National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Social and Economic Development of the Town Tachov
Kosina, Lukáš ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Šulcová, Irena (referee)
Tato práce se zabývá rozborem sociálních, ekonomických a demografických jevů ve městě Tachov. Toto město je v rámci České republiky velice specifické, nejen díky své příhraniční poloze a s tím spojenou poválečnou historií vysídlování a znovudosídlování této oblasti, ale také nejvyšší měrou nezaměstnanosti a nejnižší vzdělaností ze všech bývalých okresních měst v Plzeňském kraji. Tyto jevy jsou popsány v první ? analytické části, která je završena SWAT analýzou. V této části je také stručně přiblížen historický vývoj a geografické podmínky města, jejichž znalost je nutná pro pochopení některých aspektů vývoje a současné situace města. Ve druhé části práce se snažím o nalezení možných východisek k potlačení slabých stránek a hrozeb a nalézt prostředky k podpoře silných stránek a příležitostí.
Socio - Economic Development of the Podbořany Region
Kseničová, Tereza ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Pělucha, Martin (referee)
Tato diplomová práce se zabývá socioekonomickým vývojem Podbořanska. Charakterizuje tento mikroregion z hlediska jeho historického, demografického, ekonomického a sociálního vývoje. Zkoumá přírodní a kulturní potenciál mikroregionu, dále jeho sídelní strukturu, obyvatelstvo, místní ekonomiku a trh práce, občanskou a dopravní infrastrukturu. V praktické části jsou zpracovány výsledky sociologického šetření názorů místních obyvatel, významných firem a podnikatelů a také představitelů obcí, nebo-li starostů na Podbořansko. Data byla získána vlastním průzkumem v terénu pomocí dotazníků a řízených pohovorů s respondenty. Na základě všech těchto poznatků jsou v práci pojmenovány hlavní problémy a bariéry rozvoje území. V závěru práce jsou definovány příležitosti a potenciál území pro jeho budoucí rozvoj.
Quality of Life in the Czech Republic, Its Regional Differentiation and Social Context
Vavrušová, Pavla ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Hyková, Lenka (referee)
Diplomová práce se zabývá regionální diferenciací kvality života v České republice. První část je věnována vymezení pojmu "kvalita života" a problémům s tím spojených (definice pojmu, měřitelnost). Druhá část popisuje jednotlivé vybrané ukazatele kvality života a způsob jejího hodnocení. Práce dále obsahuje zhodnocení a srovnání kvality života mezi jednotlivými kraji České republiky a mezi okresy Zlínského kraje.
Regional differentiation of criminality in the Czech republic.
Dejmek, Jiří ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Macháček, Jaroslav (referee)
Tato diplomová práce se zabývá kriminologickými aspekty trestných činů v ČR se zaměřením na socio-ekonomické a prostorové charakteristiky páchané kriminality a regionální diferenciaci kriminality v ČR. Součástí diplomové práce je popis vývoje teorií objasňujících kriminalitu, tedy vývoje kriminologických přístupů, včetně současného ekonomického přístupu ke kriminalitě prezentovaného zástupci chicagské školy. Úvodní obecná analýza regionální diferenciace kriminality je v diplomové práci základním kamenem pro následnou detailní analýzu majetkové kriminality a vzájemných závislostí mezi naměřenými hodnotami majetkové kriminality a socio-ekonomickými jevy, provedené za účelem hlubšího pochopení kriminality jako sociálního fenoménu. Zároveň práce pojednává o možnostech predikce vývoje trestné činnosti a budoucích hrozeb v podobě nárůstu kriminality ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech, a také poskytuje možná doporučení, jak potenciálním hrozbám předcházet. Diplomová práce by měla poskytnout ucelený pohled na kriminalitu v ČR tak, aby se mohla stát případným podkladem pro příjímání opatření orgány veřejné správy za účelem sociální kontroly.
Comparison of Living Conditions in the Regions (Kraje) in the Czech Republic
Petrůj, Jan ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Bednaříková, Zuzana (referee)
Diplomová práce je zaměřena na komparaci krajů České republiky, která je založená na objektivních životních podmínkách, majících vliv na kvalitu života. Analýza bere v úvahu podmínky, které v daném kraji objektivně existují a přitom mají schopnost pozitivně či negativně ovlivnit život jedince a tudíž i kvalitu života. Analýza používá kvantitativní ukazatele, které lze bez zásadních problémů porovnávat, a které jsou v České republice statisticky sledovány. Analýza se vyhýbala použití subjektivních a objektivně těžko zjistitelných kvalitativních ukazatelů. V prvních dvou kapitolách je uvedena teorie kvality života včetně jejího měření. Cílem diplomové práce bylo analyzovat data pomocí speciálně vytvořeného agregovaného hierarchického indexu ? Indexu životních podmínek - a zjištěné závěry porovnat s předpoklady a již existujícími vědeckými výsledky.
Tourism as a Factor of Development of the Residential Areas
Pelant, Martin ; Macháček, Jaroslav (advisor) ; Nezdařilová, Eva (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou cestovního ruchu, především ve smyslu jeho dopadů na územní celky. Práce je rozdělena na dvě části. První část, mající obecný charakter, má za účel popsat základní souvislosti týkající se cestovního ruchu a následně přiblížit přístupy k cestovnímu ruchu, které lze uplatňovat. Druhá část se již zabývá konkrétním sídelním celkem, jímž je město Tábor.
Analysis of the Labor Market and Unemployment in the Karlovy Vary Region
Krejčová, Barbora ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Křenková, Helena (referee)
Ve všech okresech Karlovarského kraje je nezaměstnanost vyšší než činí průměr ČR. Nejvážnější situace je v okrese Sokolov, kde nezaměstnanost dosahovala k 31.12.2006 11,46%. Mezi největší důvody, které způsobují tak vysokou nezaměstnanost patří zejména struktura hospodářství v kraji, přírodní a klimatické podmínky kraje, které znemožňují rozvoj zemědělství, nevyhovující dopravní infrastruktura kraje a špatná propojenost dopravních sítí s okolními kraji a se sousední Spolkovou republikou Německo. Největším problémem ale zůstává nízká kvalifikace uchazečů o nevhodná struktura vzdělávacího systému, který nereflektuje požadavky pracovního trhu. Mezi má doporučení k řešení nezaměstnanosti patří: podpora podnikání, snížení výdajů pasivní politiky zaměstnanosti a jejich přesun na výdaje aktivní politiky zaměstnanosti, snížení zákonné minimální mzdy a větší využívání prostředků z ESF.
Social and Economic Analysis of Development of the České Budějovice District with Regard to the Novohradsko area
Tunková, Blanka ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Slepička, Alois (referee)
Diplomová práce se zabývá sociální a ekonomickou analýzou rozvoje okresu České Budějovice, kdy hlavní pozornost směřuji na okrajovou část tohoto okresu ? na Novohradsko. Po úvodní kapitole věnované teoretickým východiskům práce, následují již zcela praktické části práce. V nich se postupně věnuji základní charakteristice oblasti, obyvatelstvu, místní ekonomice, infrastruktuře a cestovnímu ruchu, který považuji za rozhodující faktor rozvoje tohoto území. Na základě zjištěných poznatků je v poslední části vypracována SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky a poukazuje na možné příležitosti a hrozby v dalším rozvoji území.
Internal Migration of Population in the Czech Republic Focused on the Regions Středočeský (Central Bohemian) and Moravskoslezský (Moravian - Silesian )
Legnerová, Žaneta ; Postránecký, Josef (advisor) ; Nezdařilová, Eva (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřní migrace obyvatelstva České republiky. Kromě migračních trendů v rámci celé republiky analyzuje trendy stěhování ve Středočeském a Moravskoslezském kraji a v jejich okresech. Předmětem zájmu je také historický vývoj stěhování v českých zemích a mezinárodní srovnání vnitřní migrace České republiky s ostatními evropskými státy. Práce blíže popisuje migrační ukazatele, které se používají k analýze procesů stěhování. Opomenuta není ani problematika suburbanizace zejména ve vztahu Prahy a Středočeského kraje. Nezbytnou součástí je i nalezení interakcí mezi migrací a ostatními jevy, tedy zjištění příčin a důsledků stěhování a nastínění budoucího vývoje.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.