Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr vhodné varianty financování osobního vozu pro fyzickou osobu
Novák, Radek ; Rathouský, Bedřich (vedoucí práce) ; Sixta, Marek (oponent)
Cílem práce je výběr vhodného způsobu financování osobního vozu do 3,5t pro fyzickou osobu v České republice. Práce je primárně zaměřena na porovnání volně dostupných možností financování (operativní a finanční leasing, úvěr) s možností využití zaměstnaneckého operativního leasingu, případně nájmu. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé způsoby financování a zmíněni někteří poskytovatelé těchto služeb. V praktické části je uveden vzorový příklad obsahující požadavky na typ vozu, kilometrový proběh atd. Následně jsou jednotlivé varianty financování konfrontovány s požadavky modelového uživatele a je vybrána optimální varianta. Závěr práce sumarizuje praktickou a teoretickou část bakalářské práce.
Contracted air transportation within Schengen area - Aerotaxi
Niko, Eduard ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Szabo, Stanislav (oponent) ; Šourek, David (oponent)
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy.
Nizkonákladová letecká doprava v ČR a současné konkurenční situace na trhu nizkonákladových společností
Bedecs, Lukáš ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Huňak, James (oponent)
Bakalářská práce se zabývá otázkou nízkonákladových leteckých dopravců, jejich vývojem a současnou situací. Transformací z ortodoxně LCC business modelů do modelů, které kombinují jak prvky LCC, tak prvky klasických dopravců. Práce popisuje LCC, které se pohybují na Letišti Václava Havla a také jakým způsobem se tyto společnosti snaží diferenciovat od ostatních. V praktické části je veden dotazník s cílem navrhnout možné způsoby, jak mohou nízkonákladoví dopravci oslovit české zákazníky, na co by se měly primárně zaměřit a také na otázku brand loyalty. Zároveň, zda něco takového u LCC vůbec existuje.
Problematika účasti řidiče při nakládce a vykládce a jeho odpovědnost - příklady v rámci společnosti HOPI
Melicharová, Michaela ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Šilar, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza odpovědnosti dopravce a řidiče při nakládce a vykládce zboží ve společnosti HOPI, charakteristika důvodů reklamací u vybraného partnera a představení jednoho typu reklamací s následným navrhnutým řešením, jak zabránit dalším škodám na zboží. První část práce analyzuje odpovědnost dopravce, kde rozlišuje několik typů odpovědnosti včetně rozsahu odpovědnosti za ztrátu, poškození či zničení zásilky. V praktické části je popsána práce a odpovědnost řidiče ve společnosti HOPI. Jsou charakterizovány důvody reklamací společnosti Savencia a poslední část práce se zabývá jedním důvodem reklamace (poškozením zboží) a následným návrhem řešení.
Origin of Goods (customs)
Kašuba, Jakub ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Pokorný, Stanislav (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice původu zboží a jeho významu v celnictví a mezinárodním obchodě. Cílem práce je v ucelené formě popsat základní principy a pravidla při určování původu zboží. Vedlejším cílem práce je potvrdit nebo vyvrátit předpoklad, že podvody na původu zboží se soustředí především na oblast nepreferenčního původu. První část práce vysvětluje základní pojmy v celnictví. Ve druhé části je analyzován nepreferenční a preferenční původ zboží. Poslední dvě části práce se zaměřují na teoretické a praktické aspekty podvodů na původu zboží.
Potenciál kontinentální přepravy na relaci Čínská lidová republika – Česká republika
Sojková, Petra ; Kolář, Petr (vedoucí práce) ; Novák, Radek (oponent)
Evropská unie je pro Čínskou lidovou republiku klíčovým obchodním partnerem, na evropský trh směřuje přibližně třetina toho, co je vytvořeno na území ČLR a do ČLR pak směřuje polovina unijních exportů. Takto obrovské objemy obchodovaného zboží vyžadují vhodné logistické spojení, kterému na relaci dominuje námořní přeprava. Nicméně od roku 2007 je nově k dispozici i železniční řešení. Cílem diplomové práce je zhodnotit postavení železniční přepravy na relaci ČLR Evropa (se zaměřením na postavení České republiky) s ohledem na její vývoj, úskalí i potenciály do budoucna. Práce nejdříve mapuje pozadí a důvody vzniku Nové Hedvábné stezky (iniciativa "OBOR") a poté obchodní a ekonomickou spolupráci ČLR a ČR. Praktická část se věnuje jednotlivým aspektům železničního spojení. Z práce lze vyvodit, že objemově ani cenově nedokáže železnice konkurovat námořnímu řešení, nicméně si pomalu, ale jistě získává své první pravidelné zákazníky.
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Novák, Radek ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Práce je zaměřena na kriminologické aspekty drogové kriminality. Jako jednotlivé aspekty autor vybírá: vývoj a příčiny kriminality, charakteristiku pachatele a kontrolu kriminality. Zvláštní kapitola je zaměřena na specifickou drogu - metamfetamin (pervitin). První kapitola obsahuje pouze vysvětlení základních pojmů. Ve druhé kapitole je obecně rozebrán vývoj drogové kriminality s důrazem na hlavní příčiny nárůstu kriminality a vytvoření otevřeného drogového trhu. Kapitola je doplněna statistickou analýzou a určitými trendy posledního desetiletí. Třetí kapitola je zaměřena na pachatele, které se autor snaží rozdělit do skupin na základě různých hledisek a charakteristik. Za využití výsledků zveřejněných kriminologických výzkumů kriminální kariéry těchto pachatelů je zde poukázáno na některé trendy, kterými se liší od pachatelů ostatních druhů kriminality. Čtvrtá kapitola je zaměřena na aktuální problémy spojené s metamfetaminem (pervitinem). Autor se snaží hledat příčiny, které způsobují, že Česká republika je nejvýznamnějším producentem této drogy v Evropě. Jako nejvýznamnější faktor určuje dlouhodobou dostupnost klíčového prekurzoru - pseudoefedrinu. V souvislosti s tím stanoví hypotézu, že většina prodávaných léčivých přípravků s pseudoefedrinem končí v ilegálních laboratořích na výrobu drog....
Využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou
Pokorná, Iveta ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato práce pojednává o využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou. Teoretická část práce charakterizuje leteckou nákladní přepravu a zabývá se jejími poskytovateli. Praktická část práce se zaměřuje na využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou. Nejdříve je představen ve firmě používaný systém pro zpracování a expedici objednávek. Systém je poté aplikován na příkladu letecké přepravy zásilky do Bolívie a jsou hledány možnosti jeho zefektivnění. Práce rovněž podává přehled o realizovaných přepravách zásilek firmy. Tyto údaje jsou využity při oslovení dopravních společností s cílem navázání spolupráce. Nově získané nabídky přeprav od oslovených společností jsou následně porovnány a zhodnoceny.
Námořní kontejnerová přeprava mezi Čínou a Evropou na příkladu firmy DB Schenker
Sůva, Lukáš ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Šimek, Martin (oponent)
Cílem této diplomové práce je charakterizovat námořní kontejnerovou přepravu a některé důležité elementy, jenž s ní souvisejí. Dalším cílem diplomové práce je na konkrétním obchodním případu popsat z pohledu zasílatele DB Schenker průběh námořní kontejnerové přepravy (LCL) z přístavu v Hong Kongu, porovnat import kusové zásilky z přístavů Hong Kong a Nansha a rozhodnout, která z těchto alternativ je pro zákazníka z nákladového a časového hlediska výhodnější.
Optimalizace vlastních nákladů u dopravní firmy JOLLY trans, s.r.o.
Válek, Libor ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Rathouský, Bedřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů dopravní společnosti JOLLY trans, s.r.o., kde se na základě analýzy provozních a finančních nákladů společnosti tato práce snaží připravit podklady pro tvorbu ceny dopravní společnosti vůči odesílatelům. Složky nákladů nejsou tvořeny jen pohonnými hmotami a náklady na řidiče, jak by se na první pohled mohlo zdát, existuje zde velké množství skrytých poplatků, které ovlivňují cenu, za kterou jsou dopravní společnosti ochotné nabízet své služby. Nejvíc tuto cenu ovlivňují finanční náklady spojené s pořizováním kamionových souprav, které tato práce také zkoumá podrobněji a snaží se stanovit optimální kombinaci financování vozového parku. Cílem je tedy stanovit minimální cenu, za kterou je společnost JOLLY trans, s.r.o. ochotná přijímat zakázky a navrhnout snížení nákladů, aby tak mohla společnost generovat vyšší zisk.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 NOVÁK, Radek
3 NOVÁK, Radim
2 NOVÁK, Rudolf
3 Novák, Radim
2 Novák, Radomír
3 Novák, Richard
2 Novák, Robert
3 Novák, Roman
1 Novák, Rostislav
2 Novák, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.