Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Absence přímé demokracie v České republice jako demokratický deficit?
Bělský, Lukáš ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Informační systém pro správu testů
Novák, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské webové aplikace a implementací webové služby pomocí REST API, která zajišťuje interoperabilitu s jinými nástroji. Vytvořené řešení umožňuje řídit základní proces testování, který sestává ze správy projektů, správy testovacích požadavků, správy testovacích sad a případů a správy jednotlivých testovacích běhů.
Settlement of Bohemian Paradise in the Period of Lusatian Urn Fields
Žilincová, Lucia ; Chvojka, Ondřej (vedoucí práce) ; Juchelka, Jiří (oponent) ; Novák, Miroslav (oponent)
Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe Ústav pro archeologii Lucia Žilincová OSÍDLENIE ČESKÉHO RAJA V DOBE LUŽICKÝCH POPOLNICOVÝCH POLÍ Settlement of Bohemian Paradise in the Period of Lusatian Urn Fields Disertačná práca Abstrakt: Hlavným cieľom disertačnej práce je prispieť k bližšiemu poznaniu osídlenia Českého raja v dobe lužických popolnicových polí, ako aj jeho vzťahu a spoločenským kontaktom k okolitým oblastiam. Pramennou základňou je dosiaľ nespracovaný archeologický materiál, pochádzajúci zo siedmich pohrebísk (Sovenice /okr. Mladá Boleslav/, Sovenice /okr. Nymburk/, Svijany, Svijanský Újezd, Koryta, Březina, Příšovice) a dvoch sídlisk lužickej kultúry (Turnov-Maškovy zahrady, Svijany). Jeho analýza je východiskom pre obohatenie poznatkov o materiálnej kultúre lužickej kultúry, a zároveň predstavuje záchytný bod pri doplnení chýbajúcich poznatkov v chronologickom vývoji. Nevyhnutnú súčasť práce tvorí dosadenie uvedených lokalít do rámca Českého raja a vyhodnotenie v širšom priestore rozšírenia tejto kultúry. Súčasne sa na základe získaných poznatkov pokúsim riešiť otázku možnosti komparácie sídliskového a pohrebného materiálu lužickej kultúry. Summary: The main aim of my dissertation thesis is to contribute to better understanding of the Bohemian Paradise settlement in the Lusatian urn...
Resynchronizace a prosynchronizace u trvalé kardiostimulace u dětí.
Kubuš, Peter ; Janoušek, Jan (vedoucí práce) ; Kautzner, Josef (oponent) ; Novák, Miroslav (oponent)
1 Abstrakt Cíl: Zhodnocení dlouhodobých výsledků trvalé epikardiální stimulace a klinického vlivu elektromechanické dyssynchronie u trvalé kardiostimulace v dětském věku. Nalezení optimálních stimulačních míst k zamezení vzniku stimulací indukované kardiomyopatie. Metody: Retrospektivní observační studie zaměřená na dlouhodobé výsledky trvalé epikardiální kardiostimulace u dětí v České republice. Průřezová multicentrická studie na zhodnocení dlouhodobého efektu stimulačních míst v pravé (PK) a levé (LK) komoře na mechanickou synchronii a funkci LK u dětí se strukturálně normálním srdcem vyžadujících trvalou antibradykardickou stimulaci. Výsledky: Celková pravděpodobnost setrvalé epikardiální stimulace (absence nutnosti konverze na transvenózní stimulační systém) u dětí byla 92,8/76,1 % po 5/10 letech stimulace. Dyssynchronní srdeční selhání se nevyskytlo u žádného z pacientů iniciálně stimulovaných ze systémové komory. Místo komorové stimulace bylo jediným významným (P < 0,0001) prediktorem frakce zkrácení a ejekční frakce (EF) LK. Stimulace z hrotu a laterální stěny LK byla spojena se zachováním funkce LK (EF LK ≥ 55 %; poměr šancí/odds ratio (OR) = 8,26; P = 0,018). Stimulace výtokového traktu/laterální stěny PK byla jediným významným prediktorem snížené funkce LK (EF LK < 45 %; OR = 10,72; P = 0,005)....
Konzervativní hodnoty a český stranický systém
Vaněk, Přemysl ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Sociálně konzervativní hodnoty nejsou na české politické scéně často protěžovaným tématem, přesto se několik parlamentních politických stran k konzervatismu hlásí. Konzervativní myšlení je častokrát zaměňováno s pravicovostí politických stran, což může vést k nejednoznačné identifikaci politických subjektů. Práce se zabývá sociálním konzervatismem, který je umístěn mimo pravo-levou identifikaci politických stran a pokouší se analyzovat jeho specifika a kořeny. Sociální konzervatismus prosazuje etické otázky související s křesťanskou morálkou. Studie tyto etické otázky analyzuje a pokouší se zhodnotit jejich relevanci v rámci české společnosti a stranického systému. Z analýzy sociálně konzervativních hodnot a jednotlivých konzervativních stran a hnutí vyplývá, že sociální konzervatismus není v české společnosti a politice tak zásadním tématem, aby mohl konkurovat tématům socioekonomickým. Přesto je toto smýšlení v české společnosti přítomno. Hlavním relevantním reprezentantem sociálního konzervatismu je parlamentní křesťansko- demokratická KDU-ČSL, která však vzhledem k míře liberalizace české společnosti prosazuje sociálně konzervativní hodnoty velmi opatrně. Přítomny jsou i radikální nábožensky fundamentalistické názory, těm však není věnována větší pozornost. Deklarovaný český konzervatismus...
Vznik a etablování komunistického režimu v Československu a Polsku: explicitní binární komparace
Fiala, Ludvík ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku komunistického režimu a rozdílnosti jeho fungování ve dvou středoevropských zemích: v ČSR a Polsku. První teoretická část práce přibližuje a osvětluje způsob, jakým komunisté dobývali moc ve střední a východní Evropě po skončení 2. světové války - tento proces je nazýván sovětizací. Teoretická část rovněž uvádí na pravou míru terminologii, která se váže na období raného stalinismu, který se více či méně úspěšně etabloval po získání nadvlády komunistických stran v těchto evropských regionech. Druhá, stěžejní, část práce je rozdělena do čtyř kapitol - čtyř komparativních kritérií, dle kterých je srovnáván etablování a vznik komunismu v Československu a Polsku. První kritérium se zabývá historií národní komunistické strany a mezinárodními aspekty sovětizace. Druhé kritérium analyzuje rozdíly a shody ve strategii a roli československé a polské komunistické strany. Třetí kritérium se věnuje represivním opatření komunistů. A poslední kritérium poukazuje na problematiku odporu a opozičních struktur vůči komunismu ve sledovaných zemích.
Revoluce jako teoretický problém
Opl, Jakub ; Kučera, Jan P. (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce analyzuje téma revolucí, především pak v teoretické rovině. V úvodu je naznačeno, pro jaké události je pojem revoluce užíván a v jakém smyslu s ním autor bude pracovat. V první kapitole je nastíněn vznik slova revoluce v antice a význam, který mu přisuzovali tehdejší myslitelé. Dále je analyzována změna v užívání pojmu v důsledku revoluce v Americe a ve Francii. Druhá kapitola se zaměřuje na první teoretiky revolucí v devatenáctém století, konkrétněji na teorii Karla Marxe, Alexise De Tocqueville a Vladimira Iljiče Lenina. Ve třetí kapitole autor shrnuje vývoj mezi světovými válkami a ve čtvrté je analyzováno studium příčin revolucí v době po druhé světové válce, kdy je revoluce především ve středu pozornosti badatelů z oblasti sociálních věd. Pátá kapitola se zabývá teorií evropského revolučního procesu amerického historika Martina Malii. V závěru se autor studie zamýšlí nad tím, jestli je možné určit obecné podmínky vzniku revolučních situací, zda existuje obecný model revoluce a jaký je význam studia revolucí pro současnost.
Pád prezidenta Suharta a perspektivy demokracie v Indonésii
Šedivá, Zuzana ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Diplomová práce "Pád prezidenta Suharta a konsolidace demokracie v Indonésii" si klade za cíl charakterizovat okolnosti pádu prezidenta Suharta a nastínit vývoj, který po jeho odstoupení následoval. Práce je členěna na teoretickou a analytickou část. V rámci první části jsou charakterizovány teorie nedemokratického režimu, teorie přechodu k demokracii, teorie opozice a teorie konsolidace demokracie. V analytické části jsou dané teorie aplikovány na indonéskou praxi. Je charakterizován Suhartův nedemokratický režim, opoziční síly a okolnosti vedoucí k jeho pádu a zhodnocen následný vývoj. Cílem práce bude představit proces demokratizace v Indonésii, nalézt příčiny a analyzovat obtíže, které proces konsolidace demokracie provázely (a provázejí).
Návrhy na změnu volebního i politického systému v současné české veřejné debatě
Ptáčková, Daniela ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Novák, Miroslav (oponent)
Diplomová práce "Návrhy na změnu volebního i politického systému v současné české veřejné debatě" zkoumá návrhy různých typů subjektů, které se snaží o nápravu české politiky. Současná politická scéna se potýká s problémy, jako je např. korupce, úplatkářství či vládní nestabilita. Taková situace vede k nespokojenosti občanů s politiky a v konečném důsledku může vést k jejich odcizení. Východiskem je náprava politiky, politiků a obnovení důvěry občanů a jejich zájmu o veřejné záležitosti. Cílem této práce je popsat, jaké návrhy dominují současné debatě o změně českého volebního systému a v mnoha případech mohou vést až ke změně politického systému. Práce je rozdělena do čtyř tematických částí. První, teoretická část se stručně věnuje konceptu demokracie, jednotlivým prvkům přímé demokracie a typologii politických systémů. Kromě toho jsou zde uvedeny informace o českém ústavním pořádku a vývoji volebního systému v České republice. Další tři kapitoly se věnují jednotlivým návrhům, které jsou rozděleny podle typu subjektů, které je navrhují. Jedná se o skupiny návrhů od mocensky etablovaných subjektů a relevantních politických stran, menších politických uskupení či marginálních subjektů a návrhy členů akademické obce. V závěru jsou jednotlivé návrhy komparovány a je posuzováno, zdali mají něco...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
56 NOVÁK, Martin
2 NOVÁK, Matěj
51 NOVÁK, Michal
21 NOVÁK, Miroslav
4 Novák, M.
16 Novák, Marek
56 Novák, Martin
1 Novák, Martin Bc.
4 Novák, Matyáš
2 Novák, Matúš
2 Novák, Matěj
5 Novák, Michael
51 Novák, Michal
51 Novák, Michal
8 Novák, Milan
1 Novák, Milan Bc.
10 Novák, Miloslav
53 Novák, Mirko
1 Novák, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.