Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO
Šňupárek, Václav ; Satrapová, Lenka (vedoucí práce) ; Neuwirthová, Svatava (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO Cíl: Cílem této práce bylo zpracovat teoretické předpoklady k vedení úspěšné terapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou a jejich uvedení v praxi během terapií pacienta s touto diagnózou. Souhrn: Tato práce se zabývá dětskou mozkovou obrnou. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je definována dětská mozková obrna a její formy, je popsána epidemiologie i etiologie a rizikové faktory. Jsou přiblíženy způsoby a metody na základě kterých je dětská mozková obrna diagnostikována. Další kapitoly se věnují léčbě dětské mozkové obrny, a na základě důkladné rešeršní práce jsou uvedeny poznámky k efektivitě jednotlivých způsobů a metod. Jako hlavní jsou představeny rehabilitační metody s důrazem na práci fyzioterapeuta. V praktické části je zpracována kazuistika péče o pacienta s diagnózou dětská mozková obrna. Tato část obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor a denní terapie zakončené výstupním kineziologickým rozborem. Závěrem jsou shrnuty výsledky a efekt terapie. Podklady pro zpracování praktické části byly získány během zahraniční stáže v Dominiek Savio Instituut v Gits, Belgie v období 21. 5. - 8.6. 2018. Klíčová slova: Dětská mozková obrna, DMO, spastická diplegie, spastická diparéza,...
Kazuistika fyzioterapeuticke péče o pacienta s diagnózou totální endoprotéza kyčelního kloubu
Eliášová, Aneta ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Kaizrová, Irena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou totální endoprotéza kyčelního kloubu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických a praktických poznatků o totální endoprotéze kyčelního kloubu a následné zpracování kazuistiky pacienta s touto diagnózou. Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí - obecné a speciální. Obecná část zahrnuje témata související s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Popisuje stavbu kyčelního kloubu, koxartrózu, jenž byla příčinou indikace totální endoprotézy u vybrané pacientky, typy užívaných endoprotéz a průběh rehabilitace. Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky po totální endoprotéze kyčelního kloubu, popisující průběh terapie a výsledné zhodnocení efektu terapií. Výsledky: Podařilo se splnit cíle uvedené v krátkodobém terapeutickém plánu. Došlo k zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kyčelním kloubu, k zvýšení svalové síly oslabených svalů, protažení zkrácených svalů, snížení napětí hypertonických svalů, ošetření měkkých tkání, zlepšení stereotypu chůze a zvýšení celkové kondice pacientky. Klíčová slova: kyčelní kloub, osteoartróza, totální endoprotéza, fyzioterapie, kazuistika
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po osteosyntéze tibie
Procházková, Marie ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Neuwirthová, Svatava (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po osteosyntéze tibie Shrnutí: Obecná část práce obsahuje teoretické informace o anatomii a kineziologii nohy a hlezenního kloubu, zabývá se také biomechanikou chůze. Je zde uveden stručný popis zlomenin distálního bérce, jejich klasifikace, diagnostika a terapie. Dále obecná část obsahuje informace o fyzioterapeutických postupech a metodách využívaných v rehabilitaci zlomenin. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacienta, která vznikla v průběhu čtyřtýdenní praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun. Obsahem kazuistiky pacienta jsou anamnestické údaje a vstupní kineziologický rozbor na jehož základě byly stanoveny krátkodobé a dlouhodobé cíle terapie. Práce dále zahrnuje průběh jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: hlezenní kloub, noha, zlomenina, terapie, rehabilitace
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stp.osteosyntéze kosti člunkové
Růžičková, Berenika ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Palanová, Alžběta (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou st. p. osteosyntéze kosti člunkové. Cíle práce: Cílem mé bakalářské práce je seznámení s teoretickými poznatky o zlomenině kosti člunkové, dále zpracování kazuistiky pacienta a průběh fyzioterapeutické péče. Metody: Tato bakalářská práce vznikla na podkladě měsíční souvislé praxe v Centru léčby pohybového aparátu ve Vysočanech. Práce se skládá z teoretické a speciální části. První část se zabývá anatomií a kineziologií zápěstí a ruky, zlomeninami a jejich rozdělením, diagnostikou a hojením a možnostmi léčby. Druhá, speciální, část se zaměřuje na kazuistiku pacienta se zlomeninou člunkové kosti. Klíčová slova: Člunková kost, fyzioterapeutické metody.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Srníková, Lucie ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Hořejší, Jan (oponent)
Název: KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Cíle: Cílem bakalářské práce bylo získání a shrnutí poznatků na téma cévní mozková příhoda a vypracování kazuistiky pacienta s touto diagnózou. Metody: Práce se skládá ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vědomosti o cévní mozkové příhodě získané během studia, a také informace vycházející z odborných literárních textů. Tato část zahrnuje informace o CMP od diagnostiky, přes léčbu až po rehabilitaci. Praktická část se zabývá konkrétním případem pacienta po atace cévní mozkové příhody ischemického typu s následným mozečkovým syndromem. Kazuistika byla vypracována během souvislé odborné praxe probíhající ve dnech od 22. 1. do 16. 2. 2018 na pracovišti Vršovická zdravotní a.s. Součástí je podrobný vstupní i výstupní kineziologický rozbor a také jednotlivé terapeutické jednotky včetně průběhu. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, CMP, iktus, mozečkový syndrom, ischemie, rehabilitace, terapie
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou oboustranná podkolenní amputace
Schimmerová, Petra ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Kacrová, Monika (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou oboustranné podkolenní amputace. Cíle práce: Hlavním cílem této práce je seznámení a shrnutí teoretických i praktických poznatků o oboustranné amputaci dolních končetin a zpracování kazuistiky pacienta na danou diagnózu. Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, části obecné a speciální. Obecná část zahrnuje poznatky vztahující se k tématu amputace dolních končetin, protetika dolních končetin a terapeutické metody u pacientů s amputací. Část speciální zahrnuje kazuistiku pacienta s diagnózou oboustranná podkolenní amputace, obsahuje komplexní kineziologické vyšetření, terapie a závěrečné zhodnocení efektu terapií. Výsledky: Kazuistika byla zpracována v období jednoho měsíce v Rehabilitační klinice Malvazinky. Aplikované fyzioterapeutické postupy přispěly k zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. Klíčová slova: amputace, protéza, rehabilitace, fyzioterapie
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou roztroušená mozkomíšní skleróza
Nosková, Kateřina ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Vobořilová, Lenka (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou roztroušená mozkomíšní skleróza Souhrn: Bakalářská práce pojednává o problematice roztroušené mozkomíšní sklerózy, kdy základním cílem této práce je podrobné přiblížení podoby a průběhu tohoto onemocnění. Teoretická část se zabývá definicí onemocnění, konkrétní etiopatogenezí, symptomatologií, průběhem a možnými způsoby léčebné terapie. Jednotlivé terapie v této práci jsou cíleny spíše na pacientovo vnímání vlastního těla a jednotlivých podnětů vlastními smysly. Za neoddělitelnou složku terapie lze též považovat psychiku pacienta. Část praktická se skládá z kazuistiky pacienta L. S. s diagnózou roztroušené mozkomíšní sklerózy, počínaje vstupním kineziologickým rozborem, popisem vybraných jednotlivých terapií po 3 týdny, výstupním kineziologickým rozborem, zhodnocením efektu terapie a závěrem. Nedělnou součástí kazuistiky je krátkodobý a dlouhodobý plán léčebné rehabilitace Klíčová slova: roztroušená skleróza, fyzioterapie, rehabilitace, relaps, remise, paréza, myelin
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta po oboustranné prolongaci bérců
Králová, Tereza ; Nechvátalová, Vendula (vedoucí práce) ; Neuwirthová, Svatava (oponent)
Název bakalářské péče: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po oboustranné prolongaci bérců Shrnutí: Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku rehabilitace po oboustranné prolongaci bérců. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První - teoretická část se věnuje zpracování literatury týkající se této problematiky. Druhá - speciální část obsahuje podrobnou kazuistiku pacienta po oboustranné prolongaci bérců, zpracovanou během souvislé odborné praxe v termínu 8. 1 - 2. 2. 2018 v Rehabilitační nemocnici Beroun. Klíčová slova: fyzioterapie, prolongace, kazuistika, prodloužení končetin, bérec
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po distorzi hlezna
Hrušková, Natálie ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Hoskovec, Jakub (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po distorzi hlezna Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s daným tématem v teoretické části - shrnutí poznatků a přiblížení problematiky úrazu hlezna. V další kapitole, ve speciální části práce, nalezneme uvedení do terapie pacienta po distorzi hlezenního kloubu, převedení poznatků z předešlé části do praxe a následné zpracování kazuistiky. Metody: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, obecnou a speciální. Obecná část práce shrnuje teoretické poznatky z anatomie, kineziologie, biomechaniky a traumatologie hlezenního kloubu. Další kapitoly se věnují vyšetření v oblasti hlezna a následné léčbě a rehabilitaci vhodné po distorzi hlezenního kloubu. Ve speciální části této práce je podrobně zpracována kazuistika pacietky po distorzi hlezenního kloubu, která byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe v CLPA - Centru léčby pohybového aparát ve dnech 15. 1. - 1. 2. 2018 pod vedením Mgr. Jakuba Hoskovce. V práci je vypracován vstupní kineziologický rozbor, na jehož základě je stanoven návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu. Dále je podrobě sepsán průběh terapií a výstupní kineziologický rozbor se závěrečným zhodnocením terapie jednotlivých aplikovaných metod. Výsledky: Podařilo se splnit stanovené cíle....
EMG analýza vlivu vodního prostředí na chůzi u starších osob
Vodičková, Kamila ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Neuwirthová, Svatava (oponent)
Název: EMG analýza vlivu vodního prostředí na chůzi u starších osob Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je určit pomocí povrchové elektromyografie stupeň aktivace vybraných svalů u starších osob při chůzi na suchu a ve vodním prostředí. Dalším dílčím cílem je zjistit a porovnat ko-kontrakční stupeň svalů dolních končetin u starších osob během chůze na suchu a ve vodním prostředí. Metody: Jedná se o pilotní studii, které se zúčastnilo 5 probandů. Průměrný věk výzkumného souboru činil 67,2 let a byl zastoupen 3 muži a 2 ženami. Pomocí povrchové elektromyografie byla snímána aktivita m. tibialis anterior, m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris a mm. erectores spinae v úrovni ThL přechodu při chůzi na suchu a ve vodním prostředí. EMG signál byl upraven, zanalyzován a následně byla porovnána normalizovaná hodnota EMG signálu k MVC v obou prostředích. Záznamy byly porovnávány intraindividuálně i interindividuálně. Na závěr byl vyhodnocen a porovnán dynamický ko- kontrakční stupeň svalů dolních končetin při chůzi v obou prostředích. Výsledky: Elektromyografická analýza prokázala, že během chůze ve vodním prostředí se analyzované svaly zapojovaly menší měrou než při chůzi na suchu. Ko-kontrakční stupeň byl u svalů dolních končetin při chůzi ve vodním prostředí nižší než při chůzi na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.