Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu
Trávníček, Matěj ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Diplomová práce pojednává o volebním systému pro volby Sněmovny reprezentantů Nového Zélandu. V úvodní části stručně představuje politický systém Nového Zélandu. Následně zkoumá současnou podobu volebního designu, jeho genezi a dopady přechodu od systému prvního v cíli k systému personalizovaného poměrného zastoupení. Koncentruje se na jednotlivé složky volebního systému, usiluje identifikovat jeho problematická místa a ve stručnosti představuji alternativní návrhy volebního systému předložené voličům v referendech. Práce užívá metod volebních studií, zejména kvantitativního měření vlastností volebního systému a stranické struktury Sněmovny reprezentantů.
Občanské fórum: fenomén politického hnutí v procesu utváření českého stranického systému
Bouzek, Michal ; Just, Petr (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem politických hnutí a jejich dopadem na vznikající stranické systémy v zemích středovýchodní Evropy. Hnutí vznikala v kontextu společenských a geopolitických změn a v tomto regionu představovala originální typ politické organizace odlišné od politických stran západního typu. První část práce obsahuje analýzu obecné teorie politických stran a hnutí a jejich role v procesu demokratické konsolidace a stabilizace stranických systémů. Součástí první části je i kategorizace politických hnutí v souvislosti s teoriemi stranických rodin a také kapitola obsahující charakteristiku politických hnutí a vznikajících systémů stran vybraných zemí v regionu. V další části navazuje rozbor vybraných odborných textů českých politologů týkajících se problematiky politického hnutí Občanského fóra (OF), který slouží rovněž jako teoretický úvod ke kapitole analyzující OF. Podobný cíl naplňuje i část zkoumající ideové kořeny hnutí a specifika antipolitické politiky v českém politickém systému. Druhá část práce popisuje působení OF v prvních dvou fázích vývoje českého stranického systému. V textu je analyzován vznik hnutí, problematika vnitřní organizace, vývoj politické koncepce, názorové diferenciace a také příčiny a způsob rozpadu. Závěrečnou část tvoří charakteristika nástupnických...
Zelenání politických stran: adopce environmentální politiky parlamentními stranami v ČR
Sálová, Anna ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Mgr. Anna Sálová ZELENÁNÍ POLITICKÝCH STRAN - ADOPCE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY PARLAMENTNÍMI STRANAMI V ČESKÉ REPUBLICE Rigorózní práce Praha 2012 Autor práce: Mgr. Anna Sálová Konzultant práce: Prof. Dr. Miroslav Novák Rok obhajoby: 2012 Bibliografický záznam: SÁLOVÁ, A., Zelenání politických stran - Adopce environmentální politiky parlamentními stranami v ČR, Rigorózní práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Konzultant rigorózní práce Prof. Dr., Miroslav Novák, Praha 2012, 169 s. Anotace: Rigorózní práce "Zelenání politických stran - Adopce environmentální politiky parlamentními stranami v České republice" se zabývá fenoménem zelenání univerzalistických politických stran ve smyslu jejich postupné adopce environmentální politiky do volebních programů. Objektem zkoumání jsou programy českých parlamentních stran podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2010. Problematika je zkoumána z kvantitativního i kvalitativního komparativního hlediska, snaží se odhalit trendy v přijímání environmentální politiky do programových dokumentů a popsat jednotlivé postoje českých parlamentních stran k zelenému programu. Práce dále zkoumá vztah této programové změny k...
Role tzv. malých stran v českém stranickém systému v období let 1996-2010
Guth, David ; Just, Petr (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza postavení malých stran v českém stranickém systému se zaměřením na období let 1996 - 2010. Pozornost je věnována těm malým stranám, které uspěly ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. První část práce se zaměřuje na teoretický koncept malých stran. Pro pochopení souvislostí je též nutné zmínit vývoj malých stran od pádu komunistického režimu v roce 1989 do roku 1996. Dále autor v textu rozebírá otázku, zda je možné považovat Komunistickou stranu Čech a Moravy za malou stranu. Hlavní část práce se soustředí na malé strany v rozmezí let 1996 - 2010, neboť zhruba od poloviny 90. let se předpokládá stabilizace stranického systému v České republice. Tato pasáž je strukturována chronologicky dle volebních období. Pozornost je zde kladena zejména na 3 aspekty, které jsou spojené s působením malých stran: výsledky voleb do dolní komory Parlamentu, vliv malých stran na vzniku vlády a celková pozice malé strany v daném časovém úseku. V závěrečné kapitole jsou prezentovány výsledky první části osobního výzkumu, spočívající na rozhovorech s poslanci, kteří zasedali za malé strany v Poslanecké sněmovně ve zkoumaném období. V příloze je pak umístěna druhá část šetření, jež přináší výsledky e-mailové korespondence s těmito představiteli.
Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup
Kotlas, Petr ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Čmejrek, Jaroslav (oponent) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Ing. Petr Kotlas Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup Disertační práce Praha 2012 Anotace Disertační práce "Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup" pojednává o úloze skupinových zájmů, promítaných v různých fázích politického diskurzu do konkrétních rozhodovacích aktů. Práce nabízí metodologický přínos, spočívající v propojení analýzy samotných zájmových skupin s novým institucionálním paradigmatem, s využitím hlavních konceptů, zejména transakčních nákladů, formálních i neformálních institucí a různých typů institucionálního uspořádání, jeho rovnováhy a změny. Mezi problémy pluralitní demokracie jsou zdůrazněny procesy štěpení a soudržnosti, utváření skupinové diverzity v podmínkách víceaktérové demokracie. Charakteristika politického rozhodováni zahrnuje vedle obecného rámce problémy skupinového rozhodováni. Dva alternativní přístupy k analýze tvorby politiky jsou podrobeny rozboru: jde o arénový přistup, zaměřeny na relace mezi aktéry, arénami a agendami, a také jde o přistup, zkoumající různé sítě tvorby politik. Podrobněji je analyzován fenomén lobbingu, kontroverzní názory na jeho legitimitu, formy, metody a efekty lobbingu, příklady lobbingu v praxi a stručný obraz lobbingu v českých médiích. V závěru je...
Faktory ovlivňující míru pravicového extrémismu v ČR po roce 1989
Vaníček, Pavel ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce "Faktory ovlivňující míru pravicového extrémismu v ČR po roce 1989" pojednává odbornou, ale zároveň čtivou, formou jak o pravicovém extrémismu obecně, o jeho historickém vývoji a jednotlivých ideologiích, tak konkrétně o situaci krajní pravice u nás po listopadu 1989, tak i o jeho příčinách a s tím souvisejících řešení, jak pravicový extrémismus dle zjištění autora v co největší míře eliminovat. Je zajímavé a poučné se dozvídat o tom, jak se západní společnost v době modernizace, tedy zejména v devatenáctém století, proměňovala a jaké dopady tato epocha měla na lidské myšlení a sebeuvědomování. V jaké myšlenkové proudy tato emancipace vyústila a jaký vliv to všechno mělo na světové dějiny. Počínaje nacionalismem, ze kterého vyústily fašismus a následně nacismus, a neofašismem a neonacismem prozatím konče. Všechny tyto jevy měly přirozeně po Sametové revoluci značný vliv i na konstituování naší novodobé extrémní pravice. Zmíněné jevy ovšem nepřicházejí jen tak samy od sebe. Vždy jsou více či méně něčím podmíněny. A právě i těmito podněcujícími, respektive zmírňujícími, faktory se práce zabývá. Stejně jako návrhy na pozitivní řešení problematiky krajní pravice, které jsou rozebírány v kapitole poslední. Práce jistě dobře poslouží nejen případným odborným a praktickým účelům, ale i všem, kdo...
The causes of fragility of the Albanian democracy
Shahini, Johana ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent) ; Stojarová, Věra (oponent)
Faktory, které ovlivnily křehkost albánské demokracie, jsou různé.Tato práce osvětluje hlavní slabiny albánské demokracie. Zaměřuje se na politické důsledky a účinky volebních zákonů v albánském politickém systému a albánském stranickém systému. Analyzuje politické vstupy a výstupy demokratického procesu prostřednictvím 4 hlavních veličin: politický systém, což znamená institucionální sféry, političtí činitelé ve smyslu politické strany, politická elita a volební zákony / systémy. První kapitola obsahuje úvod do historického pozadí státního zřízení. Druhá kapitola analyzuje institucionální dědictví meziválečného období. Třetí kapitola se zaměřuje na charakteristiku albánského komunistického režimu a jeho výsledky. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na přechodné období prostřednictvím podrobné analýzy strategických rozhodnutí politiků a výsledky transformačního procesu. Pátá kapitola se zaměřuje na fázi utváření postkomunistických institucí mezi 1991-2001. To vysvětluje vstupy a výstupy z politických procesů a počáteční institucionální vyjednávání a návrhy. Šestá kapitola se zaměřuje na fázi konsolidace těchto institucí mezi 2001-2010. Analýza osvětlila procesy, které vedly k návrhu volebních zákonů / systémů, faktorů, činitelů, vlivů, korelací moci ve vyjednávání, a k výsledkům zapojení mezinárodního společenství...
Role angličtiny v globalizujícím se světě
Hnízdo, Bořivoj ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent) ; Baar, Vladimír (oponent)
Tato práce se snaží podrobněji analyzovat roli angličtiny v dnešním globalizujícím se světě. Vyjadřuje se ke dvěma hlavním teoriím spojovaným s touto rolí. K první, o existenci globálního systému jazyků v současném světě, kde angličtina hraje centrální roli, a k druhé, o tzv. jazykovém imperialismu, kde rolí angličtiny je i utlačování malých jazyků. Tato práce není jen analýzou těchto teorií, ale snaží se o samostatný přístup k danému tématu s vědomím, že existují jasné limity pro výjimečné postavení angličtiny mezi ostatními jazyky v dnešním světě. Téma práce je interdisciplinární, ale zpracováno je především jako sociálně-vědní. Práce je vzhledem k tomu, aby pokryla pokud možno co možná nejšířeji danou tématiku, rozdělena do tří částí. První je především přehledem anglofonních zemí světa. Druhá část se zabývá problémem angličtiny jako mezinárodního jazyka. Třetí část práce je zaměřena na otázku, zda dnešní postavení a role angličtiny je skutečně naprosto výjimečná, zda jde skutečně o jediný globální jazyk, a zda si angličtina udrží toto postavení v dohledné budoucnosti.
Geopolitické aspekty sovětské agrese vůči Československu v srpnu 1968
Fidler, Jiří ; Hnízdo, Bořivoj (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent) ; Jirásek, Zdeněk (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na obecné souvislosti agresivní akce pěti armád Organizace varšavské smlouvy vůči Československu v srpnu 1968. Na rozdíl od historiografií obecně protěžovaných ideologických rozporů se snaží nalézt vysvětlení celé akce v základních aspektech prosazování velmocenských zájmů Sovětského svazu, a to hlavně na vojensko-strategickém poli. Problémem při zpracování je však nedostatek primárních informačních zdrojů, jež dodnes podléhají nejpřísnějšímu utajení. K dispozici naproti tomu jsou informace, zahrnující teoretické rozbory doktrinálních otázek v odborném tisku. Hlavně však lze využít informací o praktické realizaci organizačních a koncepčních směrnic, které z doktrinálních a strategických koncepcí vycházely. Vzhledem k úzké provázanosti ozbrojených sil Organizace varšavské smlouvy lze také základní obrysy sovětských strategických koncepcí vypozorovat z jejich aplikace v československých podmínkách. Vzhledem ke zjevné kontinuitě sovětské zahraniční a vojenské politiky od třicátých do osmdesátých let lze definovat geopolitické aspekty aktivního sovětského působení na mezinárodní scéně. Sovětské politické i vojenské vedení, bez ohledu na ideologické odmítání termínů "geopolitika" či "životní zájmy", se jimi v zásadě řídilo. Práce tak ukazuje na významnou provázanost sovětských...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 NOVÁK, Martin
46 NOVÁK, Michal
20 NOVÁK, Miroslav
1 Novák, M.
11 Novák, Marek
49 Novák, Martin
1 Novák, Martin Bc.
4 Novák, Matyáš
1 Novák, Matúš
1 Novák, Matěj
4 Novák, Michael
46 Novák, Michal
46 Novák, Michal
7 Novák, Milan
1 Novák, Milan Bc.
3 Novák, Miloslav
52 Novák, Mirko
1 Novák, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.