Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930
Dubovec, Marcel ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Mitterpach, Klement (oponent) ; Muránsky, Martin (oponent)
DUBOVEC, M.: Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá pojmom slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930. V práci je kladená dôležitá rozličnosť fundamentálne-ontologického pojmu slobody voči tomu transcendentálnemu. Rozvinutie tejto rozličnosti je sledované na pozadí premeny ontologickej diferencie do jej troch podôb: diferencie bytia súcna (existenciálny spôsob), rozličnosti bytia a súcna (transcendentálny, resp. metontologický) a kozmologická diferencia ako diferencia medzi vecou a svetom (fenomenologická metafyzika). Centrálnym výrazom rozličnosti je možnosť hlbšieho porozumenia slobode mimo jej existenciálne štruktúry koncentrujúcich sa v spôsobe autentického existovania. Transcendentálny pojem slobody je bytnosťou dôvodu v kontexte transcendentality a sveta, a ako taký je zároveň i základom existenciálnej slobody. K poukázaniu na túto hierarchickosť je explikované Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantovým pojmom slobody ako spontaneity, ktorá sa ako špecifický spôsob kauzality taktiež zakladá v transcendentálne chápanej slobode. Medze hierarchického myslenia sa ukazujú v význačnosti slobody pre bytnosť pravdy, ktorá zas odkazuje k vnútornej premene...
Filosofické úvahy o umění a pravda
Poláková, Markéta ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Chavalka, Jakub (oponent)
Záměrem práce je sledovat téma umění (především hudby) a jeho souvislostí s pravdou a vůbec snaha postihnout to, co je onou pravdou myšleno. V tom se však odhaluje skutečný a nemalý cíl, který si práce klade: pozorně vnímat všechny otázky, jež se v souvislosti s uměním a pravdou vynořují, zachytit je a pokoušet se nacházet jejich patřičné filosofické zodpovězení. Práce vychází z rané filosofie Friedricha Nietzscheho, s přihlédnutím k jeho inspirátorům: Arthuru Schopenhauerovi (dotkneme se i vlivu Kantovy filosofie na Schopenhauerovo učení) a hudebnímu skladateli, v jisté době i Nietzscheho osobnímu příteli, Richardu Wagnerovi. Toho tato práce představí z jeho méně známé stránky filosofické a spisovatelské. Ukáže se, že ony vynořující se otázky se dotýkají například témat jako: abstraktní rozumovost a řeč v kontrastu s uměleckou tvořivostí a přímým prožíváním, subjektivita či objektivita v umění, zvláštní povaha filosofie, existenciální otázky a otázky vyššího smyslu lidského života. Klíčová slova: hudba, umění, pravda, emoce, rozum, mýtus, drama, tragédie
Myšlení psychedelického
Michalik, Tadeáš ; Marek, Jakub (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
1 Abstrakt V této práci si pokládáme otázku, zda je možné myslet ‚psychedelické', aniž bychom ho označovali za jiné, imaginární, fantaskní či nereálné, a aniž bychom ho mysleli jako zvláštní ‚oblast' náležející lidské zkušenosti. Pokoušíme se psychedelickou zkušenost vztáhnout k prosté lidské zkušenosti a obě tyto modality zohlednit skrze tytéž motivy. Zohledníme-li zkušenost jako skrze své meze se otevírající a v těmito mezemi vymezených dimenzích se rozehrávající vazbu přítomnění-postřehování, pak psychedelické můžeme zohlednit skrze od meze odvozeného motivu vrstvy. Sledováním k prosté lidské zkušenosti se vztahujících fenoménů vyčasení, vyladění a vyjasnění se dostáváme k fenoménu vymykání, který je přechodem od prosté lidské směrem k psychedelické zkušenosti, kdy se dimenze zkušenosti vymykají ze své svornosti. Dále se věnujeme psychedelickému fenoménu prostupování, kdy se svorné či vymknuté dimenze lidské či jiné než lidské zkušenosti rozehrávají ve své vrstvenosti, skrze rozsvěcení a pohasínání vrstev, zprostupňování a kamenění prahů, a skrze jejich lucidní prostupování, které je vskutku psychedelickým. Klíčová slova: psychedelika, halucinace, lucidita, práh, dimenze, biomediátor, svornost, prostota, skvění, jas, prostupování.
The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought
Sistiaga, Sergey ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Sepp, Hans Rainer (oponent) ; Theis, Robert (oponent)
Deutsch Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux. Über die Anfangs- und Ungründe des post- metaphysischen Denkens Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Anfangsgründe des post-metaphysischen Denkens ausfindig zu machen, um sie so gleichsam im Zuge einer genetisch-systematischen Untersuchung als Ungründe kenntlich zu machen. Ihr geht es also nicht nur bloß um eine Auslegung des Urteils, welches das "Tribunal der Vernunft" vermeintlich über sich selbst als Vernunft gesprochen hat, sondern um eine Revision des Urteils selbst sowie um die Frage der Rechtmäßigkeit des Gerichtshofes als solchem. Zumal Selbstjustiz selten in Selbstverurteilung resultiert, haftet diesem Vorgang ohnehin etwas Merkwürdiges an. In der Tat wird sich - ausgehend von einer Analyse der Arbeit Quentin Meillassoux', in welcher die Spuren der Ungründe des nach-metaphysischen Denkens zuletzt in ungekannter Qualität und Frische gefunden wurden sowie der textnahen Suche nach selbigen v. a. in Kants frühen und mittleren Werken - zeigen, dass dieser verhängnisvolle Urteilsspruch zwar im Namen der "reinen Vernunft" erging, jedoch nicht von der Vernunft als solcher verkündet wurde, sondern von dieser in ihrem lediglich "logischen" Gebrauch. Der usus logicus, nie aber der usus realis der Vernunft, war es, der auf der Anklagebank saß, verklagt vom...
Myšlení a básnění u Martina Heideggera
Krejča, Kryštof ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
Předložená práce se pokouší představit problém původní soupatřičnosti myšlení a básnictví, pro což je podstatná a vůdčí především cesta myšlení Martina Heideggera. Nejprve je tématizováno přirovnání díla k cestě a krajině, zatímco je myšlení přirovníváno k řemeslné práci. Radikální role otázky "Co je teď?" je v tomto textu rozvita v rámci celé epochy završení západní metafyziky. Toto završení souvisí s problematikou vůle k moci Bedřicha Nietzscheho a s věkem světové války. V této otázce se jedná o filosofický výklad bytostně-dějinné pozice dneška. Žádné skutečně bytostné pokračování metafyzického myšlení v této situaci již není více možné. Naskytlo by se přeci nějaké východisko? Naléhavost tázání po tom, "co nyní jest" nutí myslitele mezi 30. a 40. léty k myslitelskému "vzájemnému se vypořádávání" s básnictvím Hölderlinovým. Takovéto vypořádání se připrvuje cestu pro bytostné myslitelské zvládnutí a nadcházející překonání tohoto završení "prvního počátku" a možnost připravenosti pro příchod nového. Heideggerské výklady Hölderlina, Georgeho, Rilka a Trakla nechť jsou pokynem myšlení do budoucna! Toto má představovat hlavní důvod pro tzv. jiné myšlení a nějaký nový počátek. (klíčová slova se nacházejí v samotném textu práce hned pod německým originálem abstraktu..) počet znaků s mezerami: 160060 /...
Nikdy neuskutečněný dialog mezi Heideggerem a Levinasem
Býmová, Zuzana ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Fulka, Josef (oponent)
Předkládaná práce je nesena snahou o zodpovězení otázky: V čem spočívá nesoulad filosofie? Nemůže být Lévinasova etika chápána jako doplnění Heideggerovy ontologie? Na zmíněné otázky je hledána odpověď prostřednictvím vpravení se do možného "dialogu" mezi Heideggerem a Lévinasem. Odlišné pojímání bytí u obou filosofů se odhalí nejenom jako možná příčina sporu, ale i jako důvod, kvůli kterému by nemohla být Lévinasova a Heideggerova filosofie nikdy komplementární. Lévinas na rozdíl od Heideggera, který je neustále na cestě bytí, bude rozvíjet veškerá svá témata na rovině "autrement qu'être", hranicemi bytí. Odlišný přístup k bytí se ukáže jako důvod, proč nemohou Heidegger Lévinasem při tematizování etiky, vztahu člověka se světem, smrti a času nalézt společnou řeč. Klíčová slova ět, smrt, čas
Odkud se berou objekty?
Novotný, Michal ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Kolář, Martin (oponent)
Navrhovaná práce se pokouší shrnout výklad pojmu objekt v teorii amerického filosofa Graham Harmana, kterou nazývá Objektově orientovanou ontologií, stejně jako dalších hlavních pojmů jako je realismus, esence, čtyř-rozměrnost objektu, uzavírání se objektu, intencionalita, koncepce času a prostoru, emanace a dalších. Pokouší se o určitou genealogii těchto pojmů u dalších autorů (Kant, Schopenhauer, Nietzche, Merleau-Ponty) a následné srovnání s tím, jak je užívá Harman. Cílem je vytvořit určitý kritický rozbor Harmanovy koncepce objektu a teorie spekulativního realismu a poukázat na případné další přístupy ke klasickému subjekt-objektovému rozvržení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 NOVÁK, Adam
10 Novák, Adam
1 Novák, Adrián
2 Novák, Albert
2 Novák, Alexander
4 Novák, Alexej
3 Novák, Andrej
1 Novák, Antonín
2 Novák, Arnošt
1 Novák, Artur
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.