Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stabilita a řízení dynamických systémů užitých při modelování pohybu letadla
Novák, Jiří ; Šremr, Jiří (oponent) ; Nechvátal, Luděk (vedoucí práce)
Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastní (konstrukční) stabilitu draku. Ve skutečnosti je pohyb "zastabilizováván" prostřednictvím zpětně-vazebního řízení, kdy dynamický systém (modelující např. pozici a orientaci letadla v čase) reaguje na stavové veličiny (tím je dynamicky upravován řídící signál). Bakalářská práce se zabývá jak odvozením dynamického systému pohybových rovnic letadla pro malé odchylky, tak i studiem stability a řízení. Navíc je obsahem i srovnání nelineárního modelu s linearizovaným modelem pohybových rovnic. V praktické části bylo využito programovacího jazyka Python.
The impact of foreign and domestic M&A on acquirer's stock prices in Central and Eastern Europe
Lukashova, Anna ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Hlavním předmětem této práce je zkoumání vlivu fúzí a akvizic na hodnotu společnosti, iniciované firmami z regionu střední a východní Evropy. Zkoumáme vzorek 203 ohlášených fúzi a akvizic, které iniciovaly firmy z dvou hlavních ekonomik v regionu - Polsko a Rusko v období 2006-2016. Event study metodologie byla použita k ocenění vlivu oznámení o fúzi nebo akvizici na bohatství akcionářů nabyvatele. Výsledky ukazují, že v průměru, polské investoři dostávají pozitivní krátkodobý vliv na bohatství, zatímco ruské investoři ztrácejí na hodnotě v krátkém časovém intervalu. Naše empirické zjištění potvrzují částečný pozitivní účinek na bohatství, když se nabyvatel zaměřuje na strategicky významné aktivum. Výsledky se potvrzují i z pohledu kontroly počtu firem a specifických transakčních charakteristik. Klasifikace G14, G32, G34 Klíčová slova fúze a akvizice, event study analýza, bohatství akcionářů, střední a východní Evropa E-mail autora lukashova.a.v@gmail.com E-mail vedoucího práce kocenda@fsv.cuni.cz
Size and Value Premiums in Returns of the Central and Eastern European (CEE) Stocks
Rolevski, Borche ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce poskytuje d kaz existence výskytu velikostních ("size premium") a hodnotových výnosových prémií ("value premium") v regionu st ední a východní Evropy za pomoci analýzy finan ních trh ve 12 zemí. Za použití stejné metodologie konstrukce portfolia jako Fama a French (1996), p i vzorku 1245 akcií, jsem zjistili, že akcie firem s malou kapitalizací mají v tší výkonnost (výnos) než akcie s velkou kapitalizací a také jsme se dozv d li to, že hodnotové akcie ("value stocks") mají v tší výkonnost (výnosnost) než akcie r stové ("growth stocks"). Sestavili jsme 9 portfólií, abychom otestovali Fama a French t ífaktorový model a abychom ukázali, že "factor-mimicking" portfolia, která byla zdokumentována na rozvojových trzích - SMB (small minus big) and HML (high minus low) - také zachycují v tšinu meziskupinové rozdílnosti ("cross-section variation") na pr m rných akciových výnosech ve st ední a východní Evrop . Naše výsledky se shodují se záv ry dokumentovanými na trhu v U.S. ve velikosti výnosové prémie, ale s menšími rozdíly z hlediska hodnotových akcií ("value returns"). A koli Gibbons-Ross-Shanken (GRS) test nezamítá nulovou hypotézu na 95%, nesouhlasíme s tím, že model pln vysv tluje rozdílnost v pr m rných výnosech mezi portfolii. GRS ale zamítá nulovou hypotézu na 90% hladin pravd...
The Effect of Litigation Risk on Earnings Management in the Proximity to Debt Covenant Violation
Britskiy, Andrey ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
This bachelor thesis aims to establish a relationship between earnings management in proximity to debt covenant violation and the presence of litigation risk. Central testable concept is Watts and Zimmerman (1990) debt covenant hypothesis according to which managers tend to manipulate earnings to reduce the possibility of violation of their company's debt agreement. This setting allows investigating whether the risk of litigation is an effective regulatory mechanism which improves the contracting usefulness of accounting numbers and better align the interests between creditors and company managers, thus making debt covenants more reliable as monitoring mechanisms. Due to inconclusive results, this thesis was unable to establish whether the threat of litigation can discipline managerial reporting practices and deter misreporting for the companies with substantial debt covenant incentives.
The Impact of Mergers and Acquisition Activity on the Time Series Variation in the Stock Size Premium
Kaplan, Robert ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce zkoumá, zda změna budoucí akviziční aktivity v čase vysvětluje změnu velikostní prémie veřejně obchodovaných společností v čase. Bereme-li v úvahu, že akviziční aktivita se každý rok týká 2-9% akciových společností a stavíme-li na stávajících studiích, uvádějících, že malé společnosti mají vyšší šanci stát se akvizičním cílem a získávají o 40% vyšší akviziční prémii než velké společnosti, tvrdíme, že malé společnosti mají z akviziční aktivity větší prospěch než velké společnosti, a tedy velikostní prémie by měla být výraznější v období s vyšší akviziční aktivitou. Zabýváme se akviziční aktivitou a velikostní prémií na agregátní úrovni a testujeme, zda velikostní prémie může být vysvětlena očekávanou akviziční aktivitou, resp. její změnou oproti minulosti. Zjistili jsme, že změna akviziční aktivity v následujících šesti měsících oproti minulým šesti měsícům je pozitivně korelované s velikostní prémií. Nad to jsme sestavili jednoduchý predikční model k odhadování akviziční aktivity. Vztah mezi velikostní prémií a změnou akviziční aktivity zůstává signifikantní, když místo skutečné akviziční aktivity v budoucnosti použijeme odhad z predikčního modelu.
Effects of the acquisition-based majority ownership: Evidence from the Czech firms
Gábrišová, Nela ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Tato práce analyzuje české akciové společnosti a společnosti s ručením omezenm, které v letech 2005-2011 prošly změnou majoritního vlastníka, z hlediska jejich vkonnosti 3 a 5 let po akvizici. Hlavním cílem vzkumu je srovnání realizovanch akvizic mezi sebou s ohledem na velikost akvizičního cíle a na druh akvizice po- dle odvětvové blízkosti kupujícího a akvizičního cíle v členění na: horizontální, vertikální, finanční akvizice a akvizice ze strany fyzickch osob. Dále jsou zk- oumány různé finanční proměnné, které potenciálně mohou ovlivňovat provozní vkonnost vyjádřenou jako EBITDA marže a další vkonnostní ukazatele. Pomocí OLS regrese aplikované na průřezová data ve dvou sledovanch ob- dobích po akvizici a pomocí OLS regrese s fixními efekty aplikované na pan- elová data je dosaženo podobnch vsledků, které vedou k závěru, že optimalizace variabilních nákladů v poměru k tržbám má nejvznamnější pozitivní vliv na EBITDA marži. Vliv typu akvizice není prokázán. Hlavní přínos pro vzkum v oblasti M&A plyne ze zaměření práce na české akvizice, které dosud nebyly systematicky analyzovány, a dále z analzy akvizic z hlediska vkonnosti akvizičního cíle po stránce finančních (četních) ukazatelů...
The Impact of Just-in-Time Inventory Management on Business Cycle Severity
Chalupová, Karolína ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Hanus, Luboš (oponent)
Tato práce zkoumá dopad just-in-time managementu (JIT) na volatilitu skladových zásob a hloubku jejich poklesu během hospodářských krizí. Skladové zásoby mají důležitou makroekonomickou roli - předchozí výzkum ukazuje, že pokles volatility skladových zásob je pravděpodobně důležitým zdrojem Great Moderation a že snižování skladových zásob je zásadní část úbytku HDP během recesí. Výsledky práce ukazují, že JIT snižuje volatilitu skladových zásob a tlumí jejich pokles během recesí, což v kombinaci s předchozím výzkumem naznačuje, že JIT je pravděpodobně důležitým zdrojem Great Moderation a že mírní hospodářské krize. Hypotézy testuji za použití čtvrtletních panelových dat z let 1975-2014 o amerických veřejně obchodovaných firmách působících ve výrobním sektoru. Můj vzorek se sestává ze 116 firem, které implementovaly JIT, a 116 s nimi spárovaných kontrolních firem.
Bias and Accuracy in Equity Research: The Case of CFA Challenge
Hloušek, Pavel ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Máková, Barbora (oponent)
Tato práce analyzuje příčiny nadměrného optimismu v akciové analytice a význam dovedností při vysvětlování rozdílů v přesnosti mezi akciovými analytiky. Ukázal jsem přítomnost relevantního důvodu pro nadměrný optimismus v akciové analytice, který nesouvisí se střety zájmů - obvykle zmiňovaným důvodem pro nadměrný optimismus. Dále jsem podpořil proud literatury, který ukazuje, že dovednosti analytiků nejsou klíčový faktor přesnosti analytiků. Nová perspektiva na tyto témata je nabídnuta díky použití vzorku valuačních zpráv z valuační soutěže CFA Challenge. Přínos této práce spočívá (i) v práci se vzorkem analytiků, kteří nečelí žádnému střetu zájmů, zmiňovanému v literatuře jako způsobující nadměrný optimismus (ii) a v použití úspěchu v CFA Challenge jako nové proxy pro dovednosti v akciové analytice. Použité metody jsou analýza nadměrného optimismu a přesnosti cílových cen, hit-ratio investičních doporučení, a analýza výnosů - odhadnutých s pomocí CAPM, Fama French tří-faktorového modelu a Carhartova čtyř-faktorového modelu.
Revenue Management around Seasoned Equity Offerings
Habětínek, Jan ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce rozšiřuje stávající výzkum o neobvyklé provozní výkonnosti firem, které emitují druhotný vlastní kapitál. Využívá moderních nástrojů odhadu manipulace s příjmy prostřednictvím diskrečních výnosů měřených jakožto část pohledávek, které nelze vysvětlit přes výnosy a úvěrovou politiku. Tím tato práce pomáhá s větší přesností rozlišovat mezi dvěma existujícími vysvětleními neobvyklé provozní výkonnosti - načasováním trhu a manipulace s příjmy. Kromě důkazů ve prospěch teorie manipulace s příjmy výsledky na rozdíl od předchozích výzkumů naznačují, že v roce před emisí dochází k umělému snižování příjmů, a tedy poskytují důkazy ve prospěch nově navržené "hypotézy výnosové rezervy". Implicitně, v kombinaci s výsledky minulých studií, je také vyvozen posun od dominance manipulace s náklady před emisí k dominanci manipulace s výnosy v době emise.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 NOVÁK, Jakub
74 NOVÁK, Jan
4 NOVÁK, Jaromír
16 NOVÁK, Jaroslav
7 NOVÁK, Jindřich
78 NOVÁK, Jiří
39 NOVÁK, Josef
74 Novak, Jan
39 Novak, Josef
2 Novák, J.
43 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
74 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
16 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
39 Novák, Josef
74 Novák, Ján
78 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.