Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení migrační propustnosti krajiny - případová studie na dálnici R 10
Novák, Libor ; Keken, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kušta, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem technických bariér na množství nehod se zvěří. Na dálnici D10 se během let 2006 až 2014 stalo celkem 598 nehod, ve kterých byla sražena zvěř. Bylo vyčleněno celkem 6 kategorií bariér: 1) žádná bariéra, 2) kovové svodidlo, 3) betonové svodidlo, 4) vyztužené kovové svodidlo, 5) protihluková stěna, 6) plot, které byly během terénního průzkumu zaměřeny. Následně byl přidán územní průmět zaznamenaných nehod a řešeny jejich vazby. V práci je dále řešen vliv urbanizovaných ploch a vytvořena hustota nehod na 1 km dálnice. Výsledky ukazují, že nebyl prokázán vliv technických bariér v kontextu celé dálnice (p=0,73164) . Z analýzy hustoty nehod vyplývá několik rizikových míst, kde dochází ke shlukování nehod >19 nehod/km. Veškeré rizikové hotspoty vykazují shodné vlastnosti. Nacházejí se v blízkosti lesních biotopů nebo jimi prochází liniové prvky zeleně.
Kyanoakrylátové lepidlo v průmyslu
Novák, Libor ; Halamík, Tomáš (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zpracována jako experiment, který má popsat a ověřit vlastnosti kyanoakrylátových lepidel značky Loctice a Sika Lock. Dále porovnává vlastnosti zmíněných lepidel, a to na deseti různých materiálech. Ty byly následně slepeny do přeplátovaného spoje. Po slepení byla část vzorků ponechána běžným podmínkám a druhá část se vložila do kataplasmy, kde byly vystaveny extrémním podmínkám (zvýšená vlhkost a teplota). Následovala zkouška na smykové namáhání spoje vzorku. Změřené hodnoty zatížení se zaznamenaly do grafů, a to pro každý slepený materiál zvlášť.
Stroje používané při volném kování
Novák, Libor ; Šlais, Miroslav (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Při výrobě součásti volným kováním se používají buchary a hydraulické lisy. Práce obsahuje jejich rozdělení, stručný popis, výhody a nevýhody a u konkrétních typů bucharů a lisů i jejich využití v praxi. Buchary jsou vhodné z hlediska jednoduché konstrukce, velkého výběru z několika typů a snadné údržby. Nevýhodou jsou velké otřesy a nebezpečí úrazu. Lze principielně volit mezi pružinovými, pneumatickými, hydraulickými a parozvdušnými, ať už v provedení bez nebo s urychlením. Hydraulické lisy se dělí na hornotlaké (dvou a čtyřsloupové) a dolůtažné (dvou a čtyřsloupové). Výhody spočívají v jednoduchosti ovládání a možnosti řízení stroje přes počítač. Nevýhodou je složitější konstrukce a s tím spojená náročnější údržba.
Aplikace kombinovaných těsnění v energetice
Novák, Libor ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením těsnících prvků, které jsou užívány pro utěsňování přírubových a dalších spojů v energetickém a petrochemickém průmyslu. Součástí této práce je detailní popis hřebenového a spirálového těsnění s jejich konkrétním srovnáním.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Návrh obecného manuálu minimalizace odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Manuál je založen na obecném schématu projektu prevence a minimalizace odpadů, uvádí konkrétní příklady řešení v jednotlivých krocích: I. Stanovení cíle a strategie projektu. II. Vazba na environmentální politiku a plán odpadového hospodářství. III. Rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při výběru odpadů. IV. Analýza materiálových toků souvisejících s vybraným odpadem. V. Vstup externích informací. VI. Návrh preventivních opatření a výběr optimálního řešení. VII. Interní recyklace. VIII. Externí recyklace.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
V roce 2001 byly řešeny tyto části projektu: Strategie prevence a minimalizace odpadů (politiky resortů a dobrovolné aktivity podniků); Rozlišování mezi prevencí a minimalizací odpadu; Databáze o odpadech vzniklých při průmyslových činnostech a službách (textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy); Zkušenosti s preventivními opatřeními na místě vzniku odpadů; Interní a externí recyklace v ČR.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Obecný manuál prevence a minimalizace odpadu
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Obecný manuál pro prevenci a minimalizace odpadů popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Odvolává se na přijaté dokumenty a ověřené metodiky, vytváří rámec pro oborové manuály, které mohou vzniknout pro potřeby konkrétní činnosti a služby. Obecná příručka má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu ŽP do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2002 navazuje na zprávu za etapu B1 z roku 2001 rozšířením informace o zapracování preventivních nástrojů do směrnic EU a zákonů ČR. Vybraná odvětví (textilní a papírenský průmysl a povrchové úpravy kovů) jsou doplněna o nakládání s vozidly po ukončení životnosti. Obsažena je také úvodní kapitola k nakládání s elektrošrotem.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
SUNEX, s.r.o. ; INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Vaněček, Vojtěch ; Kovář, Miroslav ; Vrabec, Jiří ; Polívka, Emil ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2004 popisuje práce plánované v etapě B6 a obsahuje informace, které nebyly zařazeny do finálních verzí manuálů. Svazek obsahuje další výstupy: Výstup 12: manuál pro textilní průmysl. Výstup 13: Manuál pro papírenský průmysl. Výstup 14: Manuál pro povrchové úpravy kovů. Výstup 15: Manuál pro nakládání s autovraky. Výstup 16: Manuál pro malé a střední podniky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVÁK, Lukáš
8 Novák, Ladislav
2 Novák, Leoš
2 Novák, Luboš
1 Novák, Ludvík
2 Novák, Luděk
30 Novák, Lukáš
1 Novák, Ľubomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.