zdeňka
4 Nováková, Zora
2 Nováková, Zuzana,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.