Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Preparation of nanostructured and nanocomposite thin films with plasma polymer matrix
Solař, Pavel ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Novák, Rudolf (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Název práce: Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev s matricí plazmového polymeru Autor: Pavel Solař Katedra: Katedra makromolekulární fyziky, MFF, UK Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Tato práce je zaměřena na studium tenkých vrstev využívajících částice a sloupce z kovu a plazmového polymeru. Byly studovány procesy formování částic připravených z různých materiálů. Velikost tvar a chemické složení částic bylo charakterizováno při různých depozičních podmínkách. Byl zkoumán transport částic z kovu a plazmového polymeru uvnitř částicového zdroje a mezi výstupní štěrbinou a substrátem. Částice byly využity při přípravě kompozitních vrstev, především při přípravě vrstev s kontrolovanou drsností pro využití například při zkoumání vlivu drsnosti na růst buněk. Byla studována příprava sloupcových vrstev pomocí depozice pod úhlem a byly využity částice jako zárodečná centra pro sloupcový růst. Klíčová slova: Nanočástice, depozice pod úhlem, plazmový polymer, kompozitní tenká vrstva
Thin films of plasma polymers as stable supports for biomedical applications
Gordeev, Ivan ; Shukurov, Andrey (vedoucí práce) ; Novák, Rudolf (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent)
Název práce: Příprava tenkých vrstev plazmovou polymerací jako stabilních podložek pro biolékařské aplikace Autor: Ivan Gordeev Ústav: Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Abstrakt: Plazmové polymery jsou všeobecně považovány za vhodné pro použití jako biologicky aktivní vrstvy. V biomedicíně jsou obzvláště důležité povrchy, které odolávají vytváření biovrstev. Tato práce je zaměřena na vývoj nových metod využívajících plazma pro depozice bio-rezistentních ("non-fouling") plazmových polymerů. Pro tyto účely byl vybrán jako vhodný materiál poly(ethylen oxid) (PEO). R.f. magnetronové naprašování, tepelná depozice za asistence plazmatu a amplitudově-modulovaný AC povrchový dielektrický bariérový výboj za atmosférického tlaku jsou metody, které byly přizpůsobeny pro přípravu tenkých filmů s laditelným chemickým složením, hustotou sesíťování a laditelnou biologickou odezvou. Byly získány nové poznatky o procesech plazmové polymerace a jejich vlivu na složení a strukturu výsledných vrstev s řízenými biologickými vlastnostmi. Klíčová slova: plazmová polymerizace, PEO, "non-fouling" vlastnosti, adsorpce proteinů, adheze buněk
Stabilita plazmových polymerů za různých podmínek
Matoušek, Jindřich ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Novák, Rudolf (oponent)
Název práce: Stabilita plazmových polymerů za různých podmínek Autor: Jindřich Matoušek Katedra/Ústav: Katedra makromolekalární fyziky/Univerzita Karlova v Praze Vedoucí doktorské práce: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: Byly prováděny depozice plazmových polymerů pomocí plazmové polymerace ve směsi pracovního plynu sestávající z argonu a par monomeru. Použité výchozích monomery byly n-hexan a terthiofén. Byly též provedeny depozice nanokompozitních vrstev Sn/pp n-hexan pomocí magnetronového naprašování ve směsi pracovního plynu argonu s parami n-hexanu. Byly provedeny charakterizace tenkých vrstev pomocí metod XPS, FTIR, AFM, SEM, TEM, optické mikroskopie a elipsometrie. Byl zkoumán vliv depozičních parametrů na výsledné vlastnosti deponovaných vrstev. Bylo zkoumáno stárnutí vrstev ve vlhkém prostředí a v destilované vodě. U vybraných vrstev byly měřeny elektrické vlastnosti (voltampérové charakteristiky). Klíčová slova: plazmový polymer, nanokompozity, stárnutí.
Analýza spolehlivosti v oblasti IT
NOVÁK, Rudolf
Předmětem diplomové práce na téma "Analýza spolehlivosti v oblasti IT" je na základě analýzy spolehlivosti komponent počítačové sestavy určit nejkritičtější komponentu celého systému a následně podle kritéria nejnižších nákladů na údržbu této komponenty vybrat jejího dodavatele. Teoretická část práce se věnuje obecnému významu spolehlivosti technických systémů a přibližuje metodologické postupy a východiska analýzy spolehlivosti. Popisuje také metody a možnosti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti systémů. V praktické části se práce zabývá identifikací nejkritičtější komponenty počítačové sestavy metodou analýzy stromu poruchových stavů a stanovení doby životnosti této komponenty metodou statistického modelování (Weibullovo analýzou). Závěrečná část práce se zabývá analýzou nákladů potřebných na údržbu nejkritičtější komponenty a výběrem jejího dodavatele.

Viz též: podobná jména autorů
5 NOVÁK, Radek
3 NOVÁK, Radim
2 NOVÁK, Rudolf
5 Novák, Radek
3 Novák, Radim
2 Novák, Radomír
3 Novák, Richard
2 Novák, Robert
3 Novák, Roman
1 Novák, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.