Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 197 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních zdrojů fondů EU
Pšenička, Martin ; Novák, Michal (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce v první části se zaměřuje na teoretický popis regionální politiky Evropské unie, způsob, jaký se vyvýjela a na popis cílů, které měla v jednotlivých programovacích obdobích. V této časti práce je také popsáno, z kterých fondů Evropské unie čerpají prostředky jednotlivé cíle. Dále zde vymezuji všechny operační programy, na základě kterých lze čerpat finanční prostředky pro poskytování dotací z těchto fondů. U konkrétního projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie uvádím ekonomický rozbor projektu a za pomoci dotazníkového šetření také provádím zhodnocení kvalitativního přínosu projektu pro rozvoj regionu.
Studie dřevěného mostu
Novák, Michal
Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěného mostu pro přemostění řeky Litavy. Teoretická část se zabývá přehledem realizovaných konstrukcí mostů. Součástí přehledu jsou možnosti používaných spojů včetně možností uložení mostní konstrukce. V této části je dále sestaveno doporučení konstrukční ochrany dřevěných prvků. V praktické části je obsažen návrh samotného mostu včetně zjednodušeného statického posudku. Součástí bakalářské práce je dále výkresová dokumentace.
The e-Government in the Slovakia at the beginning of the 21-th century
Kozoň, Martin ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Bakalářská práce e-Government na Slovensku na začátku 21. století se zabývá historií e-Governmentu a jeho postupným rozvojem v Slovenské republice. Popisuje aktuální stav a naplánované aktivity na nejbližší období. Hodnotí také e-Government v Estonsku a Velké Británii, jakožto vyspělých zemí této oblasti, a detailněji se zabývá funkčností e-Governmentu v České republice. Praktická část je zaměřena na testování funkčnosti e-Governmentu testem, kdy autor práce podává daňové přiznání online a detailně popisuje jednotlivé kroky, které musel vykonat.
Vědomá a podvědomá reakce zákazníka na marketingové sdělení
Kovářová, Veronika ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou percepce zákazníka z hlediska vědomé a podvědomé reakce. Cílem je zjistit, jak na spotřebitele působí vizuální marketingová komunikace, v podobě product placement objevujícího se ve filmu, v komparaci mezi vědomou a nevědomou odezvou. Respektive zda zákazník reaguje na nějaké nevědomé stimuly a jestli si je této skutečnosti vědom. V teoretické části je přiblížen poměrně nový marketingový směr Neuromarketing, jeho techniky, přínosy a omezení. Součástí je také literární rešerše nastiňující stimulování zákazníka, konkrétně jeho podvědomí, za účelem marketingového úspěchu, doplněná o etické postoje odborníků. V další části je popsána analýza technikou eye-tracking, doplněná o interview. Výsledky v podobě heat map jsou doplněny o poznatky získané osobním rozhovorem a interpretované na základně teoretických poznatků.
Komparativní analýza vybraných subjektů na trhu fitness center v Táboře
Bažantová, Simona ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Cílem této práce je vytvořit komparativní analýzu vybraných subjektů na trhu fitness center v Táboře, na základě nástrojů marketingového mixu. Zjistit, zda se změnila úroveň marketingové komunikace fitness center v Táboře, přičemž východiskem je výzkumné šetření provedené v roce 2013 a také zjistit hlavní aspekty motivace zákazníků vybraných subjektů k navštěvování fitness center a komparace s faktory motivace obyvatel ČR a EU k provozování fyzické aktivity. Zmíněných cílů jsem dosáhla analýzou odpovědí v e-mailových dotaznících majitelům vybraných subjektů a dotaznících zákazníkům v těchto fitness centrech.
Vývoj masmediální komunikace energetických nápojů v letech 2010 až 2015 se zaměřením na televizní reklamu
Mošnová, Kamila ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Bakalářská práce definuje masová média a podoby, kterých může nabývat. Zobrazuje jejich význam v marketingové komunikaci, přičemž větší důraz klade na reklamu a televizi. Práce je zaměřena na sledování marketingové komunikace značek vyrábějících energetické nápoje, kdy v teoretické části jsou popsány jejich nejčastěji využívané formy a praktická je zaměřena na televizní reklamy v období let 2010 až 2015. Hodnotí tedy situaci vysílaných televizních reklam na energetické nápoje na českém trhu v jednotlivých letech sledovaného období. Sleduje jejich vývoj v čase a na základě zjištěných závěrů hodnotí také význam televizních reklam v dnešní době.
Analýza masmediální komunikace vybraných výrobců kolových nápojů na českém TV trhu
Menšíková, Šárka ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu masmediální komunikace třech výrobců kolových nápojů, kterými jsou Kofola, Coca-Cola a Pepsi. Jejím cílem je podat ucelený přehled o masmediální komunikaci, zmapovat průběh marketingových kampaní v televizi a porovnat činnost hlavních hráčů v kategorii kolových nápojů na českém televizním trhu v období 2010-2015. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je provedena literární rešerše a jsou popsány základní oblasti spojené s touto kvalifikační prací, jako je reklama nebo masmediální plánování a je zde také shrnuta situace na televizním trhu a trhu nealkoholických nápojů. Druhá část práce je pak věnována samotné analýze masmediální komunikace zvolených výrobců kolových nápojů v České republice. V úvodu praktické části jsou popsány použité metody, jejímž základem je data mining souboru reklamních investic od společnosti Nielsen Admosphere, a. s.
Analýza konkurenčního prostředí na trhu služeb hlídacích agentur
Kubíčková, Klára ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Východiskem pro zpracování práce je vlastní podnikatelský záměr týkající se založení hlídací agentury. Na konkurenční trh bude vstupovat jako zcela nový subjekt. Pro vstup na trh je potřeba znát důkladně podnikatelské prostředí v daném oboru. Analýza tohoto prostředí by měla přinést závěry, které budou podkladem pro rozhodnutí v rámci strategického i operativního marketingového plánování. Cílem diplomová práce je analýza částí podnikatelského prostředí a stávající konkurence hlídacích agentur v Praze za účelem zvolení konkurenční strategie a skladby marketingového programu pro nově vznikající podnikatelský subjekt. Cíle bylo dosaženo metodikou analýzy konkurence. V rámci analýzy byl využit proces konkurenčního zpravodajství. Sběr dat probíhal na několika frontách a pro ucelenou analýzu byly využity také polostrukturované rozhovory. Při zpravování byl brán zřetel na etiku výzkumu. Výstupem práce je stanovení konkurenční strategie a marketingové mixu 6P, ve kterém je zakotvena konkurenční výhoda.
Mezikulturní marketing: kulturní porovnání (vybraného státu) a České republiky s implikací na základní marketingový mix
Bursíková, Johana ; Novák, Michal (vedoucí práce)
Tato práce má za cíl popsat a na praktickém příkladu demonstrovat, jak mohou kulturní vlivy působit na marketing na globálních trzích. V teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé aspekty kultury, jak jsou provázány s naším chápáním reklamní komunikace, jak se mohou promítat do marketingového mixu společnosti a působit na komunikační strategii. V praktické části práce je pak popsán marketingový mix společnosti Dermacol na českém a saudském trhu a na praktických příkladech je popsán vliv kultury. Obě kultury jsou charakterizovány z hlediska teorie kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho.
Analýza specifických skupin české YouTube scény
Smejkal, Petr ; Novák, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit vývojové ukazatele vybrané skupiny youtuberů. V teoretické části je popsán vývoj YouTube k dnešnímu trendu youtuberů. Pět vybraných českých tvůrců je popsáno detailně včetně jejich tvorby a ukazatelů sledovanosti. Mezi vybrané patří FlyGunCZ, Sterakdary, FattyPillow, petangames a Agraelus. V praktické části jsou zhodnoceny a okomentovány analyzované ukazatele. Těmito ukazateli jsou odběratelé a celková zhlédnutí. Je zde také zpracován dotazník s výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 197 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
56 NOVÁK, Martin
2 NOVÁK, Matěj
51 NOVÁK, Michal
21 NOVÁK, Miroslav
4 Novák, M.
16 Novák, Marek
56 Novák, Martin
1 Novák, Martin Bc.
4 Novák, Matyáš
2 Novák, Matúš
2 Novák, Matěj
5 Novák, Michael
51 Novák, Michal
8 Novák, Milan
1 Novák, Milan Bc.
10 Novák, Miloslav
53 Novák, Mirko
21 Novák, Miroslav
1 Novák, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.