Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů
Novák, František
The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the process of creating and issuing those documents (Law Acts) on the other. It describes special scientific projects aiming at studiyng several problems of legislation with the use of IT technology and their results including the design of special tools for perfecting the legislation as such as well as the work of the legislator: e.g. legal retrieval (information) systems, databases of egal information, tools of 'legimatics', or monitoring of the development of the legislative system. The second part of this study si devoted to presentation and evaluation of two new Czech projects: e-Legislation and e-Collection of Laws. Analysed are the goals and principles of those projected systems and their operation. And, of course, their future.
Dietní opatření při onemocnění jater
Holcová, Zuzana ; Novák, František (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Diplomová práce shrnuje nejnovější poznatky v oblasti výživy při onemocnění jater. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách věnuje fyziologii jater a etiologii vybraných jaterních onemocnění, jako např. hepatitidy, cirhóza, toxická poškození jater aj. Vzhledem ke skutečnosti, že celosvětově hlavní příčinou chronických onemocnění jater je alkohol, je této problematice věnována samostatná kapitola, která popisuje patogenezi alkoholového poškození jater, vliv alkoholu na hepatocyty a ostatní neparenchymové jaterní buňky. Diplomová práce dále přináší ucelený pohled na problematiku malnutrice a výživová doporučení při jednotlivých onemocněních jater. Praktická část této diplomové práce dotazníkovým šetřením ověřuje přehled znalostí zdravotnických pracovníků - lékařů a sester - ve vybrané nemocnici o nejnovějších doporučeních týkajících se výživy při jaterních onemocněních. Klíčová slova: onemocnění jater, malnutrice, alkohol, výživa, dieta, cirhóza, fyziologie jater
Nutriční problematika u pacientů s chronickou reakcí štěpu proti hostiteli po allogenní transplantaci hemopoetických buněk
Michková, Petra ; Šťastná-Marková, Markéta (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Reakce štěpu proti hostiteli označovaná jako GVHD patří mezi závažnou komplikaci alogenní transplantace hematopoetických buněk (allo HSCT). U pacientů vede ke stavům imunodeficience, poškození některých orgánů a snižuje tak celkovou dobu přežití v období tomu, že výživový stav výrazně ovlivňuje posttransplantační komplikace, je třeba nutriční intervenci provádět ještě před zahájením transplantace. Existují markery, které spolehlivě postihují riziko podvýživy biometrické a fyzikální údaje, které lze doplnit subjektivním dotazníkem stravovacích návyků Cíle práce: Cílem této práce bylo popsat výživový stav pacientů s chronickou GVHD po allogenní transplantaci hematopoetických buněk a zjistit, jakým způsobem se dlouhodobá imunosupresivní léčba projevila na změně tělesného složení a jaké jsou stravovací návyky pacientů a jejich pohybová aktivita. Výzkumu se účastnilo 31 pacientů s GVHD a 24 pacientů po allo HSCT bez GVHD. rámci výzkumu bylo hodnoceno tělesné složení za použití bioelektrické impeda šetření zaměřené na subjektivní hal na pracovištích ÚHKT a IV. i Výzkum ukázal, že pacienti s GVHD mají vyšší BMI, tělesnou hmotnost, podíl tuku a snížený obsah tělesné vody. V důsledku toho jsou tito pacienti ve vyšší míře ohroženi nimi spojenými komplikacemi včetně metabolického většiny pacientů (68 %) přítomnost...
Výživa u termických úrazů
Zemanová, Markéta ; Zajíček, Robert (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Výživa u termických úrazů [Nutrition in Thermic Injury]. Bc. ZEMANOVÁ, Markéta, DiS. Praha, 2017. Počet stránek 84, 2. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Obor: Nutriční specialista Vedoucí práce MUDr. Robert Zajíček, Ph.d Abstrakt V teoretickém úvodu je popsána historie popáleninových úrazů, včetně historie výživy, kritéria dělení popáleninových úrazů, přednemocniční péče a role jednotlivých členů multidisciplinárního týmu, především role nutričního terapeuta. Extrémní hypermetabolismus, který přetrvává i více než rok od úrazu, modifikuje doporučení pro výživu, nejen z hlediska potřeby energie a makronutrientů, ale i mikronutrientů. Je kladen důraz na optimální formu a cestu podání, což se odráží v konkrétních dietních opatřeních na Klinice popáleninové medicíny. Práce shrnuje specifické aspekty výživy pacientů s rozsáhlými termickými úrazy. Cílem praktické části bylo porovnat dynamiku sérových hladin selenu u dvou skupin pacientů při rozdílném typu dávkování a cestě podání ve vztahu k nutriční péči u kritických popáleninových úrazů. V praktické části jsou srovnávány dvě skupiny dospělých pacientů s rozsáhlým popáleninovým traumatem. Indikační kritéria skupin byly věk 18-65 let, rozsah popálené plochy 20 - 45% II a III. stupně, hodnota ABSI, pacienti primárně přijatí na Jednotku...
Efektivita potravinových doplňků pro sportovce
Papanikolaou, Stefan ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje účinnosti vybraných doplňků stravy pro sportovce. Látky, které jsem do své práce zařadil, jsem vybral na základě jejich rozšíření ve vybraných pražských sportovištích, které jsem k tomuto účelu navštívil. Následně jsem k takto vybraným látkám zpracoval systematický přehled s použitím vyhledávacího nástroje PubMed. Z výsledků jsem vyvodil, zda je látka pro sportovce využitelná a zaměřil jsem se i na to, pro které konkrétní jedince se takový doplněk hodí. Většina látek může mít pro sportovce přínos, i když někdy jiný, než bychom mohli zprvu očekávat. Některé látky jsou však vhodné pouze pro určité jedince či pouze za určitých okolností. Práce je spíše rešeršního charakteru a v závěru má jednoduchý a praktický manuál k vybraným účinným látkám. Zároveň tyto látky klasifikuji dle jejich přínosu pro jednotlivé typy sportovců. Klíčová slova: doplňky stravy, sport, sportovní výkon, suplementy, účinné látky

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novák, F.A
8 Novák, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.