Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přiřazování učitelů do tříd v základní škole
Nováková, Zuzana ; Dvořák, Dominik (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Práce se věnuje tématice přiřazování učitele do tříd na prvním stupni základní školy. Učitel hraje klíčovou roli ve vzdělávání žáků. V obecném povědomí figuruje pojem "štěstí na učitele", přičemž jednotliví aktéři si takové štěstí mohou představovat jinak. Na učitele jsou kladeny vysoké nároky, ať už ze strany vedení školy, zřizovatele, žáků, rodičů žáků, případně kolegů. Kvalita výuky závisí mimo jiné na učitelově připravenosti a pracovní zátěži. Málo zkoumaný faktor, který ovlivňuje pracovní zátěž, je právě přiřazování učitele do třídy. Existuje více systémů - tzv. looping (vyučování ve dvou a více ročnících po sobě), dále opakované přidělování učitele do stejného ročníku v následujících letech a přidělování učitele do různých ročníků např. podle personální situace ve škole. Práce se věnuje teoretickému zakotvení přiřazování učitele, obzvlášť konceptu loopingu. O tomto konceptu existuje málo odborné literatury (tuzemské i zahraniční). Studie ovšem vypovídají o benefitech loopingu, o pozitivním vlivu setrvání učitele s žákem. Druhou část práce tvoří výsledky případové studie jedné základní školy. Vedla jsem výzkumné rozhovory o přiřazování učitelů do tříd s vedením školy, učiteli, rodiči žáků a žáky. Respondenti hovořili o výhodách setrvání učitele se třídou více let, většina z nich se ovšem...
Komentovaný překlad vybraných kapitol z díla: María Acaso: rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Espasa Libros, Barcelona 2013, ISBN 978-84-493-2950-0. Capítulo 1 (25-63): Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Pedagogía y verdad.
Nováková, Zuzana ; Charvátová, Anežka (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: praktické a teoretické. První část tvoří překlad první kapitoly, která se nachází v knize španělské autorky Maríi Acasové rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Jedná se o překlad první kapitoly s názvem LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN ze španělštiny do češtiny. Druhou část práce tvoří komentář překladu, jenž obsahuje překladatelskou analýzu originálu, překladatelské postupy použité během překladu a popis konkrétních překladatelských problémů a vysvětlení jejich řešení. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, vzdělávání, umění, učitelé, žáci
Prevence rizikového chování
Nováková, Zuzana ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce s názvem "Prevence rizikového chování" se zabývá zkoumáním vzájemné propojenosti a spolupráce třech profesních skupin a mapuje jejich získané zkušenosti a názory v oblasti rizikového chování dětí a mladistvých. Zvolenými respondenty je skupina metodiků prevence působících na základních školách, sociálních pracovníků Orgánu sociálně- právní ochrany dětí a skupina vzdělaných profesionálních lektorů primární prevence rizikového chování. Teoretická část se věnuje přesným definicím a teoretickým konceptům rizikového chování, dále popisuje jednotlivé formy a druhy prevence a v závěru uvádí zákonné úpravy u vybraných základních předpisů. Empirická část obsahuje zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo sběrem dat s výše uvedenými skupinami respondentů.
Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko
Nováková, Zuzana ; Chuman, Tomáš (vedoucí práce) ; Matějček, Tomáš (oponent)
Rostlinné invaze se stávají stále diskutovanějším tématem a to především kvůli negativnímu dopadu na globální biodiverzitu. Mají rovněž značný ekonomický dopad a ovlivňují lidské zdraví. Je proto důležité zabývat se introdukcemi rostlinných druhů a jejich rozšířením a nějakým způsobem je kontrolovat. Zmíněná tvrzení platí obzvlášť pro chráněná území, kde bývají často ohroženy vzácné druhy rostlin. V této práci jsou popsány faktory, jež ovlivňují rozšíření nepůvodních druhů rostlin v úrovni rostlinných společenstev, krajiny i velkých území. Pro praktickou část práce bylo jako modelové území vybráno CHKO Křivoklátsko a to především z důvodu podrobného botanického zmapování. Zde byla analyzována nepůvodní flóra z hlediska diverzity, původu a jejího rozšíření. Dále byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozšíření nepůvodních druhů rostlin na Křivoklátsku. Nejsilnějším faktorem je průměrná nadmořská výška. Druhým nejsilnějším faktorem je podíl antropogenních biotopů a středně silným faktorem je diverzita biotopů. Délka vodních toků je slabým prediktorem a délka silnic velmi slabým prediktorem počtu nepůvodních druhů rostlin.
Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko
Nováková, Zuzana ; Chuman, Tomáš (vedoucí práce) ; Romportl, Dušan (oponent)
Termín biodiverzita vyjadřuje biologickou rozmanitost na různých úrovních - od diverzity genetické, přes druhovou až po diverzitu ekosystémovou. Rozložení diverzity rostlin na Zemi není rovnoměrné a je ovlivňováno různými faktory. Ve své práci kladu důraz na fyzicko- geografické faktory, mezi které lze zařadit klima, půdu a reliéf. Dále zhodnocuji vliv heterogenity prostředí, ekologických fenoménů, biotických faktorů a disturbancí. Poté se věnuji gradientům biodiverzity, mezi které řadím nadmořskou výšku, zeměpisnou šířku a rozlohu a odlehlost biotopů. Pozornost také věnuji vztahu diverzity rostlin a diverzity biotopů, neboť tento vztah ověřuji ve druhé části práce. Jako modelové území bylo vybráno CHKO Křivoklátsko pro svoji specifičnost, zajímavost a vysokou druhovou i stanovištní rozmanitost. Mým cílem je zjistit míru těsnosti vztahu mezi druhovou a biotopovou diverzitou ve vybraném území. Klíčová slova: diverzita rostlin, diverzita biotopů, Křivoklátsko
Sankční mechanismy ve sportu
Nováková, Zuzana ; Slepička, Petr (vedoucí práce) ; Bednář, Miloš (oponent)
Název: Sankční mechanismy ve sportu Cíle: Cílem práce je provést analýzu sankčních mechanismů uplatňovaných ve sportu, jejich vzájemného vztahu, míry autonomie sportu na právu, odpovědět na otázku, zda je tento stav vyhovující a uvést náměty k řešení tvrzených nedostatků Metody: V této práci byla využívána především metoda analýzy, popř. komparativní analýzy a syntézy. Výsledky: Byly shledány určité nedostatky v procesní úpravě disciplinárního a rozhodčího řízení v rámci sportovních spolků, které mají svůj původ v možná až přehnané spolkové autonomii, této oblasti by tak nepochybně prospěla vyšší míra ingerence státu, nebo alespoň harmonizace prostřednictvím vrcholné sportovní instituce Klíčová slova: sportovní normy, disciplinární řízení, arbitrážní řízení, Arbitrážní soud pro sport, Rozhodčí komise Českého olympijského výboru

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 NOVÁKOVÁ, Zora
44 NOVÁKOVÁ, Zuzana
1 Nováková, Z.
9 Nováková, Zdenka
9 Nováková, Zdeňka
4 Nováková, Zora
2 Nováková, Zuzana,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.