Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Portugalsko: stranický a politický systém
Šorfová, Vendula ; Krausz Hladká, Malvína (oponent) ; Novák, Miroslav (vedoucí práce)
Politický a stranický systém Portugalska prošel během období současného demokratického systému poměrně dramatickým vývojem, během kterého se proměnil z poloprezidentského systému v systém s výrazně parlamentními rysy. Dále došlo k transformaci na úrovni fúngování vlád, což se promítlo do samotné povahy politického systému. Portugalsko bylo původně charakterizováno nestabilními a koaličními vládami. Postupně se však vyvinulo v systém, kde jsou dvě hlavní strany schopny získávat střídavě absolutní většinu, a který funguje na zásadách většinového principu. Tato transformace umožnila "dospění" politických institucí a přispěla k profesionalizaci politického chování, což bylo velmi důležité pro konečnou konsolidaci demokracie. Tato změna byla způsobena mnoha faktory. Důležité bylo především to, že portugalská společnost je velmi homogenní a polarizace je proto velmi slabá. To umožnilo přiblížení dvou nejsilnějších stran, které v současné době sdílejí do velké míry stejný elektorát. Za těchto podmínek mohou tyto strany usilovat o zisk absolutních většin. To je poměrně neobvyklé, vezmeme-li v úvahu, že je ve volbách do parlamentu používán systém poměrného zastoupení, i když s jistou mírou disproporcionality. Studium portugalského stranicko-politického systému je z hlediska politické vědy velmi zajímavé, ať už se...
Politické myšlení Václava Klause a jeho odraz v politické praxi
Adamec, Václav ; Novák, Miroslav (oponent) ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce)
Předmětem práce je srovnání Klausovy ideologie a praxe. Původní záměr - zkoumat samotné Klausovo myšlení tak, jak se odráží v jeho mnohých esejích a knihách - byl obohacen o prvek porovnání s politickou praxí, neboť klíčové z pohledu obyčejného člověka i politologa je právě to, zda a jak nachází Klausovo myšlení uplatnění v praxi. Samotná analýza Klausových textů bez návaznosti na praxi by byla možná zajímavým, leč nepraktickým a příliš akademickým logickým cvičením. Srovnáním myšlení a jednání nabude práce nejen na přínosu pro pochopení konkrétního politického vývoje, ale věřím, že se tím zvýší i atraktivnost pro čtenáře. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Postavení předsedy vlády v politickém systému České republiky a Slovenska
Numerato, Marek ; Novák, Miroslav (oponent) ; Just, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce Postavení předsedy vlády v politickém systému České republiky a Slovenska se zabývá srovnáním rolí předsedů vlád v politických systémech České republiky a Slovenska. Země byly vybrány do společné komparativní analýzy nejen z toho důvodu, že částečně sdílejí svoji historii, ale také vzhledem k tomu, že se již od svého vzniku v roce 1993 potýkají s podobnými problémy a výzvami. Ať už jde o proces demokratizace, ekonomické a společenské transformace, konsolidaci ústavních institucí nebo cestu za evropskou integrací. Práce mapuje zkušenosti aktérů exekutivy v obou sledovaných zemí a poukazuje na fakt, že postavení předsedy vlády v politickém systému není odvislé pouze od samotné osobnosti premiéra. Naopak je ovlivněno zejména volebním systémem, stranickopolitickou soustavou, formátem a stabilitou vlád. Vedle těchto poměrně snadno pozorovatelných parametrů však pole působnosti vládního předsedy určuje například i politická kultura nebo proměnné ryze personalizované povahy. Jako důležití "protihráči" předsedy vlády jsou vnímáni instituce prezidenta, legislativní orgány, jednotlivé politické strany i ministři. V práci je sledována i skutečnost, jakým způsobem se dotkly postavení předsedy vlády institucionální změny (např. zřízení druhé komory v České republice nebo zavedení přímé volby hlavy státu...
Evropeizace parlamentních stran v České republice
Kučerová, Lucie ; Novák, Miroslav (oponent) ; Just, Petr (vedoucí práce)
Počáteční známky evropeizace politických stran byly zaznamenány v souvislosti s konáním prvních historických voleb do EP (Evropského parlamentu) v roce 1979. Od této chvíle je pak možné v rámci stranických systémů jednotlivých zemí sledovat kontinuální nárůst projevů, reakcí či vnitrostranických modifikací bezprostředně souvisejících s aktivitami EU. Pro státy středoevropského regionu se vstup do EU stal realitou až o více než dvě desítky let později; nástup do již "naplno rozjetého vlaku" je však donutil na situaci urychleně reagovat - konkrétní forma a způsob jakým se jednotlivé politické strany přizpůsobují/nepřizpůsobují evropskému diskursu, tvoří stěžejní výzkumný motiv diplomové práce.
Pokus o reformu volebního systému z let 2007 až 2009
Trávníček, Matěj ; Lacina, Tomáš (oponent) ; Novák, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o pokusu II. vlády Mirka Topolánka reformovat volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V první části se práce zaměřuje na současný volební systém. Představuje jej a zkoumá jeho jednotlivé složky. V další části je pak stručně představena Ústavním soudem zamítnutá reforma volebního systému z roku 2001 a načrtnuty limity možností volební systém reformovat. Poté jsou velice stručně představeny variantní návrhy řešení reformy a konečně poslední část se zabývá analýzou konečné podoby neúspěšného pokusu o reformu. Důraz je kladen zejména na podobu volebních obvodů, zavedení bonusu pro vítěze a na měření proporcionality daného volebního systému. V závěru jsou pak představeny i možnosti, jak v případě potřeby, tento návrh inovovat, aby jednak lépe odpovídal svým cílům a jednak, aby byly jeho jednotlivé součásti v lepším souladu.
Problematika menšinových vlád v Kanadě
Oberreiter, Miloš ; Novák, Miroslav (oponent) ; Šušlíková, Lada (vedoucí práce)
Diplomová práce Problematika menšinových vlád v Kanadě se zaměřuje na srovnání jednotlivých etap menšinových vlád na federální úrovni v Kanadě. V první části jsou představeny nejvýznamnější teorie týkající se formování koaličních a menšinových vlád. Druhá část práce popisuje základní prvky kanadského politického systému. Další dvě kapitoly jsou věnovány analýze vzniku, fungování a konce jednotlivých kanadských menšinových vlád. Na tomto základě je v kapitole šesté provedeno srovnání period menšinových vlád v Kanadě.
Vliv lobbistických skupin na kvalitu legislativy
Vybíralová, Jana ; Novák, Miroslav (oponent) ; Mrklas, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce "Vliv lobbistických skupin na kvalitu legislativy" pojednává o procesech, které se odehrávají v prostředí české lobbistické obce. Práce vychází z předpokladu, že lobbistické skupiny jsou dnes relevantní součást veřejného života mající nemalý vliv na prosazování partikulárních zájmů, kterou lze současně pokládat za legitimní součást parlamentní demokracie. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je věnována teoretickému ukotvení lobbingu, druhá se zabývá českým legislativním procesem. Jádro diplomové práce tvoří vybrané případové studie, jež analyzují strategii, postoj a argumentační fond zúčastněných aktérů. Závěrečná kapitola reaguje na dosavadní snahy o regulaci lobbingu.
Přirozený práh volebních systémů
Ezechiášová, Monika ; Šedo, Jakub (oponent) ; Novák, Miroslav (vedoucí práce)
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE Fakulta sociálních věd Katedra politologie Institut politologických studií POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! Typ diplomové práce ("bakalářská" nebo "magisterská"): magisterská práce Typ posudku ("posudek vedoucího práce", nebo "posudek oponenta"): posudek vedoucího práce Autor/ka práce : Kateřina Fagošová Název práce: Sebeurčení původních národů: autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu v rámci politického systému Australského svazu. Autor/ka posudku : B. Hnízdo Pracoviště: IPS 1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 1. Odpovídá schváleným tezím 2. Odchyluje se od tezí, ale odchýlení je vhodné a v práci zdůvodněné 3. Odchyluje se od tezí a odchýlení není vhodné a v práci zdůvodněné 4. Neodpovídá schváleným tezím 1.1. Cíl práce X 1.2. Metoda práce X 1.3. Struktura práce X *) Označte "X" vybrané hodnocení. KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE Hodnocení známkou Bakalářské práce: 2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2.2 Pochopení zpracované literatury 2.3 Schopnost aplikovat...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
46 NOVÁK, Martin
44 NOVÁK, Michal
19 NOVÁK, Miroslav
1 Novák, M.
9 Novák, Marek
46 Novák, Martin
1 Novák, Martin Bc.
3 Novák, Matyáš
1 Novák, Matúš
1 Novák, Matěj
4 Novák, Michael
44 Novák, Michal
44 Novák, Michal
7 Novák, Milan
1 Novák, Milan Bc.
3 Novák, Miloslav
52 Novák, Mirko
1 Novák, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.