Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elizabeth Bishop: The Map of Her Life and Work
Nováková, Lucie ; Veselá, Pavla (vedoucí práce) ; Quinn, Justin (oponent)
Bakalářská práce si klade zdánlivě jednoduchý cíl, a tím je čtení vybraných básní Elizabeth Bishopové skrze optiku dvou vztahů, které byly v jejím životě nejvíce formativní. Jedná se o vztah s modernistickou básnířkou Marianne Moorovou a Bishopovým současníkem Robertem Lowellem. První část práce je věnovaná vztahu s Marianne Mooreovou, kterou Bishopová potkala při svých studiích na Vassar College a která ji provázela životem až do své smrti v roce 1972. Od statusu učitelka-žačka se básnířky posunuly na rovinu vzájemně se respektujících přítelkyň. Bakalářská práce představuje jejich vztah pomocí vybraných pasáží z dopisů a rozhovorů a pro lepší ilustraci si na pomoc bere dvě básně: "Roosters" a "Invitation to Miss Marianne Moore". První báseň ukazuje, jakým způsobem se Bishopová vymanila z vlivu Moore a také předkládá tento důležitý krok jako spojnici k druhé části bakalářské práce. Druhá báseň představuje jakési usmíření a urovnání jejich přátelství a také milník, který značící konec paradigmatu učitelka - žačka a který nastoluje novou fázi jejich vztahu. Ve druhé části se seznamujeme s Robertem Lowellem, který je tou již zmíněnou spojnicí mezi první a druhou kapitolou, jelikož to byl právě on, který pomohl Bishopové přijmout nový způsob její tvorby, a který tak svým způsobem umožnil napsání...
Evaluation of separation potential of stationary phases based on porous graphitic carbon
Guláš, Ondrej ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne...
Development of UHPLC method for separation of eight structurally related derivatives of vitamin E
Pružinská, Klára ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Pilařová, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Klára Pružinská Školiteľka: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vývoj UHPLC metódy pre separáciu ôsmych štruktúrne blízkych derivátov vitamínu E Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyvinúť UHPLC metódu pre separáciu ôsmych derivátov vitamínu E. Patrí medzi ne skupina tokoferolov a skupina tokotrienolov. K dosiahnutiu stanoveného cieľa bola využitá ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia. V priebehu optimalizácie bol dôležitý výber stacionárnej fázy, zloženie mobilnej fázy, jej prietoková rýchlosť, teplota kolóny a čas separácie. Ako najlepšou stacionárnou fázou bola kolóna Ascentis Express F5 (100 x 3,0 mm, 2,7 μm), Sigma-Aldrich, na ktorej prebehla separácia ôsmych derivátov vrátane dvoch problematických párov: β-T3 s γ-T3 a páru β-T s γ-T. Mobilnou fázou bola zmes metanolu s acetonitrilom (1:1) a vody v pomere 75:25 s prietokom 1 ml/min, izokratickou elúciou a PDA a FLR detekciou. Pri PDA detekcii bola vlnová dĺžka merania nastavená na 290 nm. U FLR detekcie, ktorá bola citlivejšou, bolo emisná vlnová dĺžka nastavená na 325 nm a excitačná vlnová dĺžka bola nastavená na 280 nm. Čas separácie bol menej než 8 min. Súčasťou vývoja metódy bola validácia, kde bola overená...
Influence of sample preparation method on occurence of matrix effects in UHPSFC-MS analysis of vitamin E
Vasilisková, Lucia ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Pilařová, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Lucia Vasilisková Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv metódy prípravy vzorky na výskyt matricových efektov pri UHPSFC-MS analýze vitamínu E Cieľom práce bola optimalizácia chromatografickej metódy na stanovenie 8 rôznych derivátov vitamínu E, ktorá by poskytovala lepšie výsledky analýzy ako dve už existujúce metódy; vysoko rýchlostná (HS) a vysoko rozlišovacia (HR). Testované boli nové stacionárne fázy (SF) Torus (dietylamin, 1-aminoantracen, 2-pikolylamin a diol), za podmienok: CO2:MeOH 98:2, prietok 2 ml/min, nástrek 2 µl, teplota kolony 40řC, tlak 12,9 MPa, prídavná kvapalina 0,1% NH4OH v metanole. Na 2-PIC kolone boli skúšané modifikátory mobilnej fázy (etanol, isopropanol a zmes acetonitrilu s metanolom v pomere 1:1). Porovnával sa aj vplyv aditív k mobilnej fáze (0,1% NH4OH, 10mM mravenčan amónny, 10mM octan amónny a 2% H2O). V ďalšej časti práce bola optimalizovaná metóda na úpravu vzorky s cieľom zníženia alebo eliminácie matricových efektov (ME). Testovaná bola metóda riedenia pomocou rozpúšťadiel - H2O, 50% acetonitril (ACN) a 75% ACN. Najvhodnejším rozpúšťadlom boli vzorky moču 10, 20, 50 a 100 násobne nariedené a následne analyzované za HS a HR...
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Svoboda, Pavel ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Švec, František (oponent) ; Havliš, Jan (oponent)
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem...
Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy
Pilařová, Veronika ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Bednář, Petr (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Veronika Pilařová Školitel doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název disertační práce Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy Hlavním cílem dizertační práce je vývoj moderních extrakčních metod pro přečištění vzorků a pro izolování a zakoncentrování analytů z různého biologického materiálu, včetně biologických tekutin (plazma, sérum, poševní výplachy) a rostlinného materiálu. Moderní techniky pro přípravu vzorku přináší celou řadu výhod jako je snížení objemu vzorku a rozpouštědel, urychlení extrakce, či lepší přečištění vzorků, odstranění molekul matrice a snížení vlivu matricových efektů. Extrakty získáné moderními mikroextrakčními přístupy lze obvykle analyzovat separačními metodami jako jsou ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Tyto separační metody umožňují rychlou analýzu s citlivou a selektivní detekcí a zvyšují také prostupnost vzorků laboratoří. Jednotlivé projekty ukazují možnost využití moderních trendů v oblasti úpravy vzorku, kde pro extrakci analytů byly využity metody mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS), mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných...
Projektové vyučování ve výuce lidských práv ve výchově k občanství
Nováková, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického přijetí v obou porovnávaných státech. Dále se věnuje projektovému vyučování, a to zvláště ve vztahu k využití projektového vyučování ve výuce lidských práv na druhém stupni základní školy. Proto se též zabývá místem Lidských práv v RVP pro základní vzdělávání a též jejich místem v konkrétních ŠVP vybraných škol. Diplomová práce předloží návrh didaktického projektu ve zmíněné oblasti a navrhne a blíže popíše dílčí didaktické postupy uplatnitelné při realizaci navrhovaného projektu. V rámci realizace diplomové práce se počítá s uskutečněním projektu a s jeho evaluací.
Institut státního občanství Rakouské republiky
Nováková, Lucie ; Jirásková, Věra (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Institut státního občanství Rakouské republiky Státní občanství je často definováno jako status osoby, která je podle práva daného státu uznána za jeho člena. Tento status je většinou spojen s určitými právy a privilegii, stejně tak jako s jim odpovídajícími povinnosti, které náleží pouze občanům. Tato diplomová práce se zaměřuje na detailní analýzu platné právní úpravy rakouského státního občanství a na její kritické zhodnocení. Cílem je zodpovědět na otázky, zda je nyní platná úprava stále aktuální a zda by nebylo vhodné upravit určité oblasti jiným či vhodnějším způsobem. V úvodní části této práce je vysvětlen pojem státního občanství a dalších příbuzných institutů. Zmíněny jsou také vedoucí principy úpravy rakouské příslušnosti, strukturované dle jejich důležitosti v souladu s rakouskou právní naukou. Dále jsou představeny prameny rakouské právní úpravy - nejdůležitější mezinárodní smlouvy, úprava v právu Evropské unie a v rakouské ústavě. Největší důraz je však kladen na platný zákon o rakouském státním občanství, který obsahuje mnoho informací vztahujících se k této práci. Dále jsou obecně popsány způsoby nabývání a pozbývání rakouské příslušnosti. Hlavním tématem práce je však nabytí státního občanství na žádost, a proto je daná oblast popsána velmi detailně. V této...
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Svoboda, Pavel ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Švec, František (oponent) ; Havliš, Jan (oponent)
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NOVÁKOVÁ, Lada
30 NOVÁKOVÁ, Lenka
60 NOVÁKOVÁ, Lucie
7 NOVÁKOVÁ, Ludmila
2 Nováková, Lada
30 Nováková, Lenka
1 Nováková, Leona
4 Nováková, Linda
7 Nováková, Ludmila
1 Nováková, Luďka
2 Nováková, Ľubica
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.