Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
2nd Conference on Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings : Book of Extended Abstract
Nosek, Štěpán ; Kočí, K.
The texts of the abstracts were set individually by the authors. Any options, findings and conclusions or recommendations expressed in this book are those of the individual authors on their own responsibility.
Změny investičního chování obcí v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie Královéhradeckého kraje
Petříčková, Zuzana ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Nosek, Štěpán (oponent)
Změny investičního chování obcí v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie Královéhradeckého kraje Abstrakt Cílem předložené bakalářské práce byla analýza vlivu měnících se ekonomických trendů na národní úrovni na investiční chování obcí různých velikostních kategorií. Konkrétně zda vlády na lokální úrovni stabilizovaly vlastními zásahy jednotlivé fáze hospodářského cyklu v letech 2001 až 2012 a napomohly plynulejšímu průběhu vývoje. Nulová hypotéza předpokládala, že větší obce jsou lepšími stabilizátory ekonomiky než obce menší velikostní úrovně. V první teoretické části práce byly rozebrány typy hospodářských cyklů, odborná literatura, jednotlivé složky obecního rozpočtu a v neposlední řadě stručná charakteristika vývoje ekonomiky Česka. Samotná studie pracovala s vybranými obcemi Královéhradeckého kraje, které byly rozděleny do čtyř velikostních kategorií. Pomocí dat za kapitálové výdaje a informací získaných během řízených rozhovorů byla v závěru práce stanovena tvrzení o hospodářské politice každé kategorie. Přestože se v mnoha případech projevily obce jako stabilizátory hospodářského vývoje, nulová hypotéza nebyla potvrzena. Klíčová slova: hospodářská politika, anticyklická politika, kapitálové výdaje, obec, Královéhradecký kraj
Interpretace básnické sbírky Tadeáše Birona Neviditelné slunce
Maixnerová, Anna ; Petrbok, Václav (vedoucí práce) ; Nosek, Štěpán (oponent)
Práce se zabývá básnickou sbírkou Neviditelné slunce (vyd. Ústí nad Orlicí: Magalhaes-Cano, 1998) českého básníka Tadeáše Birona (vlastním jménem Františka Kouřila). Pokusím se pojmenovat základní rysy Bironovy poezie. Zabývat se budu zejména opakujícími se motivy, tématy a intertextovými odkazy objevujícími se v jeho díle. Též přihlédnu k autobiografickým prvkům vstupujícím do jednotlivých básní, a sice na základě korespondence mezi básníkem a jeho přítelem J. Červenkou. Práce by měla vést k hlubšímu pochopení autorova vnímání poezie a poetična, které otevírá základní otázky, jakým způsobem autor využívá jazykových, kompozičních a obrazových prostředků a čím výsledná báseň nabývá na účinnosti.
Podrobná územní analýza parlamentních voleb v roce 2010 s využitím geograficky vážené regrese
Kuča, Martin ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Nosek, Štěpán (oponent)
Předkládaná práce se zabývá geografickou analýzou parlamentních voleb v Česku v roce 2010. Jejím hlavním cílem je podrobná analýza voleb za využití metody geograficky vážené regrese (GWR), statistické metody, která umožňuje přesněji rozkrýt územní souvislosti podmíněností zkoumaného jevu. Dále je zjišťováno, zda a jak se vstupem nových subjektů na politickou scénu (TOP 09, Věci veřejné) v roce 2010 změnily územní souvislosti mezi volebním chováním a základními socioekonomickými charakteristikami populace oproti roku 2006. Využívána jsou data na úrovni obcí ze SLDB 2001 a 2011 a volební data. Data jsou analyzována pomocí GWR, analýzy rozptylu a mnohonásobné lineární regrese. Ukázalo se, globální pokles volební účasti v roce 2010 byl větší v levicových než v pravicových regionech. Byla doložena existence regionálních rozdílů ve vztazích mezi územními charakteristikami a volebními výsledky jednotlivých stran. Tyto zjištěné rozdíly se jeví jako poměrně stálé - výsledky v roce 2010 pro jednotlivé strany jsou podobné výsledkům z roku 2006, zejména pro ODS a KSČM. Vysvětlující proměnné pro volbu TOP 09 jsou velmi podobné determinantám volby ODS, s větším pozitivním vlivem podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. U Věcí veřejných se nepodařilo najít žádný regresní model, který by vysvětloval jejich...
Regionalizace aktivní politiky zaměstnanosti v Česku
Nosek, Štěpán ; Feřtrová, Marie (vedoucí práce) ; Soukup, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá regionalizací aktivní politiky zaměstnanosti v Česku. Zabýváme se analýzou strategických dokumentů, které se snaží problém nezaměstnanosti řešit, a zjišťujeme, do jaké míry zdůrazňují podporu vybraným regionům. Dále se zabýváme mechanismem, jenž se používá pro rozdělování finančních prostředků mezi regiony. V další části provádíme regionální analýzu skutečné alokace finančních prostředků plynoucích do regionů přes národní aktivní politiku zaměstnanosti a skrze evropské programy realizované v období 2004-2006. V závěrečné části analýzy hodnotíme možnosti regionálních (lokálních) hráčů ovlivnit situaci na regionálním (lokálním) trhu práce a naznačujeme, že jejich role a vliv se mohou mezi regiony lišit. Výsledky naší studie ukazují, že přes proklamace o potřebě podpořit regiony nejvíce postižené nezaměstnaností a nehledě na mechanismus, který spíše upřednostňuje nezaměstnaností více postižené regiony, finanční prostředky nejsou jednoznačně alokovány do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. Analýza také ukázala, že nejvýznamnějším hráčem na regionálním (lokálním) trhu práce je úřad práce, a že role dalších aktérů je spíše doplňková, ačkoliv situace se napříč regiony může lišit. Klíčová slova: explicitní regionální politika, aktivní politika zaměstnanosti, regionalizace, regionální...
Air Qaulity at Pedestrian Zone: The Role of Urban-Array Three-Dimensionality
Nosek, Štěpán ; Kellnerová, Radka ; Chaloupecká, Hana ; Jakubcová, Michala ; Jaňour, Zbyněk
Air quality at pedestrian level of two different urban arrays for two wind directions was studied experimentally in a wind-tunnel. Both urban arrays were designed according to typical European cities, formed by courtyard-type buildings with pitched roofs. While the first urban array had constant roof height, the second had variable roof height along all walls. The pollution was simulated by means of ground-level line source in the middle of the urban arrays. The concentrations were measured by a flame ionization detector at horizontal planes at the pedestrian level within the streets and courtyards at the vicinity of the line source. Results of the time and spatial averaged concentration reveal that both wind direction and three-dimensionality of the urban morphology are important parameters influencing the air quality at the pedestrian zones within the urban areas.
Metodika hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu po realizaci protiprašné stěny
Nosek, Štěpán ; Jaňour, Zbyněk
Ve zprávě je popsána metodika pro hodnocení šíření uhelného prachu z povrchového dolu v komplikovaném terénu po realizaci protiprašné stěny. Nejprve je popsána metodika, která využívá metody fyzikálního modelování, konkrétně je aplikována Townsendova metodu tzv. nezávislosti na Reynoldsově čísle. Metodika je aplikována na případ šíření uhelného prachu z povrchového dolu Libouš v případě, kdy do okolí zdroje podstatného znečištění je umístěna prašná stěna a difúze prachových částic je studována v bezprostřední blízkosti tohoto zdroje. Po nastavení konfigurace aerodynamického tunelu, která simuluje proudění v MVA v odpovídajícím měřítku, byla provedena měření turbulentních charakteristik proudění a difúze a byla navržena její optimální konfigurace. Výsledky byly porovnány s výsledky SW.
Metodika Hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu po realizaci výrazných topografických změn
Nosek, Štěpán ; Jaňour, Zbyněk
Ve zprávě je popsána metodika pro hodnocení šíření uhelného prachu z povrchového dolu v komplikovaném terénu. Nejprve je popsána metodika, která využívá metody fyzikálního modelování, konkrétně je aplikována Townsendova metodu tzv.nezávislosti na Reynoldsově čísle. Metodika je aplikována na případ šíření uhelného prachu z povrchového dolu Libouš v konfiguraci, ke které dojde po plánované těžbě v roce 2024. Pro tuto plánovanou konfiguraci je navržen a vyroben plastický model. Po nastavení konfigurace aerodynamického tunelu, která simuluje proudění v MVA, byla provedena měření turbulentních charakteristik proudění a difúze. S pomocí těchto výsledků je validován matematický model.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.