Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bůh ví: Sloveso j-d-a jako predikát Boží v Pentateuchu a jeho uchopení v rabínské a patristické literatuře
Nováková, Zora ; Sláma, Petr (vedoucí práce) ; Prudký, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá jednak charakteristikou slovesného kořene j-d-a (vědět, poznat) v Pentateuchu na místech, kde Bůh či Hospodin je subjektem, a jednak tím, jak toto sloveso vykládá rabínská a patristická literatura. První část práce se věnuje obecné charakteristice tohoto slovesa v kontextech, kde může hodnotně vypovědět něco o Bohu či Hospodinu jako o svém subjektu. Druhá část práce se zabývá exegezemi dvou specifických výskytů slovesa j-d-a v tzv. bezpředmětné vazbě, která se vyskytuje v Pentateuchu pouze na dvou místech, v Gn 18,21 a Ex 2,25. Tyto dva výskyty spojuje vedle slovesa j-d-a i obtížnost jejich výkladu a řada dalších motivů, zejména termín úpění. V obou případech jde o úpěnlivé volání trpících, na které navazuje Boží reakce. V Gn 18,21 jde o úpění přicházející ze Sodomy, v Ex 2,25 naopak úpěnlivě volají synové Izraele z Egypta. Boží poznání však nepředchází těmto situacím, nýbrž je reakcí na ozývající se křik. Třetí část práce se zabývá tím, jakým způsobem uvedená dvě místa vykládá rabínská a patristická literatura, které se dají považovat za sesterské vykladačské tradice prvních století křesťanského letopočtu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Cytokine expression in chemically-induced senescence
Nováková, Zora ; Hodný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hampl, Aleš (oponent) ; Dvořák, Michal (oponent)
Souhrn Buněčná senescence, kerá dokáže potlačit nádorové bujení, představuje odpověď buněk na stres a poškození DNA a způsobuje zástavu proliferace. Na tomto ději se zřejmě podílejí i produkované cytokiny. V současné době se mnoho vědeckých skupin snaží stanovit povahu a funkci sekrečního fenotypu spojeného se senescencí. Bylo zjištěno, že prozánětlivé látky sekretované senescentními buňkami ovlivňují okolní buňky i své vlastní producenty. Tyto poznatky byly získány především na modelech replikativní a onkogenem indukované senescence. Úkol této práce spočíval v definování cytokinové produkce senescentními buňkami indukovanými genotoxickými látkami bromodeoxyuridinem a distamycinem A. V tomto modelu jsme zjistili trvale aktivovanou interferonovou signalizaci spojenou se zvýšením interferonových cílových genů zahrnujících PML, STAT1 a IRF1. Při testování více než 160 cytokinů a jejich receptorů jsme nalezli zvýšenou hladinu u více než dvaceti cytokinů zahrnující prozánětlivé faktory IL-1, IL-6 and IL-8. Domníváme se, že cytokinová signalizace spojená se senescencí vyvolavou chemikáliemi představuje složitý a robustní děj, který je udržován pozitivními zpětnými vazbami. Charles University in Prague Faculty of Sciences PML (promyelocytární leukemický protein) a PML tělíska hrají roli v potlačování...
Hledání optimálních podmínek izolačního postupu pro přípravu templátového materiálu za účelem studia genové exprese mesenchymálních stromálních buněk pupečníkové tkáně
NOVÁKOVÁ, Zora
Ribonukleová kyselina (RNA) je jednou z hlavních komponent systému regulace genové exprese, která probíhá v buňce jako odpověď na exogenní i endogenní stimuly. S rozvíjejícími se technikami molekulární biologie se stává tato molekula jedním z nejdůležitějších nástrojů pro analýzu genové exprese ve výzkumných, diagnostických i terapeutických postupech. Na rozdíl od deoxyribonukleové kyseliny má RNA velmi nestabilní charakter a proto je její izolace technicky náročnější. Pro účely studia genové exprese musí splňovat purifikovaná RNA několik parametrů, mezi nimiž je nejdůležitější čistota. Použité izolační postupy tedy musí zajistit efektivní separaci RNA od ostatních buněčných komponent i izolačních chemikálií. V současnosti se nabízí několik technik pro izolaci RNA, z nichž nejběžněji používané jsou dva typy izolace RNA kombinací guanidin thiokyanát-fenol-chloroform známá pod komerčním názvem TRIzol nebo TRI Reagent a extrakce RNA na pevné fázi neboli kolonová izolace. Tato studie shrnuje základní poznatky o povaze RNA jakožto biologické makromolekuly a popisuje postupy užívané pro její extrakci z biologického materiálu. Spektrofotometrie patří k nejčastěji užívaným metodikám v medicínských a biologických laboratořích. Proto je při výběru měřících zařízení kladen důraz na rychlost, přesnost, spolehlivost a jednoduchost ovládání přístroje. Vývoj spektrofotometrických zařízení pokračuje směrem k zpřesnění měření a snížení nároků na množství měřeného vzorku. Usnadňuje tak provedení rozsáhlých studií a zpřesňuje jejich výsledek. Při používání spektrofotometrů je vhodné seznámit se s fyzikálními principy a konstrukčními dispozicemi používaných spektrofotometrů. Tyto znalosti nám mohou pomoci ke správnému použití přístroje a interpretaci získaných dat. Tato práce shrnuje fyzikální zákony a základní principy týkající se elektromagnetického záření a spektrofotometrie, studie dále nastiňuje obecné schéma konstrukce spektrofotometrů a kritické parametry pro měření koncentrace nukleových kyselin. Cílem této studie bylo nalezení optimálních metodických postupů, které by poskytly dostatečné množství kvalitní RNA pro následnou analýzu genové exprese několika desítek molekulárních markerů ve větším počtu buněčných vzorků mesenchymálních stromálních buněk. Ve studii byly porovnány běžně užívané postupy izolace RNA určené pro následnou reversní transkripci. Testované metodiky zahrnovaly izolaci RNA kombinací guanidin thiokyanát-fenol-chloroform a extrakci na pevné fázi, celkem bylo porovnáváno sedm komerčních produktů. Hodnoceným parametrem byl výtěžek a čistota izolované RNA ve vztahu k množství zdrojového biologického materiálu. Studie zahrnovala srovnání kvality měření dvou spektrofotometrických přístrojů NanoDrop ND-1000 a BioPhotometer Eppendorf v parametrech přesnosti měření koncentrace a čistoty RNA, rychlosti měření, minimálního objemu vzorku nezbytného pro měření a výpovědní hodnoty výstupních dat přístroje. Srovnávací experimenty byly provedeny na sadě buněčných vzorků obsahujících různý počet mesenchymálních stromálních buněk a na komerčně získané purifikované RNA. Výsledky studie ukázaly, že v případě vzorků s malým množstvím zdrojového materiálu poskytuje technika extrakce RNA na pevné fázi kvalitnější RNA než izolace roztokem TRI Reagent. Z porovnávaných izolačních postupů vykazovala nejvyšší výtěžky i čistotu RNA souprava ZR RNA MicroPrep. Při porovnání spektrofotometrických přístrojů vykazoval přístroj NanoDrop lepší hodnoty všech posuzovaných parametrů; menší chybu a kratší dobu měření, spotřebu menšího množství vzorku pro měření a získání dat s větší výpovědní hodnotou. V souhrnu byl pro plánovanou analýzu genové exprese zvolen izolační postup soupravou ZR RNA MicroPrep doplněný kvantifikací RNA pomocí spektrofotometru NanoDrop.

Viz též: podobná jména autorů
4 NOVÁKOVÁ, Zora
43 NOVÁKOVÁ, Zuzana
9 Nováková, Zdenka
9 Nováková, Zdeňka
43 Nováková, Zuzana
2 Nováková, Zuzana,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.