Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Foreign Workers and their impact on the Federal Republic of Germany
Kodýdková, Daniela ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů...
Populistické strany v německy mluvících zemích - případová studie na příkladu Alternativy pro Německo a Svobodné strany Rakouska v letech 2013-2017.
Částková, Markéta ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Handl, Vladimír (oponent)
V posledních desetiletích jsme svědky prudkého nárůstu preferencí populistických stran napříč Evropou. Tyto strany získávají hlasy nejen na východě, ale čím dál častěji i na západě a v mnohých zemích se populisté účastní vlády. Tento trend se nevyhnul ani německy mluvícím zemím. Předložená bakalářská práce se zabývá populistickými stranami v německy mluvících zemích na příkladu Alternativy pro Německo a Svobodné strany Rakouska. Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná o dvě naprosto odlišné strany, jejich tematické přiblížení v posledních letech přímo vybízí k otázce, nakolik si strany jsou historicky, vývojově a tematicky příbuzné. Cílem práce je charakterizovat Alternativu pro Německo a Svobodou stranu Rakouska z hlediska historie a ideologie stran, a to za uplatnění kompilace poznatků výzkumu (pravicového) populismu. Práce se dále zabývá volebními programy stran z let 2013 a 2017, při jejichž analýze se zaměřuje především na následující problematiky: evropská politika, hospodářská politika, sociální politika, imigrační a integrační politika a zavedení přímé demokracie. Výsledkem analýzy volebních programů je přehled tematických průsečíků stran a charakteristika programového vývoje stran mezi lety 2013 a 2017.
Německá Energiewende: Konsenzuální proces ?
Slaba, Martin ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Svobodová, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá energetickou revolucí v Německu označovanou jako Energiewende. Konkrétně zkoumá úroveň konsenzu obyvatelstva ve dvou důležitých dílčích součástech celého procesu, a to ceně transformace promítající se v cenách elektřiny a nutnosti rozšíření a vybudování nových úseků elektrické sítě. Vládní koalice SPD a Zelených, vládnoucí mezi lety 1998-2005, fakticky započala proces Energiewende, když rozhodla o jaderném odstupu Spolkové republiky Německo, a především, když prosadila zákon o obnovitelných energiích (Erneubare Energien Gesetz, zkráceně EEG), který slouží jako nástroj k dotování obnovitelných zdrojů energie. Tento zákon přenáší břemeno dotací na koncové spotřebitele, tedy domácnosti a společnosti, díky přirážce, která ovšem od roku 2000 několikanásobně vzrostla a činí v současnosti německou elektřinu nejdražší v Evropě. Díky masivní podpoře obnovitelných zdrojů energie začal jejich počet přibývat tempem, na které nebyli operátoři elektrických sítí v Německu připraveni. Je nyní zřejmé, že pokud mají být splněny ambiciózní environmentální cíle stanovené německými politiky, bude třeba rozšířit stávající elektrickou sít a vystavět další úseky. Jelikož úspěch celé Energiewende silně závisí na konsenzu obyvatelstva v těchto dvou otázkách, je důležité úroveň tohoto konsenzu...
The rise and fall of the SPD: the development of electoral preferences under Martin Schulz's leadership
Vlkovičová, Natália ; Filipová, Lucie (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
strany Nemecka (SPD) počas vedenia Martina Schulza roku 2017. Ihneď po oznámení jeho demokratov v prieskumoch verejnej mienky prudko zvýšila. Avšak v ôsmich mesiacov klesla na rovnakú úroveň, ak spolkových voľbách v septembri 2017. Práca načrtáva SPD vo vymedzenom časovom období na základe údajov z etácie pomocou novinových článkov Práca je delená na tri kapitoly, pričom prvá sa zaoberá predchádzajúcim politickým vznikom jej krízy, taktiež obsahuje profesijný životopis Martina Schulza. sledovanom časovom období. Tretia kapitola obsahuje interpretáciu výsledkov druhej kapitoly na základe článkov týždenníka Der Spiegel, taktiež sa venuje analýze, prečo tak náhly n
Vliv nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína na příkladu iniciativy SO 36 ve čtvrti Kreuzberg
Kneřová, Alžběta Klára ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o vlivu nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína s důrazem na čtvrť Kreuzberg a občanskou iniciativu SO 36, a sice v časovém období od roku 1979 do roku 1984. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázky, jakými způsoby nová sociální hnutí ovlivnila městskou a bytovou politiku Západního Berlína, a jaké kroky podnikali členové kreuzberských sociálních hnutí k její změně kromě fyzického obsazení domů. Práce se v širším kontextu zabývá novými sociálními hnutími v SRN, především pak squattingem v Západním Berlíně. Dále se práce věnuje i západoberlínské městské části Kreuzberg a jejímu vývoji po stavbě Berlínské zdi do počátku vlny squattingu na konci 70. let včetně popisu tehdejší urbánní politiky. Ústředním tématem práce je přitom občanská iniciativa SO 36, která prvními obsazeními prázdných domů za účelem jejich opravy přispěla ke vzniku vlny squattingu v Kreuzbergu a potažmo i jiných částech Západního Berlína. V práci jsou analyzovány různé způsoby, jakými se členové iniciativy snažili ovlivnit tehdejší městskou a bytovou politiku, jako např. vydávání vlastního měsíčníku či informačních letáků. Dále se práce zabývá i postojem významných západoberlínských politických stran ke squattingu včetně pokusů o jeho eliminaci prosazovaných jednotlivými vládami. Výsledkem interakce...
Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu
Novotný, Daniel ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Práce se věnuje transparentnosti v parlamentní architektuře v Německu v období od založení Spolkové republiky v roce 1949 až po současnost. Jejím cílem je sledování snah o distancování se od nacistické minulosti v leitmotivu parlamentní architektury a v návaznosti práce zkoumá jak se koncept transparentnosti projevoval a jak se vztahoval k myšlence fungování německé demokracie. Sledování je zkoumáno na základě kvalitativní obsahové analýzy dostupného textového materiálu. Práce je členěná do kapitol chronologicky seřazených dle styčných bodů hlavních staveb tří parlamentů v poválečném období a následně zkoumá parlamenty na lokální úrovni. Na základě předloženého sledování dochází k závěru, že došlo k vytvoření nového architektonického stylu vládní architektury, který vytváří zlom s nacistickou architekturou a je charakteristický vytvořením spojení mezi vlastností stavebního materiálu skla a charakterem fungování demokracie. Tento koncept nachází svůj počátek bezprostředně po druhé světové válce a navzdory jiným důležitým událostem, které potkaly německou historii, v architektuře přetrval, jelikož stále reflektuje charakter německé demokracie.
Helsinský proces a jeho vliv na opozici v NDR a ČSSR
Jeřábková, Anna ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučera, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá opozičním hnutím v bývalém Československu a Německé demokratické republice a klade si za cíl jejich komparaci po podpisu Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách v roce 1975, kterým se oba státy zavázaly k dodržování lidských práv. V první části práce jsou vymezeny přístupy různých autorů k užívání pojmu opozice a disent. Druhá část nejprve obecně nastiňuje mezinárodní situaci po druhé světové válce a zmiňuje potřebu evropské bezpečnostní konference, jež nakonec vedla právě ke KBSE. Ve třetí části jsou dále představeny opozičních proudy vzniklé v obou státech a je zkoumáno, jak byla situace opozice v obou zemích ovlivněna Helsinským procesem. V ČSSR se rychle zformovala Charta 77 a ve svém prohlášení se odvolávala na závazky přijaté v Závěrečném aktu KBSE. V NDR byl vývoj pomalejší. Stabilně zde existovala opozice z okruhu evangelické církve a řešila se hlavně mírová otázka. Hnutí zabývající se lidskoprávní otázkou se inspirovala československou Chartou 77 a začala vznikat až ve druhé polovině osmdesátých let. Tato skutečnost značí, že vývoj opozičního hnutí byl v obou zemích odlišný. Proto je dále řešena i problematika podobností a odlišností mezi východoněmeckou opozicí a československým disentem. Poslední část práce se věnuje vzájemným kontaktům a přeshraniční spolupráci...
Dialog politickému napětí navzdory: česko-bavorská partnerství měst po roce 1989
Semerádová, Adéla ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Filipová, Lucie (oponent)
Partnerství měst je způsob mezinárodní spolupráce na komunální úrovni mezi samosprávami. Základem tohoto vztahu je pravidelné setkávání zástupců měst a jejich občanů. Formou mezinárodní spolupráce je také přeshraniční spolupráce, jejímž úkolem je společně řešit problémy daného území v oblasti hranice. Cílem partnerství měst je například výměna informací a zkušeností mezi danými samosprávami, organizace společných kulturních a sportovních akcí, spolupráce mezi školami či zlepšení jazykových dovedností. Důležitým faktorem je zapojení obyvatel do partnerských aktivit, díky tomu jsou odbourávány předsudky vůči druhému národu a zlepšeny vzájemné vztahy. V předložené práci jsou blíže analyzována partnerství mezi Prahou a Norimberkem, Plzní a Řeznem a jako příklad přeshraniční spolupráce partnerství mezi Domažlicemi a Furth im Wald. Města mohou prosazovat díky partnerstvím vlastní zahraniční politiku bez ohledu na vztahy na státní úrovni. Tyto aktivity lze analyzovat díky konceptům veřejné diplomacie a paradiplomacie. Partnerství měst jako prostředek pro zlepšení mezinárodních vztahů se projevilo v případě České republiky a Svobodného státu Bavorsko, kdy vznikala partnerská města bez ohledu na oficiální politiku státu či spolkové země. Kontakty na této úrovni byly značně ovlivněny nedořešenými otázkami...
Komparace ústupů SRN od využívání jaderné energie v letech 2002 a 2011
Štichová, Patricie ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Práce se věnuje dvěma ústupům Spolkové republiky Německo od komerčního využívání jaderné energie (tzv. Atomausstieg) provedených v letech 2002 a 2011. Jejím cílem je komparace jaderných politik rudo-zelené (vládla 1998-2005) a černo-žluté koalice (vládla 2009-2013) ve vztahu k opuštění jaderné energie jako energetického zdroje a zjištění odlišných aspektů politik, které tyto vlády implementovaly. Porovnání zvolených politických rozhodnutí těchto vládních garnitur je zkoumáno na základě několika kritérií a to metody, jakou bylo ustoupení od jaderné energie provedeno, rychlosti odstoupení, motivaci k tomuto kroku a krátkodobých dopadů vládních politik v oblasti jaderné energie na strukturu produkce elektrické energie v Německu. V práci bylo zjištěno, že i přes některé rozdíly jako je (ne)spolupráce s energetickými koncerny, motivace k ústupu, rychlost odpojování jaderných elektráren, či právních důsledků, zůstává forma ústupu provedeného černo-žlutou koalicí ve své základní podstatě velmi podobná původnímu záměru. V tom se dá spatřovat dopad důrazu kancléřky Angely Merkel na pragmatický způsob vedení politiky, kterým dlouhodobě udržuje svou stranu CDU/CSU ve středu politicko-ideologického pole a v popředí voličských preferencí.
Discourse analysis of the "Sarrazin-Debatte": Analysis of the migration discourse in transregional daily newspaper in 2010
Schäffer, Adriana ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Eberle, Jakub (oponent)
Diplomová práce "Diskurzivní analýza mediální debaty "Sarrazin-Debatte": Analýza diskurzu o migraci v přesregionálních německých denících v roce 2010" se zabývá kontroverzní Sarrazinovou debatou a jejím dopadem na diskurz o migraci v roce 2010. Po popisu průběhu této debaty následuje kritická diskurzivní analýza článků čtyř německých přesregionálních deníků, které lze považovat jako reprezentanty jednoduchého politického spektra od pravice k levici. Cílem analýzy je určit tematickou strukturu vedeného diskurzu a definovat výkladové a výpovědní vzorce o integraci a migrantech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.