Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nová synagoga v Olomouci
Novák, František ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Návrh synagogy čerpá na tradičních hodnotách z minulosti, ale je zasazen do přítomné doby moderními prvky, aby vytvořil ideální prostředí pro budoucí práci a rozvoj židovské komunity. V minulosti dosahovaly synagogy větších rozměrů a převyšovaly okolní budovy. Zaujaly tak okamžitou dominancí. Dnešní urbanismus a kapacity synagog nám tuto dominanci nepovolují. Nicméně synagoga má být jiná vzhledem k okolní zástavbě. U navrhovaného projektu se tak docílilo moderním tvarem, rozevřené ruce směřující k bohu. Synagoga se má vyjímat, a tak jako sochy mají své podstavce, i navrhovaná synagoga je usazena na podstavec. Je tak vytvořena plastika volně vložená do okolního rázu.
Kvalita života na domácí parenterální výživě
Hauerová, Nikola ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem kvalita života na domácí parenterální výživě. V teoretické části je stručně popsána nutriční podpora, malnutrice a porovnání umělé výživy. Dále jsou popsány poznatky týkající se parenterální výživy, její indikace, kontraindikace, způsoby podání, komplikace spojené s žilními přístupy a se samotnou aplikací výživy. Další kapitoly jsou zaměřeny na domácí parenterální výživu a poslední část se zabývá pojmem kvality života. Pro splnění hlavního záměru této práce byly vytyčeny čtyři cíle. Prvním cílem bylo zjistit funkční stav pacientů na DPV. Druhým cílem bylo zjistit, jak byli pacienti na DPV spokojeni s podporou nutriční ambulance. Třetím cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu ovlivňují příznaky onemocnění kvalitu života pacientů na DPV. Čtvrtý cíl byl zaměřen na porovnání kvality života u pacientů na DPV se stomií a bez stomie. Výzkumná část je zpracována na základě vyhodnocení anonymního standardizovaného dotazníku zabývajícího se hodnocením kvality života z pohledu samotných pacientů. Výstupem práce je podrobné zmapování problematiky kvality života a upozornění na opomíjené oblasti kvality života u pacientů na DPV. Klíčová slova: umělá výživa, malnutrice, domácí parenterální výživa, kvalita života Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Význam nutriční péče v zařízeních pro seniory
Husová, Kristýna ; Novák, František (vedoucí práce) ; Šnejdrlová, Michaela (oponent)
Podvýživa je běžným a ne zcela odhaleným klinickým problémem v zařízeních pro seniory. Přes značné pokroky v medicíně zůstává významným a vysoce převažujícím veřejným zdravotním problém vyspělých zemí. Včasná identifikace a vhodná nutriční podpora může pomoci zastavit podvýživu a negativní důsledky spojené se špatným nutričním stavem. Riziko podvýživy se zvyšuje s věkem a nízkou úrovní péče. Tato práce předkládá zjištění situace nutriční péče ve vybraných domovech pro seniory prostřednictvím účasti na NutritionDay Worldwide 2015 (nDay) v porovnání s výsledky ve světě. Shrnuje poznání o individuální organizaci a zajišťování nutriční péče ve vybraných domovech. Do projektu nDay konaného dne 19. 11. 2015, jsem zapojila Domov pro seniory v Kolíně, domov pro seniory PRAGOM CS, spol. s r. o. v Pňově-Předhradí a Domov sociální péče Hagibor v Praze. Respondenti daných domovů tvoří 9,4 % podílu respondentů v ČR. Ukázalo se, že tři vybraná zařízení mají v porovnání s obdobnými zařízeními ve světě vyšší výskyt podvýživy. V individuální komparaci jednotlivých domovů měl PRAGOM CS, spol. s r. o. v Pňově-Předhradí a Domov pro seniory v Kolíně ve srovnání s obdobnými zařízeními ve světě vyšší výskyt rizika podvýživy a podvýživy na rozdíl od DSP Hagibor, který měl výskyt rizika podvýživy a podvýživy nižší. Východiskem z...
Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 238 trestního zákoníku - aktuální témata
Novák, František ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématikou, která souvisí s drogovou problematikou. Tento problém je dosti obsahově široký, lze jej pojmout z více hledisek. Autor si vybral určitou část, a to sice trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 trestního zákoníku, v kontextu aktuální situace. Téma drogové problematiky bylo zpracováno v mnoha diplomových pracích, avšak je nutné upozornit, že neustále dochází k objevování nových poznatků a ke změně trendů na drogové scéně. Práce se skládá ze sedmi samostatných kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, která souvisí s drogami a zároveň vymezuje základní pojmy, které se týkají drog a drogové kriminality. Tato kapitola je důležitá pro pochopení následujících kapitol. Druhá část úvodní kapitoly popisuje rozdělení drog a ke každé skupině jsou uvedeny základní informace. Druhá kapitola obsahuje historický průřez právní úpravou související s drogami od dob Rakouska -Uherska až po současnost. Autor se zabýval vnitrostátní právní úpravou a důraz kladl na dřívější úpravu skutkové podstaty nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 zákona č. 40/2009 Sb.. Rozbor aktuální situace v České republice a v Evropě je popsán ve třetí kapitole. Autor se...
Dlouhodobé cévní přístupy pro domácí parenterální výživu a jejich komplikace
Králová, Petra ; Novák, František (vedoucí práce) ; Hocková, Jana (oponent)
Domácí parenterální výživa je léčebnou modalitou, která umožňuje pacientům s intestinálním selháním pobyt v domácím prostředí. Možnost zahájit a provádět domácí parenterální výživu vyžaduje nejen lékařský a farmaceutický tým, ale i nelékařský zdravotnický personál, který hraje významnou úlohu především v edukaci pacienta a jeho blízkých. Cílem výzkumu bylo charakterizovat pacienty v programu domácí parenterální výživy (DPV), katétry používané k tomuto účelu a dále analyzovat výskyt komplikací dlouhodobých cévních vstupů, které souvisí s následnou péčí a jejich užíváním. Do retrospektivního kvantitativního výzkumu byli zařazeni pacienti, kteří využívali domácí parenterální výživu od ledna roku 2009 do září roku 2015 v rámci jednoho nutričního centra. Sběr dat byl realizován studiem zdravotnické dokumentace. Do studie bylo zařazeno celkem 135 pacientů (93 žen a 42 mužů), kteří měli dohromady zavedeno 227 katétrů (114 Port, 73 Broviac a 40 PICC) s 86 187 katétrovými dny. Nejčastějším základním onemocněním byl nádor (36 %) a nejběžnější indikací k DPV byl syndrom krátkého střeva (50 %). Celková míra všech komplikací byla 2,12/1000 katétrových dnů (1,62 katétrové sepse, shodně pro místní infekce a trombotické komplikace 0,10 a 0,27 mechanické komplikace). Míra katétrových sepsí činila u typu Port...
Nutriční den na standardním a intenzivním lůžku fakultní nemocnice
Lupoměská, Petra ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol, první seznamuje s obecnými informacemi o malnutrici jako je její definice, prevalence, dělení, příčiny, následky a možnosti diagnostiky. Následující kapitola uvádí algoritmus nutriční péče, zbývající se pak zaměřují na umělou výživu. Jsou v nich popsány indikace, kontraindikace, komplikace i další podstatné údaje o výživě enterální i parenterální. Praktická část je věnována celosvětovému programu "Nutriční den" a hodnocení dat získaných právě během konání tohoto dne v listopadu loňského roku od pacientů IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Získávání dat bylo realizováno kvantitativním výzkumným šetřením formou standardizovaných formulářů. V rámci výzkumu byly zvoleny dva cíle, prvním bylo zjistit, jaký byl perorální příjem pacientů během hospitalizace. Tento cíl splněn nebyl, neboť ne všichni pacienti umístění na standardním lůžku byli ochotni dotazník vyplnit. Bylo ale zjištěno, že z celkového počtu 62 nemocných, o kterých byl údaj o příjmu získán, snědlo celou porci nemocniční stravy pouhých 29 %. Druhým cílem bylo zjistit, zda u pacientů umístěných na jednotkách intenzivní péče došlo k dosažení plánovaného denního příjmu kalorií či nikoliv. Tento cíl...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novák, F.A
4 Novák, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.